BitchX

BitchX(1)                              BitchX(1)NAZWA
    BitchX - zaawansowany klient Internet Relay Chat

SKÅADNIA
    BitchX [-aAbdfqxvBFRZP] [-R tty][-H nazwa_hosta] [-c kanaÅ] [-p port]
    [-r plik] [-n ksywa] [-l plik] [-L plik] [ksywa] [lista serwerów]

OPIS
    BitchX jest bardzo zmodyfikowanym klientem ircII. Zawiera wiele rzeczy
    takich jak wbudowane oferowanie CDCC (XDCC), wbudowana ochrona przed
    flood-em, itd. Åatwiejszym jest pisanie skryptów pod BitchX ponieważ
    w przeciwieÅstwie do czystego, vanilla ircII, poÅowa skryptu nie musi
    byÄ poÅwiÄcona na zmiany wyglÄdu ircII. Zawiera też wiele nowych
    udogodnieÅ, takich jak skanowanie portów, zaawansowany TCL, odtwarzacz
    CD, klient poczty elektronicznej, odÅÄczanie od terminala sterujÄcego,
    itp.

    BitchX - Bazuje na EPIC Software Labs epic ircII (1998). Wersja
    (BitchX-75p2-8) -- Data (19980708).

    Ta strona jest zmodyfikowanÄ wersjÄ istniejÄcej strony dla Debiana,
    ponieważ byÅa przestarzaÅa, a potrzebna byÅa jakaÅ nowsza.

OPCJE
    -A   Nie wyÅwietla poczÄtkowej grafiki ansi.

    -R <tty>
       Nadmierne przywracanie odwieszonych procesów, nie używane
       obecnie

    -H <nazwa_hosta>
       Używa wirtualnej nazwy hosta, jeÅli to tylko możliwe.

    -c <kanaÅ>
       Automatycznie wchodzi na kanaÅ <kanaÅ> po podÅÄczeniu siÄ do
       serwera

    -b   Åaduje .bitchxrc lub .ircrc po podÅÄczeniu siÄ do serwera.

    -p <port>
       Używa <port> do zainicjowania poÅÄczenia z serwerem (normalnie
       6667).

    -f   Mówi BitchX-owi o tym, że twój terminal używa sterowania
       przepÅywem (^S/^Q), wiÄc BitchX nie powinien używaÄ tych
       kodów.

    -F   Mówi BitchX-owi o tym, że twój terminal nie używa sterowania
       przepÅywem (co jest opcjÄ domyÅlnÄ).

    -d   Instruuje, że używamy "gÅupiego" terminala.

    -Z   Używa adresu NAT podczas wykonywania dcc. Pozwala ci okreÅliÄ
       twój prawdziwy adres jeÅli używasz maszyny bÄdÄcej NAT-owanÄ
       (tÅumaczenie adresów). JeÅli np. twój adres jest mapowany N-
       do-M (IP-masquerading jest szczególnym przypadkiem tÅumaczenia
       adresów w stylu N-to-1). Odwiedź http://www.csn.tu-
       chemnitz.de/HyperNews/get/linux-ip-nat.html po wiÄcej informacji
       na ten temat.

    -P   WÅÄcza lub wyÅÄcza tworzenie pliku pid.ksywa dla dziaÅajÄcego
       programu.

    -q   Nie Åaduje przy starcie pliku ~/.ircrc

    -r <plik>
       Czyta <plik> by otrzymaÄ listÄ serwerów IRC. <plik> jest
       oddzielonÄ biaÅymi znakami listÄ nazw serwerów.

    -n <ksywa>
       Ustawia twojÄ ksywkÄ na <ksywa>.

    -a   Używa domyÅlnej listy serwerów podanej w linii poleceÅ.

    -x   Uruchamia BitchX w trybie Åledzenia (debug mode).

    -v   Pokazuje numer wersji.

    -B   Zmusza BitchX by wykonaÅ fork i powróciÅ do powÅoki.

    -l <plik>
       Używa <pliku> zamiast .ircrc

    -L <plik>
       Używa <pliku> zamiast .ircrc i korzysta z rozszerzeŠ$ .

ZOBACZ TAKŻE
    Jak wszystkie klienty IRC BitchX posiada mnóstwo wewnÄtrznej
    dokumentacji. Spróbuj czasem użyÄ opcji /help Jest tam równierz
    mnóstwo innego typu rzeczy w twoim katalogu instalacyjnym, pod nazwÄ
    docs

PLIKI
    /usr/local/lib/irc/
       Globalny, systemowy katalog konfiguracyjny.

    ~/.BitchX/BitchX.sav
       Osobisty plik konfiguracyjny.

    ~/.BitchX/BitchX.ircnames
       DomyÅlne, losowo wybierane prawdziwe imiona.

    ~/.BitchX/BitchX.formats
       Osobiste formaty wyÅwietlania BitchX-a.

    ~/.BitchX/BitchX.reasons
       DomyÅlna losowa wiadomoÅÄ przy kopaniu.

    ~/.BitchX/BitchX.quit
       DomyÅlna losowa wiadomoÅÄ przy wyjÅciu.

    ~/.Bitchx/BitchX.help
       Plik pomocy użytkownika.

    ~/.Bitchx/screens
       PamiÄÄ dla BitchX-owych sesji screen.

ORYGINALNY AUTOR STRONY MAN
    Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>

ODPOWIEDZIALNY ZA NOWE WERSJE
    Robert Durdle <dragoon@nightmail.com>

Autor BitchX-a
    Colten Edwards <panasync@bitchx.com>
Slackware GNU/Linux    PiÄtek, 23 Grudnia, 1998         BitchX(1)