CPU_SET

CPU_SET(3)         Linux Programmer's Manual        CPU_SET(3)åå
    CPU_SET, CPU_CLR, CPU_ISSET, CPU_ZERO, CPU_COUNT, CPU_AND, CPU_OR,
    CPU_XOR, CPU_EQUAL, CPU_ALLOC, CPU_ALLOC_SIZE, CPU_FREE, CPU_SET_S,
    CPU_CLR_S, CPU_ISSET_S, CPU_ZERO_S, CPU_COUNT_S, CPU_AND_S, CPU_OR_S,
    CPU_XOR_S, CPU_EQUAL_S - CPU éåãæä½ããããã®ãã¯ã

æ¸å¼
    #define _GNU_SOURCE       /* feature_test_macros(7) åç§ */
    #include <sched.h>

    void CPU_ZERO(cpu_set_t *set);

    void CPU_SET(int cpu, cpu_set_t *set);
    void CPU_CLR(int cpu, cpu_set_t *set);
    int CPU_ISSET(int cpu, cpu_set_t *set);

    int CPU_COUNT(cpu_set_t *set);

    void CPU_AND(cpu_set_t *destset,
          cpu_set_t *srcset1, cpu_set_t *srcset2);
    void CPU_OR(cpu_set_t *destset,
          cpu_set_t *srcset1, cpu_set_t *srcset2);
    void CPU_XOR(cpu_set_t *destset,
          cpu_set_t *srcset1, cpu_set_t *srcset2);

    int CPU_EQUAL(cpu_set_t *set1, cpu_set_t *set2);

    cpu_set_t *CPU_ALLOC(int num_cpus);
    void CPU_FREE(cpu_set_t *set);
    size_t CPU_ALLOC_SIZE(int num_cpus);

    void CPU_ZERO_S(size_t setsize, cpu_set_t *set);

    void CPU_SET_S(int cpu, size_t setsize, cpu_set_t *set);
    void CPU_CLR_S(int cpu, size_t setsize, cpu_set_t *set);
    int CPU_ISSET_S(int cpu, size_t setsize, cpu_set_t *set);

    int CPU_COUNT_S(size_t setsize, cpu_set_t *set);

    void CPU_AND_S(size_t setsize, cpu_set_t *destset,
          cpu_set_t *srcset1, cpu_set_t *srcset2);
    void CPU_OR_S(size_t setsize, cpu_set_t *destset,
          cpu_set_t *srcset1, cpu_set_t *srcset2);
    void CPU_XOR_S(size_t setsize, cpu_set_t *destset,
          cpu_set_t *srcset1, cpu_set_t *srcset2);

    int CPU_EQUAL_S(size_t setsize, cpu_set_t *set1, cpu_set_t *set2);

説æ
    cpu_set_t ãã¼ã¿æ§é ä½ã¯ CPU éåã表ç¾ãã¦ããã CPU éåã¯
    sched_setaffinity(2) ãåæ§ã®ã¤ã³ã¿ã¼ãã§ã¼ã¹ã§ä½¿ç¨ããã¦ããã

    cpu_set_t ãã¼ã¿åã¯ãããéåã¨ãã¦å®è£ããã¦ããã ãããã ãã¼ã¿æ§é ä½ã¯ãã®å®è£ãæè‐
    ããã«æ±ããã®ã¨ããã¦ããã CPU éåã®ãã¹ã¦ã®æä½ã¯ã ãã®ãã¼ã¸ã§èª¬æããã¦ãããã¯ã‐
    ãéãã¦è¡ãã¹ãã§ããã

    以ä¸ã®ãã¯ãã CPU éå set ãæä½ããããã«æä¾ããã¦ããã

    CPU_ZERO()    set ãã¯ãªã¢ããã éåã«ã¯ä½ã CPU ãå«ã¾ããªãç¶æã¨ãªãã

    CPU_SET()    set ã« cpu ã追å ããã

    CPU_CLR()    set ãã cpu ãåé¤ããã

    CPU_ISSET()   CPU cpu ã set ã®ã¡ã³ãã¼ã§ããããæ¤æ»ããã

    CPU_COUNT()   set ã«å«ã¾ãã CPU æ°ãè¿ãã

    cpu å¼ãæ°ãæå®ããå ´åã ãã®å¼ãæ°ã¯å¯ä½ç¨ãä¼´ãã¹ãã§ã¯ãªãã ä¸è¨ã®ãã¯ã‐
    ã¯å¼ãæ°ãè¤æ°åè©ä¾¡ããå¯è½æ§ãããããã§ããã

    ãã®ã·ã¹ãã ã§å©ç¨å¯è½ãªæåã® CPU ã cpu å¤ 0 ã«å¯¾å¿ãã 次㮠CPU ã cpu å¤
    1 ã«å¯¾å¿ãã 以éãåæ§ã§ããã å®æ° CPU_SETSIZE (ç¾å¨ã®ã¨ãã 1024) ã¯
    cpu_set_t ã«æ ¼ç´ã§ããæ大 CPU æ°ããã大ããªå¤ã§ããã

    以ä¸ã®ãã¯ã㯠CPU éåã©ããã®è«çæä½ãè¡ãã

    CPU_AND()    éå srcset1 㨠srcset2 ã®ç©éåã destset ã«æ ¼ç´ãã
            (åã®éåã®ããããã destset ã¨ãã¦ä½¿ç¨ãããå ´åããã)ã

    CPU_OR()     éå srcset1 㨠srcset2 ã®åéåã destset ã«æ ¼ç´ãã
            (åã®éåã®ããããã destset ã¨ãã¦ä½¿ç¨ãããå ´åããã)ã

    CPU_XOR()    éå srcset1 㨠srcset2 ã® XOR ã destset ã«æ ¼ç´ãã
            (åã®éåã®ããããã destset ã¨ãã¦ä½¿ç¨ãããå ´åããã)ã XOR ã¨ã¯ã
            srcset1 ã srcset2
            ã®ããããã«å«ã¾ãããã両æ¹ã«ã¯å«ã¾ããªãéåã®ãã¨ã§ããã

    CPU_EQUAL()   äºã¤ã® CPU éåãå¨ãåã CPU ãå«ãã§ããããæ¤æ»ããã

  åçã«å¤§ããã決ã¾ã CPU éå
    ããã¤ãã®ã¢ããªã±ã¼ã·ã§ã³ã§ã¯ CPU éåã®å¤§ãããåçã«æ±ºããè½å (ä¾ãã°ã æ¨æºã®
    cpu_set_t ãã¼ã¿åã§å®ç¾©ãããããã大ããéåãå²ãå½ã¦ããªã©) ãå¿è¦ã¨ãªããã¨ãããããã
    ç¾å¨ glibc ã¯ããã«å¯¾å¿ããããã«ããã¤ãã®ãã¯ããæä¾ãã¦ããã

    以ä¸ã®ãã¯ãã使ã㨠CPU éåã®å²ãå½ã¦ã¨è§£æ¾ãã§ããã

    CPU_ALLOC()   0 ãã num_cpus-1 ã¾ã§ã®ç¯å²ã® CPU ãä¿æããã®ã«ååãªå¤§ããã®
            CPU éåãå²ãå½ã¦ãã

    CPU_ALLOC_SIZE() 0 ãã num_cpus-1 ã¾ã§ã®ç¯å²ã® CPU ãä¿æããã®ã«å¿è¦ãª CPU
            éåã®å¤§ããããã¤ãæ°ã§è¿ãã ãã®ãã¯ããè¿ãå¤ã¯ã å¾è¿°ã®
            CPU_*_S() ãã¯ãã® setsize å¼ãæ°ã¨ãã¦ä½¿ç¨ã§ããã

    CPU_FREE()    以åã« CPU_ALLOC() ã§å²ãå½ã¦ããã CPU éåã解æ¾ããã

    ååã "_S" ã§çµãããã¯ã㯠"_S" ãªãã®åãååã®ãã¯ãã¨åçã§ããã ãããã®ãã¯ã㯠"_S"
    ãªãã®ãã®ã¨åãåä½ããããã åçã«å²ãå½ã¦ãããã 大ããã setsize ãã¤ãã® CPU
    éåã«å¯¾ãã¦æä½ãè¡ãç¹ãç°ãªãã

è¿ãå¤
    CPU_ISSET() 㨠CPU_ISSET_S() ã¯ã cpu ã set ã«å«ã¾ãã¦ããã° 0
    以å¤ãè¿ããå«ã¾ããªãå ´å 0 ãè¿ãã

    CPU_COUNT() 㨠CPU_COUNT_S() 㯠set ã«å«ã¾ãã CPU æ°ãè¿ãã

    CPU_EQUAL() 㨠CPU_EQUAL_S() ã¯ã äºã¤ã® CPU éåãçãããã° 0 以å¤ãè¿ãã ç‐
    ãããªãå ´å 0 ãè¿ãã

    CPU_ALLOC() ã¯æåããã¨ãã¤ã³ã¿ã¼ãè¿ãã 失æãã㨠NULL ãè¿ã (ã¨ã©ã¼ã¯
    malloc(3) ã¨åãã§ãã)ã

    CPU_ALLOC_SIZE() ã¯æå®ããã大ããã® CPU éåãæ ¼ç´ããã®ã«å¿è¦ãªãã¤ãæ°ãè¿ãã

    ä»ã®é¢æ°ã¯å¤ãè¿ããªãã

ãã¼ã¸ã§ã³
    ãã¯ã CPU_ZERO(), CPU_SET(), CPU_CLR(), CPU_ISSET() 㯠glibc 2.3.3
    ã§è¿½å ãããã

    CPU_COUNT() 㯠glibc 2.6 ã§åãã¦ç»å ´ããã

    CPU_AND(), CPU_OR(), CPU_XOR(), CPU_EQUAL(), CPU_ALLOC(),
    CPU_ALLOC_SIZE(), CPU_FREE(), CPU_ZERO_S(), CPU_SET_S(), CPU_CLR_S(),
    CPU_ISSET_S(), CPU_AND_S(), CPU_OR_S(), CPU_XOR_S(), CPU_EQUAL_S() ã¯
    glibc 2.7 ã§åãã¦ç»å ´ããã

æºæ
    ãããã®ã¤ã³ã¿ã¼ãã§ã¼ã¹ã¯ Linux åºæã§ããã

注æ
    CPU éåãè¤è£½ããã«ã¯ã memcpy(3) ã使ç¨ããã

    CPU éåã¯ãã³ã°ã¯ã¼ãåä½ã«å²ãå½ã¦ããããããéåãªã®ã§ã åçã«å²ãå½ã¦ããã CPU
    éåã®å®éã® CPU æ°ã¯ sizeof(unsigned long) ã®æ¬¡ã®åæ°ã«åãä¸ãããããã¨ã«ãªãã
    ã¢ããªã±ã¼ã·ã§ã³ã¯ã ãããã®ä½åãªãããã®å容ã¯ä¸å®ã¨èããã¹ãã§ããã

    ååã¯ä¼¼ã¦ãããã å®æ° CPU_SETSIZE 㯠cpu_set_t ãã¼ã¿åã«å«ã¾ãã CPU æ°
    (ã¤ã¾ããäºå®ä¸ãããéååã®ãããã«ã¦ã³ã) ã示ãã®ã«å¯¾ãã¦ã ãã¯ã CPU_*_S() ã®
    setsize å¼ãæ°ã¯ãã¤ãåä½ã®ãµã¤ãºã§ããç¹ã«æ³¨æãããã¨ã

    ãæ¸å¼ãã«æ¸ããã¦ããå¼ãæ°ã¨è¿ãå¤ã®ãã¼ã¿åã¯ãããããã®å ´åã§ã©ããªåãæå¾ããããã®ãã³ãã§ããã
    ããããªããã ãããã®ã¤ã³ã¿ã¼ãã§ã¼ã¹ã¯ãã¯ãã¨ãã¦å®è£ããã¦ããããã
    ãã®ãã³ããå®ããªãã£ãå ´åã«ã ã³ã³ãã¤ã©ãå¿ãããå¨ã¦ã®åã¨ã©ã¼ãææã§ããã¨ã¯éããªãã

ãã°
    glibc 2.8 以åã® 32 ããããã©ãããã©ã¼ã ã§ã¯ã CPU_ALLOC()
    ã¯å¿è¦ãªç©ºéã®å²ãå½ã¦ãäºåº¦è¡ãã CPU_ALLOC_SIZE()
    ã¯æ¬æ¥ããã¹ãå¤ã®äºåã®å¤ãè¿ãã ãã®ãã°ã¯ãã‐
    ã°ã©ã ã®åä½ã«ã¯å½±é¿ãä¸ããªãã¯ãã ãã ç¡é§ã«ã¡ã¢ãªã¼ãæ¶è²»ãã
    åçã«å²ãå½ã¦ããã CPU éåã«å¯¾ãã¦æä½ãè¡ããã¯ãã®åä½ã®å¹çãä¸ããçµæã¨ãªãã
    ãããã®ãã°ã¯ glibc 2.9 ã§ä¿®æ£ãããã

ä¾
    以ä¸ã®ããã°ã©ã ã¯ãåçã«å²ãå½ã¦ã CPU éåã«å¯¾ãã¦ããã¤ãã®ãã¯ã‐
    ã使ç¨ããä¾ã示ãã¦ããã

    #define _GNU_SOURCE
    #include <sched.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdio.h>
    #include <assert.h>

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      cpu_set_t *cpusetp;
      size_t size;
      int num_cpus, cpu;

      if (argc < 2) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s <num-cpus>\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      num_cpus = atoi(argv[1]);

      cpusetp = CPU_ALLOC(num_cpus);
      if (cpusetp == NULL) {
        perror("CPU_ALLOC");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      size = CPU_ALLOC_SIZE(num_cpus);

      CPU_ZERO_S(size, cpusetp);
      for (cpu = 0; cpu < num_cpus; cpu += 2)
        CPU_SET_S(cpu, size, cpusetp);

      printf("CPU_COUNT() of set:  %d\n", CPU_COUNT_S(size, cpusetp));

      CPU_FREE(cpusetp);
      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

é¢é£é ç®
    sched_setaffinity(2), pthread_attr_setaffinity_np(3),
    pthread_setaffinity_np(3), cpuset(7)

ãã®ææ¸ã«ã¤ãã¦
    ãã® man ãã¼ã¸ã¯ Linux man-pages ããã¸ã§ã¯ãã®ãªãªã¼ã¹ 3.79 ã®ä¸é¨
    ã§ãããããã¸ã§ã¯ãã®èª¬æã¨ãã°å ±åã«é¢ããæå ±ã¯
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/ ã«æ¸ããã¦ãããLinux               2012-03-15            CPU_SET(3)