aa_scrheight

aa_scrheight(3)      Library Functions Manual      aa_scrheight(3)NAME
    aa_scrheight - returns height of the output screen in characters.

SYNOPSIS
    #include <aalib.h>

    int aa_scrheight(aa_context *a);

PARAMETERS
    aa_context *a
       Specifies the AA-lib context to operate on.

DESCRIPTION
    Returns height of the output screen in characters.

SEE ALSO
    save_d(3), mem_d(3), aa_help(3), aa_formats(3), aa_fonts(3),
    aa_dithernames(3), aa_drivers(3), aa_kbddrivers(3), aa_mousedrivers(3),
    aa_kbdrecommended(3), aa_mouserecommended(3), aa_displayrecommended(3),
    aa_defparams(3), aa_defrenderparams(3), aa_scrwidth(3), aa_mmwidth(3),
    aa_mmheight(3), aa_imgwidth(3), aa_imgheight(3), aa_image(3),
    aa_text(3), aa_attrs(3), aa_currentfont(3), aa_autoinit(3),
    aa_autoinitkbd(3), aa_autoinitmouse(3), aa_recommendhi(3),
    aa_recommendlow(3), aa_init(3), aa_initkbd(3), aa_initmouse(3),
    aa_close(3), aa_uninitkbd(3), aa_uninitmouse(3), aa_fastrender(3),
    aa_render(3), aa_puts(3), aa_printf(3), aa_gotoxy(3), aa_hidecursor(3),
    aa_showcursor(3), aa_getmouse(3), aa_hidemouse(3), aa_showmouse(3),
    aa_registerfont(3), aa_setsupported(3), aa_setfont(3), aa_getevent(3),
    aa_getkey(3), aa_resize(3), aa_resizehandler(3), aa_parseoptions(3),
    aa_edit(3), aa_createedit(3), aa_editkey(3), aa_putpixel(3),
    aa_recommendhikbd(3), aa_recommendlowkbd(3), aa_recommendhimouse(3),
    aa_recommendlowmouse(3), aa_recommendhidisplay(3),
    aa_recommendlowdisplay(3)c2man aalib.h         8 September 1999        aa_scrheight(3)