aa_uninitkbd

aa_uninitkbd(3)      Library Functions Manual      aa_uninitkbd(3)NAME
    aa_uninitkbd - uninitialize the keyboard driver.

SYNOPSIS
    #include <aalib.h>

    void aa_uninitkbd(aa_context *context);

PARAMETERS
    aa_context *context
       Specifies the AA-lib context to operate on.

DESCRIPTION
    Calls "uninitialize" function of the keyboard driver. It ought to undo
    all actions done by "initialize" function.

SEE ALSO
    save_d(3), mem_d(3), aa_help(3), aa_formats(3), aa_fonts(3),
    aa_dithernames(3), aa_drivers(3), aa_kbddrivers(3), aa_mousedrivers(3),
    aa_kbdrecommended(3), aa_mouserecommended(3), aa_displayrecommended(3),
    aa_defparams(3), aa_defrenderparams(3), aa_scrwidth(3),
    aa_scrheight(3), aa_mmwidth(3), aa_mmheight(3), aa_imgwidth(3),
    aa_imgheight(3), aa_image(3), aa_text(3), aa_attrs(3),
    aa_currentfont(3), aa_autoinit(3), aa_autoinitkbd(3),
    aa_autoinitmouse(3), aa_recommendhi(3), aa_recommendlow(3), aa_init(3),
    aa_initkbd(3), aa_initmouse(3), aa_close(3), aa_uninitmouse(3),
    aa_fastrender(3), aa_render(3), aa_puts(3), aa_printf(3), aa_gotoxy(3),
    aa_hidecursor(3), aa_showcursor(3), aa_getmouse(3), aa_hidemouse(3),
    aa_showmouse(3), aa_registerfont(3), aa_setsupported(3), aa_setfont(3),
    aa_getevent(3), aa_getkey(3), aa_resize(3), aa_resizehandler(3),
    aa_parseoptions(3), aa_edit(3), aa_createedit(3), aa_editkey(3),
    aa_putpixel(3), aa_recommendhikbd(3), aa_recommendlowkbd(3),
    aa_recommendhimouse(3), aa_recommendlowmouse(3),
    aa_recommendhidisplay(3), aa_recommendlowdisplay(3)c2man aalib.h         8 September 1999        aa_uninitkbd(3)