abs

ABS(3)         PodrÄcznik programisty Linuksa         ABS(3)NAZWA
    abs, labs, llabs, imaxabs - obliczanie wartoÅci bezwzglÄdnej zmiennej
    caÅkowitej

SKÅADNIA
    #include <stdlib.h>

    int abs(int j);
    long int labs(long int j);
    long long int llabs(long long int j);

    #include <inttypes.h>

    intmax_t imaxabs(intmax_t j);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    llabs():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS
    Funkcja abs() oblicza wartoÅÄ bezwzglÄdnÄ argumentu caÅkowitego j.
    Funkcje labs(), llabs() oraz imaxabs() obliczajÄ wartoÅÄ bezwzglÄdnÄ
    argumentu j, majÄcego typ numeryczny odpowiedni dla danej funkcji.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Zwraca wartoÅÄ bezwzglÄdnÄ argumentu numerycznego odpowiedniego typu.

ATRYBUTY
    Informacje o pojÄciach używanych w tym rozdziale można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku attributes(7).

    ┌───────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs     Atrybut        WartoÅÄ │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │abs(), labs(),   │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Safe │
    │llabs(), imaxabs() │            │     │
    └───────────────────┴────────────────────────┴─────────┘
ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4, 4.3BSD. C89 zawiera tylko
    funkcje abs() i labs(), funkcje llabs() oraz imaxabs() zostaÅy dodane w
    C99.

UWAGI
    WartoÅÄ bezwzglÄdna najmniejszej ujemnej liczby caÅkowitej jest
    nieokreÅlona.

    Funkcja llabs() jest zawarta w bibliotece glibc od wersji 2.0. Funkcja
    imaxabs() jest zawarta w glibc od wersji 2.1.1

    Aby funkcja llabs() byÅa zadeklarowana, może byÄ potrzebne
    zdefiniowanie _ISOC99_SOURCE lub _ISOC9X_SOURCE (w zależnoÅci od
    wersji glibc) jeszcze przed doÅÄczeniem standardowych nagÅówków.

    DomyÅlnie GCC obsÅuguje abs(), labs() oraz (od GCC 3.0) llabs() i
    imaxabs() jako funkcje wbudowane.

ZOBACZ TAKŻE
    cabs(3), ceil(3), fabs(3), floor(3), rint(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ
    KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.GNU                2016-03-15              ABS(3)