access

ACCESS(1)          General Commands Manual         ACCESS(1)NAZWA
    access - okreÅla czy dostÄp do pliku jest możliwy

SKÅADNIA
    access -tryb plik

OPIS
    PomyÅlnie koÅczy pracÄ, jeżeli plik jest dostÄpny z podanymi prawami.
    Tryb to jedna lub wiÄcej liter spoÅród rwx, gdzie r to prawo odczytu,
    w zapisu, a x wykonania.

    Access i test różniÄ siÄ tym, że to drugie patrzy na bity praw,
    podczas gdy pierwsze z nich sprawdza używajÄc wywoÅania systemowego
    access(2). Różnica uwidacznia siÄ, gdy system plików zostanie
    zamontowany w trybie tylko do odczytu.

OPCJE
    access przyjmuje nastÄpujÄce opcje dodatkowe:

    --help WyÅwietla tekst pomocy i koÅczy pracÄ.

    --version
       WyÅwietla informacje o wersji i koÅczy pracÄ.

ZOBACZ TAKŻE
    access(2)Kpathsea 3.3.1         4 stycznia 1998           ACCESS(1)