acosf

ACOS(3)         PodrÄcznik programisty Linuksa         ACOS(3)NAZWA
    acos, acosf, acosl - funkcja arcus cosinus

SKÅADNIA
    #include <math.h>

    double acos(double x);
    float acosf(float x);
    long double acosl(long double x);

    ProszÄ linkowaÄ z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    acosf(), acosl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS
    Funkcje te obliczajÄ arcus cosinus z x, to znaczy liczbÄ, której
    cosinus wynosi x.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Funkcje te, gdy siÄ zakoÅczÄ pomyÅlnie, zwracajÄ wartoÅÄ arcus cosinusa
    argumentu x w radianach; wartoÅÄ zwracana jest z zakresu [0, pi].

    JeÅli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    JeÅli x wynosi +1, to zwracane jest +0.

    JeÅli x jest równe dodatniej lub ujemnej nieskoÅczonoÅci, to wystÄpuje
    bÅÄd dziedziny i zwracane jest NaN.

    JeÅli x jest spoza zakresu [-1, 1], to wystÄpuje bÅÄd dziedziny i
    zwracane jest NaN.

BÅÄDY
    Informacje o tym, jak okreÅliÄ, czy wystÄpiÅ bÅÄd podczas wywoÅania
    tych funkcji, można znaleÅºÄ w podrÄczniku math_error(7).

    MogÄ wystÄpiÄ nastÄpujÄce bÅÄdy:

    BÅÄd dziedziny: x jest poza zakresem [-1, 1]
       errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjÄtek niepoprawnej
       operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ATRYBUTY
    Informacje o pojÄciach używanych w tym rozdziale można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs        Atrybut        WartoÅÄ │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │acos(), acosf(), acosl() │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘
ZGODNE Z
    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracajÄcy wartoÅÄ typu double jest zgodny również z SVr4,
    4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE
    asin(3), atan(3), atan2(3), cacos(3), cos(3), sin(3), tan(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.                 2016-03-15              ACOS(3)