addgroup

ADDUSER(8)         System Manager's Manual         ADDUSER(8)NAZWA
    adduser, addgroup - dodaje użytkownika lub grupÄ do systemu

SKÅADNIA
    adduser [options] [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home]
    [--uid ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--ingroup GROUP | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS]
    [--add_extra_groups] [--encrypt-home] user

    adduser --system [opcje] [--home KATALOG] [--shell POWÅOKA]
    [--no-create-home] [--uid ID] [--group | --ingroup GRUPA | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] użytkownik

    addgroup [opcje] [--gid ID] grupa

    addgroup --system [opcje] [--gid ID] grupa

    adduser [opcje] użytkownik grupa

  WSPÃLNE OPCJE
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf
    PLIK]

OPIS
    adduser i addgroup dodajÄ użytkowników i grupy do systemu zgodnie z
    opcjami wymienionymi w linii poleceÅ oraz konfiguracjÄ zawartÄ w pliku
    /etc/adduser.conf. Programy te sÄ bardziej przyjaznymi dla użytkownika
    interfejsami do programów useradd, groupadd i usermod wybierajÄcymi
    zgodne ze standardami Debiana wartoÅci identyfikatora użytkownika
    (UID) i identyfikatora grupy (GID), tworzÄcymi katalogi domowe,
    uruchamiajÄcymi lokalne skrypty i majÄcymi inne dodatkowe funkcje.
    adduser i addgroup mogÄ byÄ użyte w jednym z piÄciu trybów:

  Dodawanie zwykÅych użytkowników
    adduser, wywoÅany z jednym argumentem nie bÄdÄcym opcjÄ oraz bez opcji
    --system lub --group, doda zwykÅego użytkownika.

    adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu przeznaczonego dla
    zwykÅych użytkowników w pliku konfiguracyjnym. Ten UID może zostaÄ
    nadpisany za pomocÄ opcji --uid.

    Zakres okreÅlony w pliku konfiguracyjnym również może zostaÄ
    nadpisany opcjami --firstuid i --lastuid.

    DomyÅlnie każdemu użytkownikowi w systemie Debian GNU/Linux zostaje
    przypisana grupa majÄca tÄ samÄ nazwÄ i identyfikator, co użytkownik.
    Umieszczanie każdego użytkownika w grupie o tej samej nazwie pozwala
    na Åatwe zarzÄdzanie katalogami dostÄpnymi do zapisu dla grupy poprzez
    dodanie odpowiednich użytkowników do nowej grupy, ustawienie flagi
    set-group-ID na katalogu i ustawienie każdemu użytkownikowi wartoÅci
    umask równej 002. Jeżeli ta opcja zostanie wyÅÄczona przez ustawienie
    USERGROUPS na no, wszyscy nowo tworzeni użytkownicy bÄdÄ mieli
    identyfikator grupy ustawiony na USERS_GID. Podstawowe grupy
    użytkowników mogÄ zostaÄ również nadpisane przez podanie w linii
    poleceÅ opcji --gid lub --ingroup, które ustawiajÄ grupÄ przez
    podanie, odpowiednio, jej id lub nazwy. Ponadto użytkowników można
    dodaÄ do jednej lub wiÄkszej liczby grup zdefiniowanych w adduser.conf
    albo przez ustawienie ADD_EXTRA_GROUPS na 1 w adduser.conf, albo przez
    podanie opcji linii poleceÅ --add_extra_groups.

    adduser utworzy katalog domowy użytkownika zgodnie z ustawieniami
    DHOME, GROUPHOMES, LETTERHOMES w pliku konfiguracyjnym. Katalog domowy
    może zostaÄ nadpisany przez opcjÄ linii poleceÅ --home, a powÅoka -
    przez opcjÄ --shell. Jeżeli USERGROUPS jest ustawione na yes, to
    katalogowi domowemu użytkownika zostanie nadany bit set-group-ID, co
    powoduje, że jakikolwiek plik utworzony w tym katalogu bÄdzie miaÅ
    przydzielonÄ wÅaÅciwÄ grupÄ.

    adduser will copy files from SKEL into the home directory and prompt
    for finger (gecos) information and a password. The gecos may also be
    set with the --gecos option. With the --disabled-login option, the
    account will be created but will be disabled until a password is set.
    The --disabled-password option will not set a password, but login is
    still possible (for example with SSH RSA keys). To set up an encrypted
    home directory for the new user, add the --encrypt-home option. For
    more information, refer to the -b option of ecryptfs-setup-private(1).

    Po utworzeniu i ustawieniu konta użytkownika, jeżeli istnieje plik
    /usr/local/sbin/adduser.local, to zostanie on uruchomiony w celu
    wykonania lokalnych ustawieÅ. Argumenty przekazywane do adduser.local
    sÄ nastepujÄce:
    nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy
    Zmienna Årodowiskowa VERBOSE jest ustawiana na:

    0, jeÅli podano opcjÄ --quiet

    1, jeÅli nie podano żadnej z opcji --quiet i --debug

    2, jeÅli podano opcjÄ --debug

       (To samo dotyczy zmiennej DEBUG, jednak ta zmienna jest
       przestarzaÅa i zostanie usuniÄta w którejÅ z przyszÅych wesji
       programu adduser).


  Dodawanie użytkowników systemowych
    adduser, gdy zostanie uruchomiony z jednym argumentem, nie bÄdÄcym
    opcjÄ, oraz z opcjÄ --system, doda użytkownika systemowego. Jeżeli
    taki użytkownik z identyfikatorem użytkownika (uid) mieszczÄcym siÄ w
    zakresie identyfikatorów użytkowników systemowych (lub jeżeli uid
    jest podany w linii poleceÅ, to z tym identyfikatorem) już istnieje,
    adduser wyÅwietli ostrzeżenie i zakoÅczy dziaÅanie. Ostrzeżenie to
    można wyÅÄczyÄ, używajÄc opcji "--quiet"

    adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu identyfikatorów
    systemowych okreÅlonych w pliku konfiguracyjnym (FIRST_SYSTEM_UID
    iLAST_SYSTEM_UID). Aby podaÄ ÅciÅle okreÅlony UID, należy użyÄ opcji
    --uid.

    DomyÅlnie użytkownicy systemowi majÄ przypisanÄ grupÄ nogroup. Aby
    przypisaÄ nowego użytkownika systemowego do istniejÄcej grupy, należy
    użyÄ opcji --gid lub --ingroup. Aby nowemu użytkownikowi systemowemu
    zostaÅa przypisana nowa grupa z tym samym identyfikatorem, trzeba użyÄ
    opcji --group.

    Katalog domowy jest tworzony zgodnie z tymi samymi zasadami, co dla
    zwykÅych użytkowników. Nowy użytkownik systemowy bÄdzie miaÅ powÅokÄ
    /bin/false (chyba że zostanie to nadpisane opcjÄ --shell) oraz
    wyÅÄczone hasÅo. Pliki z katalogu SKEL nie zostanÄ skopiowane.

  Dodawanie zwykÅych grup
    Jeżeli adduser zostanie uruchomiony z opcjÄ --group, ale bez opcji
    --system, lub jako program addgroup, to zostanie dodana grupa dla
    zwykÅych użytkowników.


    Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu okreÅlonego w
    pliku konfiguracyjnym dla identyfikatorów zwykÅych grup (FIRST_GID,
    LAST_GID), jednakże może zostaÄ nadpisany opcjÄ --gid.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych
    użytkowników.

  Dodawanie grup systemowych
    Jeżeli addgroup zostanie wywoÅany z opcjÄ --system, to bÄdzie
    utworzona nowa grupa systemowa.

    Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu okreÅlonego w
    pliku konfiguracyjnym dla identyfikatorów użytkowników systemowych
    (FIRST_SYSTEM_GID, LAST_SYSTEM_GID), jednakże może zostaÄ nadpisany
    opcjÄ --gid.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych
    użytkowników.

  Przydzielanie istniejÄcego użytkownika do istniejÄcej grupy
    adduser wywoÅany z dwoma argumentami nie bÄdÄcymi opcjami doda
    istniejÄcego użytkownika do istniejÄcej grupy.

OPCJE
    --conf PLIK
       Użyje pliku PLIK zamiast /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Nie uruchamia programu passwd do ustanowienia hasÅa. Użytkownik
       nie bÄdzie mógÅ używaÄ swojego konta, dopóki hasÅo nie
       zostanie nadane.

    --disabled-password
       Jak --disabled-login, ale dostÄp użytkownika do systemu bÄdzie
       wciÄż możliwy (na przykÅad przez użycie kluczy SSH RSA), ale
       bez autoryzacji za pomocÄ hasÅa.

    --force-badname
       By default, user and group names are checked against the
       configurable regular expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM
       if --system is specified) specified in the configuration file.
       This option forces adduser and addgroup to apply only a weak
       check for validity of the name.

    --gecos GECOS
       Ustawia pole z informacjami GECOS dla nowego użytkownika. JeÅli
       ta opcja jest użyta, to adduser nie bÄdzie prosiÅ o podanie
       tych informacji.

    --gid ID
       Przy tworzeniu nowej grupy, ta opcja ustawia identyfikator grupy
       na podanÄ wartoÅÄ. Przy tworzeniu użytkownika, użycie tej
       opcji spowoduje umieszczenie użytkownika w zadanej grupie.

    --group
       Użyte razem z --system, spowoduje utworzenie grupy o takiej
       samej nazwie i identyfikatorze, jak nowo tworzony użytkownik
       systemowy. Jeżeli nie zostanie użyte razem z opcjÄ --system,
       to zostanie utworzone grupa o podanej nazwie. Ta opcja jest
       opcjÄ domyÅlnÄ, jeżeli program zostaÅ wywoÅany jako addgroup.

    --help WyÅwietla krótkÄ instrukcjÄ używania programu.

    --home KATALOG
       Używa katalogu KATALOG jako katalogu domowego użytkownika,
       nadpisujÄc tym samym domyÅlnÄ wartoÅÄ okreÅlonÄ w pliku
       konfiguracyjnym. Jeżeli ten katalog nie istnieje, to bÄdzie
       utworzony i zostanÄ skopiowane pliki z katalogu SKEL.

    --shell POWÅOKA
       Ustawia POWÅOKÄ jako powÅokÄ logowania użytkownika, nadpisujÄc
       domyÅlnÄ wartoÅÄ okreÅlonÄ w pliku konfiguracyjnym.

    --ingroup GRUPA
       Umieszcza nowego użytkownika w grupie GRUPA, zamiast w grupie
       okreÅlonej przez opcjÄ USERS_GID w pliku adduser.conf. Dotyczy
       to tylko podstawowej grupy użytkownika. Aby dodaÄ użytkownika
       do dodatkowych grup, prosimy zobaczyÄ opis opcji
       add_extra_groups.

    --no-create-home
       Nie tworzy katalogu domowego, nawet jeżeli on nie istnieje.

    --quiet
       Pomija informacje, pokazuje tylko ostrzeżenia i bÅÄdy.

    --debug
       Tryb gadatliwy, przydatny w czasie rozwiÄzywania problemów w
       programie adduser.

    --system
       Tworzy użytkownika systemowego lub grupÄ systemowÄ.

    --uid ID
       Ustawia identyfikator nowego użytkownika na podanÄ wartoÅÄ.
       adduser zakoÅczy siÄ bÅÄdem, jeżeli taki identyfikator jest
       już zajÄty.

    --firstuid ID
       Nadpisuje wartoÅÄ pierwszego dostÄpnego identyfikatora
       użytkownika (nadpisuje FIRST_UID podany w pliku
       konfiguracyjnym).

    --lastuid ID
       Nadpisuje wartoÅÄ pierwszego ostatniego identyfikatora
       użytkownika (LAST_UID).

    --add_extra_groups
       Dodaje nowego użytkownika do grup dodatkowych zdefiniowanych w
       pliku konfiguracyjnym.

    --version
       WyÅwietla informacjÄ o wersji i prawach autorskich.


WARTOÅCI ZWRACANE
    0   Podany użytkownik istnieje - albo zostaŠutworzony przez
       adduser, albo istniaÅ w systemie przed wywoÅaniem adduder.
       Jeżeli adduser zwróciŠ0, to uruchomienie programu adduser po
       raz drugi z tymi samymi parametrami także zwróci 0.

    1   Tworzenie użytkownika lub grupy nie powiodÅo siÄ, ponieważ
       użytkownik bÄdź grupa już istniaÅy z innym identyfikatorem
       UID/GID niż podany. Nazwa użytkownika lub grupy zostaÅa
       odrzucona ponieważ nie pasowaÅa do skonfigurowanego wyrażenia
       regularnego, patrz adduser.conf(5). Adduser zostaÅ zabity
       sygnaÅem.
       Albo z wielu innych jeszcze nieudokumentowanych przyczyn, które
       w takim wypadku sÄ wypisywane na konsoli - można rozważyÄ
       niepodawanie opcji --quiet, aby adduser wypisaÅ wiÄcej
       informacji.


PLIKI
    /etc/adduser.conf
       DomyÅlny plik konfiguracyjny programów adduser i addgroup.

ZOBACZ TAKŻE
    adduser.conf(5), deluser(8), useradd(8), groupadd(8), usermod(8), punkt
    9.2.2 dokumentu Debian Policy.


TÅUMACZENIE
    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda
    Bauerschmidta i Marca Habera. Dodatkowe Åaty autorstwa Joerga Hoha i
    Stephena Grana.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkÅadem oryginalnego programu
    adduser z Debiana.
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser jest wolnym oprogramowaniem,
    warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub
    wyższej. Nie ma żadnych gwarancji.Debian GNU/Linux      wersja 3.113+nmu3ubuntu4         ADDUSER(8)