addwords

addwords(1)         General Commands Manual        addwords(1)åå
    addwords - ä¸æ¬åèªç»é²

å½¢å¼
    addwords [{-cs|-cannaserver} cannaserver][-l file] dicname

説æ
    æ¨æºå¥åããããããªãã®ããã¹ãè¾æ¸å½¢å¼ã®åèªç»é²ä¸è¦§ãèªã¿è¾¼ã¿æå®ã
    ããè¾æ¸ã«è¿½å ç»é²ãã¾ãã

    æå®ããè¾æ¸ã¯æ¸ãè¾¼ã¿ãå¯è½ãªããã¹ãå½¢å¼è¾æ¸ã§ãªããã°ãªãã¾ããã

ãªãã·ã§ã³
    -cs cannaserver (ã¾ã㯠-cannaserver cannaserver)
          ã³ãã¼ãããè¾æ¸ã®ãããµã¼ããã·ã³ãæå®ãã¾ãã

    -l file   ãã¡ã¤ã«ã®å容ãè¾æ¸ã«è¿½å ãã¾ãã

使ç¨ä¾
     % addwords mydic < newwords

    è¾æ¸ mydic ã« newwords ã«å®ç¾©ããã¦ããåèªãç»é²ãã¾ãã              æ¥æ¬èªæ©è½ã¦ã¼ãã£ãªã㣠             0a