alarm

ALARM(2)        PodrÄcznik programisty Linuksa        ALARM(2)NAZWA
    alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnaÅu

SKÅADNIA
    #include <unistd.h>

    unsigned int alarm(unsigned int seconds);

OPIS
    alarm() prowadzi do dostarczenia procesowi wywoÅujÄcemu sygnaÅu SIGALRM
    po czasie seconds sekund.

    JeÅli seconds wynosi zero, wszystkie oczekujÄce alarmy sÄ anulowane.

    W każdym przypadku, dowolny ustawiony wczeÅniej alarm() jest
    anulowany.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    alarm() zwraca liczbÄ sekund pozostaÅych do dostarczenia poprzedniego
    alarmu lub zero, gdy nie byÅo wczeÅniej żadnego alarmu.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI
    alarm() i setitimer() dzielÄ ten sam timer; wywoÅania jednej z tych
    funkcji bÄdÄ interferowaÄ z użyciem drugiej.

    Alarmy utworzone przez alarm() sÄ zachowywane pomiÄdzy execve(2) i nie
    sÄ dziedziczone przez dzieci utworzone fork(2).

    sleep(3) może zostaÄ zaimplementowane za pomocÄ SIGALRM; mieszanie
    wywoÅaÅ alarm() i sleep(3) jest kiepskim pomysÅem.

    Szeregowane opóźnienia mogÄ jak zwykle powodowaÄ opóźnienie
    uruchomienia procesu o dowolny okres czasu.

ZOBACZ TAKŻE
    gettimeofday(2), pause(2), select(2), setitimer(2), sigaction(2),
    signal(2), sleep(3), time(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM)
    <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ
    KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.Linux               2015-08-08             ALARM(2)