alarm

ALARM(2)          Linux Programmer's Manual         ALARM(2)åå
    alarm - ã·ã°ãã«ééã®ããã®ã¢ã©ã¼ã ã¯ããã¯ãè¨å®ãã

æ¸å¼
    #include <unistd.h>

    unsigned int alarm(unsigned int seconds);

説æ
    alarm() 㯠SIGALRM ã·ã°ãã«ã seconds ç§å¾ã«å¼ã³åºãããã‐
    ã»ã¹ã«ééããããã«æéããã

    seconds ãã¼ããªãã°ãå¦çå¾ã¡ (pending) ã®ã¢ã©ã¼ã ã¯ãã¹ã¦ãã£ã³ã»ã«ãããã

    ä»ã¾ã§ã«è¨å®ããã¦ãã alarm() ã¯ä¸æãããã

è¿ãå¤
    alarm() ã¯ä»¥åã«äºå®ããã¦ããã¢ã©ã¼ã ã®ééã¾ã§ã®æ®ãæéãè¿ãã以åã«
    ã¢ã©ã¼ã ãäºå®ããã¦ããªããã°ã¼ããè¿ãã

æºæ
    SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD.

注æ
    alarm() 㨠setitimer(2) ã¯åãã¿ã¤ãã¼ãå±æãã¦ãã;
    çæ¹ãå¼ã³åºããã¨ã¯ããä¸æ¹ã® 使ç¨ã«å½±é¿ãä¸ããã

    alarm() ã§ä½æãããã¢ã©ã¼ã 㯠execve(2) ã®åå¾ã§ä¿æããã fork(2) ã§ä½æãããåãã‐
    ã»ã¹ã«ã¯ç¶æ¿ãããªãã

    sleep(3) 㯠SIGALRM ãå©ç¨ãã¦å®è£ããã¦ãããããããªãã alarm() 㨠sleep(3)
    ãæ··ãã¦ä½¿ç¨ãã¦ã¯ãªããªãã

    ã¹ã±ã¸ã¥ã¼ãªã³ã°(scheduling)ã®é延ã«ãããããã»ã¹ã®å®è¡ã«ä¸å®éã®
    é延ãèµ·ããå¯è½æ§ãããã

é¢é£é ç®
    gettimeofday(2), pause(2), select(2), setitimer(2), sigaction(2),
    signal(2), sleep(3), time(7)

ãã®ææ¸ã«ã¤ãã¦
    ãã® man ãã¼ã¸ã¯ Linux man-pages ããã¸ã§ã¯ãã®ãªãªã¼ã¹ 3.79 ã®ä¸é¨
    ã§ãããããã¸ã§ã¯ãã®èª¬æã¨ãã°å ±åã«é¢ããæå ±ã¯
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/ ã«æ¸ããã¦ãããLinux               2014-02-23             ALARM(2)