alien

ALIEN(1)       User Contributed Perl Documentation       ALIEN(1)NAZWA
    alien - konwertuje lub instaluje obcy pakiet binarny

SKÅADNIA
    alien [--to-deb] [--to-rpm] [--to-tgz] [--to-slp] [opcje] plik [...]

OPIS
    alien jest programem konwetrujÄcym pomiÄdzy różnymi formatami plików
    pakietów: rpm Red Hata, deb Debiana, slp Stampede, tgz Slackware'a
    oraz pkg Solarisa. Aby móc używaÄ pakietu z innej dystrybucji
    Linuksa niż zainstalowana w systemie, można użyÄ programu alien do
    skonwertowania tegoż pakietu do preferowanego formatu i zainstalowania
    go. Także obsÅuguje pakiety LSB.


OSTRZEŻENIE
    Mimo wysokiego numeru wersji, alien wciÄż jest (i najprawdopodobniej
    zawsze bÄdzie) programem raczej eksperymentalnym. Chociaż jest
    rozwijany od wielu lat, to wciÄż zawiera wiele bÅÄdów i ograniczeÅ.

    aliena nie powinno siÄ używaÄ do zastÄpienia ważnych pakietów
    systemowych, takich jak init, libc czy innych, które sÄ niezbÄdne do
    poprawnego dziaÅania systemu. WiÄkszoÅÄ tych pakietów jest w różnych
    dystrybucjach inaczej skonfigurowana, pakiety różnych dystrybucji nie
    mogÄ byÄ stosowane wymiennie. Ogólnie, nie można usunÄÄ takiego
    pakietu bez zepsucia systemu, tak wiÄc prosimy nie próbowaÄ zastÄpowaÄ
    go obcÄ wersjÄ.

UWAGI DO POSZCZEGÃLNYCH FORMATÃW PAKIETÃW
    rpm Do konwersji z formatu rpm i na format rpm musi byÄ zainstalowany
      Red Hat Package Manager.

    lsb W przeciwieÅstwie do pozostaÅych formatów pakietów alien potrafi
      obsÅużyÄ zależnoÅci pakietów lsb, jeżeli tylko format pakietu
      wynikowego obsÅuguje zależnoÅci. ProszÄ zauważyÄ, że oznacza
      to, iż pakiet utworzony z pakietu lsb bÄdzie zależaÅ od pakietu
      nazwanego "lsb" -- Twoja dystrybucja powinna dostarczyÄ pakietu o
      tej nazwie, jeżeli jest zgodna ze standardem lsb. DomyÅlnie
      zostanÄ skonwertowane również skrypty w pakiecie lsb.

      Do utworzenia pakietów lsb, musi byÄ zainstalowany Red Hat Package
      Manager, a alien w pierwszej kolejnoÅci użyje programu lsb-rpm,
      jeżeli takowy istnieje. Nie ma żadnych gwarancji, że
      wygenerowany pakiet lsb bÄdzie w 100% zgodny ze standardem LSB, co
      wiÄcej jest to raczej niemożliwe, chyba że zostanie on zbudowany
      w Årodowisku lsbdev.

    deb Do konwersji na format .deb (ale nie z tego formatu) muszÄ byÄ
      zainstalowane pakiety gcc, make, debmake, dpkg-dev i dpkg.

    tgz Zauważ, że dla formatu tgz alien po prostu utworzy pakiet
      wynikowy z tymi samymi plikami we wnÄtrzu, które sÄ w pliku tgz.
      DziaÅa to dobrze tylko wtedy, jeÅli plik tgz zawiera w sobie
      prekompilowane binaria w standardowym linuksowym drzewie
      katalogów. NIE uruchamiaj aliena na plikach tar zawierajÄcych kod
      źródÅowy, chyba że chcesz, by kod ten podczas instalacji pakietu
      zostaÅ zainstalowany w katalogu gÅównym (root)!

    pkg Aby dziaÅaÄ na pakietach w formacie pkg Solarisa (który tak
      naprawdÄ jest formatem pakietów SV), muszÄ byÄ zainstalowane
      solarisowe narzÄdzia pkginfo i pkgtrans.

OPCJE
    alien skonwertuje wszystkie podane pliki na wszystkie podane typy
    pakietów wynikowych. Jeżeli nie podano żadnego typu, to domyÅlnie
    pakiet zostanie skonwertowany do formatu deb.

    plik [ ... ]
      Lista plików do konwersji.

    -d, --to-deb
      Pakiet wynikowy bÄdzie pakietem Debiana. DomyÅlne.

    -r, --to-rpm
      Pakiet wynikowy bÄdzie pakietem rpm.

    -t, --to-tgz
      Pakiet wynikowy bÄdzie pakietem tgz.

    --to-slp
      Pakiet wynikowy bÄdzie pakietem slp.

    -p, --to-pkg
      Pakiet wynikowy bÄdzie pakietem pkg Solarisa.

    -i, --install
      Automatycznie instaluje pakiet wynikowy i usuwa plik pakietu po
      jego zainstalowaniu.

    -g, --generate
      Tworzy katalog tymczasowy, odpowiedni do zbudowania z niego
      pakietu, ale samego pakietu faktycznie nie tworzy. Przydatne, jeÅli
      chcesz przesunÄÄ pliki w pakiecie przed jego skonstruowaniem.
      Pakiet może byÄ zbudowany z tego katalogu tymczasowego przez
      uruchomienie "debian/rules binary", jeÅli tworzony jest pakiet
      Debiana, lub "rpm -bb <nazwapakietu>.spec", jeżeli jest tworzony
      pakiet Red Hata.

    -s, --single
      Jak -g, ale nie tworzy katalogu nazwapakietu.orig. Przydatne tylko
      jeÅli jest bardzo maÅo miejsca na dysku i tworzysz pakiet Debiana.

    --patch=Åata
      OkreÅla ÅatÄ, jaka ma byÄ użyta, zamiast automatycznego
      wyszukiwania jej w /var/lib/alien/. Ta opcja ma znaczenie tylko gdy
      budowany jest pakiet Debiana.

    --anypatch
      Jest mniej wymagajÄcy w stosunku do tego, która Åata zostanie
      użyta, próbujÄc użyÄ pliku z ÅatÄ dla starszej wersji pakietu.
      Nie ma gwarancji, że to bÄdzie zawsze dziaÅaÄ; starsze Åaty
      niekoniecznie muszÄ dziaÅaÄ z nowszymi pakietami.

    --nopatch
      Nie używa żadnych plików z Åatami.

    --description=opis
      OkreÅla opis pakietu. Może byÄ używane tylko przy konwersji z
      pakietów tgz Slackware, które nie majÄ opisów.

    --version=wersja
      OkreÅla wersjÄ pakietu. Opcja ta ma zastosowanie przy konwersji z
      pakietów w formacie tgz, które mogÄ nie mieÄ informacji o wersji.

      Uwaga, użyta bez argumentu, wyÅwietla wersjÄ aliena.

    -c, --scripts
      Próbuje konwertowaÄ skrypty, który powinny byÄ uruchamiane przy
      instalacji lub usuwaniu pakietu. Używaj rozważnie, gdyż skrypty
      te mogÄ byÄ zaprojektowane do pracy na systemach niepodobnych do
      twojego i mogÄ powodowaÄ kÅopoty. Przed zastosowaniem tej opcji
      zaleca siÄ zbadanie skryptów rÄcznie i zobaczenie, co robiÄ.

      Opcja jest domyÅlnie wÅÄczona dla konwertowania z pakietów formatu
      lsb.

    -T, --test
      Testuje wygenerowane pakiety. Obecnie jest to możliwe tylko dla
      pakietów Debiana, które bÄdÄ testowane programem lintian, jeżeli
      jest on zainstalowany, i zostanie wyÅwietlone wyjÅcie programu
      lintian.

    -k, --keep-version
      DomyÅlnie alien dodaje jeden do pobocznego (minor) numeru wersji.
      Jeżeli podano tÄ opcjÄ, alien nie bÄdzie tego robiÅ.

    --fixperms
      Poprawia wÅaÅcicieli i prawa dostÄpu podczas budowania pakietu deb.
      Może byÄ to użyteczne, kiedy w oryginalnym pakiecie panuje
      baÅagan. Z drugiej strony, może to zepsuÄ pewnie rzeczy zwiÄzane z
      prawami dostÄpu i wÅaÅcicielami, dlatego domyÅlnie ta opcja jest
      wyÅÄczona. Może byÄ użyte tylko podczas konwertowania do
      pakietów Debiana.

    -v, --verbose
      Tryb gÅoÅny: WyÅwietla każde polecenie wykonywane przez aliena
      podczas konwertowania pakietu.

    --veryverbose
      Tryb gÅoÅny, podobnie jak w wypadku opcji --verbose, z tÄ
      różnicÄ, że wyÅwietla wyjÅcie każdego polecenia. Niektóre
      polecanie mogÄ generowaÄ duże wyjÅcie.

    -h, --help
      WyÅwietla krótkie podsumowanie użytkowania.

    -V, --version
      WyÅwietla wersjÄ aliena.

PRZYKÅADY
    Oto kilka przykÅadów użycia programu alien:

    alien --to-deb pakiet.rpm
      Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb

    alien --to-rpm pakiet.deb
      Konwertuje pakiet.deb na pakiet.rpm

    alien -i pakiet.rpm
      Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb (konwersja na pakiet .deb jest
      domyÅlna, wiÄc nie musisz podawaÄ --to-deb) i instaluje
      wygenerowany pakiet.

    alien --to-deb --to-rpm --to-tgz --to-slp foo.deb bar.rpm baz.tgz
      Tworzy 9 nowych pakietów. Po zakoÅczeniu foo, bar i baz bÄdÄ
      dostÄpne we wszystkich 4 formatach pakietów.

ÅRODOWISKO
    alien rozpoznaje nastÄpujÄce zmienne Årodowiska:

    RPMBUILDOPT
      Opcje do przekazania do rpm, gdy buduje pakiet.

    RPMINSTALLOPT
      Opcje do przekazania do rpm, gdy instaluje pakiet.

    EMAIL
      Jeżeli ustawiona, to alien przyjmuje, że zawiera Twój adres e-
      mail. Adresy e-mail sÄ doÅÄczane do wygenerowanych pakietów
      Debiana.

UWAGI
    Podczas uruchamiania programu alien na pliku tar wszystkie pliki w /etc
    sÄ uważane za pliki konfiguracyjne.

    Jeżeli alien nie jest uruchamiany przez użytkownika root, pliki w
    utworzonym pakiecie bÄdÄ miaÅy nieprawidÅowych wÅaÅcicieli i prawa
    dostÄpu.

AUTOR
    alien zostaÅ napisany przez Christopha Lametera <clameter@debian.org>.

    Kod konwersji deb na rpm zostaÅ wziÄty z programu martian Randolpha
    Chunga <tausq@debian.org>.

    Alien zostaŠw dużym stopniu napisany ponownie (3 razy) i obecnie jego
    opiekunem jest Joey Hess <joeyh@debian.org>.

LICENCJA
    Alien może byÄ kopiowany i rozprowadzany na warunkach Ogólnej
    Licencji Publicznej GNU.perl v5.8.0            2003-07-12             ALIEN(1)