amulecmd

AMULECMD(1)           utilitare aMule          AMULECMD(1)NUME
    amulecmd - Program bazat pe terminal pentru controlat aMule

REZUMAT
    amulecmd [-h <host>] [-p <port>] [-P <password>] [-f <path>] [-q] [-v]
    [-l <lang>] { [-w] | [-c <command>] }

    amulecmd [--create-config-from=<path>]

    amulecmd [--version]

    amulecmd [--help]

DESCRIERE
    amulecmd este un client bazat pe terminal pentru a controla aMule.

    [ -h <host>, --host=<host> ]
       Gazda unde ruleazÄ aMule (implicit: localhost). <host> ar putea
       fi o adresÄ IP sau un nume DNS

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       Portul aMule pentru conexiuni externe, cum este configurat în
       PreferinÈe->Control la distanÈÄ (implicit: 4712)

    [ -P <password>, --password=<password> ]
       ParolÄ conexiuni externe.

    [ -f <path>, --config-file=<path> ]
       UtilizeazÄ fiÈierul de configurare dat. FiÈierul de configurare
       implicit este ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Nu tipÄrii nici o ieÈire la stdout.

    [ -v, --verbose ]
       Fi detaliat - aratÄ Èi mesajele de depanare.

    [ -l <lang>, --locale=<lang> ]
       ConfiguraÈi localizarea aplicaÈiei (limba). VedeÈi secÈiunea
       NOTES pentru descrierea parametrului <lang> .

    [ -w, --write-config ]
       Scrie opÈiunile liniei de comandÄ Ã®n fiÈierul de configurare Èi
       ieÈi

    [ -c <command>, --command=<command> ]
       ExecutÄ <command> ca Èi cum ar fi fost introdusÄ Ã®n terminalul
       amulecmd Èi ieÈi.

    [ --create-config-from=<path> ]
       CreeazÄ fiÈierul de configurare bazat pe <path>, care trebuie sÄ
       indice la un fiÈier de configurare aMule valid, iar apoi ieÈi.

    [ -v, --version ]
       AfiÈeazÄ numÄrul versiunii curente.

    [ -h, --help ]
       TipÄreÈte o scurtÄ descriere de utilizare.

COMENZI
    toate comenzile nu sunt sensibile la majuscule.

  AdaugÄ <eD2k-link> | <magnet-link>
    AdaugÄ la nucleu o legÄturÄ eD2k sau o legÄturÄ magnet.

    Link-ul eD2k de adÄugat poate fi:

     · un link fiÈier (ed2k://|file|...), va fi adÄugat la coada
      descÄrcÄrilor,

     · o legÄturÄ server (ed2k://|server|...), care va fi adÄugatÄ la
      lista serverelor,

     · un link listÄ server, în care caz toate serverele din listÄ vor
      fi adÄugate la lista serverelor.

    LegÄtura magnet trebuie sÄ conÈinÄ indexul eD2k Èi lungimea fiÈierului.

  AnuleazÄ <hash> | <number>
    AnuleazÄ descÄrcarea specificatÄ de <hash> sau <number>. Pentru a
    obÈine valoarea utilizaÈi show.

  Conectare [ kad | ed2k | <ip|name> ]
    Conectare la reÈea.

    Aceasta va conecta la toate reÈelele care sunt activate în preferinÈe.

    Cu parametrii facultativi puteÈi specifica la care reÈea sÄ se
    conecteze. Dând o adresÄ pentru server în forma IP:Port (unde IP este
    fie o adresÄ zecimalÄ IPv4 sau un nume DNS rezolvabil) aMule se va
    conecta numai la acel server.

  Disconnect [ ed2k | kad ]
    DeconectaÈi de la toate reÈelele la care sunteÈi conectat, sau doar
    deconectaÈi de la reÈeaua specificatÄ.

  DescarcÄ <number>
    PorneÈte descÄrcarea unui fiÈier.

    Un <number> a unui fiÈier de la ultima cÄutare trebuie dat. Exemplu:
    `descÄrcarea 12' va porni descÄrcarea fiÈierului cu numÄrul 12 al
    cÄutÄrii anterioare.

  Exit
    DeconecteazÄ de la amule/amuled Èi terminÄ amulecmd.

  Ia <what>
    Ia Èi afiÈeazÄ o valoare preferatÄ.

    Valori disponibile pentru <what>:

       BwLimits Ia limitele lÄÈimii de bandÄ.

       IPFilter Ia preferinÈele filtrului IP.

  Ajutor [ <command> ]
    TipÄreÈte o scurtÄ descriere a utilizÄrii. DacÄ este adresatÄ fÄrÄ nici
    un parametru, va arÄta o listÄ a comenzilor disponibile. DacÄ este
    adresatÄ cu <command>, va arÄta o scurtÄ descriere a comenzii date.

  PauzÄ <hash> | <number>
    PauzeazÄ descÄrcarea specificatÄ de <hash> or <number>. Pentru a obÈine
    valoarea utilizaÈi show.

  Prioritate <priority> <hash> | <number>
    ConfiguraÈi prioritatea unei descÄrcÄri cu <hash> sau <number>.

    Valori disponibile pentru <priority>:

       Auto   Prioritate automatÄ.

       High   Prioritate înaltÄ.

       Low    Prioritate scÄzutÄ.

       Normal  Prioritate normalÄ.

  Progress
    AratÄ progresul unei cÄutÄri în desfÄÈurare.

  Quit
    Un sinonim a comenzii exit .

  ReâncarcÄ <what>
    ReâncarcÄ un obiect dat.

    Valori disponibile pentru <what>:

       Shared  ReâncarcÄ lista fiÈierelor partajate.

       IPFilter ReâncarcÄ tabelele filtrului IP.

  Reset
    ReseteazÄ jurnalul.

  Results
    AratÄ rezultatele ultimei cÄutÄri.

  Reia <hash> | <number>
    Reia descÄrcarea specificatÄ de <hash> sau <number>. Pentru a obÈine
    valoarea utilizaÈi show.

  CautÄ <type> <keyword>
    Face o cÄutare a cuvântului cheie dat <keyword>. Un tip de cÄutare Èi
    un un cuvânt cheie sunt obligatorii pentru a face asta. Exemplu:
    `cautÄ kad amule' efectueazÄ o cÄutare kad pentru `amule'.

    Tipuri de cÄutÄri disponibile:

       Global  EfectueazÄ o cÄutare globalÄ.

       Kad    EfectueazÄ o cÄutare în reÈeaua Kademlia.

       Local   EfectueazÄ o cÄutare localÄ.

  ConfigureazÄ <what>
    ConfiguraÈi o valoare a preferinÈelor date.

    Valori disponibile pentru <what>:

       BwLimits Configurare limite lÄÈime de bandÄ.

       IPFilter Configurare preferinÈe filtru IP.

  AratÄ <what>
    AratÄ coada încÄrcÄrilor/descÄrcÄrilor, lista serverelor sau lista
    fiÈierelor partajate.

    Valori disponibile pentru <what>:

       DL    AratÄ coada descÄrcÄrilor.

       Log    AratÄ jurnalul.

       Servers  AratÄ lista serverelor.

       UL    AratÄ coada încÄrcÄrilor.

  Shutdown
    Ãnchide nucleul distant care ruleazÄ (amule/amuled). Aceasta va
    închide de asemenea clientul text, deoarece este inutilizabil fÄrÄ un
    nucleu care ruleazÄ.

  Statistici [ <number> ]
    AratÄ arborele statisticilor.

    NumÄrul facultativ <number> în domeniul 0-255 poate fi trecut ca
    argument la aceastÄ comandÄ, care spune cât de multe intrÄri de
    subdiviziuni a versiunii clientului vor fi afiÈate. Trecând 0, sau
    lÄsând gol va însemna `nelimitat'.

    Exemplu: `statistici 5' va afiÈa numai primele 5 versiuni pentru
    fiecare tip de client.

  Status
    AratÄ starea conexiunii, vitezele actuale de încÄrcare/descÄrcare,
    etc.

NOTE
  CÄi
    Pentru toate opÈiunile care iau o <path> valoare, dacÄ path nu conÈine
    nici o parte a unui director (ex. doar un nume de fiÈier simplu),
    atunci se considerÄ a fi sub directorul de configurare aMule, ~/.aMule.

  Limbi
    Parametrul <lang> pentru opÈiunea -l are urmÄtoarea formÄ:
    lang[_LANG][.encoding][@modifier] unde lang este limba primarÄ, LANG
    este dialectul/teritoriul, encoding este setul de caractere de utilizat
    iar modifier permite utilizatorului de a specifica o instanÈÄ specificÄ
    a datelor localizÄrii în cadrul unei singure categorii.

    De exemplu, urmÄtoarele Èiruri sunt valide:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    DeÈi toate Èirurile de mai sus sunt acceptate ca definiÈii de limbÄ
    valide, encoding Èi modifier sunt momentan neutilizate.

    Ãn completare la formatul de mai sus, puteÈi specifica Èi numele
    întreg al limbii în englezÄ - so -l german este valid Èi similar cu
    -l de_DE.

    Când nu este definitÄ nici o limbÄ, în linia de comandÄ sau în
    fiÈierul de configurare, va fi utilizatÄ limba implicitÄ a sistemului
    de operare.

FIÈIERE
    ~/.aMule/remote.conf

EXEMPLU
    De obicei amulecmd va rula întâi ca:

    amulecmd -h hostname -p ECport -P ECpassword -w

    sau

    amulecmd --create-config-from=/home/username/.aMule/amule.conf

    Aceasta va salva configurÄrile la $HOME/.aMule/remote.conf, iar mai
    târziu trebuie doar sÄ tastaÈi:

    amulecmd

    Desigur, nu trebuie sÄ urmaÈi acest exemplu.

RAPORTAREA ERORILOR
    VÄ rugÄm sÄ raportaÈi erorile fie pe forumul
    nostru(http://forum.amule.org/), sau în bugtracker-ul nostru
    (http://bugs.amule.org/). Nu raportaÈi erorile pe email, nici la lista
    noastrÄ de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

DREPT DE AUTOR
    aMule Èi toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General
    Public License.

VEDEÈI ÈI
    amule(1), amuled(1)

AUTOR
    AceastÄ paginÄ manual a fost scrisÄ de Vollstrecker
    <amule@vollstreckernet.de>aMuleCmd v2.3.2         Septembrie 2016          AMULECMD(1)