amulecmd

AMULECMD(1)        aMule yardımcı araçları       AMULECMD(1)Ä°SÄ°M
    amulecmd - aMule'ü yönetmek için konsol temelli bir program

KULLANIM
    amulecmd [-h <sunucu>] [-p <port>] [-P <Åifre>] [-f <yol>] [-q] [-v]
    [-l <dil>] { [-w] | [-c <komut>] }

    amulecmd [--create-config-from=<yol>]

    amulecmd [--version]

    amulecmd [--help]

AÃIKLAMA
    amulecmd aMule'ü yönetmek için konsol temelli bir programdır.

    [ -h <sunucu>, --host=<sunucu> ]
       aMule'ün çalıÅtıÄı sunucu ya da bilgisayar (varsayılan:
       localhost). <sunucu> bir IP adresi ya da DNS ismi olabilir

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       aMule'ün dıÅarıya baÄlandıÄında kullandıÄı port,
       Ayarlar->Uzak Denetimler seçeneÄinde belirlenir (varsayılan:
       4712)

    [ -P <Åifre>, --password=<Åifre> ]
       DıÅarıdan yapılan baÄlantılar için Åifre.

    [ -f <yol>, --config-file=<yol> ]
       Belirtilen yapılandırma dosyasını kullanır. Varsayılan
       yapılandırma dosyası Åudur: ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Standart çıktıya hiçbir veri yazdırmaz.

    [ -v, --verbose ]
       Geveze olur - debug mesajlarını da gösterir.

    [ -l <dil>, --locale=<dil> ]
       Programın kullandıÄı dili belirler. <dil> parametresinin
       tanımlaması için NOTLAR bölümüne bakınız.

    [ -w, --write-config ]
       Komut satırı seçeneklerini yapılandırma dosyasına yazıp
       çıkar

    [ -c <komut>, --command=<komut> ]
       <komut>u amulecmd'ın komut istemine girilmiŠgibi
       çalıÅtırır ve çıkar.

    [ --create-config-from=<yol> ]
       <yol>a dayalı yapılandırma dosyası yaratır ve çıkar.
       Yolun geçerli bir aMule dosyasına iÅaret etmesi gerekir.

    [ -v, --version ]
       Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

    [ -h, --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

KOMUTLAR
    Tüm komutlar harf büyüklüÄüne duyarsızdır.

  Add <eD2k-baÄlantısı> | <magnet-baÄlantısı>
    ÃekirdeÄe bir eD2k ya da magnet baÄlantısı ekler.

    Eklenecek eD2k baÄlantısı Åunlardan biri olabilir:

     · bir dosya baÄlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruÄuna
      eklenir;

     · bir sunucu baÄlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine
      eklenir;

     · bir sunucu listesi baÄlantısı, bu durumda listedeki tüm
      sunucular sunucu listesine eklenir.

    Magnet baÄlantısı eD2k hash deÄerini ve dosya boyutunu içermelidir.

  Cancel <hash> | <sayı>
    <hash> ya da <sayı> tarafından belirtilen indirmeyi iptal eder.
    DeÄerleri öÄrenmek için show komutunu kullanınız.

  Connect [ kad | ed2k | <ip|isim> ]
    AÄa baÄlanır.

    Ayarlarda ekinleÅtirilmiÅ tüm aÄlara baÄlanır.

    Ek bir parametreyle hangi aÄa baÄlanmak istediÄinizi belirtebilirsiniz.
    IP:port Åeklinde (IP ya noktalarla ayrılmıŠondalık bir IPv4 adresi
    ya da çözümlenebilen bir DNS ismi olmalıdır) bir sunucu adresi
    verirseniz aMule sadece bu sunucuya baÄlanacaktır.

  Disconnect [ ed2k | kad ]
    Ya çevrimiçi olan tüm aÄlarla baÄlantıyı keser, ya da sadece
    belirtilen aÄ ile.

  Download <sayı>
    Bir dosyayı indirmeye baÅlar.

    Bir dosyanın son aramadan <sayı> deÄeri girilmesi gerekir. ÃrneÄin
    `download 12' son aramadaki 12 numaralı dosyayı indirmeye baÅlar.

  Exit
    amule/amuled ile baÄlantıyı keser ve amulecmd kapanır.

  Get <deÄer>
    Bir ayar deÄerini görüntüler.

    <deÄer> ile kullanılabilecek deÄerler:

       BwLimits Bant geniÅliÄi deÄerlerini görüntüler.

       IPFilter IPFilter ayarlarını görüntüler.

  Help [ <komut> ]
    Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler. Bir parametre ile
    kullanılırsa mevcut komutların listesini verir. <komut> ile
    kullanılırsa belirtilen komutun kısa bir açıklamasını
    görüntüler.

  Pause <hash> | <sayı>
    <hash> ya da <sayı> deÄerleri ile belirtilen indirmeyi duraklatır. Bu
    deÄerleri elde etmek için show komutunu kullanabilirsiniz.

  Priority <öncelik> <hash> | <sayı>
    <hash> ya da <sayı> ile belirtilen bir indirmenin önceliÄini ayarlar.

    <öncelik> için kullanılabilecek deÄerler:

       Auto   Otomatik öncelik.

       High   Yüksek öncelik.

       Low    DüÅük öncelik.

       Normal  Normal öncelik.

  Progress
    Sürmekte olan bir aramanın ilerlemesini gösterir.

  Quit
    exit komutu ile eŠanlamlıdır.

  Reload <deÄer>
    Belirtilen deÄeri yeniden yükler.

    <deÄer> ile kullanılabilecek deÄerler:

       Shared  PaylaÅılan dosyalar listesini yeniden yükler.

       IPFilter IP filtre tablolarını yeniden yükler.

  Reset
    GünlüÄü sıfırlar.

  Results
    Son aramanın sonuçlarını gösterir.

  Resume <hash> | <sayı>
    <hash> ya da <sayı> ile belirtilen indirmeye kaldıÄı yerden devam
    eder. DeÄeri öÄrenmek için show komutunu kullanabilirsiniz.

  Search <tür> <anahtarkelime>
    Girilen <anahtarkelime> için bir arama yapar. Bir arama türü ve bir
    anahtar kelime kullanmanız mecburidir. ÃrneÄin `search kad amule' kad
    aÄında `amule' sözcüÄü ile arama yapar.

    Kullanılabilecek arama türleri:

       Global  Genel arama yapar.

       Kad    Kad aÄında arama yapar.

       Local   Sunucuda arama yapar.

  Set <deÄer>
    Belirtilen deÄeri ayarlara girer.

    <deÄer> ile kullanılabilecek deÄerler:

       BwLimits Bant geniÅliÄi deÄerlerini ayarlar.

       IPFilter IPFilter tercihlerini ayarlar.

  Show <deÄer>
    Ä°ndirme/aktarma kuyruÄunu, sunucu listesini ya da paylaÅılan dosya
    listesini gösterir.

    <deÄer> ile kullanılabilecek deÄerler:

       DL    Ä°ndirme kuyruÄunu gösterir.

       Log    GünlüÄü (log) gösterir.

       Servers  Sunucu listesini gösterir.

       UL    Aktarma (gönderilen dosyalar) kuyruÄunu gösterir.

  Shutdown
    Uzakta çalıÅmakta olan çekirdeÄi (amule/amuled) kapatır. Bu metin
    temelli istemciyi de kapatacaktır çünkü çekirdek olmadan
    iÅleyemez.

  İstatistikler [ <sayı> ]
    Ä°statistikler aÄacını gösterir.

    0-255 arası <sayı> isteÄe baÄlı argüman olarak komuta
    aktarılabilir, bu kaç tane istemci sürümü alt aÄacının
    gösterileceÄini belirtir. 0 kullanımı ya da hiçbir argüman
    kullanılmaması `sınırsız' anlamına gelir.

    ÃrneÄin `statistics 5' her istemcinin en çok kullanılan 5
    sürümünü gösterir.

  Status
    BaÄlantı durumunu, sürmekte olan indirmeleri ve aktarmaları vs.
    gösterir.

NOTLAR
  Yollar
    <yol> deÄeri alan tüm seçenekler için eÄer yol hiçbir dizin
    içermiyorsa (yani sadece bir dosya ismiyse) aMule yapılandırma
    dizini (~/.aMule) varsayılır.

  Diller
    -l seçeneÄi için <dil> parametresi Åu biçimde kullanılmalıdır:
    dil[_DÄ°L][.kodlama][@niteleyici] ki burada dil birinci dil, DÄ°L
    lehçe/bölge, kodlama karakter setidir ve niteleyici kullanıcıya
    belli bir kategori içinde belli yerelleÅtirme verileri kullanma
    olanaÄı saÄlar.

    Ãrnek olarak, aÅaÄıdaki dizeler geçerlidir:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    Yukarıdaki tüm dizeler geçerlidir ancak kodlama ve niteleyici henüz
    kullanılmamaktadır.

    Yukarıdakilere ek olarak dil isimlerini İngilizce olarak
    belirtebilirsiniz - yani -l german ile -l de_DE eÅdeÄerdir ve ikisi de
    geçerlidir.

    Ne komut satırında ne de yapılandırma dosyasında hiçbir dil
    belirtilmediÄi zaman sistemin varsayılan dili kullanılacaktır.

DOSYALAR
    ~/.aMule/remote.conf

ÃRNEK
    Tipik olarak amulecmd ilk defada Åu Åekilde baÅlayacaktır:

    amulecmd -h bilgisayaradı -p DBport -P DBÅifre -w

    ya da

    amulecmd --create-config-from=/home/kullanıcıadı/.aMule/amule.conf

    Ayarları $HOME/.aMule/remote.conf dosyasına kayıt eder ve daha sonra
    sadece Åunu girmeniz yeterli olacaktır:

    amulecmd

    Tabii ki bu örneÄe harfiyen uymanız zorunlu deÄildir.

GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da
    hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları
    bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve
    geliÅtiricilerden birine doÄrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELÄ°F HAKKI
    aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı
    çerçevesinde daÄıtılmaktadır.

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    amule(1), amuled(1)

YAZAN
    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de>
    tarafından yazılmıÅtır.aMuleCmd v2.3.2          Eylül 2016           AMULECMD(1)