amuleweb

AMULEWEB(1)        aMule yardımcı araçları       AMULEWEB(1)Ä°SÄ°M
    amuleweb - aMule web sunucusu

KULLANIM
    amuleweb [-h <sunucu>] [-p <port>] [-P <Åifre>] [-f <yol>] [-q] [-v]
    [-l <dil>] [-w] [-t <isim>] [-s <port>] [-u] [-U <port>] [-z] [-Z] [-A
    <Åifre>] [-G <Åifre>] [-a | -d] [-L] [--no-php] [-N]

    amuleweb [--create-config-from=<yol>]

    amuleweb [--help]

    amuleweb [--version]

    amuleweb [--amule-config-file=<yol>]


AÃIKLAMA
    amuleweb amule'e bir aÄ tarayıcısı ile eriÅmenize olanak saÄlar.
    amuleweb'i amule ile aynı anda ya da ayrı olarak, daha sonra ne zaman
    isterseniz baÅlatabilirsiniz. Seçenekleri komut satırı ya da
    yapılandırma dosyası ile belirtmek mümkündür. Komut satırı ile
    belirtilen seçenekler yapılandırma dosyası ile belirtilenlerden
    daha yüksek önceliklidir.

    [ -h <sunucu>, --host=<sunucu> ]
       aMule'ün çalıÅtıÄı sunucu ya da bilgisayar (varsayılan:
       localhost). <sunucu> bir IP adresi ya da DNS ismi olabilir

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       aMule'ün dıÅarıya baÄlandıÄında kullandıÄı port,
       Ayarlar->Uzak Denetimler seçeneÄinde belirlenir (varsayılan:
       4712)

    [ -P <Åifre>, --password=<Åifre> ]
       DıÅarıdan yapılan baÄlantılar için Åifre.

    [ -f <yol>, --config-file=<yol> ]
       Belirtilen yapılandırma dosyasını kullanır. Varsayılan
       yapılandırma dosyası Åudur: ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Standart çıktıya hiçbir veri yazdırmaz.

    [ -v, --verbose ]
       Geveze olur - debug mesajlarını da gösterir.

    [ -l <dil>, --locale=<dil> ]
       Programın kullandıÄı dili belirler. <dil> parametresinin
       tanımlaması için NOTLAR bölümüne bakınız.

    [ -w, --write-config ]
       Komut satırı seçeneklerini yapılandırma dosyasına yazıp
       çıkar

    [ -t <isim>, --template=<isim> ]
       Adı <isim> olan Åablonu yükler. Ayrıntılar için TEMA
       DESTEÄÄ° bölümüne bakınız.

    [ -s <port>, --server-port=<port> ]
       Web sunucusunun HTTP portu. Bu aÄ tarayıcınızda kullanmanız
       gereken port numarasıdır (varsayılan: 4711).

    [ -u ]
       UPnP'yi etkinleÅtirir.

    [ -U <port>, --upnp-port <port> ]
       UPnP port numarası.

    [ -z, --enable-gzip ]
       Bant geniÅliÄinden tasarruf etmek için gzip sıkıÅtırmasını
       etkinleÅtirir.

    [ -Z, --disable-gzip ]
       Gzip sıkıÅtırmasını devre dıÅı bırakır (bu varsayılan
       deÄerdir).

    [ -A <Åifre>, --admin-pass=<Åifre> ]
       Sunucuya tam eriÅim için Åifre (parola).

    [ -G <Åifre>, --guest-pass=<Åifre> ]
       Web sunucusu için misafir Åifresi.

    [ -a, --allow-guest ]
       Misafir eriÅimini etkinleÅtirir.

    [ -d, --deny-guest ]
       Misafir eriÅimine izin vermez (varsayılan deÄer).

    [ -L, --load-settings ]
       web sunucusu ayarlarını aMule'den/aMule'e yükler/kaydeder. Bu
       amuleweb'in komut satırı ve yapılandırma dosyası
       ayarlarını görmezden gelmesine yol açar. Ayarlar
       kaydedilirken hiçbiri yapılandırma dosyasına yazılmaz,
       aMule'e yazılır. (Tabii ki bu sadece aMule'ün Ayarlar->Uzak
       Denetiminde kurulabilen deÄerler için geçerlidir.)

    [ --no-php ]
       PHP yorumlayıcısını devre dıÅı bırakır (eskimiÅ)

    [ -N, --no-script-cache ]
       PHP sayfalarını her sorguda yeniden derler.

    [ --create-config-from=<yol> ]
       <yol>a dayalı yapılandırma dosyası yaratır ve çıkar.
       Yolun geçerli bir aMule dosyasına iÅaret etmesi gerekir.

    [ --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

    [ --version ]
       Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

    [ --amule-config-file=<yol> ]
       aMule yapılandırma dosyasına eriÅim yolu. DOÄRUDAN
       KULLANMAYIN! aMule bu seçeneÄi amuleweb'i aMule ile
       baÅlatırken kullanır. Bu seçenek diÄer tüm komut satırı
       ve yapılandırma dosyası ayarlarının görmezden gelinmesine,
       ayarların verilen yapılandırma dosyasından okunmasına yol
       açar ve -q -L seçeneklerinin kullanılacaÄı anlamına da
       gelir.

NOTLAR
  Yollar
    <yol> deÄeri alan tüm seçenekler için eÄer yol hiçbir dizin
    içermiyorsa (yani sadece bir dosya ismiyse) aMule yapılandırma
    dizini (~/.aMule) varsayılır.

  Diller
    -l seçeneÄi için <dil> parametresi Åu biçimde kullanılmalıdır:
    dil[_DÄ°L][.kodlama][@niteleyici] ki burada dil birinci dil, DÄ°L
    lehçe/bölge, kodlama karakter setidir ve niteleyici kullanıcıya
    belli bir kategori içinde belli yerelleÅtirme verileri kullanma
    olanaÄı saÄlar.

    Ãrnek olarak, aÅaÄıdaki dizeler geçerlidir:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    Yukarıdaki tüm dizeler geçerlidir ancak kodlama ve niteleyici henüz
    kullanılmamaktadır.

    Yukarıdakilere ek olarak dil isimlerini İngilizce olarak
    belirtebilirsiniz - yani -l german ile -l de_DE eÅdeÄerdir ve ikisi de
    geçerlidir.

    Ne komut satırında ne de yapılandırma dosyasında hiçbir dil
    belirtilmediÄi zaman sistemin varsayılan dili kullanılacaktır.

TEMA DESTEÄÄ°
    amuleweb bilgileri çeÅitli temalarda görüntüleyebilir. Bu temalara
    Åablon adı verilir ve amuleweb'in belli bir Åablonu yüklemesini -t
    komut satırı seçeneÄi ile saÄlayabilirsiniz. Åablonlar iki konumda
    aranır: önce ~/.aMule/webserver/ konumunda, sonra da, kurulum
    --prefix=/usr ile yapıldıysa /usr/share/amule/webserver/ konumunda.

    Her Åablonun Åablon isminin alt dizininde bulunması gerekir ve bu
    dizinin Åablonun ihtiyaç duyduÄu tüm dosyaları bulundurması
    Åarttır.

DOSYALAR
    ~/.aMule/remote.conf
    ~/.aMule/webserver/
    $(pkgdatadir)/webserver/

ÃRNEK
    Tipik olarak amuleweb ilk defada Åu Åekilde baÅlayacaktır:

    amuleweb -h hostismi -p DBport -P DBÅifresi -s HTTPport -A AdminÅifresi
    -w

    ya da

    amuleweb --create-config-from=/home/kullanıcıadı/.aMule/amule.conf

    Ayarları $HOME/.aMule/remote.conf dosyasına kayıt eder ve daha sonra
    sadece Åunu girmeniz yeterli olacaktır:

    amuleweb

    Tabii ki ilk örnek satırında daha az ya da fazla seçenek
    belirtebilirsiniz, hatta onu tamamen görmezden gelebilirsiniz.

GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da
    hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları
    bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve
    geliÅtiricilerden birine doÄrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELÄ°F HAKKI
    aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı
    çerçevesinde daÄıtılmaktadır.

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    amule(1), amulecmd(1)

YAZAN
    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de>
    tarafından yazılmıÅtır.aMule webserver v2.3.2      Eylül 2016           AMULEWEB(1)