amuleweb

AMULEWEB(1)           utilitare aMule          AMULEWEB(1)NUME
    amuleweb - aMule server web

REZUMAT
    amuleweb [-h <host>] [-p <port>] [-P <password>] [-f <path>] [-q] [-v]
    [-l <lang>] [-w] [-t <name>] [-s <port>] [-u] [-U <port>] [-z] [-Z] [-A
    <parolÄ>] [-G <parolÄ>] [-a | -d] [-L] [--no-php] [-N]

    amuleweb [--create-config-from=<path>]

    amuleweb [--help]

    amuleweb [--version]

    amuleweb [--amule-config-file=<path>]


DESCRIERE
    amuleweb vÄ administreazÄ accesul la amule printr-un navigator web.
    PuteÈi porni amuleweb împreunÄ cu amule(1), sau separat, oricând mai
    târziu. Pot fi specificate opÈiuni prin linia de comandÄ sau prin
    fiÈierul de configurare. OpÈiunile din linia de comandÄ au prioritate
    faÈÄ de opÈiunile din fiÈierul de configurare.

    [ -h <host>, --host=<host> ]
       Gazda unde ruleazÄ aMule (implicit: localhost). <host> ar putea
       fi o adresÄ IP sau un nume DNS

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       Portul aMule pentru conexiuni externe, cum este configurat în
       PreferinÈe->Control la distanÈÄ (implicit: 4712)

    [ -P <password>, --password=<password> ]
       ParolÄ conexiuni externe.

    [ -f <path>, --config-file=<path> ]
       UtilizeazÄ fiÈierul de configurare dat. FiÈierul de configurare
       implicit este ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Nu tipÄrii nici o ieÈire la stdout.

    [ -v, --verbose ]
       Fi detaliat - aratÄ Èi mesajele de depanare.

    [ -l <lang>, --locale=<lang> ]
       ConfiguraÈi localizarea aplicaÈiei (limba). VedeÈi secÈiunea
       NOTES pentru descrierea parametrului <lang> .

    [ -w, --write-config ]
       Scrie opÈiunile liniei de comandÄ Ã®n fiÈierul de configurare Èi
       ieÈi

    [ -t <name>, --template=<name> ]
       ÃncarcÄ modelul denumit <name>. VedeÈi secÈiunea SKIN SUPPORT
       pentru detalii.

    [ -s <port>, --server-port=<port> ]
       Portul HTTP al serverului web. Acesta este portul pe care
       trebuie sÄ-l indicaÈi navigatorului (implicit: 4711).

    [ -u ]
       Activare UPnP.

    [ -U <port>, --upnp-port <port> ]
       Port UPnP.

    [ -z, --enable-gzip ]
       ActiveazÄ utilizând compresia gzip în traficul HTTP pentru a
       salva lÄÈimea de bandÄ.

    [ -Z, --disable-gzip ]
       DezactiveazÄ utilizând compresia gzip (aceasta este implicita).

    [ -A <passwd>, --admin-pass=<passwd> ]
       Parola pentru accesul nerestricÈionat pentru serverul web.

    [ -G <passwd>, --guest-pass=<passwd> ]
       ParolÄ oaspete pentru webserver.

    [ -a, --allow-guest ]
       Permite accesul oaspeÈilor.

    [ -d, --deny-guest ]
       Interzice accesul oaspeÈilor (implicit).

    [ -L, --load-settings ]
       ÃncarcÄ/SalveazÄ configurÄrile serverului web din/la aMule
       distant. Aceasta determinÄ amuleweb sÄ ignore configurÄrile din
       linia de comandÄ sau fiÈierul de configurare Èi sÄ le încarece
       din aMule. Când se salveazÄ preferinÈele nu se va scrie nimic
       în fiÈierul de configurare, doar la aMule. (Desigur, aceasta
       funcÈioneazÄ doar pentru acele configurÄri care pot fi
       configurate în aMule la PreferinÈe->Control la distanÈÄ.)

    [ --no-php ]
       DezactiveazÄ interpretorul PHP (învechit)

    [ -N, --no-script-cache ]
       RecompileazÄ paginile PHP la fiecare cerere.

    [ --create-config-from=<path> ]
       CreeazÄ fiÈierul de configurare bazat pe <path>, care trebuie sÄ
       indice la un fiÈier de configurare aMule valid, iar apoi ieÈi.

    [ --help ]
       TipÄreÈte o scurtÄ descriere de utilizare.

    [ --version ]
       AfiÈeazÄ numÄrul versiunii curente.

    [ --amule-config-file=<path> ]
       Calea fiÈierului de configurare aMule. NU UTILIZAÈI DIRECT!
       aMule utilizeazÄ aceastÄ opÈiune când porneÈte amuleweb la
       pornirea aMule. AceastÄ opÈiune cauzeazÄ tuturor celorlalte
       configurÄri din linia de comandÄ Èi fiÈiere de configurare sÄ
       fie ignorate, preferinÈele vor fi citite din fiÈierul de
       configurare dat, de asemenea implicÄ Èi opÈiunile -q -L .

NOTE
  CÄi
    Pentru toate opÈiunile care iau o <path> valoare, dacÄ path nu conÈine
    nici o parte a unui director (ex. doar un nume de fiÈier simplu),
    atunci se considerÄ a fi sub directorul de configurare aMule, ~/.aMule.

  Limbi
    Parametrul <lang> pentru opÈiunea -l are urmÄtoarea formÄ:
    lang[_LANG][.encoding][@modifier] unde lang este limba primarÄ, LANG
    este dialectul/teritoriul, encoding este setul de caractere de utilizat
    iar modifier permite utilizatorului de a specifica o instanÈÄ specificÄ
    a datelor localizÄrii în cadrul unei singure categorii.

    De exemplu, urmÄtoarele Èiruri sunt valide:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    DeÈi toate Èirurile de mai sus sunt acceptate ca definiÈii de limbÄ
    valide, encoding Èi modifier sunt momentan neutilizate.

    Ãn completare la formatul de mai sus, puteÈi specifica Èi numele
    întreg al limbii în englezÄ - so -l german este valid Èi similar cu
    -l de_DE.

    Când nu este definitÄ nici o limbÄ, în linia de comandÄ sau în
    fiÈierul de configurare, va fi utilizatÄ limba implicitÄ a sistemului
    de operare.

SUPORT ASPECT
    amuleweb este capabil sÄ afiÈeze informaÈia în diferite aspecte.
    Aceste aspecte se numesc modele, Èi puteÈi face ca amuleweb sÄ Ã®ncarce
    un model anumit prin -t opÈiune linie de comandÄ. Modelele sunt cÄutate
    în douÄ locuri: întâi în ~/.aMule/webserver/ apoi în
    /usr/share/amule/webserver/ dacÄ a fost instalat cu --prefix=/usr.

    Fiecare Èablon trebuie sÄ fie într-un subdirector al numelui
    Èablonului, iar acest director trebuie sÄ conÈinÄ toate fiÈierele de
    care Èablonul are nevoie.

FIÈIERE
    ~/.aMule/remote.conf
    ~/.aMule/webserver/
    $(pkgdatadir)/webserver/

EXEMPLU
    De obicei amuleweb va rula la început ca:

    amuleweb -h nume gazdÄ -p ECport -P ECprolÄ -s HTTPport -A ParolÄ
    administrator -w

    sau

    amuleweb --create-config-from=/home/username/.aMule/amule.conf

    Aceasta va salva configurÄrile la $HOME/.aMule/remote.conf, iar mai
    târziu trebuie doar sÄ tastaÈi:

    amuleweb

    Desigur, puteÈi specifica cât de multe sau cât de puÈine opÈiuni în
    linia primului exemplu, Èi de asemenea le puteÈi omite integral.

RAPORTAREA ERORILOR
    VÄ rugÄm sÄ raportaÈi erorile fie pe forumul
    nostru(http://forum.amule.org/), sau în bugtracker-ul nostru
    (http://bugs.amule.org/). Nu raportaÈi erorile pe email, nici la lista
    noastrÄ de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

DREPT DE AUTOR
    aMule Èi toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General
    Public License.

VEDEÈI ÈI
    amule(1), amulecmd(1)

AUTOR
    AceastÄ paginÄ manual a fost scrisÄ de Vollstrecker
    <amule@vollstreckernet.de>aMule webserver v2.3.2     Septembrie 2016          AMULEWEB(1)