apt-cdrom

APT-CDROM(8)                           APT-CDROM(8)NAZWA
    apt-cdrom - narzÄdzie APT do zarzÄdzania źródÅami typu CDROM

SKÅADNIA
    apt-cdrom [ -hvrmfan ] [ -d=katalog zamontowania cdroma ] [ -o=opcja
    konfiguracji ] [ -c=plik ] { add | ident }


OPIS
    apt-cdrom jest używany w celu dodania nowego CD-ROM-u do listy
    dostÄpnych źródeÅ programu APT. apt-cdrom okreÅla strukturÄ dysku,
    poprawia ewentualne bÅÄdy powstaÅe podczas produkcji CD-ROM-u i
    weryfikuje pliki indeksów.

    Dodanie nowych CD do systemu APT nie może byÄ zrobione rÄcznie, tak
    wiÄc używanie apt-cdrom jest konieczne. Co wiÄcej, każdy dysk w
    wielodyskowym archiwum musi byÄ wÅożony i zeskanowany oddzielnie.

    Jedno z poniższych poleceÅ musi byÄ użyte, chyba że zostaÅa podana
    opcja -h lub --help:

    add  add jest używane do dodania nowego dysku do listy źródeÅ. add
       odmontuje urzÄdzenie CDROM, poprosi o wÅożenie dysku, a
       nastÄpnie zeskanuje go i skopiuje pliki indeksu. Jeżeli dysk
       nie ma wÅaÅciwego katalogu .disk/, użytkownik zostanie
       poproszony o podanie opisu dysku.

       APT używa identyfikatora CDROM-u do okreÅlenia, który dysk
       obecnie znajduje siÄ w napÄdzie, oraz przechowuje bazÄ tych
       identyfikatorów w pliku /var/lib/apt/cdroms.list


    ident NarzÄdzie debugujÄce, wyÅwietlajÄce identyfikator wÅożonego
       dysku oraz nazwÄ pliku, w którym jest przechowywany.


OPCJE
    Wszystkie opcje linii poleceÅ mogÄ byÄ ustawione w pliku
    konfiguracyjnym. Poniższe opisy wskazujÄ, którÄ opcjÄ w pliku
    konfiguracyjnym należy ustawiÄ. W przypadku opcji logicznych, można
    unieważniÄ ustawienia pliku konfiguracyjnego, używajÄc -f-,--no-f,
    -f=no albo czegoÅ podobnego.

    -d

    --cdrom
       Punkt montowania. Podaje lokalizacjÄ katalogu, w którym bÄdzie
       zamontowany cdrom. Musi istnieÄ odpowiednia konfiguracja dla
       tego punktu montowania w pliku /etc/fstab. Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: Acquire::cdrom::mount.

    -r

    --rename
       Przemianuj dysk. Zmienia etykietÄ dysku lub unieważnia etykietÄ
       wczeÅniej danÄ dyskowi. Podanie tej opcji spowoduje, że apt-
       cdrom spyta siÄ o nowÄ etykietÄ. Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: APT::CDROM::Rename.

    -m

    --no-mount
       Nie montuj. Uniemożliwia programowi apt-cdrom montowanie i
       odmontowywanie CDROM-u. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
       APT::CDROM::NoMount.

    -f

    --fast Szybkie kopiowanie. ZakÅada, że pliki z pakietami sÄ poprawne
       i nie sprawdza każdego pakietu. Ta opcja powinna byÄ używana
       tylko wtedy, jeżeli apt-cdrom byŠjuż uruchomiony na danym
       dysku i nie wykryÅ na nim żadnych bÅÄdów. Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: APT::CDROM::Fast.

    -a

    --thorough
       Gruntowne przeglÄdanie pakietów. Ta opcja może byÄ potrzebna
       do indeksowania starych dysków z Debianem 1.1/1.2, w których
       pliki Package byÅy umieszczone w dziwnych miejscach.
       Indeksowanie caÅego CD zabiera wiÄcej czasu, ale znajdzie
       wszystkie takie pliki.

    -n

    --just-print

    --recon

    --no-act
       Bez zmian. Nie zmienia pliku sources.list(5) i nie zapisuje
       pików indeksowych. Jednakże nadal wszystko jest sprawdzane.
       Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::CDROM::NoAct.

    -h

    --help WyÅwietla krótkie informacje na temat użytkowania.

    -v

    --version
       WyÅwietla wersjÄ programu.

    -c

    --config-file
       Plik konfiguracyjny. Podaje plik konfiguracyjny do użycia.
       Program najpierw przeczyta swój domyÅlny plik konfiguracyjny, a
       nastÄpnie plik podany jako argument tej opcji. Informacje o
       skÅadni pliku można znaleÅºÄ w apt.conf(5).

    -o

    --option
       Ustaw opcjÄ konfiguracyjnÄ. Można ustawiÄ dowolnÄ opcjÄ
       konfiguracyjnÄ. SkÅadnia jest nastÄpujÄca: -o Foo::Bar=bar.

ZOBACZ TAKŻE
    apt.conf(5), apt-get(8), sources.list(5)

DIAGNOSTYKA
    apt-cdrom zwraca zero, gdy zakoÅczyÅo siÄ pomyÅlnie, 100 - w przypadku
    bÅÄdu.

BÅÄDY
    Zajrzyj na stronÄ bÅÄdów APT <URL:http://bugs.debian.org/src:apt>.
    Aby zÅożyÄ raport o bÅÄdzie w APT, prosimy przeczytaÄ
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub użyÄ polecenia
    reportbug(1).

AUTOR
    APT zostaÅo napisane przez zespóŠAPT <apt@packages.debian.org>.                20 sierpnia 2003          APT-CDROM(8)