ar

ar(1)          NarzÄdzia programistyczne GNU          ar(1)NAZWA
    ar - utwórz, modyfikuj i ekstrahuj z archiwów.


SKÅADNIA
    ar [-]{dmpqrtx}[abcilosuvV] [nazwaczÅonka] archiwum pliki...


OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    Wersja GNU narzÄdzia ar tworzy, modyfikuje i wyciÄga pliki z archiwów.
    archiwum jest pojedynczym plikiem, zawierajÄcym zbiór innych plików w
    strukturze, która umożliwia wyciÄgniÄcie plików oryginalnych
    (zwanych czÅonkami archiwum).

    Po ekstrakcji, można odtworzyÄ oryginalne zawartoÅci plików, prawa,
    timestampy, wÅaÅcicieli i grupy.

    GNU ar potrafi obsÅugiwaÄ archiwa, których czÅonkowie majÄ nazwy
    dowolnej dÅugoÅci; zależnie jednak od konfiguracji ar, można ustawiaÄ
    limit dÅugoÅci nazwy czÅonka (dla zachowania kompatybilnoÅci z innymi
    narzÄdziami). JeÅli limit istnieje, to jest czÄsto limitem 15 znaków
    (typowy dla formatów zwiÄzanych z a.out) lub 16 (typowe dla formatów
    zwiÄzanych z coff).

    ar jest uważany za narzÄdzie binarne, ponieważ jego archiwa sÄ
    najczÄÅciej używane jako biblioteki (statyczne) zawierajÄce naczÄÅciej
    używane funkcje.

    JeÅli podasz modyfikator 's', ar bÄdzie tworzyÅ indeks do symboli
    zdefiniowanych w relokowalnych moduÅach obiektowych archiwum. Raz
    utworzony indeks jest odnawiany w archiwum w sytuacji, gdy ar zmieni
    jego zawartoÅÄ (bezpieczne dla operacji 'q' odnawiania). Archiwum z
    takim indeksem przyspiesza linkowanie biblioteki i umożliwia funkcjom
    z biblioteki woÅanie siebie nawzajem bez wzglÄdu na poÅożenie w
    archiwum.

    Aby wylistowaÄ ten indeks, możesz użyÄ `nm -s' lub `nm
    --print-armap'. JeÅli archiwum nie ma takiego indeksu, możesz go dodaÄ
    przy użyciu innej formy ar, nazywajÄcej siÄ ranlib.

    ar wymaga co najmniej dwóch argumentów, aby siÄ uruchomiÄ: jednego
    sÅowa kluczowego okreÅlajÄcego operacjÄ (opcjonalnie w towarzystwie
    innych liter kluczowych, okreÅlajÄcych modyfikatory), i nazwy archiwum,
    na którym ma dziaÅaÄ.

    WiÄkszoÅÄ operacji może także przyjmowaÄ dalsze argumenty plikowe ,
    podajÄce konkretne pliki, na których operowaÄ.


OPCJE
    GNU ar umożliwia ci mieszanie kodu operacji p i flag modyfikacji mod w
    dowolnej kolejnoÅci w obrÄbie pierwszego argumentu linii komend.

    JeÅli sobie życzysz, możesz rozpoczÄÄ argument linii komend
    kreseczkÄ.

    Litera kluczowa p okreÅla, jakÄ operacjÄ wykonaÄ; może byÄ dowolnÄ z
    nastÄpujÄcych, lecz tylko jedna naraz:


    d   Kasuj moduÅy z archiwum. Nazwy moduÅów, które chcesz skasowaÄ
       podaj jako pliki; JeÅli nie podasz żadnych plików do
       kasowania, archiwum pozostanie nietkniÄte.

       JeÅli podasz modyfikator `v' , to ar wyÅwietli każdy skasowany
       moduÅ.


    m   Użyj tej operacji do przemieszczenia czÅonków archiwum.

       KolejnoÅÄ czÅonków w archiwum może byÄ istotna przy linkowaniu
       biblioteki z programami, kiedy symbol jest zdefiniowany wiÄcej
       niż w jednym czÅonku.

       JeÅli nie użyto żadnych modyfikatorów przy komendzie m,
       wszyscy czÅonkowie, których nazwiesz w argumencie pliki zostanÄ
       przeniesieni na koniec archiwum; Możesz użyÄ modyfikatorów
       `a', `b', lub `i' aby przenieÅÄ je do okreÅlonego miejsca.


    p   Wydrukuj okreÅlonych czÅonków archiwum na standardowe wyjÅcie.
       JeÅli zostaÅ podany modyfikator`v' , to przed skopiowaniem
       zawartoÅci czÅonka na standardowe wyjÅcie, pokaż jego nazwÄ.

       JeÅli nie podasz żadnych argumentów pliki, wydrukowane zostanÄ
       wszystkie pliki archiwum.


    q   DoÅÄcz szybko pliki do koÅca archiwum, bez sprawdzania
       podmieniania.

       Modyfikatory `a', `b', i `i' nie wpÅywajÄ na tÄ operacjÄ; nowi
       czÅonkowie zawsze sÄ dodwani na koÅcu archiwum.

       Modyfikator `v' powoduje, że ar listuje każdy plik, który
       doda.

       Ponieważ w tej operacji chodzi o szybkoÅÄ, indeks tablicy
       symboli archiwum nie jest odnawiany, nawet jeÅli już istniaÅ;
       możesz użyÄ `ar s' lub ranlib aby wyjÄtkowo odnowiÄ indeks
       tablicy symboli.


    r   Wstaw pliki do archiwum (z podmienianiem). Ta operacja różni
       siÄ od `q' tym, że wszyscy istniejÄcy czÅonkowie zostajÄ
       usuwani, jeÅli ich nazwy odpowiadajÄ nazwom dodawanym.

       JeÅli któryÅ z plików nazwanych w argumencie pliki nie
       istnieje, ar wyÅwietla komunikat o bÅÄdzie i zostawia nie rusza
       czÅonków archiwum, odpowiadajÄcych tej nazwie.

       DomyÅlnie, nowi czÅonkowie sÄ dodawani na koniec pliku; możesz
       jednak użyÄ modyfikatorów `a', `b', lub `i' aby zażÄdaÄ
       wstawienia wzglÄdem jakiegoÅ istniejÄego czÅonka.

       W tej operacji można użyÄ modyfikatora `v', który wyÅwietla
       po jednej linijce komentarza dla każdego wÅÄczonego pliku,
       uzupeÅniajÄc jÄ jednÄ z liter `a' lu `r', wskazujÄc tak, czy
       plik zostaÅ dopisany na koÅcu (nie skasowano żadnego starego
       czÅonka) czy zostaÅ podmieniony.


    t   WyÅwietl tabelowy listing zawartoÅci archiwum, lub te z plików,
       wymienionych w argumencie pliki, które sÄ obecne w archiwum.
       Normalnie wyÅwietlana jest tylko nazwa czÅonka; jeÅli chcesz
       zobczyÄ prawa, timestamp, wÅaÅciciela, grupÄ i rozmiar,
       powinieneÅ użyÄ modyfikatora `v' .

       JeÅli nie zostanie podany żaden argument pliki, to wylistowane
       zostanÄ wszystkie pliki archiwum.

       JeÅli pod danÄ nazwÄ w archiwum (powiedzmy `b.a' istnieje wiÄcej
       niż jeden plik (powiedzmy `fie'), to `ar t b.a fie' wylistuje
       tylko pierwszy z nich; aby zobaczyÄ wszystkie, musisz wydaÄ
       komendÄ kompletnego listingu —w naszym wypadku, `ar t b.a'.


    x   WyciÄgnij czÅonków (nazwanych w parametrze pliki) z archiwum.
       Aby zażÄdaÄ, by ar listowaÅ każdÄ nazwÄ podczas jej
       wyciÄgania, możesz użyÄ modyfikatora `v'.

       JeÅli nie podasz żadnego parametru pliki, wyciÄgniÄte zostanÄ
       wszystkie pliki archiwum.


    Za literÄ kluczowÄ p może znajdowaÄ siÄ pewna liczba modyfikatorów
    (mod), która wtedy okreÅla wariacje zachowania tej operacji:


    a   Dodaj nowe pliki za istniejÄcym czÅonkiem archiwum. JeÅli
       używasz tego modyfikatora, to musisz przed podaniem archiwum
       jako argument podaÄ nazwÄ istniejÄcego czÅonka archiwum --
       membername.


    b   Dodaj nowe pliki przed istniejÄcym czÅonkiem archiwum. JeÅli
       używasz tego modyfikatora, to musisz przed podaniem archiwum
       podaÄ nazwÄ istniejÄcego czÅonka jako argument membername.
       (tak samo jak `i').


    c   Utwórz archiwum. Podane archiwum jest zawsze tworzone jeżeli
       nie istniaÅo, a żÄdasz odnowienia (update). Wypisywane jest
       jednak wtedy ostrzeżenie, chyba że podasz z góry, że chcesz
       je utworzyÄ, używajÄc tego modyfikatora.


    f   Skraca nazwy w archiwum. ar normalnie pozwala plikom mieÄ
       dowolnÄ dÅugoÅÄ. Powoduje to, że archiwa mogÄ byÄ
       niekompatybilne z natywnymi programami ar niektórych innych
       systemów. JeÅli jest to istotne, można wykorzystaÄ modyfikator
       f, który umożliwia skracanie nazw plików podczas wstawiania
       ich do archiwum.


    i   Wstaw nowe pliki przed istniejÄcym czÅonkiem archiwum. JeÅli
       używasz modyfikatora i, to przed podaniem archiwum musisz podaÄ
       nazwÄ istniejÄcego czÅonka archiwum w argumencie membername.
       (tak samo jak `b').


    l   Modyfikator ten jest przyjmowany, lecz nie jest wykorzystywany.


    o   ChroÅ oryginalne daty czÅonków, kiedy ich wyciÄgasz. JeÅli nie
       podasz tego modyfikatora, pliki wyciÄgniÄte z archiwum bÄdÄ
       naznaczone czasem wyciÄgania.


    s   Zapisz indeks plików obiektowych do archiwum, lub odnów
       istniejÄcy, nawet jeÅli w archiwum nic nie zmieniono. Tej flagi
       modyfikujÄcej możesz użyÄ w poÅÄczeniu z dowolnÄ operacjÄ, lub
       samodzielnie. Uruchamianie `ar s' na archiwum jest równoważne
       uruchomieniu na nim `ranlib'.


    u   Normalnie, ar r... wstawia wszystkie wylistowane pliki do
       archiwum. JeÅli chcesz wstawiaÄ tylko te z wymienionych plików,
       które sÄ nowsze od istniejÄcych czÅonków o tych samych
       nazwach, użyj tego modyfikatora. Modyfikator `u' jest dozwolony
       tylko przy operacji `r' (podmienienia). W praktyce kombinacja
       `qu' nie jest dozwolona, ponieważ sprawdzanie timestampów
       spowodowaÅoby spowolnienie wszystkich ulepszeÅ operacji `q'.


    v   Ten modyfikator żÄda wersji operacji, która wypisuje
       komunikaty informacyjne . Wiele operacji wyÅwietla dodatkowe
       informacje. Np. informacje takie, jak przetwarzane pliki.


    V   Ten modyfikator pokazuje wersjÄ programu ar.


ZOBACZ TAKŻE
    Wpis `binutils' w info; The GNU Binary Utilities, Roland H. Pesch
    (October 1991). nm(1), ranlib(1).


KOPIOWANIE
    (Autor nie życzy sobie tÅumaczenia tej noty bez zatwierdzenia FSF)

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 1 ar

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.wsparcie cygnusa        5 November 1991             ar(1)