ar

AR(1)           Vývojové prostÅedky GNU           AR(1)JMÃNO
    ar - tvoÅà nové archÃvy (knihovny funkcà .a - pozn. pÅekl.), mÄnÃ
    jejich obsah a rozbaluje je na jednotlivé soubory

POUŽITÃ
    ar [-X32_64] [-]p[mod [relpos] [poÄet]] archÃv [Älen...]

POPIS
    GNU program ar tvoÅà nové archÃvy, mÄnà jejich obsah a rozbaluje je na
    jednotlivé soubory. ArchÃv je jeden soubor, jenž obsahuje vÃce
    jiných souborů ve struktuÅe, která umožÅuje zÃskat jednotlivé
    původnà soubory (tÄm ÅÃkáme Älenové archÃvu).

    Obsah původnÃho souboru, jeho pÅÃstupová práva, Äasové pÅÃznaky,
    vlastnÃk a skupina je zaznamenána v archÃvu a může být opÄt
    nastavena pÅi rozbalovánÃ.

    GNU ar umà spravovat archÃvy, jejichž Älenové majà libovolnou délku
    jména; ovÅ¡em s pÅihlédnutÃm na nastavenà ar ve vaÅ¡em systému
    může být délka jmen Älenů omezena (kvůli pÅenositelnosti archÃvů
    na ostatnà programové nástroje). Pokud takové omezenà existuje,
    limit Äasto bývá 15 znaků (typické pro a.out formáty) nebo 16
    (typické pro coff formáty).

    ar je poÄÃtán mezi binárnà nástroje, protože archÃvy jsou užÃvány
    zejména jako knihovny obsahujÃcà obecnÄ potÅebné podprogramy.

    ar vytvoÅà rejstÅÃk symbolů definovaných v alokaÄnà tabulce
    objektových modulů v archÃvu, pokud zadáme pÅepÃnaÄ s. Jakmile je
    takový rejstÅÃk jednou vytvoÅen, bude aktualizován vždy, když ar
    provede nÄjakou zmÄnu v obsahu archÃvu (kromÄ aktualizaÄnà operace q).
    RejstÅÃk v archÃvu zrychlà linkovánà knihovny a dovolà podprogramům v
    knihovnÄ, aby se navzájem volaly bez ohledu na jejich umÃstÄnà v
    archÃvu.

    Můžete použÃt nm -s nebo nm --print-armap k vypsánà tohoto rejstÅÃ‐
    ku. Pokud archÃv neobsahuje rejstÅÃk, může být zavolána jiná
    forma ar, zvaná ranlib, která pouze pÅidá rejstÅÃk k archÃvu.

    GNU ar je kompatibilnà se dvÄma různými pÅÃstupy. jeho aktivitu je
    možné ovládat pomocà voleb pÅÃkazového Åádku, jako v různých
    variantách ar v Unixových systémech; nebo, pokud je urÄena jediná
    volba pÅÃkazového Åádku -M, je možné jej ovládat skriptem
    pÅedaným pÅes standardnà vstup, stejnÄ jako "knihovnický" program
    MRI.

VOLBY
    GNU ar vám umožÅuje zadat v prvnÃm parametru pÅÃkazové Åádky kód
    operace p a pÅÃznaky modifikátorů mod v libovolném poÅadÃ.

    Pokud chcete, může prvnà parametr pÅÃkazové Åádky zaÄÃnat pomlÄkou.

    KlÃÄové pÃsmeno p urÄuje, jaká operace se provede; může to být
    cokoliv z následujÃcÃch možnostÃ, ale musÃte uvést pouze jednu z
    nich:

    d  Smaž (delete) moduly z archÃvu. Moduly ke smazánà jsou urÄeny
      jako Älen...; archÃv zůstane beze zmÄny, pokud nezadáte žádné
      soubory.

      Když zadáte modifikátor v, ar bude vypisovat moduly, které jsou
      smazávány.

    m  Tato operace se použÃvá k pÅemÃstÄnà (move) Älenů archÃvu.

      PoÅadà Älenů v archÃvu může mÃt vliv na to, jak budou linkovány
      programy, jež užÃvajà tuto knihovnu, pokud je nÄjaký symbol
      definován ve vÃce než jednom Älenu.

      Pokud nepoužijete žádné modifikátory s operacà "m", každý
      Älen uvedený v parametru Älen bude pÅesunut na konec archÃvu;
      můžete uvést modifikátory a, b nebo i, abyste je pÅesunuli na
      urÄené mÃsto.

    p  VypÃÅ¡e (Print) urÄené Äleny (jejich obsah - pozn. pÅekl.) archÃ‐
      vu na standardnà výstup. Pokud užijete modifikátor v, ukáže
      se jméno modulu pÅed jeho vypsánÃm na standardnà výstup.

      Pokud neuvedete žádné Äleny, budou vypsány vÅ¡echny z archÃvu.

    q  Rychlé pÅidánà (Quick append); pÅidá Älen... na konec archÃvu,
      bez kontroly pÅepisu.

      Modifikátory a, b a i nemajà vliv na tuto operaci; novÄjÅ¡Ã
      Älenové jsou vždy pÅidáni na konec archÃvu.

      Modifikátor v způsobÃ, že ar vypisuje seznam pÅidávaných
      souborů.

      Protože smysl této operace tkvà v jejà rychlosti, rejstÅÃk
      symbolů archÃvu nenà aktualizován, i když už existuje; můžete
      použÃt ar s nebo ranlib, aby byly nové údaje zaneseny do
      rejstÅÃku symbolů.

      NicménÄ již pÅÃliÅ¡ mnoho systémů pÅedpokládá, že rychlé
      pÅidánà rejstÅÃk zaktualizuje, takže GNU ar implementuje q jako
      synonymum pro r.

    r  Vložà soubory Älen... do archÃvu (s pÅepsánÃm (replacement)).
      Tato operace se liÅ¡Ã od q v tom, že každý Älen archÃvu, jehož
      jméno souhlasà se jménem novÄ pÅidávaného Älena, bude smazán.

      Pokud jeden ze souborů vyjmenovaných v parametru Älen...
      neexistuje, ar vypÃÅ¡e chybovou hlášku a nechá existujÃcà Äleny
      archÃvu s odpovÃdajÃcÃm jménem v původnÃm stavu.

      Jako výchozà jsou novÄjÅ¡Ã Älenové pÅidáváni na konec archÃvu;
      můžete použÃt jeden z modifikátorů a, b nebo i jako žádost o
      uloženà na jiné mÃsto, urÄené relativnÄ vzhledem k nÄjakému
      existujÃcÃmu Älenu archÃvu.

      Modifikátor v u této operace způsobÃ, že pro každý pÅidaný
      soubor bude na výstup vypsána jedna Åádka s jednÃm z pÃsmen a
      nebo r, jež informujÃ, zda byl soubor pÅidán (appended) (žádný
      starý Älen nebyl vymazán) nebo pÅepsán (replaced).

    t  Zobrazà tabulku souborů, které obsahuje archÃv nebo ty soubory ze
      seznamu Älen..., které jsou v archÃvu. BÄžnÄ jsou zobrazeny
      pouze jména Älenů; pokud chcete vidÄt také pÅÃstupová práva,
      Äas, vlastnÃka, skupinu a velikost, můžete použÃt modifikátor
      v.

      Pokud nenà uveden žádný Älen, budou vypsány vÅ¡echny soubory
      archÃvu.

      Pokud je v archÃvu (ÅeknÄme b.a) vÃce souborů stejného jména
      (ÅeknÄme fie), ar t b.a fie vypÃÅ¡e pouze prvnà výskyt; chcete-li
      vidÄt vÅ¡echny, musÃte požádat o celkový výpis---v naÅ¡em pÅÃ‐
      padÄ ar t b.a.

    x  Rozbaluje (extract) Äleny (vyjmenované v parametru member) z
      archÃvu. U této operace můžete užÃt modifikátor v, aby ar
      vypisoval jména vybalovaných souborů.

      Pokud neuvedete žádné Äleny, budou rozbaleny vÅ¡echny, které
      archÃv obsahuje.

    Plno modifikátorů (mod) může okamžitÄ následovat klÃÄové pÃsmeno
    p, aby upÅesnily chovánà operace:

    a  PÅidej nový soubor za (after) existujÃcÃho Älena archÃvu. Pokud
      použijete modifikátor a, musà být uvedeno jméno existujÃcÃho
      Älena jako parametr relpos, pÅed urÄenÃm archÃvu.

    b  PÅidej nový soubor pÅed (before) existujÃcÃho Älena archÃvu.
      Pokud použijete modifikátor b, musà být uvedeno jméno existujÃ‐
      cÃho Älena jako parametr relpos, pÅed urÄenÃm archÃvu. (stejné
      jako i).

    c  VytvoÅ (Create) archÃv. UrÄený archÃv je vytvoÅen vždy, když
      neexistuje a vy ho chcete mÄnit. Ale budete varováni, pokud pomocÃ
      tohoto modifikátoru neupozornÃte, že oÄekáváte jeho vytvoÅenÃ.

    f  Zkrácenà jmen archÃvu. GNU ar normálnÄ pÅijÃmá jména
      libovolné délky. Tak mohou vzniknout archÃvy, jež nejsou v
      nÄkterých systémech pÅenositelné na původnà ar. Pokud je tohle
      váš pÅÃpad, můžete použÃt modifikátor f, aby jména souborů
      byla pÅi ukládánà do archÃvu patÅiÄnÄ zkrácena.

    i  PÅidej nový soubor pÅed existujÃcÃho Älena archÃvu. Pokud
      použijete modifikátor i, musà být uvedeno jméno existujÃcÃho
      Älena jako parametr relpos, pÅed urÄenÃm archÃvu. (stejné jako b).

    l  Tento modifikátor bude pÅijmut, ale nepoužit.

    N  PoužÃvá parametr poÄet. PoužÃvá se v pÅÃpadÄ vÃcenásobných
      stejnojmenných položek v archÃvu. Rozbalà nebo smaže poÄet
      instancà daného jména ze souboru.

    o  Zachovej původnà (original) datum Älenů pÅi rozbalovánÃ. Pokud
      tento modifikátor neužijete, rozbalené soubory dostanou Äasové
      razÃtko odpovÃdajÃcà Äasu rozbalenÃ.

    P  Použij úplnou cestu pÅi porovnávánà souborů v archÃvu. GNU ar
      neumà vytvoÅit archÃv s úplnou cestou (takové archÃvy nejsou v
      souladu s normou POSIX), ale jiné programy pro tvorbu archÃvů
      ano. Tato volba způsobÃ, že GNU ar bude porovnávat názvy
      souborů za použità úplné cesty, což se může hodit pÅi
      rozbalovánà jediného souboru z archÃvu vytvoÅeného jiným
      programem.

    s  VytvoÅ rejstÅÃk archÃvu nebo aktualizuj existujÃcà rejstÅÃk, i
      když nebyly provedeny žádné zmÄny archÃvu. Tento modifikátor
      můžete použÃt s libovolnou operacÃ, nebo samostatnÄ (jako klÃ‐
      Äové pÃsmeno operace - pozn. pÅekl.). SpuÅ¡tÄnà ar s na archÃv
      má stejný úÄinek, jako použità ranlib.

    S  NevytváÅej tabulku symbolů archÃvu. To může urychlit tvorbu
      rozsáhlé knihovny, pokud probÃhá v nÄkolika krocÃch. Výsledný
      archÃv nenà možné použÃt s linkerem. Aby bylo možno vytvoÅit
      tabulku symbolů, je nutné pÅi poslednÃm spuÅ¡tÄnà ar vypustit
      modifikátor S nebo na archiv spustit ranlib.

    u  NormálnÄ vložà ar r... do archÃvu vÅ¡echny vyjmenované soubory.
      Chcete-li vložit pouze ty, které jsou novÄjÅ¡Ã než existujÃcÃ
      Älenové stejného jména, použijte tento modifikátor.
      Modifikátor u je povolen pouze pÅi operaci r (replace).
      KonkrétnÄ, kombinace qu nenà povolená, protože kontrola
      Äasových razÃtek by zatratila výhodu rychlosti operace q.

    v  Tento modifikátor vyvolá informativnÄjÅ¡Ã (verbose) verzi
      operace. Mnoho operacà zobrazuje dodateÄné informace, jako tÅeba
      jména zpracovávaných souborů, pokud pÅidáte modifikátor v.

    V  Tento modifikátor ukáže ÄÃslo verze programu ar.

    Pro zachovánà kompatibility s AIX ignoruje ar poÄáteÄnà volbu
    -X32_64. Chovánà dané touto volbou je pro GNU ar výchozÃ. ar
    nepodporuje žádné dalšà -X volby; zejména nepodporuje -X32, která
    je výchozà pro ar v AIX.

    @soubor
      Äte volby pÅÃkazové Åádky ze souboru. NaÄtené volby jsou
      vloženy na mÃsto původnà volby @soubor. Pokud soubor neexistuje
      nebo nelze ÄÃst, bude volba brána doslovnÄ a nebude odstranÄna.

      Volby v souboru jsou oddÄleny bÃlými znaky. BÃlý znak může být
      obsažen ve volbÄ, pokud je volba ohraniÄena jednoduchými nebo
      dvojitými uvozovkami. Je možné použÃt jakýkoliv znak (vÄetnÄ
      zpÄtného lomÃtka), když pÅed nÄj napÃÅ¡eme zpÄtné lomÃtko.
      Soubor může obsahovat dalšà volby @soubor; každá taková volba
      bude zpracována rekurzivnÄ.

DALÅ Ã INFORMACE
    nm(1), ranlib(1) a položky v Info pro binutils.

COPYRIGHT
    Copyright (c) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
    under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or
    any later version published by the Free Software Foundation; with no
    Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover
    Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU
    Free Documentation License".binutils-2.17          23.Äervna 2006              AR(1)