aria2c

ARIA2C(1)              aria2              ARIA2C(1)NAME
    aria2c - ÑвеÑÑбÑÑÑÑÐ°Ñ ÑÑилиÑа загÑÑзки

ÐÐÐÐÐ
    aria2c [<ÐÐÐ ÐÐÐТРЫ>]
    [<URI>|<MAGNET-ССЫÐÐÐ>|<TORRENT-ФÐÐÐ>|<METALINK-ФÐÐÐ>] ...

ÐÐÐСÐÐÐÐ
    aria2 - ÑÑо ÑÑилиÑа Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки Ñайлов.
    ÐоддеÑживаемÑе пÑоÑоколÑ: HTTP(S), FTP, SFTP,
    BitTorrent и Metalink. aria2 Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзиÑÑ Ñайл Ñ
    ÑазнÑÑ Ð¸ÑÑоÑников/пÑоÑоколов и пÑÑаеÑÑÑ
    макÑималÑно иÑполÑзоваÑÑ Ð¿ÑопÑÑкнÑÑ
    ÑпоÑобноÑÑÑ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ð°. ÐÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑжка загÑÑзки
    Ñайла по пÑоÑоколам HTTP(S)/FTP/SFTP и BitTorrent
    одновÑеменно, пока даннÑе загÑÑжаÑÑÑÑ Ð¿Ð¾
    HTTP(S)/FTP, они ÑÑÑ Ð¶Ðµ могÑÑ Ð²ÑгÑÑжаÑÑÑÑ Ð²
    BitTorrent-Ñой. ÐÑполÑзÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑнÑе ÑÑÐ¼Ð¼Ñ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ°
    даннÑÑ Ð´Ð»Ñ Metalink, aria2 авÑомаÑиÑеÑки пÑовеÑÑеÑ
    ÑаÑÑи даннÑÑ Ð²Ð¾ вÑÐµÐ¼Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки Ñайла.

ÐÐÐ ÐÐÐТРЫ
    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐолÑÑинÑÑво ÑвÑзаннÑÑ Ñ FTP паÑамеÑÑов
     пÑÐ¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¼Ñ Ñакже к SFTP. ÐекоÑоÑÑе паÑамеÑÑÑ
     не ÑвлÑÑÑÑÑ ÑÑÑекÑивнÑми по оÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº SFTP
     (напÑимеÑ, --ftp-pasv)

  ÐÑновнÑе паÑамеÑÑÑ
    -d, --dir=<DIR>
       ÐаÑалог Ð´Ð»Ñ ÑоÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑженнÑÑ
       Ñайлов.

    -i, --input-file=<FILE>
       ÐагÑÑзиÑÑ URI, пеÑеÑиÑленнÑе в Ñайле FILE. ÐÑ
       можеÑе ÑказаÑÑ ÑазлиÑнÑе иÑÑоÑники длÑ
       одного обÑекÑа, пеÑеÑиÑлив ÑазлиÑнÑе URI
       в ÑÑÑоке, ÑазделеннÑÑ Ñимволом TAB
       (ÑабÑлÑÑиÑ). ÐополниÑелÑнÑе паÑамеÑÑÑ
       можно ÑказÑваÑÑ Ð¿Ð¾Ñле каждой URI-ÑÑÑоки.
       CÑÑоки паÑамеÑÑов Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð½Ð°ÑинаÑÑÑÑ Ñ
       одного или неÑколÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ñобелов (SPACE
       или TAB) и ÑодеÑжаÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ паÑамеÑÑ Ð½Ð°
       ÑÑÑокÑ. Ðогда FILE Ñказан как -, aria2 бÑдеÑ
       ÑÑиÑÑваÑÑ Ð²Ð²Ð¾Ð´ из stdin (ÑÑандаÑÑнÑй поÑок
       ввода). ÐÑодной Ñайл можеÑ
       иÑполÑзоваÑÑ gzip-ÑжаÑие. СмоÑÑиÑе
       подÑаздел ÐÑодной Ñайл Ð´Ð»Ñ Ð´ÐµÑалÑнÑÑ
       поÑÑнений. Также ÑмоÑÑиÑе паÑамеÑÑ
       --deferred-input. Также ÑмоÑÑиÑе паÑамеÑÑ
       --save-session.

    -l, --log=<LOG>
       ÐÐ¼Ñ Ñайла Ð´Ð»Ñ Ð¶ÑÑнала ÑобÑÑий. ÐÑли
       Ñказан -, Ñо жÑÑнал ÑобÑÑий бÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñан
       в stdout (ÑÑандаÑÑнÑй поÑок вÑвода). ÐÑли
       Ñказана пÑÑÑÐ°Ñ ÑÑÑока ("") или паÑамеÑÑ
       пÑопÑÑен, Ñо жÑÑнал ÑобÑÑий вообÑе не
       бÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñан на диÑк.

    -j, --max-concurrent-downloads=<N>
       ÐадаÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑное колиÑеÑÑво
       паÑаллелÑнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾
       ÑлеменÑа оÑеÑеди. СмоÑÑиÑе Ñакже
       паÑамеÑÑ --split. Ðо ÑмолÑаниÑ: 5

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         --max-concurrent-downloads огÑаниÑиваеÑ
         колиÑеÑÑво ÑлеменÑов, коÑоÑÑе
         загÑÑжаÑÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñеменно. --split и
         --min-split-size влиÑÐµÑ Ð½Ð° колиÑеÑÑво
         Ñоединений внÑÑÑи каждого ÑлеменÑа.
         ÐопÑÑÑим Ñ Ð²Ð°Ñ ÐµÑÑÑ Ñакой вÑодной Ñайл
         (Ñм. паÑамеÑÑ --input-file):

           http://example.com/foo
           http://example.com/bar

         ÐдеÑÑ 2 загÑÑжаемÑÑ ÑлеменÑа. aria2 можеÑ
         загÑÑзиÑÑ ÑÑи ÑлеменÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñеменно,
         еÑли знаÑение, заданное в
         --max-concurrent-downloads, болÑÑе или Ñавно 2. Ð
         каждом загÑÑжаемом ÑлеменÑе, вÑ
         можеÑе задаÑÑ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑво Ñоединений,
         иÑполÑзÑÑ --split и/или --min-split-size.

    -V, --check-integrity[=true|false]
       ÐÑовеÑиÑÑ ÑелоÑÑноÑÑÑ Ñайла пÑÑем
       подÑвеÑÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑей блоков или ÑÑÑа
       полного Ñайла. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð²Ð»Ð¸ÑÐµÑ Ð»Ð¸ÑÑ
       на BitTorrent, Metalink или HTTP(S)/FTP загÑÑзки Ñ
       паÑамеÑÑом --checksum. ÐаÑамеÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ
       обнаÑÑжиÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑежденнÑе ÑаÑÑи Ñайла и
       пеÑезагÑÑзиÑÑ Ð¸Ñ. ÐÑли еÑÑÑ ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð³Ð¾
       Ñайла, Ñо пÑовеÑка вÑполнÑеÑÑÑ ÑолÑко,
       когда Ñайл Ñже полноÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑжен.
       ÐÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¹ загÑÑзки опÑеделÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾
       ÑазмеÑÑ Ñайла. ÐÑли пÑовеÑка ÑÑÑа
       завеÑÑилаÑÑ Ð½ÐµÑдаÑно, Ñо Ñайл бÑдеÑ
       пеÑезагÑÑжен Ñ Ð½ÑлÑ. ÐÑли еÑÑÑ ÑÑÑи блоков
       и ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñайла, Ñо бÑдÑÑ
       иÑполÑзоваÑÑÑÑ ÑолÑко ÑÑÑи блоков. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    -c, --continue[=true|false]
       ÐÑодолжиÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ ÑаÑÑиÑно
       загÑÑженного Ñайла. ÐÑполÑзÑйÑе ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ возобновиÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ,
       наÑаÑÑÑ Ð² веб-бÑаÑзеÑе или в дÑÑгой
       пÑогÑамме, коÑоÑÐ°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ¶Ð°ÐµÑ ÑайлÑ
       поÑледоваÑелÑно ÑнаÑала. СейÑÐ°Ñ ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ иÑполÑзоваÑÑ ÑолÑко длÑ
       HTTP(S)/FTP-загÑÑзок. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    -h, --help[=<TAG>|<KEYWORD>]
       СпÑавоÑное ÑообÑение опÑеделÑеÑÑÑ
       меÑками (TAG). ÐеÑки наÑинаÑÑÑÑ Ñ #.
       ÐапÑимеÑ, --help=#http даÑÑ ÑпÑÐ°Ð²ÐºÑ Ð¿Ð¾
       паÑамеÑÑам, помеÑеннÑм меÑкой #http. ÐÑли
       задано Ñлово (KEYWORD), не ÑвлÑÑÑееÑÑ
       меÑкой, Ñо бÑÐ´ÐµÑ Ð²Ñведена ÑпÑавка по
       паÑамеÑÑам, ÑодеÑжаÑÐ¸Ñ ÑÑо Ñлово.
       ÐозможнÑе знаÑениÑ: #basic, #advanced, #http,
       #https, #ftp, #metalink, #bittorrent, #cookie, #hook, #file,
       #rpc, #checksum, #experimental, #deprecated, #help, #all. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: #basic

  ÐаÑамеÑÑÑ HTTP/FTP/SFTP
    --all-proxy=<PROXY>
       ÐÑполÑзоваÑÑ ÑказаннÑй пÑокÑи-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð»Ñ
       вÑÐµÑ Ð¿ÑоÑоколов. ÐÐ»Ñ Ð¾ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ñанее
       опÑеделенного адÑеÑа иÑполÑзÑйÑе "". ÐÑ
       Ñакже можеÑе оÑмениÑÑ ÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑÑÐ¾Ð¹ÐºÑ Ð¸
       ÑказаÑÑ Ð¿ÑокÑи-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑделÑного
       пÑоÑокола, иÑполÑзÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑÑ --http-proxy,
       --https-proxy и --ftp-proxy. ÐлиÑÐµÑ Ð½Ð° вÑе
       загÑÑзки. ФоÑÐ¼Ð°Ñ PROXY -
       [http://][ÐÐÐЬÐÐÐÐТÐÐЬ:ÐÐÐ ÐÐЬ@]Ð¥ÐСТ[:ÐÐРТ].
       СмоÑÑиÑе Ñакже Ñаздел ÐÐРУÐÐÐÐÐ.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐÑли полÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð¸ паÑÐ¾Ð»Ñ Ð²ÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ Ð²
         URI-пÑокÑи и они Ñакже ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ñ Ð²
         паÑамеÑÑÐ°Ñ --{http,https,ftp,all}-proxy-{user,passwd},
         Ñо Ñе, коÑоÑÑе ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ
         пеÑеопÑеделÑÑ Ð¿ÑедÑдÑÑие паÑамеÑÑÑ.
         ÐапÑимеÑ, еÑли Ð²Ñ Ñказали
         http-proxy-user="myname", http-proxy-passwd="mypass" в
         aria2.conf и Ñказали --http-proxy="http://proxy" в
         командной ÑÑÑоке, Ñогда Ð²Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑиÑе
         HTTP-пÑокÑи http://proxy Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑелем
         myname и паÑолем mypass.

         ÐÑÑгой пÑимеÑ: еÑли Ð²Ñ Ñказали в
         командной ÑÑÑоке
         --http-proxy="http://user:pass@proxy"
         --http-proxy-user="myname" --http-proxy-passwd="mypass",
         Ñогда Ð²Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑиÑе HTTP-пÑокÑи http://proxy Ñ
         полÑзоваÑелем myname и паÑолем mypass.

         ÐÑе один пÑимеÑ: еÑли Ð²Ñ Ñказали в
         командной ÑÑÑоке --http-proxy-user="myname"
         --http-proxy-passwd="mypass"
         --http-proxy="http://user:pass@proxy", Ñогда вÑ
         полÑÑиÑе HTTP-пÑокÑи http://proxy Ñ
         полÑзоваÑелем user и паÑолем pass.

    --all-proxy-passwd=<PASSWD>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð°ÑÐ¾Ð»Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑа --all-proxy.

    --all-proxy-user=<USER>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑа
       --all-proxy.

    --checksum=<TYPE>=<DIGEST>
       ÐадаÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑнÑÑ ÑÑммÑ. TYPE - Ñип ÑÑÑа.
       ÐоддеÑживаемÑе ÑÐ¸Ð¿Ñ ÑÑÑей пеÑеÑиÑÐ»ÐµÐ½Ñ Ð²
       ÐлгоÑиÑÐ¼Ñ ÑÑÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñи aria2c -v. DIGEST -
       ÑеÑÑнадÑаÑеÑиÑное знаÑение ÑÑÑа.
       ÐапÑимеÑ, Ñказание знаÑÐµÐ½Ð¸Ñ sha-1 ÑÑÑа
       вÑглÑÐ´Ð¸Ñ Ñак:
       sha-1=0192ba11326fe2298c8cb4de616f4d4140213838 ÐÑоÑ
       паÑамеÑÑ Ð¿Ñименим ÑолÑко к HTTP(S)/FTP
       загÑÑзкам.

    --connect-timeout=<SEC>
       ÐадаÑÑ Ð² Ñоединении вÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²
       ÑекÑÐ½Ð´Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ ÑÑÑановки подклÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº
       HTTP/FTP/пÑокÑи-ÑеÑвеÑÑ. ÐоÑле ÑÑÑановки
       подклÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð½Ðµ имееÑ
       знаÑениÑ, и вмеÑÑо него иÑполÑзÑеÑÑÑ
       паÑамеÑÑ --timeout. Ðо ÑмолÑаниÑ: 60

    --dry-run[=true|false]
       ÐÑли задано true, aria2 ÑолÑко пÑовеÑÑеÑ,
       ÑвлÑеÑÑÑ Ð»Ð¸ ÑдаленнÑй Ñайл доÑÑÑпнÑм и не
       загÑÑÐ¶Ð°ÐµÑ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñе. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð²Ð»Ð¸ÑÐµÑ Ð½Ð°
       HTTP/FTP-загÑÑзкÑ. BitTorrent-загÑÑзки
       оÑменÑÑÑÑÑ, еÑли Ñказано true. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    --lowest-speed-limit=<SPEED>
       ÐакÑÑваÑÑ Ñоединение, еÑли ÑкоÑоÑÑÑ
       загÑÑзки менÑÑе Ñем или Ñавна знаÑениÑ
       SPEED (Ð±Ð°Ð¹Ñ Ð² ÑекÑндÑ). 0 ознаÑаеÑ, ÑÑо aria2
       не Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð½Ð¸Ð¶Ð½ÐµÐ³Ð¾ огÑаниÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑкоÑоÑÑи.
       ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе добавиÑÑ K или M (1K = 1024, 1M =
       1024K). ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð½Ðµ влиÑÐµÑ Ð½Ð°
       BitTorrent-загÑÑзки. Ðо ÑмолÑаниÑ: 0

    -x, --max-connection-per-server=<NUM>
       ÐакÑималÑно колиÑеÑÑво Ñоединений Ñ
       одним ÑеÑвеÑом Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹ загÑÑзки. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 1

    --max-file-not-found=<NUM>
       ÐÑли aria2 полÑÑÐ°ÐµÑ ÑÑаÑÑÑ "file not found" (Ñайл
       не найден) Ñ ÑдаленнÑÑ HTTP/FTP-ÑеÑвеÑов NUM
       Ñаз без полÑÑениÑ, ÑоÑÑ Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ байÑа,
       Ñогда пÑинÑдиÑелÑно оÑказÑваеÑÑÑ Ð¾Ñ
       загÑÑзки. УкажиÑе 0, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾ÑклÑÑиÑÑ ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð´ÐµÐ¹ÑÑвенен
       ÑолÑко, когда иÑполÑзÑÑÑÑÑ HTTP/FTP-ÑеÑвеÑÑ.
       ÐолиÑеÑÑво повÑоÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð¿ÑÑок заÑÑиÑÑваеÑÑÑ
       в --max-tries, Ñаким обÑазом, ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ
       Ñакже должен бÑÑÑ ÑконÑигÑÑиÑован.

       Ðо ÑмолÑаниÑ: 0

    -m, --max-tries=<N>
       ÐадаÑÑ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑво попÑÑок. 0 ознаÑаеÑ
       неогÑаниÑенно. СмоÑÑиÑе Ñакже --retry-wait.
       Ðо ÑмолÑаниÑ: 5

    -k, --min-split-size=<SIZE>
       aria2 не ÑÐ°Ð·Ð±Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð½Ð° ÑаÑÑи менÑÑе Ñем 2*SIZE
       байÑ. ÐапÑимеÑ, нÑжно загÑÑзиÑÑ Ñайл
       ÑазмеÑом 20ÐиÐ. ÐÑли SIZE задаÑÑ 10M, Ñо aria2
       Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑазбиÑÑ Ñайл на ÑаÑÑи в 2-ÑÑ
       Ð´Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½Ð°Ñ [0-10ÐиÐ) и [10ÐиÐ-20ÐиÐ) и
       загÑÑзиÑÑ ÐµÐ³Ð¾, иÑполÑзÑÑ 2 иÑÑоÑника (еÑли
       --split >= 2, конеÑно же). ÐÑли SIZE задаÑÑ 15M,
       Ñ.к. 2*15M > 20MiB, aria2 не ÑазобÑÐµÑ Ñайл на
       ÑаÑÑи и загÑÑÐ·Ð¸Ñ ÐµÐ³Ð¾, иÑполÑзÑÑ 1 иÑÑоÑник.
       ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе добавиÑÑ K или M (1K = 1024, 1M =
       1024K). ÐозможнÑе знаÑениÑ: 1M -1024M. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 20M

    --netrc-path=<FILE>
       УказаÑÑ Ð¿ÑÑÑ Ðº ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ .netrc. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       $(HOME)/.netrc

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐÑава доÑÑÑпа к ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ .netrc Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ
         ÑÐ°Ð²Ð½Ñ 600. ÐнаÑе, Ñайл бÑдеÑ
         пÑоигноÑиÑован.

    -n, --no-netrc[=true|false]
       ÐÑклÑÑиÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑÐ¶ÐºÑ netrc. ÐоддеÑжка netrc по
       ÑмолÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑена.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         Файл netrc ÑÑиÑÑваеÑÑÑ ÑолÑко пÑи запÑÑке,
         еÑли --no-netrc задан как false. Так ÑÑо
         еÑли --no-netrc задан как true пÑи
         загÑÑзке, Ñо netrc недоÑÑÑпен на
         пÑоÑÑжении вÑей ÑеÑÑии. ÐÑ Ð½Ðµ ÑможеÑе
         полÑÑиÑÑ Ð´Ð¾ÑÑÑп к netrc, даже еÑли
         оÑпÑавиÑе --no-netrc=false, иÑполÑзÑÑ
         aria2.changeGlobalOption().

    --no-proxy=<DOMAINS>
       УкажиÑе ÑеÑез запÑÑÑÑ ÑпиÑок имÑн ÑоÑÑов,
       доменов и ÑеÑевÑÑ Ð°Ð´ÑеÑов Ñ Ð¸Ð»Ð¸ без
       маÑки подÑеÑи, Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾ÑоÑÑÑ Ð½Ðµ бÑдеÑ
       иÑполÑзоваÑÑÑÑ Ð¿ÑокÑи.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         IPv4- и IPv6-адÑеÑаÑÐ¸Ñ ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ð´Ð»Ñ ÑеÑевÑÑ
         адÑеÑов Ñ Ð¼Ð°Ñкой подÑеÑи. ТекÑÑаÑ
         ÑеализаÑÐ¸Ñ Ð½Ðµ ÑазÑеÑÐ°ÐµÑ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð° ÑоÑÑов в
         URI Ð´Ð»Ñ ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑеÑевÑÑ Ð°Ð´ÑеÑов
         ÑказаннÑÑ Ð² --no-proxy. Таким обÑазом, ÑÑо
         ÑÑÑекÑивно, ÑолÑко еÑли в URI еÑÑÑ
         IP-адÑеÑа.

    -o, --out=<FILE>
       СоÑÑаниÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑженнÑй Ñайл под
       ÑказаннÑм именем, оÑноÑиÑелÑно
       каÑалога, заданного в паÑамеÑÑе --dir.
       ÐаннÑй паÑамеÑÑ Ð¸Ð³Ð½Ð¾ÑиÑÑеÑÑÑ, когда
       иÑполÑзÑеÑÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ --force-sequential.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐÑ Ð½Ðµ можеÑе ÑказаÑÑ Ð¸Ð¼Ñ Ñайла длÑ
         Metalink или BitTorrent загÑÑзок. ÐÐ¼Ñ Ñайла
         Ñказанное здеÑÑ, иÑполÑзÑеÑÑÑ ÑолÑко
         когда URI пеÑедаÑÑÑÑ aria2 Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¾Ð¹
         ÑÑÑокой непоÑÑедÑÑвенно, но не пÑи
         иÑполÑзовании паÑамеÑÑов --input-file,
         --force-sequential.

         ÐÑимеÑ:

           $ aria2c -o myfile.zip "http://mirror1/file.zip" "http://mirror2/file.zip"

    --proxy-method=<METHOD>
       ÐадаÑÑ Ð¼ÐµÑод Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²
       пÑокÑи-запÑоÑаÑ. METHOD один из двÑÑ: get
       или tunnel. HTTPS-загÑÑзки вÑегда иÑполÑзÑÑÑ
       tunnel, не обÑаÑÐ°Ñ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ. Ðо ÑмолÑаниÑ: get

    -R, --remote-time[=true|false]
       ÐзвлекаÑÑ Ð²ÑеменнÑÑ Ð¼ÐµÑÐºÑ Ñайла Ñ
       Ñдаленного HTTP/FTP-ÑеÑвеÑа и, еÑли ÑÑо
       доÑÑÑпно, пÑимениÑÑ ÐµÐµ к локалÑномÑ
       ÑайлÑ. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --reuse-uri[=true|false]
       ÐовÑоÑно иÑполÑзоваÑÑ Ñже
       иÑполÑзованнÑе URI, еÑли не оÑÑалоÑÑ
       неиÑполÑзованнÑÑ URI. Ðо ÑмолÑаниÑ: true

    --retry-wait=<SEC>
       ÐадаÑÑ Ð² ÑекÑÐ½Ð´Ð°Ñ Ð¸Ð½ÑеÑвал ожиданиÑ
       Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑоÑнÑми попÑÑками. ÐÑи SEC > 0`,
       еÑли HTTP-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð²Ð¾Ð·Ð²ÑаÑÐ°ÐµÑ Ð¾ÑÐ²ÐµÑ 503, aria2
       бÑÐ´ÐµÑ Ñнова пÑÑаÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзиÑÑ. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 0

    --server-stat-of=<FILE>
       УказаÑÑ Ð¸Ð¼Ñ Ñайла, в коÑоÑÑй ÑоÑÑанÑеÑÑÑ
       пÑоÑÐ¸Ð»Ñ ÑÑнкÑиониÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑеÑвеÑа. ÐÑ
       можеÑе загÑÑзиÑÑ ÑоÑÑаненнÑе даннÑе,
       иÑполÑзÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ --server-stat-if. ФоÑмаÑ
       Ñайла ÑмоÑÑиÑе ниже в подÑазделе
       ÐÑоÑÐ¸Ð»Ñ ÑÑнкÑиониÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑеÑвеÑа.

    --server-stat-if=<FILE>
       УказаÑÑ Ð¸Ð¼Ñ Ñайла Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки пÑоÑилÑ
       ÑÑнкÑиониÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑеÑвеÑа. ÐагÑÑженнÑе
       даннÑе бÑдÑÑ Ð¸ÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð² некоÑоÑÑÑ URI
       ÑелекÑоÑаÑ, ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ ÐºÐ°Ðº feedback. СмоÑÑиÑе
       Ñакже паÑамеÑÑ --uri-selector. ФоÑÐ¼Ð°Ñ Ñайла
       ÑмоÑÑиÑе ниже в подÑазделе ÐÑоÑилÑ
       ÑÑнкÑиониÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑеÑвеÑа.

    --server-stat-timeout=<SEC>
       УказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑекÑндаÑ,
       Ð´Ð»Ñ Ñого, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑделаÑÑ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ¹ÑÑвиÑелÑнÑм
       пÑоÑÐ¸Ð»Ñ ÑÑнкÑиониÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑеÑвеÑа, Ñ ÑеÑ
       поÑ, как ÑоÑÑоÑлÑÑ Ð¿Ð¾Ñледний конÑÐ°ÐºÑ Ñ
       ним. Ðо ÑмолÑаниÑ: 86400 (24 ÑаÑа)

    -s, --split=<N>
       ÐагÑÑжаÑÑ Ñайл, иÑполÑзÑÑ N Ñоединений.
       ÐÑли задано более Ñем N URI, бÑдÑÑ
       иÑполÑзоваÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑвÑе N URI, а оÑÑавÑиеÑÑ URI
       бÑдÑÑ Ð² ÑезеÑве. ÐÑли задано менее Ñем N
       URI, Ñо URI бÑдÑÑ Ð¸ÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ
       одного Ñаза, Ñак ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð±Ñли
       задейÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð²Ñе N Ñоединений
       одновÑеменно. ÐолиÑеÑÑво Ñоединений к
       Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð¸ ÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¶Ðµ ÑоÑÑÑ Ð¾Ð³ÑаниÑиваеÑÑÑ
       паÑамеÑÑом --max-connection-per-server. СмоÑÑиÑе
       Ñакже паÑамеÑÑ --min-split-size. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       5

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐекоÑоÑÑе Metalink ÑегламенÑиÑÑÑÑ
         колиÑеÑÑво ÑеÑвеÑов Ð´Ð»Ñ ÑоединениÑ.
         aria2 ÑÑÑого ÑоблÑÐ´Ð°ÐµÑ ÑÑо. ÐÑо знаÑиÑ, ÑÑо
         еÑли Metalink опÑеделÑÐµÑ Ð°ÑÑибÑÑ maxconnections
         менÑÑе Ñем N, Ñо aria2 иÑполÑзÑÐµÑ ÑÑо,
         более низкое знаÑение, вмеÑÑо N.

    --stream-piece-selector=<SELECTOR>
       УказаÑÑ Ð°Ð»Ð³Ð¾ÑиÑм вÑбоÑа блока, коÑоÑÑй
       иÑполÑзÑеÑÑÑ Ð² HTTP/FTP-загÑÑзке. Ðлок -
       ознаÑÐ°ÐµÑ ÑÐµÐ³Ð¼ÐµÐ½Ñ ÑикÑиÑованной длинÑ,
       коÑоÑÑй загÑÑжаеÑÑÑ Ð¿Ð°ÑаллелÑно, в
       Ñазделенной на ÑаÑÑи, загÑÑзке. ÐÑли
       задано default, Ñо aria2 вÑбеÑÐµÑ Ð±Ð»Ð¾Ðº Ñак,
       ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑÑо ÑменÑÑило колиÑеÑÑво
       ÑÑÑановленнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑÑений. ÐÑо ÑазÑмное
       поведение по ÑмолÑаниÑ, поÑколÑкÑ
       ÑÑÑановка подклÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð·Ð°ÑÑаÑнаÑ
       опеÑаÑиÑ. ÐÑли задано inorder, Ñо aria2
       вÑбеÑÐµÑ Ð±Ð»Ð¾Ðº, коÑоÑÑй Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑнÑй
       индекÑ. Index=0 ознаÑÐ°ÐµÑ Ð¿ÐµÑвÑй из Ñайла.
       ÐÑо бÑÐ´ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾ пÑи пÑоÑмоÑÑе ÑилÑма, в
       Ñо вÑÐµÐ¼Ñ ÐºÐ°Ðº он загÑÑжаеÑÑÑ. ÐаÑамеÑÑ
       --enable-http-pipelining Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·ÐµÐ½ длÑ
       ÑÐ½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð½ÑÑ ÑаÑÑодов пÑи
       повÑоÑном подклÑÑении. ÐбÑаÑиÑе
       внимание, ÑÑо aria2 пÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ Ð½Ð°
       обÑабоÑÐºÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ --min-split-size, Ñак ÑÑо
       необÑодимо бÑÐ´ÐµÑ ÑказаÑÑ ÑазÑмное
       знаÑение паÑамеÑÑа --min-split-size. ÐÑли
       задано random, Ñо aria2 вÑбиÑÐ°ÐµÑ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸
       ÑлÑÑайно. Ðак и пÑи inorder ÑÑиÑÑваеÑÑÑ
       паÑамеÑÑ --min-split-size. ÐÑли задано geom, Ñо
       aria2 внаÑале вÑбеÑÐµÑ Ð±Ð»Ð¾Ðº Ñ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑнÑм
       индекÑом, как пÑи inorder, однако она
       ÑоÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ÑкÑпоненÑиалÑно болÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÑ
       Ð¾Ñ Ñанее вÑбÑанного блока. ÐÑо ÑменÑÑиÑ
       колиÑеÑÑво ÑÑÑановленнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑÑений и
       в Ñо же вÑÐµÐ¼Ñ ÑÑо Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ð¸Ñ Ð² пеÑвÑÑ
       оÑеÑÐµÐ´Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзиÑÑ Ð½Ð°Ñало Ñайла. ÐÑо бÑдеÑ
       полезно пÑи пÑоÑмоÑÑе ÑилÑма, в Ñо вÑемÑ
       как он загÑÑжаеÑÑÑ. Ðо ÑмолÑаниÑ: default

    -t, --timeout=<SEC>
       ÐадаÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑекÑндаÑ. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 60

    --uri-selector=<SELECTOR>
       УказаÑÑ Ð°Ð»Ð³Ð¾ÑиÑм вÑбоÑа URI. ÐозможнÑе
       знаÑениÑ: inorder, feedback и adaptive. ÐÑли
       задано inorder, Ñо URI пÑовеÑÑÑÑÑÑ Ð² поÑÑдке
       пÑедÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑпиÑке URI. ÐÑли задано
       feedback, aria2 иÑполÑзÑÐµÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки,
       коÑоÑÐ°Ñ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑдалаÑÑ Ð² пÑедÑдÑÑиÑ
       загÑÑзкаÑ, и вÑбиÑÐ°ÐµÑ ÑамÑй бÑÑÑÑÑй ÑеÑвеÑ
       в ÑпиÑке URI. ÐÑо Ñакже ÑÑÑекÑивно
       иÑклÑÑÐ°ÐµÑ Ð¼ÐµÑÑвÑе зеÑкала. ÐаблÑдаемаÑ
       ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки ÑвлÑеÑÑÑ ÑаÑÑÑÑ Ð¿ÑоÑилÑ
       ÑÑнкÑиониÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑеÑвеÑа, ÑпомÑнÑÑой в
       паÑамеÑÑÐ°Ñ --server-stat-of и --server-stat-if. ÐÑли
       задано adaptive, вÑбиÑаеÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ из лÑÑÑиÑ
       зеÑкал Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑвого и ÑезеÑвного
       Ñоединений. ÐополниÑелÑно,
       возвÑаÑаÑÑÑÑ Ð·ÐµÑкала, коÑоÑÑе пока не
       бÑли пÑовеÑенÑ, и, еÑли каждое из ниÑ
       Ñже пÑовеÑено, возвÑаÑаÑÑÑÑ Ð·ÐµÑкала,
       коÑоÑÑе Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ Ð¿ÑовеÑÐµÐ½Ñ Ñнова.
       ÐнаÑе зеÑкала болÑÑе не вÑбиÑаÑÑÑÑ.
       Ðодобно feedback, иÑполÑзÑÑÑÑÑ Ð¿ÑоÑилÑ
       ÑÑнкÑиониÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑеÑвеÑа. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       feedback

  СпеÑиÑиÑеÑкие паÑамеÑÑÑ HTTP
    --ca-certificate=<FILE>
       ÐÑполÑзоваÑÑ ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð°Ð²ÑоÑизаÑии в FILE
       Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑовеÑки Ñзлов. СеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½
       бÑÑÑ Ð² PEM-ÑоÑмаÑе и ÑодеÑжаÑÑ
       многоÑазовÑе CA-ÑеÑÑиÑикаÑÑ. ÐÑполÑзÑйÑе
       паÑамеÑÑ --check-certificate, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑазÑеÑиÑÑ
       пÑовеÑкÑ.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐÑли Ð²Ñ Ð¿Ñи ÑбоÑке иÑполÑзÑеÑе OpenSSL или
         поÑÐ»ÐµÐ´Ð½ÐµÑ Ð²ÐµÑÑÐ¸Ñ GnuTLS, в коÑоÑой еÑÑÑ
         ÑÑнкÑÐ¸Ñ gnutls_certificate_set_x509_system_trust(), и
         библиоÑека пÑавилÑно наÑÑÑоена, ÑÑобÑ
         найÑи ÑÑанилиÑе обÑеÑиÑÑемнÑÑ
         CA-ÑеÑÑиÑикаÑов, Ñо aria2 авÑомаÑиÑеÑки
         загÑÑÐ·Ð¸Ñ ÑÑи ÑеÑÑиÑикаÑÑ Ð¿Ñи ÑÑаÑÑе.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         WinTLS и AppleTLS не поддеÑживаÑÑ ÑÑоÑ
         паÑамеÑÑ. ÐмеÑÑо ÑÑого вам пÑидеÑÑÑ
         импоÑÑиÑоваÑÑ ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð² ÑÑанилиÑе
         довеÑеннÑÑ ÑеÑÑиÑикаÑов ÐС.

    --certificate=<FILE>
       ÐÑполÑзоваÑÑ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½ÑÑкий ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð² FILE.
       СеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ бÑÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ из двÑÑ: PKCS12
       (.p12, .pfx) или в PEM-ÑоÑмаÑе.

       PKCS12-ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ ÑодеÑжаÑÑ ÑеÑÑиÑикаÑ,
       клÑÑ Ð¸, необÑзаÑелÑно, ÑепоÑкÑ
       дополниÑелÑнÑÑ ÑеÑÑиÑикаÑов. ÐогÑÑ Ð±ÑÑÑ
       оÑкÑÑÑÑ PKCS12-ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ ÑолÑко Ñ Ð¿ÑÑÑÑм
       импоÑÑиÑованнÑм паÑолем!

       ÐÑи иÑполÑзовании PEM, Ð²Ñ Ñакже должнÑ
       ÑказаÑÑ Ð·Ð°ÐºÑÑÑÑй клÑÑ ÑеÑез --private-key,

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         WinTLS не поддеÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ PEM-ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð²
         даннÑй моменÑ. ÐолÑзоваÑели должнÑ
         иÑполÑзоваÑÑ PKCS12-ÑайлÑ.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         AppleTLS полÑзоваÑели должнÑ
         иÑполÑзоваÑÑ ÑÑилиÑÑ KeyChain Access длÑ
         импоÑÑа ÑеÑÑиÑикаÑа клиенÑа и
         полÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑего SHA-1
         оÑпеÑаÑка ÑÑого ÑеÑÑиÑикаÑа из окна
         Information. ÐÐ»Ñ Ð·Ð°Ð¿ÑÑка aria2c иÑполÑзÑйÑе
         --certificate=<SHA-1>. ÐлÑÑеÑнаÑивнÑе
         PKCS12-ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ñакже поддеÑживаÑÑÑÑ.
         PEM-ÑайлÑ, однако, не поддеÑживаÑÑÑÑ.

    --check-certificate[=true|false]
       ÐÑовеÑÑÑÑ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñй из иÑполÑзÑемÑÑ
       ÑеÑÑиÑикаÑов, коÑоÑÑе ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ñ Ð² паÑамеÑÑе
       --ca-certificate. Ðо ÑмолÑаниÑ: true

    --http-accept-gzip[=true|false]
       ÐоÑÑлаÑÑ Accept: deflate, gzip в
       запÑоÑе-заголовке и добавлÑÑÑ Ð² оÑвеÑ,
       еÑли ÑдаленнÑй ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð¾ÑвеÑÐ¸Ñ Content-Encoding:
       gzip или Content-Encoding: deflate. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       'false

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐекоÑоÑÑе ÑеÑвеÑÑ Ð¾ÑвеÑаÑÑ Content-Encoding: gzip
         Ð´Ð»Ñ Ñайлов, коÑоÑÑе Ñами по Ñебе ÑжаÑÑ
         (gzipped). aria2 добавлÑÐµÑ Ð¸Ñ, Ñак или
         инаÑе, из-за заголовка оÑвеÑа.

    --http-auth-challenge[=true|false]
       ÐÑпÑавлÑÑÑ Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ðº HTTP-авÑоÑизаÑии
       ÑолÑко Ñогда, когда он запÑоÑен Ñ
       ÑеÑвеÑа. ÐÑли задано false, Ñогда
       заголовок авÑоÑизаÑии вÑегда
       оÑпÑавлÑеÑÑÑ Ð½Ð° ÑеÑвеÑ. СÑÑеÑÑвÑеÑ
       иÑклÑÑение: еÑли Ð¸Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð¸
       паÑÐ¾Ð»Ñ ÑвлÑÑÑÑÑ Ð²ÑÑÑоеннÑми в URI, Ñо
       заголовок авÑоÑизаÑии вÑегда
       оÑпÑавлÑеÑÑÑ Ð½Ð° ÑеÑвеÑ, незавиÑимо оÑ
       ÑÑого паÑамеÑÑа. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --http-no-cache[=true|false]
       ÐÑпÑавлÑÑÑ Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ðº Cache-Control: no-cache и
       Pragma: no-cache, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°ÑÑ ÐºÑÑиÑованиÑ
       ÑодеÑжимого. ÐÑли задано false, Ñо ÑÑи
       заголовки не поÑÑлаÑÑÑÑ, и Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе
       добавиÑÑ Ð»ÑбÑÑ Ð´Ð¸ÑекÑÐ¸Ð²Ñ Ðº заголовкÑ
       Cache-Control Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑа --header. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    --http-user=<USER>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð»Ñ HTTP. ÐлиÑÐµÑ Ð½Ð° вÑе
       URI.

    --http-passwd=<PASSWD>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð°ÑÐ¾Ð»Ñ Ð´Ð»Ñ HTTP. ÐлиÑÐµÑ Ð½Ð° вÑе URI.

    --http-proxy=<PROXY>
       ÐÑполÑзоваÑÑ ÑказаннÑй пÑокÑи-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð»Ñ
       HTTP. ÐÐ»Ñ Ð¾ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ñанее опÑеделенного
       адÑеÑа иÑполÑзÑйÑе "". СмоÑÑиÑе Ñакже
       паÑамеÑÑ --all-proxy. ÐлиÑÐµÑ Ð½Ð° вÑе
       HTTP-загÑÑзки. ФоÑÐ¼Ð°Ñ PROXY -
       [http://][ÐÐÐЬÐÐÐÐТÐÐЬ:ÐÐÐ ÐÐЬ@]Ð¥ÐСТ[:ÐÐРТ].

    --http-proxy-passwd=<PASSWD>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð°ÑÐ¾Ð»Ñ Ð´Ð»Ñ --http-proxy.

    --http-proxy-user=<USER>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð»Ñ --http-proxy.

    --https-proxy=<PROXY>
       ÐÑполÑзоваÑÑ ÑказаннÑй пÑокÑи-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð»Ñ
       HTTPS. ÐÐ»Ñ Ð¾ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ñанее опÑеделенного
       адÑеÑа иÑполÑзÑйÑе "". СмоÑÑиÑе Ñакже
       паÑамеÑÑ --all-proxy. ÐлиÑÐµÑ Ð½Ð° вÑе
       HTTPS-загÑÑзки. ФоÑÐ¼Ð°Ñ PROXY -
       [http://][ÐÐÐЬÐÐÐÐТÐÐЬ:ÐÐÐ ÐÐЬ@]Ð¥ÐСТ[:ÐÐРТ].

    --https-proxy-passwd=<PASSWD>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð°ÑÐ¾Ð»Ñ Ð´Ð»Ñ --https-proxy.

    --https-proxy-user=<USER>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð»Ñ --https-proxy.

    --private-key=<FILE>
       ÐÑполÑзоваÑÑ Ð·Ð°ÐºÑÑÑÑй клÑÑ Ð² FILE. ÐакÑÑÑÑй
       клÑÑ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ бÑÑÑ Ð´ÐµÑиÑÑованнÑм и в
       PEM-ÑоÑмаÑе. Режим ÑабоÑÑ, Ñ Ð¸ÑÑодно
       заÑиÑÑованнÑм закÑÑÑÑм клÑÑом, не
       опÑеделÑн. СмоÑÑиÑе Ñакже паÑамеÑÑ
       --certificate.

    --referer=<REFERER>
       ÐадаÑÑ HTTP иÑÑоÑник запÑоÑа (Referer). ÐлиÑеÑ
       на вÑе HTTP/HTTPS-загÑÑзки. ÐÑли задано *,
       Ñо URI загÑÑзки бÑÐ´ÐµÑ Ñакже иÑполÑзован
       как иÑÑоÑник запÑоÑа. ÐÑо Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ
       полезно пÑи иÑполÑзовании вмеÑÑе Ñ
       паÑамеÑÑом --parameterized-uri.

    --enable-http-keep-alive[=true|false]
       ÐклÑÑиÑÑ HTTP/1.1 поÑÑоÑнное Ñоединение. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: true

    --enable-http-pipelining[=true|false]
       ÐклÑÑиÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑнÑÑ Ð¾Ð±ÑабоÑÐºÑ HTTP/1.1. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         С ÑоÑки зÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑоизводиÑелÑноÑÑи,
         как пÑавило, Ð½ÐµÑ Ð¿ÑеимÑÑеÑÑва оÑ
         вклÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑого паÑамеÑÑа.

    --header=<HEADER>
       ÐобавлÑÑÑ HEADER к HTTP запÑоÑÑ-заголовкÑ. ÐÑ
       можеÑе иÑполÑзоваÑÑ ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ
       повÑоÑно, ÑÑоб ÑказаÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ одного
       заголовка:

         $ aria2c --header="X-A: b78" --header="X-B: 9J1" "http://host/file"

    --load-cookies=<FILE>
       ÐагÑÑжаÑÑ ÐºÑки-Ñайл из FILE, иÑполÑзÑÑ
       ÑоÑмаÑÑ Firefox3 (SQLite3), Chromium/Google Chrome (SQLite3)
       и Mozilla/Firefox(1.x/2.x)/Netscape.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐÑли aria2 ÑобÑана без libsqlite3, Ñо ÑоÑмаÑÑ
         кÑки-Ñайлов Firefox3 и Chromium/Google Chrome не
         поддеÑживаÑÑÑÑ.

    --save-cookies=<FILE>
       СоÑÑаниÑÑ ÐºÑки в FILE ÑоÑмаÑе
       Mozilla/Firefox(1.x/2.x)/Netscape. ÐÑли FILE Ñже
       ÑÑÑеÑÑвÑеÑ, Ñо он бÑÐ´ÐµÑ Ð¿ÐµÑезапиÑан.
       ÐÑки-ÑеÑÑÐ¸Ñ Ñакже ÑоÑÑаниÑÑÑ, и знаÑение
       ее оконÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ ÑÑакÑоваÑÑÑÑ ÐºÐ°Ðº 0.
       ÐозможнÑе знаÑениÑ: /пÑÑÑ/к/ÑайлÑ

    --use-head[=true|false]
       ÐÑполÑзоваÑÑ Ð¼ÐµÑод HEAD Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑвого
       запÑоÑа к HTTP ÑеÑвеÑÑ. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    -U, --user-agent=<USER_AGENT>
       ÐадаÑÑ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½ÑÑкое пÑиложение длÑ
       HTTP(S)-загÑÑзок. Ðо ÑмолÑаниÑ: aria2/$VERSION,
       $VERSION заменÑеÑÑÑ Ð½Ð° веÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð°ÐºÐµÑа.

  СпеÑиÑиÑеÑкие паÑамеÑÑÑ FTP/SFTP
    --ftp-user=<USER>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð»Ñ FTP. ÐлиÑÐµÑ Ð½Ð° вÑе
       URI. Ðо ÑмолÑаниÑ: anonymous

    --ftp-passwd=<PASSWD>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð°ÑÐ¾Ð»Ñ Ð´Ð»Ñ FTP. ÐлиÑÐµÑ Ð½Ð° вÑе URI. ÐÑли
       Ð¸Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð²ÑÑÑоено, но паÑолÑ
       оÑÑÑÑÑÑвÑÐµÑ Ð² URI, Ñо aria2 пÑÑаеÑÑÑ
       иÑполÑзоваÑÑ Ð¿Ð°ÑÐ¾Ð»Ñ Ð¸Ð· .netrc. ÐÑли паÑолÑ
       найден в .netrc, Ñо он иÑполÑзÑеÑÑÑ. ÐÑли
       неÑ, иÑполÑзÑеÑÑÑ Ð¿Ð°ÑолÑ, ÑказаннÑй в ÑÑом
       паÑамеÑÑе. Ðо ÑмолÑаниÑ: ARIA2USER@

    -p, --ftp-pasv[=true|false]
       ÐÑполÑзоваÑÑ Ð¿Ð°ÑÑивнÑй Ñежим FTP. ÐÑли
       задано false, Ñо бÑÐ´ÐµÑ Ð¸ÑполÑзован
       акÑивнÑй Ñежим. Ðо ÑмолÑаниÑ: true

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð¸Ð³Ð½Ð¾ÑиÑÑеÑÑÑ Ð´Ð»Ñ
         SFTP-пеÑедаÑи.

    --ftp-proxy=<PROXY>
       ÐÑполÑзоваÑÑ ÑказаннÑй пÑокÑи-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð»Ñ
       FTP. ÐÐ»Ñ Ð¾ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ñанее опÑеделенного
       адÑеÑа иÑполÑзÑйÑе "". СмоÑÑиÑе Ñакже
       паÑамеÑÑ --all-proxy. ÐлиÑÐµÑ Ð½Ð° вÑе
       FTP-загÑÑзки. ФоÑÐ¼Ð°Ñ PROXY -
       [http://][ÐÐÐЬÐÐÐÐТÐÐЬ:ÐÐÐ ÐÐЬ@]Ð¥ÐСТ[:ÐÐРТ]

    --ftp-proxy-passwd=<PASSWD>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð°ÑÐ¾Ð»Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑа --ftp-proxy.

    --ftp-proxy-user=<USER>
       ÐадаÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑа
       --ftp-proxy.

    --ftp-type=<TYPE>
       ÐадаÑÑ Ñип пеÑедаÑи Ð´Ð»Ñ FTP. TYPE Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ
       один из двÑÑ: binary или ascii. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       binary

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð¸Ð³Ð½Ð¾ÑиÑÑеÑÑÑ Ð´Ð»Ñ
         SFTP-пеÑедаÑи.

    --ftp-reuse-connection[=true|false]
       ÐовÑоÑно иÑполÑзоваÑÑ FTP Ñоединение. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: true

    --ssh-host-key-md=<TYPE>=<DIGEST>
       ÐадаÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑнÑÑ ÑÑÐ¼Ð¼Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑблиÑного
       SSH-клÑÑа ÑоÑÑа. TYPE - Ñип ÑÑÑа.
       ÐоддеÑживаемÑе ÑÐ¸Ð¿Ñ ÑÑÑей - sha-1 или md5.
       DIGEST - ÑеÑÑнадÑаÑеÑиÑное знаÑение ÑÑÑа.
       ÐапÑимеÑ: sha-1=b030503d4de4539dc7885e6f0f5e256704edf4c3.
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¸ÑполÑзован длÑ
       пÑовеÑки пÑблиÑного клÑÑа ÑеÑвеÑа пÑи
       иÑполÑзовании SFTP. ÐÑли паÑамеÑÑ Ð½Ðµ
       задан (по ÑмолÑаниÑ), Ñо никакой
       пÑовеÑки не пÑоиÑÑодиÑ.

  ÐаÑамеÑÑÑ BitTorrent/Metalink
    --select-file=<INDEX>...
       ÐадаÑÑ Ñайл Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки по заданномÑ
       индекÑÑ. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе найÑи Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ Ñайла,
       иÑполÑзÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ --show-files. СоÑÑавной
       Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ ÑказаÑÑ, иÑполÑзÑÑ ,,
       напÑимеÑ: 3,6. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе Ñакже
       иÑполÑзоваÑÑ -, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑказаÑÑ Ð´Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½:
       1-5. , и - могÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð¸ÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð²Ð¼ÐµÑÑе:
       1-5,8,9. Ðогда иÑполÑзÑеÑÑÑ Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑом -M,
       Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑилÑно завиÑеÑÑ Ð¾Ñ Ð·Ð°Ð¿ÑоÑа
       (ÑмоÑÑиÑе паÑамеÑÑÑ --metalink-*).

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         РмногоÑайловом ÑоÑÑенÑе, ÑмежнÑе
         ÑайлÑ, ÑказаннÑе в ÑÑом паÑамеÑÑе
         Ñакже могÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑженÑ. ÐÑо не
         оÑибка, а оÑобенноÑÑÑ ÑÑилиÑÑ.
         ÐдиноÑнÑй блок даннÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð²ÐºÐ»ÑÑаÑÑ
         неÑколÑко Ñайлов или ÑаÑÑÑ Ñайла, и
         aria2 запиÑÐµÑ Ð±Ð»Ð¾Ðº даннÑÑ
         ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑего Ñайла.

    -S, --show-files[=true|false]
       ÐÑвеÑÑи ÑпиÑок Ñайлов из ".torrent", ".meta4"
       или ".metalink" и завеÑÑиÑÑ ÑабоÑÑ. ÐÐ»Ñ Ñайла
       .torrent бÑÐ´ÐµÑ Ð²Ñведена более деÑалÑнаÑ
       инÑоÑмаÑÐ¸Ñ (инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ ÑÑÑÑ, ÑазмеÑ
       блока и дÑ.).

  СпеÑиÑиÑеÑкие паÑамеÑÑÑ BitTorrent
    --bt-detach-seed-only[=true|false]
       ÐÑклÑÑиÑÑ ÑолÑко ÑаздаÑи пÑи подÑÑÑÑе
       одновÑеменнÑÑ Ð°ÐºÑивнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок
       (ÑмоÑÑиÑе паÑамеÑÑ -j). ÐÑо знаÑиÑ, ÑÑо еÑли
       задано -j3 и ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð²ÐºÐ»ÑÑÑн,
       акÑÐ¸Ð²Ð½Ñ 3 загÑÑзки и одна из ниÑ
       пеÑеÑÐ¾Ð´Ð¸Ñ Ð² Ñежим ÑидиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (ÑаздаÑи),
       Ñо она иÑклÑÑаеÑÑÑ Ð¸Ð· колиÑеÑÑва акÑивнÑÑ
       загÑÑзок (Ñаким обÑазом Ð¸Ñ ÑÑановиÑÑÑ 2),
       и ÑледÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°ÑÑÐ°Ñ Ð² оÑеÑеди загÑÑзка
       ÑÑаÑÑÑеÑ. Ðо знайÑе, ÑÑо в RPC-меÑоде
       ÑидиÑÑÑÑий ÑÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð²ÑÑ ÐµÑÑ Ð¿ÑизнаÑÑÑÑ ÐºÐ°Ðº
       акÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --bt-enable-hook-after-hash-check[=true|false]
       ÐозволÑÐµÑ Ð¿ÐµÑеÑваÑиÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ Ð²Ñзова
       (ÑпÑавление) поÑле пÑовеÑки ÑÑÑа (Ñм.
       паÑамеÑÑ -V) в BitTorrent-загÑÑзке. Ðо
       ÑмолÑаниÑ, когда пÑовеÑка ÑÑÑа
       завеÑÑилаÑÑ ÑдаÑно, вÑполнÑеÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð°
       Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð² --on-bt-download-complete. УкажиÑе
       Ð´Ð»Ñ ÑÑого паÑамеÑÑа false, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾ÑклÑÑиÑÑ ÑÑо
       дейÑÑвие. Ðо ÑмолÑаниÑ: true

    --bt-enable-lpd[=true|false]
       ÐклÑÑиÑÑ Ð¿Ð¾Ð¸Ñк локалÑнÑÑ Ð¿Ð¸Ñов. ÐÑли в
       torrent-Ñайле ÑÑÑановлен пÑиваÑнÑй
       пÑизнак, Ñо aria2 не бÑÐ´ÐµÑ Ð¸ÑполÑзоваÑÑ ÑÑÑ
       возможноÑÑÑ, даже еÑли задано true. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    --bt-exclude-tracker=<URI>[,...]
       РазделеннÑй запÑÑÑми ÑпиÑок URI анонÑа
       BitTorrent-ÑÑекеÑа, коÑоÑÑе бÑдÑÑ Ð¸ÑклÑÑенÑ. ÐÑ
       можеÑе иÑполÑзоваÑÑ ÑпеÑиалÑное
       знаÑение *, коÑоÑое ÑооÑвеÑÑÑвÑÐµÑ Ð²Ñем URI,
       Ñаким обÑазом, иÑклÑÑаÑÑÑÑ Ð²Ñе URI анонÑа.
       ÐÑи Ñказании * в командной оболоÑке,
       не забÑвайÑе, ÑкÑаниÑоваÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ бÑаÑÑ Ð²
       кавÑÑки. СмоÑÑиÑе Ñакже паÑамеÑÑ
       --bt-tracker.

    --bt-external-ip=<IPADDRESS>
       УказаÑÑ Ð²Ð½ÐµÑний IP-адÑÐµÑ Ð´Ð»Ñ
       иÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² BitTorrent-загÑÑзке и DHT.
       Ðн Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¾ÑпÑавлен BitTorrent-ÑÑекеÑÑ. ÐлÑ
       DHT, ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ бÑÑÑ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½, ÑÑобÑ
       ÑообÑиÑÑ, ÑÑо локалÑнÑй Ñзел загÑÑжаеÑ
       конкÑеÑнÑй ÑоÑÑенÑ. ÐÑо кÑиÑиÑеÑки важно,
       ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¸ÑполÑзоваÑÑ DHT в ÑаÑÑной ÑеÑи.
       ÐеÑмоÑÑÑ Ð½Ð° Ñо, ÑÑо ÑÑа ÑÑнкÑÐ¸Ñ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð°
       external (внеÑний), она Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿ÑинимаÑÑ
       лÑбой IP-адÑеÑ.

    --bt-force-encryption[=true|false]
       ТÑебоваÑÑ ÑиÑÑование пÑи помоÑи arc4
       полезной нагÑÑзки BitTorrent-ÑообÑениÑ. ÐÑо
       ÑокÑаÑение --bt-require-crypto
       --bt-min-crypto-level=arc4. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð½Ðµ
       изменÑÐµÑ Ð·Ð½Ð°ÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐµÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑов. ÐÑли
       задано true, Ñо оÑвеÑгаеÑÑÑ ÑÑадиÑионное
       BitTorrent-ÑÑкопожаÑие (handshake), а
       иÑполÑзÑеÑÑÑ ÑолÑко обÑÑÑкаÑÐ¸Ñ ÑÑкопожаÑиÑ
       (handshake) и вÑегда ÑиÑÑÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ
       нагÑÑзка. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --bt-hash-check-seed[=true|false]
       ÐÑли задано true, Ñо поÑле пÑовеÑки ÑÑÑа Ñ
       иÑполÑзованием паÑамеÑÑа --check-integrity, и
       когда Ñайл загÑÑжен полноÑÑÑÑ,
       пÑодолжаеÑÑÑ ÑаздаÑа Ñайла. ÐÑли вÑ
       ÑоÑиÑе пÑовеÑиÑÑ Ñайл и загÑÑзиÑÑ ÐµÐ³Ð¾
       ÑолÑко еÑли он повÑежден или не
       загÑÑжен полноÑÑÑÑ, Ñо задайÑе ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ ÐºÐ°Ðº false. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð²Ð»Ð¸ÑеÑ
       лиÑÑ Ð½Ð° BitTorrent-загÑÑзки. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       true

    --bt-lpd-interface=<INTERFACE>
       ÐÑполÑзоваÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð¸Ñка локалÑнÑÑ Ð¿Ð¸Ñов
       заданнÑй инÑеÑÑейÑ. ÐÑли ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð½Ðµ
       Ñказан, иÑполÑзÑеÑÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑÑÐµÐ¹Ñ Ð¿Ð¾
       ÑмолÑаниÑ. Ðожно ÑказаÑÑ Ð¸Ð¼Ñ Ð¸Ð½ÑеÑÑейÑа и
       IP-адÑеÑ. ÐозможнÑе знаÑениÑ: инÑеÑÑейÑ,
       IP-адÑеÑ.

    --bt-max-open-files=<NUM>
       УказаÑÑ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»Ñно макÑималÑное
       колиÑеÑÑво Ñайлов Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑкÑÑÑÐ¸Ñ Ð²
       многоÑайловой BitTorrent/Metalink-загÑÑзке.
       Ðо ÑмолÑаниÑ: 100

    --bt-max-peers=<NUM>
       УказаÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑное колиÑеÑÑво Ñзлов
       Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ ÑоÑÑенÑа. 0 ознаÑаеÑ
       неогÑаниÑенно. СмоÑÑиÑе Ñакже паÑамеÑÑ
       --bt-request-peer-speed-limit. Ðо ÑмолÑаниÑ: 55

    --bt-metadata-only[=true|false]
       ÐагÑÑзиÑÑ ÑолÑко меÑаданнÑе. Файл(Ñ),
       опиÑÑваÑÑий меÑаданнÑе не должен бÑÑÑ
       загÑÑжен. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ ÑÑÑекÑивен, ÑолÑко
       еÑли иÑполÑзÑеÑÑÑ BitTorrent Magnet-ÑÑÑлка.
       СмоÑÑиÑе Ñакже паÑамеÑÑ --bt-save-metadata. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    --bt-min-crypto-level=plain|arc4
       ÐадаÑÑ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑнÑй ÑÑÐ¾Ð²ÐµÐ½Ñ Ð¼ÐµÑода
       ÑиÑÑованиÑ. ÐÑли Ñзел поддеÑживаеÑ
       неÑколÑко меÑодов ÑиÑÑованиÑ, aria2
       вÑбиÑÐ°ÐµÑ Ð½Ð°Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÑÑий, коÑоÑÑй
       ÑдовлеÑвоÑÑÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ñй ÑÑовенÑ. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: plain

    --bt-prioritize-piece=head[=<SIZE>],tail[=<SIZE>]
       ÐÑÑаÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзиÑÑ ÑнаÑала пеÑвÑÑ Ð¸
       поÑледнÑÑ ÑаÑÑи каждого Ñайла. ÐÑо
       бÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑедваÑиÑелÑного
       пÑоÑмоÑÑа Ñайлов. ÐÑгÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ
       ÑодеÑжаÑÑ 2 клÑÑевÑÑ Ñлова: head и tail. ÐлÑ
       вклÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ñ, необÑодимо ÑазделиÑÑ
       Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð¿ÑÑой. ÐлÑÑевÑе Ñлова пÑинимаÑÑ
       один паÑамеÑÑ, SIZE. ÐапÑимеÑ, еÑли
       Ñказано head=<SIZE>, ÑаÑÑи, в пÑÐµÐ´ÐµÐ»Ð°Ñ Ð¿ÐµÑвÑÑ
       SIZE Ð±Ð°Ð¹Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ Ñайла, полÑÑаÑ
       повÑÑеннÑй пÑиоÑиÑеÑ. tail=<SIZE> обознаÑаеÑ
       диапазон из поÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ SIZE байÑ
       каждого Ñайла. SIZE Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð²ÐºÐ»ÑÑаÑÑ Ð±ÑÐºÐ²Ñ K
       или M Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°ÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑазмеÑа в
       килобайÑÐ°Ñ Ð¸Ð»Ð¸ мегабайÑаÑ,
       ÑооÑвеÑÑÑвенно (1K = 1024, 1M = 1024K). ÐÑли SIZE
       пÑопÑÑено, Ñо бÑÐ´ÐµÑ Ð¸ÑполÑзовано по
       ÑмолÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð½Ð°Ñение: SIZE=1M.

    --bt-remove-unselected-file[=true|false]
       УдалиÑÑ Ð½ÐµÐ²ÑбÑаннÑе ÑайлÑ, когда
       завеÑÑена загÑÑзка в BitTorrent. ЧÑобÑ
       вÑбÑаÑÑ ÑайлÑ, иÑполÑзÑйÑе паÑамеÑÑ
       --select-file. ÐÑли не иÑполÑзовалÑÑ ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ, Ñо пÑедполагаеÑÑÑ, ÑÑо вÑе ÑайлÑ
       вÑбÑанÑ. ÐожалÑйÑÑа, иÑполÑзÑйÑе ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑелÑно, Ñак как ÑÑо
       ÑакÑиÑеÑки ÑÐ´Ð°Ð»Ð¸Ñ ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ñ Ð²Ð°Ñего диÑка.
       Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --bt-require-crypto[=true|false]
       ÐÑли задано true, aria2 не пÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ Ð¸ не
       ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ñоединение Ñ
       ÑÑадиÑионнÑм BitTorrent-ÑÑкопожаÑием
       (handshake) (\19BitTorrent пÑоÑокол). Таким
       обÑазом, aria2 вÑегда иÑполÑзÑеÑ
       обÑÑÑкаÑÐ¸Ñ handshake-ÑообÑениÑ. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    --bt-request-peer-speed-limit=<SPEED>
       ÐÑли иÑÐ¾Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки каждого
       ÑоÑÑенÑа, ниже Ñем SPEED, aria2 вÑеменно
       ÑвелиÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑво Ñзлов, пÑÑаÑÑÑ
       ÑвелиÑиÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки. ÐаÑÑÑойка
       ÑÑого паÑамеÑÑа Ñ Ð²ÑбÑанной вами
       ÑкоÑоÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки можеÑ, в некоÑоÑÑÑ
       ÑлÑÑаÑÑ, ÑвелиÑиÑÑ Ð²Ð°ÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки. ÐÑ
       можеÑе добавиÑÑ K или M (1K = 1024, 1M = 1024K).
       Ðо ÑмолÑаниÑ: 50K

    --bt-save-metadata[=true|false]
       СоÑÑаниÑÑ Ð¼ÐµÑаданнÑе как Ñайл ".torrent". Ð‐
       ÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ ÑÑÑекÑивен ÑолÑко еÑли
       иÑполÑзÑеÑÑÑ BitTorrent Magnet-ÑÑÑлка. ÐÐ¼Ñ Ñайла
       ÑеÑÑнадÑаÑеÑиÑное пÑедÑÑавление ÑÑÑа Ñ
       ÑаÑÑиÑением ".torrent". Файл ÑоÑÑаниÑÑÑ Ð²
       каÑалог, в ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ ÑамÑй, кÑда ÑоÑÑаниÑÑÑ
       загÑÑжаемÑй Ñайл. ÐÑли ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ ÑамÑй Ñайл
       Ñже ÑÑÑеÑÑвÑеÑ, меÑаданнÑе не ÑоÑÑанÑÑÑÑ.
       СмоÑÑиÑе Ñакже паÑамеÑÑ --bt-metadata-only. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    --bt-seed-unverified[=true|false]
       РаздаваÑÑ Ð¿ÐµÑвонаÑалÑно загÑÑженнÑе
       ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð±ÐµÐ· пÑовеÑки ÑÑÑей блоков. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    --bt-stop-timeout=<SEC>
       ÐÑÑановиÑÑ BitTorrent загÑÑзкÑ, еÑли ÑкоÑоÑÑÑ
       загÑÑзки Ñавна 0 на пÑоÑÑжении SEC
       ÑекÑнд. ÐÑли задано 0, Ñо ÑÑа возможноÑÑÑ
       не бÑÐ´ÐµÑ Ð¸ÑполÑзоваÑÑÑÑ. Ðо ÑмолÑаниÑ: 0

    --bt-tracker=<URI>[,...]
       РазделеннÑй запÑÑÑми ÑпиÑок
       дополниÑелÑнÑÑ URI анонÑа
       BitTorrent-ÑÑекеÑов. Ðа ÑÑи URI не дейÑÑвÑеÑ
       паÑамеÑÑ --bt-exclude-tracker, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо они
       добавлÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ñле URI, ÑказаннÑÑ Ð²
       паÑамеÑÑе --bt-exclude-tracker, коÑоÑÑе
       иÑклÑÑаÑÑÑÑ.

    --bt-tracker-connect-timeout=<SEC>
       ÐадаÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑекÑÐ½Ð´Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ
       ÑÑÑановки ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑÑекеÑом. ÐоÑле
       ÑÑÑановки ÑоединениÑ, ÑÑо паÑамеÑÑ ÑÑанеÑ
       недейÑÑвиÑелÑнÑм, а вмеÑÑо него бÑдеÑ
       иÑполÑзован --bt-tracker-timeout. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       60

    --bt-tracker-interval=<SEC>
       ÐадаÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑвал в ÑекÑÐ½Ð´Ð°Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ
       запÑоÑами ÑÑекеÑа. ÐÑо полноÑÑÑÑ Ð¾ÑменÑеÑ
       знаÑение инÑеÑвала и aria2 иÑполÑзÑеÑ
       ÑолÑко ÑÑо знаÑение и игноÑиÑÑеÑ
       минималÑнÑй инÑеÑвал и знаÑение
       инÑеÑвала в оÑвеÑе ÑÑекеÑа. ÐÑли задан 0,
       aria2 опÑеделÑÐµÑ Ð¸Ð½ÑеÑвал, оÑновÑваÑÑÑ Ð½Ð°
       оÑвеÑе ÑÑекеÑа и пÑогÑеÑÑе загÑÑзки. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 0

    --bt-tracker-timeout=<SEC>
       ÐадаÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑекÑндаÑ. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 60

    --dht-entry-point=<HOST>:<PORT>
       ÐадаÑÑ ÑоÑÑ Ð¸ поÑÑ, как ÑоÑÐºÑ Ð²Ñода в IPv4 DHT
       ÑеÑÑ.

    --dht-entry-point6=<HOST>:<PORT>
       ÐадаÑÑ ÑоÑÑ Ð¸ поÑÑ, как ÑоÑÐºÑ Ð²Ñода в IPv6 DHT
       ÑеÑÑ.

    --dht-file-path=<PATH>
       СмениÑÑ Ð¿ÑÑÑ Ðº ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ ÑаблиÑÑ Ð¼Ð°ÑÑÑÑÑизаÑии
       IPv4 DHT на PATH. Ðо ÑмолÑаниÑ: $HOME/.aria2/dht.dat
       еÑли ÑÑÑеÑÑвÑеÑ, инаÑе $XDG_CACHE_HOME/aria2/dht.dat.

    --dht-file-path6=<PATH>
       СмениÑÑ Ð¿ÑÑÑ Ðº ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ ÑаблиÑÑ Ð¼Ð°ÑÑÑÑÑизаÑии
       IPv6 DHT на PATH. Ðо ÑмолÑаниÑ: $HOME/.aria2/dht6.dat
       еÑли ÑÑÑеÑÑвÑеÑ, инаÑе $XDG_CACHE_HOME/aria2/dht6.dat.

    --dht-listen-addr6=<ADDR>
       УказаÑÑ Ð°Ð´ÑÐµÑ Ð¿ÑивÑзки ÑокеÑа Ð´Ð»Ñ IPv6 DHT.
       Ðн должен бÑÑÑ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»ÑнÑм IPv6
       unicast-адÑеÑом ÑоÑÑа.

    --dht-listen-port=<PORT>...
       ÐадаÑÑ Ð¿ÑоÑлÑÑиваемÑй UDP-поÑÑ Ð¸ÑполÑзÑÑ DHT
       (IPv4, IPv6) и UDP-ÑÑекеÑ. ÐеÑколÑко поÑÑов
       можно ÑказаÑÑ ÑеÑез ,, напÑимеÑ: 6881,6885. ÐÑ
       Ñакже можеÑе иÑполÑзоваÑÑ - ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑказаÑÑ
       диапазон: 6881-6999. , и - могÑÑ Ð±ÑÑÑ
       иÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð²Ð¼ÐµÑÑе. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       6881-6999

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         УдоÑÑовеÑÑÑеÑÑ, ÑÑо ÑказаннÑе поÑÑÑ
         оÑкÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð²ÑодÑÑего UDP-ÑÑаÑика.

    --dht-message-timeout=<SEC>
       ÐадаÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑекÑндаÑ. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 10

    --enable-dht[=true|false]
       ÐклÑÑиÑÑ ÑÑнкÑÐ¸Ñ IPv4 DHT. ÐÑо Ñакже вклÑÑаеÑ
       поддеÑÐ¶ÐºÑ UDP-ÑÑекеÑа. ÐÑли в torrent-Ñайле
       задан пÑиваÑнÑй пÑизнак, aria2 не бÑдеÑ
       иÑполÑзоваÑÑ DHT Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки, даже еÑли
       ÑÑÑановлен true. Ðо ÑмолÑаниÑ: true

    --enable-dht6[=true|false]
       ÐклÑÑиÑÑ IPv6 DHT ÑÑнкÑионалÑноÑÑÑ. ÐÑли в
       torrent-Ñайле задан пÑиваÑнÑй пÑизнак,
       aria2 не бÑÐ´ÐµÑ Ð¸ÑполÑзоваÑÑ DHT длÑ
       загÑÑзки, даже еÑли ÑÑÑановлен true.
       ÐÑполÑзÑйÑе паÑамеÑÑ --dht-listen-port длÑ
       ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑлÑÑиваемого поÑÑа.
       СмоÑÑиÑе Ñакже паÑамеÑÑ --dht-listen-addr6.

    --enable-peer-exchange[=true|false]
       ÐклÑÑиÑÑ ÑаÑÑиÑение BitTorrent-пÑоÑокола длÑ
       обмена ÑпиÑками ÑÑаÑÑников. ÐÑли в
       torrent-Ñайле задан пÑиваÑнÑй пÑизнак, Ñо
       ÑÑа возможноÑÑÑ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¾ÑклÑÑена, даже
       еÑли ÑÑÑановлен true. Ðо ÑмолÑаниÑ: true

    --follow-torrent=true|false|mem
       ÐÑли ÑказаÑÑ true или mem, Ñогда
       загÑÑженнÑй Ñайл, ÑаÑÑиÑение коÑоÑого -
       .torrent или mime-Ñип - application/x-bittorrent, aria2
       анализиÑÑÐµÑ ÐºÐ°Ðº torrent-Ñайл и загÑÑжаеÑ
       ÑайлÑ, ÑказаннÑе в нем. ÐÑли Ñказано mem,
       Ñогда torrent-Ñайл не запиÑÑваеÑÑÑ Ð½Ð° диÑк,
       а ÑодеÑжиÑÑÑ Ð² памÑÑи. ÐÑли Ñказано false,
       Ñо Ñайл .torrent бÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑжен на диÑк, но
       не бÑÐ´ÐµÑ Ð¿ÑоанализиÑован как ÑоÑÑÐµÐ½Ñ Ð¸
       его ÑодеÑжимое не бÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑжено. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: true

    -O, --index-out=<INDEX>=<PATH>
       ÐадаÑÑ Ð¿ÑÑÑ Ðº ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ PATH Ñ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑом INDEX. ÐÑ
       можеÑе найÑи Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ Ñайла, иÑполÑзÑÑ
       паÑамеÑÑ --show-files. PATH ÑвлÑеÑÑÑ
       оÑноÑиÑелÑнÑм пÑÑем к ÑомÑ, коÑоÑÑй
       Ñказан в паÑамеÑÑе --dir. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе
       иÑполÑзоваÑÑ ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñаз.
       ÐÑполÑзÑйÑе ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ, когда ÑоÑиÑе
       ÑказаÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð° вÑÑоднÑÑ Ñайлов длÑ
       BitTorrent-загÑÑзок.

    --listen-port=<PORT>...
       ÐадаÑÑ Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ TCP-поÑÑа длÑ
       BitTorrent-загÑÑзок. ÐеÑколÑко поÑÑов можно
       ÑказаÑÑ, иÑполÑзÑÑ ,, напÑимеÑ: 6881,6885. ÐÑ
       Ñакже можеÑе иÑполÑзоваÑÑ -, ÑÑобÑ
       ÑказаÑÑ Ð´Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½: 6881-6999. , и - могÑÑ Ð±ÑÑÑ
       иÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð²Ð¼ÐµÑÑе: 6881-6889,6999. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 6881-6999

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         УдоÑÑовеÑÑÑеÑÑ, ÑÑо ÑказаннÑе поÑÑÑ
         оÑкÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð²ÑодÑÑего TCP-ÑÑаÑика.

    --max-overall-upload-limit=<SPEED>
       ÐадаÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑÑ Ð¾Ð±ÑÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð¾ÑдаÑи в
       байÑаÑ/Ñек. 0 знаÑÐ¸Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð³ÑаниÑенно. ÐÑ
       можеÑе добавиÑÑ K или M (1K = 1024, 1M = 1024K).
       ЧÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð³ÑаниÑиÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð¾ÑдаÑи Ð´Ð»Ñ Ñзла
       ÑоÑÑенÑа, иÑполÑзÑйÑе паÑамеÑÑ
       --max-upload-limit. Ðо ÑмолÑаниÑ: 0

    -u, --max-upload-limit=<SPEED>
       ÐадаÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð¾ÑдаÑи
       каждого Ñзла ÑоÑÑенÑа в байÑаÑ/Ñек. 0
       знаÑÐ¸Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð³ÑаниÑенно. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе
       добавиÑÑ K или M (1K = 1024, 1M = 1024K). ЧÑобÑ
       огÑаниÑиÑÑ Ð¾Ð±ÑÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð¾ÑдаÑи,
       иÑполÑзÑйÑе паÑамеÑÑ --max-overall-upload-limit.
       Ðо ÑмолÑаниÑ: 0

    --peer-id-prefix=<PEER_ID_PREFIX>
       УказаÑÑ Ð¿ÑеÑÐ¸ÐºÑ Ð´Ð»Ñ ID Ñзла. ID Ñзла в
       BitTorrent Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ 20 байÑ. ÐÑли бÑдеÑ
       Ñказано более 20 байÑ, Ñо ÑолÑко пеÑвÑе
       20 бÑдÑÑ Ð¸ÑполÑзоваÑÑÑÑ, еÑли бÑдеÑ
       Ñказано менÑÑе 20, Ñо они бÑдÑÑ
       Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ñ ÑлÑÑайнÑми даннÑми до 20
       байÑ.

       Ðо ÑмолÑаниÑ: A2-$MAJOR-$MINOR-$PATCH-, $MAJOR, $MINOR и
       $PATCH заменÑеÑÑÑ Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ Ð²ÐµÑÑии
       знаÑиÑелÑнÑй, незнаÑиÑелÑнÑй и паÑÑ
       ÑооÑвеÑÑÑвенно. ÐапÑимеÑ, веÑÑÐ¸Ñ aria2 1.18.8
       Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ID-пÑеÑÐ¸ÐºÑ A2-1-18-8-.

    --seed-ratio=<RATIO>
       УказаÑÑ ÑейÑинг. СидиÑоваÑÑ Ð·Ð°Ð²ÐµÑÑеннÑе
       ÑоÑÑенÑÑ, пока ÑейÑинг не ÑÑÐ°Ð½ÐµÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑе
       RATIO. ÐÑÐµÐ½Ñ ÑекомендÑеÑÑÑ ÑказаÑÑ ÑÑÑ ÑавнÑй
       или болÑÑий 1.0. УказаÑÑ 0.0, еÑли вÑ
       планиÑÑеÑе ÑидиÑоваÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñимо оÑ
       ÑейÑинга. ÐÑли Ñказан паÑамеÑÑ --seed-time
       вмеÑÑе Ñ ÑÑим паÑамеÑÑом, ÑидиÑование
       законÑиÑÑÑ Ñогда, когда ÑоÑÑ Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾
       ÑÑловие бÑÐ´ÐµÑ ÑдовлеÑвоÑено. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 1.0

    --seed-time=<MINUTES>
       УказаÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ ÑидиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ [ÑаздаÑи] в
       (дÑобнÑÑ) минÑÑаÑ. СмоÑÑиÑе Ñакже
       паÑамеÑÑ --seed-ratio.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         УказаннÑй --seed-time=0 оÑклÑÑаеÑ
         ÑидиÑование поÑле завеÑÑениÑ
         загÑÑзки.

    -T, --torrent-file=<TORRENT_FILE>
       ÐÑÑÑ Ðº ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ ".torrent". ÐÑ Ð½Ðµ обÑзанÑ
       иÑполÑзоваÑÑ ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ, Ñ.к. Ñайл
       ".torrent" можно ÑказаÑÑ Ð±ÐµÐ· --torrent-file.

  СпеÑиÑиÑеÑкие паÑамеÑÑÑ Metalink
    --follow-metalink=true|false|mem
       ÐÑли Ñказано true или mem и когда
       загÑÑженнÑй Ñайл Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÑаÑÑиÑение .meta4
       или .metalink, или mime-Ñип application/metalink4+xml
       или application/metalink+xml, aria2 ÑÑиÑÐ°ÐµÑ ÐµÐ³Ð¾
       metalink-Ñайлом и загÑÑÐ¶Ð°ÐµÑ ÑпомÑнÑÑÑе в
       нем ÑайлÑ. ÐÑли Ñказано mem, Ñо metalink-Ñайл
       не ÑоÑÑанÑеÑÑÑ Ð½Ð° диÑк, а пÑоÑÑо ÑÑаниÑÑÑ Ð²
       памÑÑи. ÐÑли Ñказано false, Ñо Ñайл .metalink
       бÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑжен на диÑк, но не бÑдеÑ
       пÑоанализиÑован как metalink-Ñайл и его
       ÑодеÑжимое не бÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑжено. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: true

    --metalink-base-uri=<URI>
       УказаÑÑ Ð¾Ñновной URI Ð´Ð»Ñ ÑазÑеÑениÑ
       оÑноÑиÑелÑнÑÑ URI в ÑлеменÑе metalink:url и
       metalink:metaurl в metalink-Ñайле, ÑоÑÑаненном на
       локалÑном диÑке. ÐÑли URI ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½Ð°
       каÑалог, Ñо URI должен заканÑиваÑÑÑÑ Ð½Ð°
       /.

    -M, --metalink-file=<METALINK_FILE>
       ÐÑÑÑ Ðº ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ ".meta4" и ".metalink". ЧиÑÐ°ÐµÑ Ð²Ð²Ð¾Ð´
       из stdin, еÑли в каÑеÑÑве имени Ñайла
       Ñказано -. ÐÑ Ð½Ðµ обÑÐ·Ð°Ð½Ñ Ð¸ÑполÑзоваÑÑ ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ, Ñ.к. ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ .metalink можно ÑказаÑÑ
       без --metalink-file.

    --metalink-language=<LANGUAGE>
       ЯзÑк Ñайла Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки.

    --metalink-location=<LOCATION>[,...]
       ÐеÑÑонаÑождение пÑедпоÑиÑаемого
       ÑеÑвеÑа. СпиÑок, ÑазделеннÑй запÑÑÑми,
       допÑÑÑимÑÑ Ð¼ÐµÑÑонаÑождений, напÑимеÑ,
       jp,us.

    --metalink-os=<OS>
       Ð¦ÐµÐ»ÐµÐ²Ð°Ñ Ð¾Ð¿ÐµÑаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ ÑиÑÑема Ñайла длÑ
       загÑÑзки.

    --metalink-version=<VERSION>
       ÐеÑÑÐ¸Ñ Ñайла Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки.

    --metalink-preferred-protocol=<PROTO>
       УказаÑÑ Ð¿ÑедпоÑиÑаемÑй пÑоÑокол.
       ÐозможнÑе знаÑениÑ: http, https, ftp и none.
       УказаÑÑ none Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑклÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑой
       возможноÑÑи. Ðо ÑмолÑаниÑ: none

    --metalink-enable-unique-protocol[=true|false]
       ÐÑли задано true, а в metalink-Ñайле доÑÑÑпно
       неÑколÑко пÑоÑоколов, Ñо aria2 иÑполÑзÑеÑ
       один из ниÑ. ÐÑполÑзÑйÑе паÑамеÑÑ
       --metalink-preferred-protocol, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑказаÑÑ
       пÑедпоÑиÑаемÑй пÑоÑокол. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       true

  ÐаÑамеÑÑÑ RPC
    --enable-rpc[=true|false]
       ÐклÑÑиÑÑ JSON-RPC/XML-RPC-ÑеÑвеÑ. ÐаÑÑоÑÑелÑно
       ÑекомендÑеÑÑÑ ÑказаÑÑ ÑекÑеÑнÑй маÑкеÑ
       авÑоÑизаÑии, иÑполÑзÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ --rpc-secret.
       СмоÑÑиÑе Ñакже паÑамеÑÑ --rpc-listen-port. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    --pause[=true|false]
       ÐÑиоÑÑановка загÑÑзки поÑле
       добавлениÑ. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð´ÐµÐ¹ÑÑвенен
       ÑолÑко, когда задан --enable-rpc=true. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    --pause-metadata[=true|false]
       ÐÑиоÑÑановиÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки, ÑозданнÑе в
       ÑезÑлÑÑаÑе загÑÑзки меÑаданнÑÑ. ÐÑÑÑ 3
       Ñипа меÑаданнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок в aria2: (1)
       загÑÑзка .torrent-Ñайла. (2) загÑÑзка
       меÑаданнÑÑ ÑоÑÑенÑа, иÑполÑзÑÑ magnet-ÑÑÑлкÑ.
       (3) загÑÑзка metalink-Ñайла. ÐÑи загÑÑзки
       меÑаданнÑÑ Ð±ÑдÑÑ Ð³ÐµÐ½ÐµÑиÑоваÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки,
       иÑполÑзÑÑ Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑаданнÑе. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ
       пÑиоÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ ÑÑи поÑледÑÑÑие
       загÑÑзки. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð´ÐµÐ¹ÑÑвÑÐµÑ ÑолÑко
       когда задано --enable-rpc=true. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       false

    --rpc-allow-origin-all[=true|false]
       ÐобавиÑÑ Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ðº Access-Control-Allow-Origin Ñо
       знаÑением * в RPC-оÑвеÑе. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       false

    --rpc-certificate=<FILE>
       ÐÑполÑзоваÑÑ ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð² FILE длÑ
       RPC-ÑеÑвеÑа. СеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ бÑÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð½
       из двÑÑ: PKCS12 (.p12, .pfx) или в PEM-ÑоÑмаÑе.

       PKCS12-ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ ÑодеÑжаÑÑ ÑеÑÑиÑикаÑ,
       клÑÑ Ð¸, необÑзаÑелÑно, ÑепоÑкÑ
       дополниÑелÑнÑÑ ÑеÑÑиÑикаÑов. ÐогÑÑ Ð±ÑÑÑ
       оÑкÑÑÑÑ PKCS12-ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ ÑолÑко Ñ Ð¿ÑÑÑÑм
       импоÑÑиÑованнÑм паÑолем!

       ÐÑи иÑполÑзовании PEM, Ð²Ñ Ñакже
       ÑказÑваеÑе закÑÑÑÑй клÑÑ ÑеÑез
       --rpc-private-key, ÐÑполÑзÑйÑе паÑамеÑÑ --rpc-secure
       Ð´Ð»Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑиÑÑованиÑ.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         WinTLS не поддеÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ PEM-ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð²
         даннÑй моменÑ. ÐолÑзоваÑели должнÑ
         иÑполÑзоваÑÑ PKCS12-ÑайлÑ.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         AppleTLS полÑзоваÑели должнÑ
         иÑполÑзоваÑÑ ÑÑилиÑÑ KeyСhain Access, ÑÑобÑ
         ÑнаÑала генеÑиÑоваÑÑ ÑамоподпиÑаннÑй
         SSL-Server ÑеÑÑиÑикаÑ, напÑимеÑ, иÑполÑзÑÑ
         маÑÑеÑ, и полÑÑиÑÑ ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑий SHA-1
         оÑпеÑаÑок нового ÑеÑÑиÑикаÑа из окна
         Information. ÐÐ»Ñ Ð·Ð°Ð¿ÑÑка aria2c Ñ --rpc-secure
         иÑполÑзÑйÑе --rpc-certificate=<SHA-1>.
         ÐлÑÑеÑнаÑивнÑе PKCS12-ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ñакже
         поддеÑживаÑÑÑÑ. PEM-ÑайлÑ, однако, не
         поддеÑживаÑÑÑÑ.

    --rpc-listen-all[=true|false]
       СлÑÑаÑÑ Ð²ÑодÑÑие JSON-RPC/XML-RPC-запÑоÑÑ Ð½Ð°
       вÑÐµÑ ÑеÑевÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑÑейÑаÑ. ÐÑли Ñказано
       false, ÑлÑÑаÑÑ ÑолÑко на локалÑном
       пеÑлевом инÑеÑÑейÑе (loopback). Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    --rpc-listen-port=<PORT>
       УказаÑÑ Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ Ð¿Ð¾ÑÑа, Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑоÑлÑÑиваниÑ
       JSON-RPC/XML-RPC-ÑеÑвеÑом. ÐозможнÑе
       знаÑениÑ: 1024 -65535. Ðо ÑмолÑаниÑ: 6800

    --rpc-max-request-size=<SIZE>
       ÐадаÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑй ÑазмеÑ
       JSON-RPC/XML-RPC-запÑоÑа. ÐÑли aria2 вÑÑвиÑ
       запÑÐ¾Ñ Ñ ÑазмеÑом болÑÑим, Ñем SIZE байÑ,
       Ñогда Ñоединение бÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ñклонено. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 2M

    --rpc-passwd=<PASSWD>
       ÐадаÑÑ JSON-RPC/XML-RPC паÑолÑ.

       ÐÐ ÐÐУÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ:
         ÐаÑамеÑÑ --rpc-passwd бÑÐ´ÐµÑ ÑÑÑаÑевÑим в
         бÑдÑÑÐ¸Ñ Ð²ÐµÑÑиÑÑ. ÐеÑейдиÑе на
         иÑполÑзование паÑамеÑÑа --rpc-secret как
         можно ÑкоÑее.

    --rpc-private-key=<FILE>
       ÐÑполÑзоваÑÑ Ð·Ð°ÐºÑÑÑÑй клÑÑ Ð² FILE длÑ
       RPC-ÑеÑвеÑа. ÐакÑÑÑÑй клÑÑ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ бÑÑÑ
       деÑиÑÑованнÑм и в PEM-ÑоÑмаÑе. ÐÑполÑзÑйÑе
       паÑамеÑÑ --rpc-secure Ð´Ð»Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑениÑ
       ÑиÑÑованиÑ. СмоÑÑиÑе Ñакже паÑамеÑÑ
       --rpc-certificate.

    --rpc-save-upload-metadata[=true|false]
       СоÑÑаниÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑженнÑе меÑаданнÑе torrent
       или metalink в каÑалоге, заданном
       паÑамеÑÑом --dir. ÐÐ¼Ñ Ñайла ÑодеÑжиÑ
       ÑеÑÑнадÑаÑеÑиÑнÑÑ ÑÑÑÐ¾ÐºÑ SHA-1-ÑÑÑа меÑаданнÑÑ
       плÑÑ ÑаÑÑиÑение. ÐÐ»Ñ torrent ÑаÑÑиÑение
       '.torrent'. ÐÐ»Ñ metalink - ÑÑо '.meta4'. ÐÑли паÑамеÑÑ
       задан как false, Ñо загÑÑзки,
       добавленнÑе Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ aria2.addTorrent() или
       aria2.addMetalink(), не бÑдÑÑ ÑоÑÑанÑÑÑÑÑ Ð¿Ñи
       помоÑи паÑамеÑÑа --save-session. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: true

    --rpc-secret=<TOKEN>
       ÐадаÑÑ ÑекÑеÑнÑй маÑÐºÐµÑ RPC-авÑоÑизаÑии.
       ЧиÑайÑе RPC-авÑоÑизаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ ÑекÑеÑномÑ
       маÑкеÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑзнаÑÑ, как иÑполÑзоваÑÑ
       знаÑение ÑÑого паÑамеÑÑа.

    --rpc-secure[=true|false]
       RPC-ÑÑанÑпоÑÑ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°ÑиÑÑован Ñ
       иÑполÑзованием SSL/TLS. RPC-клиенÑÑ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ
       иÑполÑзоваÑÑ https-ÑÑÐµÐ¼Ñ Ð´Ð»Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑпа к
       ÑеÑвеÑÑ. ÐÐ»Ñ WebSocket-клиенÑа, иÑполÑзоваÑÑ
       wss-ÑÑемÑ. ÐÑполÑзÑйÑе паÑамеÑÑÑ --rpc-certificate
       и --rpc-private-key Ð´Ð»Ñ ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑеÑÑиÑикаÑа
       ÑевеÑа и закÑÑÑого клÑÑа.

    --rpc-user=<USER>
       ÐадаÑÑ JSON-RPC/XML-RPC полÑзоваÑелÑ.

       ÐÐ ÐÐУÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ:
         ÐаÑамеÑÑ --rpc-user бÑÐ´ÐµÑ ÑÑÑаÑевÑим в
         бÑдÑÑÐ¸Ñ Ð²ÐµÑÑиÑÑ. ÐеÑейдиÑе на
         иÑполÑзование паÑамеÑÑа --rpc-secret как
         можно ÑкоÑее.

  ÐополниÑелÑнÑе паÑамеÑÑÑ
    --allow-overwrite[=true|false]
       ÐовÑоÑно запÑÑÑиÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ñ Ð½ÑлÑ, еÑли
       ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑий конÑÑолÑнÑй Ñайл
       оÑÑÑÑÑÑвÑеÑ. СмоÑÑиÑе Ñакже паÑамеÑÑ
       --auto-file-renaming. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --allow-piece-length-change[=true|false]
       ÐÑли задано false, aria2 пÑеÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ,
       когда длина блока оÑлиÑна Ð¾Ñ Ñой,
       коÑоÑÐ°Ñ Ð½Ð°ÑодиÑÑÑ Ð² конÑÑолÑном Ñайле.
       ÐÑли задано true, Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе пÑодолжаÑÑ,
       однако некоÑоÑÑй пÑогÑеÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки
       бÑÐ´ÐµÑ Ð¿Ð¾ÑеÑÑн. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --always-resume[=true|false]
       ÐÑегда возобновлÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ. ÐÑли
       задано true, aria2 вÑегда пÑÑаеÑÑÑ
       возобновиÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ð¸ еÑли ÑÑо не
       возможно, пÑеÑÑÐ²Ð°ÐµÑ ÐµÐµ. ÐÑли задано
       false, Ñогда Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ URI не
       поддеÑживаеÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ
       загÑÑзки, или aria2 ÑÑолкнеÑÑÑ Ñ
       невозможноÑÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ
       загÑÑзки URI N-ое колиÑеÑÑво Ñаз
       (знаÑение N ÑказÑваеÑÑÑ Ð² паÑамеÑÑе
       --max-resume-failure-tries, Ñо aria2 бÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑжаÑÑ
       Ñайл Ñ Ð½ÑлÑ. СмоÑÑиÑе паÑамеÑÑ
       --max-resume-failure-tries. Ðо ÑмолÑаниÑ: true

    --async-dns[=true|false]
       ÐклÑÑиÑÑ Ð°ÑинÑÑоннÑй DNS. Ðо ÑмолÑаниÑ: true

    --async-dns-server=<IPADDRESS>[,...]
       РазделеннÑй запÑÑÑми ÑпиÑок адÑеÑов
       DNS-ÑеÑвеÑов, коÑоÑÑе иÑполÑзÑÑÑ
       аÑинÑÑоннÑй DNS-пÑеобÑазоваÑелÑ. ÐбÑÑно
       аÑинÑÑоннÑй DNS-пÑеобÑазоваÑÐµÐ»Ñ ÑиÑаеÑ
       адÑеÑа DNS-ÑеÑвеÑов из /etc/resolv.conf. Ðогда
       иÑполÑзÑеÑÑÑ ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ, Ñо иÑполÑзÑÑÑÑÑ
       DNS-ÑеÑвеÑÑ, ÑказаннÑе в паÑамеÑÑе вмеÑÑо
       ÑказаннÑÑ Ð² /etc/resolv.conf. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑказаÑÑ
       оба IPv4 и IPv6 адÑеÑа. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ
       полезен, когда в ÑиÑÑеме Ð½ÐµÑ /etc/resolv.conf
       и Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð½ÐµÑ Ð¿Ñав на его
       Ñоздание.

    --auto-file-renaming[=true|false]
       ÐеÑеименоваÑÑ Ñайл, еÑли Ñакой Ñже
       ÑÑÑеÑÑвÑеÑ. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ ÑабоÑÐ°ÐµÑ ÑолÑко
       Ð´Ð»Ñ HTTP(S)/FTP-загÑÑзок. Римени Ñайла, но
       пеÑед ÑаÑÑиÑением (еÑли оно еÑÑÑ), бÑдеÑ
       добавлена ÑоÑка и ÑиÑло Ð¾Ñ 1 до 9999. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: true

    --auto-save-interval=<SEC>
       СоÑÑанÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑнÑй Ñайл (*.aria2) каждÑе
       SEC ÑекÑнд. ÐÑли задано 0, Ñогда
       конÑÑолÑнÑй Ñайл не ÑоÑÑанÑеÑÑÑ Ð½Ð°
       пÑоÑÑжении загÑÑзки. aria2 ÑоÑÑанÑеÑ
       конÑÑолÑнÑй Ñайл Ñогда, когда
       оÑÑанавливаеÑÑÑ, не ÑмоÑÑÑ Ð½Ð° знаÑение.
       ÐозможнÑе знаÑениÑ: Ð¾Ñ 0 до 600. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 60

    --conditional-get[=true|false]
       ÐагÑÑжаÑÑ Ñайл ÑолÑко когда локалÑнÑй
       Ñайл ÑÑаÑÑе, Ñем ÑдаленнÑй. ÐÑа ÑÑнкÑиÑ
       ÑабоÑÐ°ÐµÑ ÑолÑко Ð´Ð»Ñ HTTP(S)-загÑÑзок. ÐÑо не
       ÑабоÑаеÑ, еÑли ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ñайла Ñказан в
       Metalink. ÐÑо Ñакже игноÑиÑÑÐµÑ Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ðº
       Content-Disposition. ÐÑли конÑÑолÑнÑй Ñайл
       ÑÑÑеÑÑвÑеÑ, Ñо ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð¸Ð³Ð½Ð¾ÑиÑÑеÑÑÑ. ÐÑа
       ÑÑнкÑÐ¸Ñ Ð¸ÑполÑзÑÐµÑ Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ðº
       If-Modified-Since, как ÑÑловие Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑениÑ
       ÑолÑко нового Ñайла. ÐÑи полÑÑении
       вÑемени модиÑикаÑии локалÑного
       Ñайла, иÑполÑзÑеÑÑÑ Ñказанное
       полÑзоваÑелем Ð¸Ð¼Ñ Ñайла (Ñм. паÑамеÑÑ
       --out) или ÑаÑÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ñайла в URI, еÑли --out
       не Ñказан. ÐÐ»Ñ Ð¿ÐµÑезапиÑи ÑÑÑеÑÑвÑÑÑего
       Ñайла необÑодим паÑамеÑÑ --allow-overwrite.
       Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --conf-path=<PATH>
       СмениÑÑ Ð¿ÑÑÑ Ðº ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑигÑÑаÑии на PATH.
       Ðо ÑмолÑаниÑ: $HOME/.aria2/aria2.conf еÑли
       ÑÑÑеÑÑвÑеÑ, инаÑе $XDG_CACHE_HOME/aria2/aria2.conf.

    --console-log-level=<LEVEL>
       ÐадаÑÑ ÑÑÐ¾Ð²ÐµÐ½Ñ Ð²Ñвода ÑобÑÑий на конÑолÑ.
       LEVEL Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ: debug, info, notice, warn или error.
       Ðо ÑмолÑаниÑ: notice

    --content-disposition-default-utf8[=true|false]
       ÐбÑабаÑÑваÑÑ ÑÑÑÐ¾ÐºÑ Ð² кавÑÑÐºÐ°Ñ Ð²
       заголовке Content-Disposition как UTF-8 вмеÑÑо
       ISO-8859-1, напÑимеÑ, паÑамеÑÑ filename, но не
       ÑаÑÑиÑеннÑÑ Ð²ÐµÑÑÐ¸Ñ filename*. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    -D, --daemon[=true|false]
       ÐапÑÑÑиÑÑ ÐºÐ°Ðº демон (ÑоновÑй пÑоÑеÑÑ).
       ТекÑÑий ÑабоÑий каÑалог бÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½
       на /, а ÑÑандаÑÑнÑй ввод, ÑÑандаÑÑнÑй
       вÑвод, ÑÑандаÑÑнÑй вÑвод оÑибок бÑдÑÑ
       пеÑенапÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° /dev/null. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       false

    --deferred-input[=true|false]
       ÐÑли задано true, aria2 пÑи запÑÑке не
       ÑÑиÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð²Ñе URI и паÑамеÑÑÑ Ð¸Ð· Ñайла,
       Ñказанного в паÑамеÑÑе --input-file, а
       ÑÑиÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ оÑделÑно, когда ÑÑо
       нÑжно. ÐÑо Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑокÑаÑиÑÑ Ð¸ÑполÑзование
       памÑÑи, еÑли во вÑодном Ñайле ÑодеÑжиÑÑÑ
       много URI Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки. ÐÑли задано false,
       aria2 пÑи запÑÑке ÑÑиÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð²Ñе URI и
       паÑамеÑÑÑ. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

       ÐÐ ÐÐУÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ:
         паÑамеÑÑ --deferred-input бÑдеÑ
         заблокиÑован, еÑли иÑполÑзÑеÑÑÑ
         вмеÑÑе Ñ --save-session.

    --disable-ipv6[=true|false]
       ÐÑклÑÑиÑÑ IPv6. ÐÑо полезно, еÑли вÑ
       иÑполÑзÑеÑе повÑежденнÑй DNS и ÑоÑиÑе
       избежаÑÑ ÑжаÑно медленного поиÑка
       AAAA-запиÑи. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --disk-cache=<SIZE>
       ÐклÑÑиÑÑ Ð´Ð¸ÑковÑй кÑÑ. ÐÑли SIZE задаÑÑ ÐºÐ°Ðº
       0, Ñо диÑковÑй кÑÑ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¾ÑклÑÑÑн. ÐÑа
       ÑÑнкÑÐ¸Ñ ÐºÑÑиÑÑÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑженнÑÑ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ Ð²
       памÑÑи, коÑоÑÐ°Ñ ÑаÑÑÐµÑ Ð´Ð¾ не более Ñем SIZE
       байÑ. ÐÑÑ-памÑÑÑ ÑоздаÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑкземплÑÑа
       aria2 и ÑовмеÑÑно иÑполÑзÑеÑÑÑ Ð²Ñеми
       загÑÑзками. Ðдним из пÑеимÑÑеÑÑв
       диÑкового кÑÑа - ÑÑо ÑменÑÑение
       диÑкового ввода/вÑвода, Ñ.к. даннÑе
       запиÑÑваÑÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑими блоками, и они
       ÑаÑпÑеделÑÑÑÑÑ ÑеÑез ÑмеÑение в Ñайле.
       ÐÑли задейÑÑвована ÑÑÑ-пÑовеÑка и
       даннÑе кÑÑиÑÑÑÑÑÑ Ð² памÑÑи, Ñо Ð¼Ñ Ð½Ðµ должнÑ
       ÑиÑаÑÑ Ð¸Ñ Ñ Ð´Ð¸Ñка. SIZE Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð²ÐºÐ»ÑÑаÑÑ Ð±ÑÐºÐ²Ñ K
       или M (1K = 1024, 1M = 1024K). Ðо ÑмолÑаниÑ: 16M

    --download-result=<OPT>
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÑÐµÑ ÑоÑÐ¼Ð°Ñ ÑообÑениÑ
       РезÑлÑÑаÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки. ÐÑли OPT задан как
       default, Ñо оÑобÑажаеÑÑÑ GID, ÑÑаÑÑÑ, ÑÑеднÑÑ
       ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки и пÑÑÑ/URI. ÐÑли
       загÑÑжаеÑÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑво Ñайлов, Ñо
       оÑобÑазиÑÑÑ Ð¿ÑÑÑ/URI пеÑвого
       запÑаÑиваемого Ñайла, а оÑÑалÑнÑе
       пÑопÑÑкаÑÑÑÑ. ÐÑли OPT задан как full, Ñо
       оÑобÑажаеÑÑÑ GID, ÑÑаÑÑÑ, ÑÑеднÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ
       загÑÑзки, пÑоÑÐµÐ½Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑа и пÑÑÑ/URI.
       ÐÑоÑÐµÐ½Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑа и пÑÑÑ/URI оÑобÑазиÑÑÑ Ð´Ð»Ñ
       каждого запÑаÑиваемого Ñайла в
       оÑделÑной ÑÑÑоке. ÐÑли OPT задан как hide,
       Ñо РезÑлÑÑаÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки ÑкÑÑÑÑ. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: default

    --dscp=<DSCP>
       ÐадаÑÑ Ð·Ð½Ð°Ñение DSCP в иÑÑодÑÑÐ¸Ñ IP-пакеÑаÑ
       BitTorrent-ÑÑаÑика Ð´Ð»Ñ QoS. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ
       изменÑÐµÑ ÑолÑко DSCP-биÑÑ Ð² поле ToS
       IP-пакеÑов, а не вÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ðµ. ÐÑли Ð²Ñ Ð±ÐµÑÑÑе
       знаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð· /usr/include/netinet/ip.h, Ñо делиÑе
       Ð¸Ñ Ð½Ð° 4 (инаÑе знаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÑдÑÑ Ð½ÐµÐ²ÐµÑнÑми,
       напÑимеÑ, Ð²Ð°Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑ CS1 пÑевÑаÑиÑÑÑ Ð² CS4).
       ÐÑли беÑÑÑе обÑÑно иÑполÑзÑемÑе знаÑениÑ
       из RFC, докÑменÑаÑии ÑеÑевÑÑ
       пÑоизводиÑелей, Ðикипедии или дÑÑгиÑ
       иÑÑоÑников, Ñо иÑполÑзÑйÑе Ð¸Ñ ÐºÐ°Ðº еÑÑÑ.

    --rlimit-nofile=<NUM>
       ÐадаÑÑ Ð¼Ñгкое (soft) огÑаниÑение длÑ
       деÑкÑипÑоÑов оÑкÑÑÑÑÑ Ñайлов.
       ÐгÑаниÑение бÑÐ´ÐµÑ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ ÑÑÑÐµÐºÑ ÑолÑко,
       еÑли:

         a. ÐпеÑаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ ÑиÑÑема поддеÑживаеÑ
          его (posix).

         b. ÐгÑаниÑение не пÑевÑÑÐ°ÐµÑ Ð¶ÑÑÑкое (hard)
          огÑаниÑение.

         c. Указанное огÑаниÑение болÑÑе, Ñем
          ÑекÑÑее мÑгкое огÑаниÑение.

       ÐÑо ÑквиваленÑно ÑÑÑановке nofile ÑеÑез
       ulimit, за иÑклÑÑением Ñого, оно никогда
       не бÑÐ´ÐµÑ ÑменÑÑаÑÑ Ð¾Ð³ÑаниÑение.

       ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð´Ð¾ÑÑÑпен ÑолÑко в ÑиÑÑемаÑ,
       поддеÑживаÑÑÐ¸Ñ API rlimit.

    --enable-color[=true|false]
       ÐклÑÑиÑÑ ÑвеÑной вÑвод Ð´Ð»Ñ ÑеÑминала. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: true

    --enable-mmap[=true|false]
       ÐÑобÑажение Ñайлов в памÑÑÑ. ÐÑоÑ
       паÑамеÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ðµ ÑабоÑаÑÑ, еÑли меÑÑо
       под Ñайл пÑедваÑиÑелÑно не вÑделено.
       СмоÑÑиÑе --file-allocation.

       Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --event-poll=<POLL>
       УказаÑÑ Ð¼ÐµÑод опÑоÑа ÑобÑÑий. ÐозможнÑе
       знаÑениÑ: epoll, kqueue, port, poll и select. ÐаждÑй
       меÑод epoll, kqueue, port и poll доÑÑÑпен, еÑли
       ÑиÑÑема поддеÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ ÐµÐ³Ð¾. epoll доÑÑÑпен
       в ÑовÑеменнÑÑ Ð´Ð¸ÑÑÑибÑÑÐ¸Ð²Ð°Ñ Linux. kqueue
       доÑÑÑпен в ÑазлиÑнÑÑ *BSD-ÑиÑÑемаÑ, вклÑÑаÑ
       Mac OS X. port доÑÑÑпен в Open Solaris. ÐнаÑение
       по ÑмолÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÑÑÑÑÑ Ð²
       завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ ÑиÑÑемÑ, коÑоÑÑÑ Ð²Ñ
       иÑполÑзÑеÑе.

    --file-allocation=<METHOD>
       УказаÑÑ Ð¼ÐµÑод ÑезеÑвиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑÑа длÑ
       Ñайла. none не пÑоиÑÑÐ¾Ð´Ð¸Ñ Ð¿ÑедваÑиÑелÑное
       ÑезеÑвиÑование меÑÑа Ð´Ð»Ñ Ñайла. prealloc -
       пÑедваÑиÑелÑное ÑезеÑвиÑование меÑÑа
       Ð´Ð»Ñ Ñайла пеÑед наÑалом загÑÑзки. ÐÑо
       Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿ÑодолжаÑÑÑÑ Ð½ÐµÐºÐ¾ÑоÑое вÑемÑ, в
       завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ ÑазмеÑа Ñайла. ÐÑли вÑ
       иÑполÑзÑеÑе новÑе ÑайловÑе ÑиÑÑемÑ,
       наподобие ext4 (Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑжкой ÑкÑÑенÑов),
       btrfs, xfs или NTFS (ÑолÑко MinGW-ÑбоÑка) Ñогда
       лÑÑÑе вÑбÑаÑÑ falloc. Так как они
       ÑезеÑвиÑÑÑÑ Ð¼ÐµÑÑо под болÑÑие (на
       неÑколÑко ÐигабайÑ) ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑÑи
       мгновенно. Ðе иÑполÑзÑйÑе falloc вмеÑÑе Ñ
       ÑÑадиÑионнÑми ÑайловÑми ÑиÑÑемами,
       Ñакими как ext3 и FAT32, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо ÑÑо бÑдеÑ
       пÑодолжаÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑи ÑÑолÑко же вÑемени,
       как и prealloc, а Ñакже полноÑÑÑÑ
       заблокиÑÑÐµÑ aria2, пока не законÑиÑÑÑ
       ÑезеÑвиÑование меÑÑа. falloc Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ
       недоÑÑÑпнÑм, еÑли ваÑа ÑиÑÑема не
       ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ ÑÑнкÑÐ¸Ñ posix_fallocate(3). trunc
       иÑполÑзÑÐµÑ ÑиÑÑемнÑй вÑзов ftruncate(2) или
       ÑпеÑиÑиÑнÑй Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑеÑной плаÑÑоÑмÑ
       ÑквиваленÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑÑеÑÑ Ñайл до
       Ñказанной длинÑ.

       ÐозможнÑе знаÑениÑ: none, prealloc, trunc, falloc
       Ðо ÑмолÑаниÑ: prealloc

       ÐÐ ÐÐУÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ:
         ÐÑполÑзование trunc, на вид, вÑделÑеÑ
         диÑковое пÑоÑÑÑанÑÑво оÑÐµÐ½Ñ Ð±ÑÑÑÑо, но
         на Ñамом деле ÑÑÑанавливаеÑÑÑ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð°
         Ñайла в меÑаданнÑÑ Ñайловой ÑиÑÑемÑ, а
         диÑковое пÑоÑÑÑанÑÑво вообÑе не
         вÑделÑеÑÑÑ. ÐÑо ознаÑаеÑ, ÑÑо ÑÑо не
         Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°ÑÑ ÑÑагменÑаÑии.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         РзагÑÑÐ·ÐºÐ°Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ñайлового ÑоÑÑенÑа,
         по опÑеделеннÑм ÑмежнÑм Ñайлам
         Ñакже, коÑоÑÑе ÑазмеÑÐµÐ½Ñ Ð² ÑаÑÑи
         одного блока.

    --force-save[=true|false]
       СоÑÑаниÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑом --save-session,
       даже еÑли загÑÑзка бÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°Ð²ÐµÑÑена или
       Ñдалена. Ð ÑÑÐ¸Ñ ÑиÑÑаÑиÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ñакже
       ÑоÑÑанÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑнÑй Ñайл. ÐÑо Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ
       полезно, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑоÑÑаниÑÑ
       BitTorrent-ÑидиÑование, Ñ ÐºÐ¾ÑоÑого бÑдеÑ
       ÑаÑпознано ÑоÑÑоÑние как завеÑÑенное.
       Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --save-not-found[=true|false]
       СоÑÑаниÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑом --save-session,
       даже еÑли Ñайл не бÑл найден на
       ÑеÑвеÑе. Ð ÑÑой ÑиÑÑаÑии паÑамеÑÑ Ñакже
       ÑоÑÑанÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑнÑй Ñайл. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       true

    --gid=<GID>
       ÐадаÑÑ GID вÑÑÑнÑÑ. aria2 иденÑиÑиÑиÑÑÐµÑ ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑÑ
       загÑÑÐ·ÐºÑ Ð¿Ð¾ ID, назÑÐ²Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ð¼Ñ GID. GID
       должен бÑÑÑ ÑеÑÑнадÑаÑеÑиÑной ÑÑÑокой из
       16 Ñимволов, Ñаким обÑазом ÑазÑеÑенÑ
       [0-9a-zA-Z], а наÑалÑнÑе нÑли не Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ
       пÑопÑÑенÑ. GID ÑавнÑй 0 заÑезеÑвиÑован и
       не должен бÑÑÑ Ð¸ÑполÑзован. GID должен
       бÑÑÑ ÑникалÑнÑм, инаÑе оÑобÑазиÑÑÑ
       ÑообÑение об оÑибке и загÑÑзка не
       добавиÑÑÑ. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·ÐµÐ½ пÑи
       воÑÑÑановлении ÑоÑÑанÑнной ÑеÑÑии,
       иÑполÑзÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ --save-session. ÐÑли ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ Ð½Ðµ иÑполÑзован, Ñо новÑй GID
       бÑÐ´ÐµÑ ÑгенеÑиÑован aria2.

    --hash-check-only[=true|false]
       ÐÑли задано true, Ñо поÑле пÑовеÑки ÑÑÑа,
       иÑполÑзÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ --check-integrity, загÑÑзка
       пÑеÑвÑÑÑÑ, в лÑбом ÑлÑÑае загÑÑзка
       завеÑÑиÑÑÑ. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --human-readable[=true|false]
       ÐÑводиÑÑ ÑазмеÑÑ Ð¸ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²
       ÑдобоÑиÑаемом ÑоÑмаÑе (напÑимеÑ, 1.2Ðи,
       3.4Ðи) на конÑолÑнÑй индикаÑоÑ. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: true

    --interface=<INTERFACE>
       ÐÑивÑзаÑÑ ÑокеÑÑ Ðº Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð¸Ð½ÑеÑÑейÑÑ. ÐÑ
       можеÑе ÑказаÑÑ Ð¸Ð¼Ñ Ð¸Ð½ÑеÑÑейÑа, IP-адÑÐµÑ Ð¸
       Ð¸Ð¼Ñ ÑоÑÑа. ÐозможнÑе знаÑениÑ: имÑ
       инÑеÑÑейÑа (напÑимеÑ, eth0), IP-адÑеÑ
       (напÑимеÑ, 192.168.0.12), Ð¸Ð¼Ñ ÑоÑÑа (напÑимеÑ,
       myhost).

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐÑли инÑеÑÑÐµÐ¹Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð½ÐµÑколÑко
         адÑеÑов, Ñо наÑÑоÑÑелÑно ÑекомендÑеÑÑÑ
         ÑказаÑÑ IP-адÑÐµÑ Ñвно. СмоÑÑиÑе Ñакже
         --disable-ipv6. ÐÑли ваÑа ÑиÑÑема не имееÑ
         getifaddrs(3), ÑÑо паÑамеÑÑ Ð½Ðµ пÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ Ð¸Ð¼Ñ
         инÑеÑÑейÑа.

    --keep-unfinished-download-result[=true|false]
       СоÑÑанÑÑÑ ÑезÑлÑÑаÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²ÐµÑÑÑннÑÑ
       загÑÑзок, даже еÑли пÑевÑÑено знаÑение
       --max-download-result. ÐÑо полезно, еÑли
       незавеÑÑÑннÑе загÑÑзки Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ ÑоÑÑанÑÑÑÑÑ
       в Ñайле ÑеÑÑии (Ñм. паÑамеÑÑ --save-session).
       ÐожалÑйÑÑа, имейÑе в видÑ, ÑÑо длÑ
       ÑоÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ ÑÑÑеÑÑвÑÐµÑ Ð²ÐµÑÑней гÑаниÑÑ
       Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑва ÑезÑлÑÑаÑов незавеÑÑÑннÑÑ
       загÑÑзок. ÐÑли ÑÑо нежелаÑелÑно,
       оÑклÑÑиÑе ÑÑÑ Ð¾Ð¿ÑиÑ. Ðо ÑмолÑаниÑ: true

    --max-download-result=<NUM>
       ÐадаÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑное колиÑеÑÑво
       ÑезÑлÑÑаÑов загÑÑзок, коÑоÑÑе наÑодÑÑÑÑ Ð²
       памÑÑи. РезÑлÑÑаÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок -
       завеÑÑеннÑе/оÑибка/ÑдаленнÑе загÑÑзки.
       РезÑлÑÑаÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок ÑÑанÑÑÑÑ FIFO оÑеÑеди, в
       коÑоÑой Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑÑаниÑÑÑ NUM ÑезÑлÑÑаÑов
       загÑÑзок. Ðогда оÑеÑÐµÐ´Ñ Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð° и
       поÑвлÑеÑÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ñй ÑезÑлÑÑÐ°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки, Ñо
       ÑÑаÑейÑий ÑезÑлÑÑÐ°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки ÑдалÑеÑÑÑ Ð¸Ð·
       наÑала оÑеÑеди, а новÑй добавлÑеÑÑÑ Ð²
       конеÑ. Указание болÑÑого ÑиÑла в ÑÑом
       паÑамеÑÑе Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿ÑивеÑÑи к вÑÑокомÑ
       поÑÑÐµÐ±Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ð¼ÑÑи поÑле ÑÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок.
       ÐнаÑение 0 оÑклÑÑÐ¸Ñ ÑоÑÑанение ÑезÑлÑÑаÑа
       загÑÑзки. ÐбÑаÑиÑе внимание, ÑÑо
       незавеÑÑÑннÑе загÑÑзки ÑÑанÑÑÑÑ Ð² памÑÑи
       незавиÑимо Ð¾Ñ ÑÑого знаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑа.
       См. паÑамеÑÑ --keep-unfinished-download-result. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 1000

    --max-mmap-limit=<SIZE>
       ÐадаÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑй ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ñайла длÑ
       вклÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ mmap (Ñм. паÑамеÑÑ --enable-mmap).
       Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ñайла опÑеделÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÑÑмме вÑеÑ
       Ñайлов, ÑодеÑжаÑиÑÑÑ Ð² одной загÑÑзке.
       ÐапÑимеÑ, еÑли загÑÑзка ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ 5
       Ñайлов, Ñо ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ñайла - ÑÑо ÑÑммаÑнÑй
       ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ ÑÑÐ¸Ñ Ñайлов. ÐÑли ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ñайла
       ÑÑÑого болÑÑе Ñем ÑазмеÑ, ÑказаннÑй в
       ÑÑом паÑамеÑÑе, Ñо mmap бÑÐ´ÐµÑ Ð¾ÑклÑÑÑн. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 9223372036854775807

    --max-resume-failure-tries=<N>
       ÐÑли паÑамеÑÑ --always-resume=false, aria2 загÑÑзиÑ
       Ñайл Ñ Ð½ÑлÑ, пÑи обнаÑÑжении N -го URI, не
       поддеÑживаÑÑего возобновление. ÐÑли N
       =``0``, Ñо aria2 загÑÑÐ·Ð¸Ñ Ñайл Ñ Ð½ÑлÑ, когда
       вÑе URI не поддеÑживаÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ.
       СмоÑÑиÑе паÑамеÑÑ --always-resume. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 0

    --min-tls-version=<VERSION>
       УказаÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑнÑÑ
       веÑÑÐ¸Ñ SSL/TLS. ÐозможнÑе знаÑениÑ: SSLv3,
       TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2 Ðо ÑмолÑаниÑ: TLSv1

    --multiple-interface=<INTERFACES>
       РазделеннÑй запÑÑÑми ÑпиÑок
       инÑеÑÑейÑов Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑивÑзки ÑокеÑов.
       ÐапÑоÑÑ Ð±ÑдÑÑ ÑазделÑÑÑÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ
       инÑеÑÑейÑами Ð´Ð»Ñ Ð´Ð¾ÑÑижениÑ
       обÑÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð². ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑказаÑÑ
       Ð¸Ð¼Ñ Ð¸Ð½ÑеÑÑейÑа (напÑимеÑ, eth0), IP-адÑеÑ
       (напÑимеÑ, 192.168.0.12) и Ð¸Ð¼Ñ ÑоÑÑа (напÑимеÑ,
       myhost). ÐÑли иÑполÑзÑеÑÑÑ --interface, Ñо ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¿ÑоигноÑиÑован.
       ÐозможнÑе знаÑениÑ: инÑеÑÑейÑ, IP-адÑеÑ,
       Ð¸Ð¼Ñ ÑоÑÑа.

    --log-level=<LEVEL>
       ÐадаÑÑ ÑÑÐ¾Ð²ÐµÐ½Ñ Ð²Ñвода жÑÑнала ÑобÑÑий.
       LEVEL Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ: debug, info, notice, warn или error.
       Ðо ÑмолÑаниÑ: debug

    --on-bt-download-complete=<COMMAND>
       ÐÐ»Ñ BitTorrent, в --on-download-complete ÑказÑваеÑÑÑ
       команда, коÑоÑÐ°Ñ Ð²ÑзÑваеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ñле
       завеÑÑение загÑÑзки и оконÑаниÑ
       ÑидиÑованиÑ. С дÑÑгой ÑÑоÑонÑ, ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ Ð¾Ð¿ÑеделÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ, коÑоÑаÑ
       бÑÐ´ÐµÑ Ð²Ñполнена поÑле завеÑÑениÑ
       загÑÑзки, но до ÑидиÑованиÑ. СмоÑÑиÑе
       Ñаздел ÐеÑеÑÐ²Ð°Ñ ÑообÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ
       подÑобной инÑоÑмаÑии о COMMAND. ÐозможнÑе
       знаÑениÑ: /пÑÑÑ/к/команде

    --on-download-complete=<COMMAND>
       ÐадаÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ, коÑоÑÐ°Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð²Ñполнена
       поÑле завеÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки. СмоÑÑиÑе
       Ñаздел ÐеÑеÑÐ²Ð°Ñ ÑообÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ
       подÑобной инÑоÑмаÑии о COMMAND. СмоÑÑиÑе
       Ñакже паÑамеÑÑ --on-download-stop. ÐозможнÑе
       знаÑениÑ: /пÑÑÑ/к/команде

    --on-download-error=<COMMAND>
       ÐадаÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ, коÑоÑÐ°Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð²Ñполнена
       поÑле Ñого, как загÑÑзка бÑÐ´ÐµÑ Ð¿ÑеÑвана
       из-за оÑибки. СмоÑÑиÑе Ñаздел ÐеÑеÑваÑ
       ÑообÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ подÑобной
       инÑоÑмаÑии о COMMAND. СмоÑÑиÑе Ñакже
       паÑамеÑÑ --on-download-stop. ÐозможнÑе
       знаÑениÑ: /пÑÑÑ/к/команде

    --on-download-pause=<COMMAND>
       ÐадаÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ, коÑоÑÐ°Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð²Ñполнена
       поÑле Ñого, как загÑÑзка бÑдеÑ
       пÑиоÑÑановлена. СмоÑÑиÑе Ñаздел
       ÐеÑеÑÐ²Ð°Ñ ÑообÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ подÑобной
       инÑоÑмаÑии о COMMAND. ÐозможнÑе знаÑениÑ:
       /пÑÑÑ/к/команде

    --on-download-start=<COMMAND>
       ÐадаÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ, коÑоÑÐ°Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð²Ñполнена
       поÑле Ñого, как наÑалаÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка.
       СмоÑÑиÑе Ñаздел ÐеÑеÑÐ²Ð°Ñ ÑообÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ
       более подÑобной инÑоÑмаÑии о COMMAND.
       ÐозможнÑе знаÑениÑ: /пÑÑÑ/к/команде

    --on-download-stop=<COMMAND>
       ÐадаÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ, коÑоÑÐ°Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð²Ñполнена
       поÑле Ñого, как загÑÑзка оÑÑановлена.
       ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе измениÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ, коÑоÑаÑ
       бÑÐ´ÐµÑ Ð²ÑполнÑÑÑÑ Ð¿Ñи опÑеделенном
       ÑезÑлÑÑаÑе загÑÑзки, иÑполÑзÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑÑ
       --on-download-complete и --on-download-error. ÐÑли они
       ÑказанÑ, Ñо команда, опÑÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²
       ÑÑом паÑамеÑÑе не бÑÐ´ÐµÑ Ð²ÑполнÑÑÑÑ.
       СмоÑÑиÑе Ñаздел ÐеÑеÑÐ²Ð°Ñ ÑообÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ
       более подÑобной инÑоÑмаÑии о COMMAND.
       ÐозможнÑе знаÑениÑ: /пÑÑÑ/к/команде

    --optimize-concurrent-downloads[=true|false|<A>:<B>]
       ÐпÑимизиÑÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑво одновÑеменнÑÑ
       загÑÑзок в ÑооÑвеÑÑÑвии Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑпной
       полоÑой пÑопÑÑканиÑ. aria2 иÑполÑзÑеÑ
       ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки, наблÑдаемÑÑ Ð²
       пÑедÑдÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкаÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð°Ð´Ð°Ð¿ÑиÑоваÑÑ
       колиÑеÑÑво загÑÑзок, запÑÑеннÑÑ
       паÑаллелÑно ÑоглаÑно пÑÐ°Ð²Ð¸Ð»Ñ N = A + B Log10
       (ÑкоÑоÑÑÑ Ð² ÐбиÑ/c). ÐоÑÑÑиÑиенÑÑ Ð Ð¸ РмогÑÑ
       бÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ñ Ð² аÑгÑменÑÐ°Ñ Ð Ð¸ Ð,
       ÑазделÑннÑÑ Ð´Ð²Ð¾ÐµÑоÑием. ÐнаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾
       ÑмолÑÐ°Ð½Ð¸Ñ (A=5, B=25) пÑиводÑÑ Ðº
       иÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±ÑÑно 5 паÑаллелÑнÑÑ
       загÑÑзок в ÑеÑÑÑ Ñ 1ÐбиÑ/Ñ Ð¸ более 50 в ÑеÑÑÑ
       Ñ 100 ÐбиÑ/Ñ. ЧиÑло паÑаллелÑнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок
       оÑÑаÑÑÑÑ Ð¾Ð³ÑаниÑенно макÑимÑмом,
       опÑеделÑемом в паÑамеÑÑе
       --max-concurrent-downloads. Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --piece-length=<LENGTH>
       ÐадаÑÑ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ñ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ° Ð´Ð»Ñ HTTP/FTP-загÑÑзок. Ð‐
       Ñо ÑвлÑеÑÑÑ Ð³ÑаниÑей, когда aria2 ÑазделÑеÑ
       Ñайл на ÑаÑÑи. ÐÑе ÑÐ°Ð·Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑоиÑÑодÑÑ
       многокÑаÑно по ÑÑой длине. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ
       бÑÐ´ÐµÑ Ð¸Ð³Ð½Ð¾ÑиÑоваÑÑÑÑ Ð¿Ñи
       BitTorrent-загÑÑзкаÑ. Также бÑдеÑ
       игноÑиÑоваÑÑÑÑ, еÑли Metalink-Ñайл ÑодеÑжиÑ
       ÑÑÑи блоков. Ðо ÑмолÑаниÑ: 1M

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐозможнÑй ваÑÐ¸Ð°Ð½Ñ Ð¸ÑполÑзованиÑ
         паÑамеÑÑа --piece-length - изменение
         диапазона запÑоÑа в одном
         конвейеÑном HTTP-запÑоÑе. ÐÐ»Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑениÑ
         конвейеÑной обÑабоÑки HTTP
         иÑполÑзÑйÑе --enable-http-pipelining.

    --show-console-readout[=true|false]
       ÐоказÑваÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑолÑнÑй индикаÑоÑ. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: true

    --stderr[=true|false]
       ÐеÑенапÑавиÑÑ Ð²ÐµÑÑ Ð²Ñвод конÑоли в stderr
       (ÑÑандаÑÑнÑй поÑок оÑибок), инаÑе бÑдеÑ
       иÑполÑзован stdout (ÑÑандаÑÑнÑй поÑок
       вÑвода). Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --summary-interval=<SEC>
       ÐадаÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑвал в ÑекÑÐ½Ð´Ð°Ñ Ð´Ð¾ вÑвода
       ÑообÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ пÑогÑеÑÑе загÑÑзки.
       УÑÑановка 0 запÑеÑÐ°ÐµÑ Ð²Ñвод. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 60

    -Z, --force-sequential[=true|false]
       ÐолÑÑиÑÑ URI в поÑледоваÑелÑноÑÑи
       командной ÑÑÑоки и загÑÑзиÑÑ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ðµ URI
       в оÑделÑной ÑеÑÑии, как в обÑÑнÑÑ ÑÑилиÑаÑ
       загÑÑзки командной ÑÑÑоки. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    --max-overall-download-limit=<SPEED>
       ÐадаÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑÑ Ð¾Ð±ÑÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ
       загÑÑзки в байÑаÑ/Ñек. 0 знаÑиÑ
       неогÑаниÑенно. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе добавиÑÑ K или
       M (1K = 1024, 1M = 1024K). ЧÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð³ÑаниÑиÑÑ
       ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки Ð´Ð»Ñ Ñзла, иÑполÑзÑйÑе
       паÑамеÑÑ --max-download-limit. Ðо ÑмолÑаниÑ: 0

    --max-download-limit=<SPEED>
       УÑÑановиÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾
       Ñзла загÑÑзки в байÑаÑ/Ñек. 0 знаÑиÑ
       неогÑаниÑенно. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе добавиÑÑ K или
       M (1K = 1024, 1M = 1024K). ЧÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð³ÑаниÑиÑÑ Ð¾Ð±ÑÑÑ
       ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки, иÑполÑзÑйÑе паÑамеÑÑ
       --max-overall-download-limit. Ðо ÑмолÑаниÑ: 0

    --no-conf[=true|false]
       ÐÑклÑÑиÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ñайла aria2.conf.

    --no-file-allocation-limit=<SIZE>
       Ðе ÑезеÑвиÑÑеÑÑÑ Ð¼ÐµÑÑо Ð´Ð»Ñ Ñайлов, ÑазмеÑ
       коÑоÑÑÑ Ð¼ÐµÐ½ÑÑе SIZE. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе добавиÑÑ K
       или M (1K = 1024, 1M = 1024K). Ðо ÑмолÑаниÑ: 5M

    -P, --parameterized-uri[=true|false]
       ÐклÑÑиÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑÐ¶ÐºÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑизованнÑÑ URI.
       ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑказаÑÑ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ ÑаÑÑей:
       http://{sv1,sv2,sv3}/foo.iso. Также Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе
       ÑказаÑÑ ÑиÑловÑÑ Ð¿Ð¾ÑледоваÑелÑноÑÑÑ Ñ
       Ñагом ÑÑеÑÑика: http://host/image[000-100:2].img.
       Шагом ÑÑеÑÑика можно пÑенебÑеÑÑ. ÐÑли
       вÑе URI не ÑказÑваÑÑ Ð½Ð° Ñакой же Ñайл,
       как во вÑоÑом пÑиведенном вÑÑе
       пÑимеÑе, Ñо необÑодим паÑамеÑÑ -Z. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: false

    -q, --quiet[=true|false]
       СделаÑÑ aria2 молÑаливой (без
       конÑолÑного вÑвода). Ðо ÑмолÑаниÑ: false

    --realtime-chunk-checksum[=true|false]
       ÐодÑвеÑждаÑÑ Ð¿ÑавилÑноÑÑÑ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ° даннÑÑ
       пÑÑем вÑÑиÑÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑной ÑÑÐ¼Ð¼Ñ Ð²Ð¾
       вÑÐµÐ¼Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки Ñайла, еÑли пÑедÑÑмоÑÑена
       конÑÑолÑÐ½Ð°Ñ ÑÑмма блоков. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       true

    --remove-control-file[=true|false]
       УдалÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑнÑй Ñайл пеÑед
       загÑÑзкой. ÐÑи иÑполÑзовании Ñ
       --allow-overwrite=true Ñайл вÑегда загÑÑжаеÑÑÑ Ñ
       нÑлÑ. ÐÑо Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð½Ð°Ð´Ð¾Ð±Ð¸ÑÑÑÑ
       полÑзоваÑелÑм за пÑокÑи-ÑеÑвеÑом,
       коÑоÑÑй блокиÑÑÐµÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ
       загÑÑзки.

    --save-session=<FILE>
       СоÑÑанÑÑÑ Ð¾ÑибоÑнÑе/незаконÑеннÑе
       загÑÑзки в FILE пÑи завеÑÑении ÑабоÑÑ. ÐÑ
       можеÑе пеÑедаÑÑ ÑÑÐ¾Ñ Ð²ÑÑодной Ñайл aria2c Ñ
       паÑамеÑÑом --input-file пÑи пеÑезапÑÑке.
       ÐÑли вам нÑжен ÑжаÑÑй Ñайл, Ñо добавÑÑе к
       имени Ñайла ÑаÑÑиÑение .gz. ÐбÑаÑиÑе
       внимание, ÑÑо загÑÑзки, добавленнÑе
       ÑеÑез RPC-меÑÐ¾Ð´Ñ aria2.addTorrent(), aria2.addMetalink()
       и ÑÑи меÑаданнÑе не могÑÑ Ð±ÑÑÑ ÑоÑÑаненÑ
       как Ñайл, не бÑдÑÑ ÑоÑÑанÑÑÑÑÑ. ÐагÑÑзки,
       ÑдаленнÑе Ñ Ð¸ÑполÑзованием aria2.remove() и
       aria2.forceRemove() не бÑдÑÑ ÑоÑÑаненÑ. GID Ñакже
       ÑоÑÑанÑеÑÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑом gid, но Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾ÑоÑÑми
       огÑаниÑениÑми, ÑмоÑÑиÑе ниже.

       ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
         ÐбÑÑно, GID загÑÑзки Ñам бÑÐ´ÐµÑ ÑоÑÑанÑн.
         Ðо некоÑоÑÑе загÑÑзки иÑполÑзÑÑÑ
         меÑаданнÑе (напÑимеÑ, BitTorrent и Metalink).
         Ð ÑÑом ÑлÑÑае еÑÑÑ Ð½ÐµÐºÐ¾ÑоÑÑе огÑаниÑениÑ.

         magnet-ÑÑÑлка, и поÑледÑÑÑÐ°Ñ torrent-загÑÑзка
            СоÑÑаниÑÑÑ GID из меÑаданнÑÑ
            BitTorrent-загÑÑзки.

         URI к torrent-Ñайл, и поÑледÑÑÑаÑ
         torrent-загÑÑзка
            СоÑÑаниÑÑÑ GID из torrent-Ñайла
            загÑÑзки.

         URI к metalink-Ñайл, и поÑледÑÑÑÐ°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка
         Ñайлов, опиÑаннÑÑ metalink-Ñайле
            СоÑÑаниÑÑÑ GID из metalink-Ñайла
            загÑÑзки.

         ÐокалÑнÑй torrent-Ñайл
            СоÑÑаниÑÑÑ GID из torrent-загÑÑзки.

         ÐокалÑнÑй metalink-Ñайл
            Ðикакой знаÑимÑй GID не ÑоÑÑаниÑÑÑ.

    --save-session-interval=<SEC>
       СоÑÑанÑÑÑ Ð¾ÑибоÑнÑе/незаконÑеннÑе
       загÑÑзки в Ñайл, ÑказаннÑй в паÑамеÑÑе
       --save-session, каждÑе SEC ÑекÑнд. ÐÑли Ñказан
       0, Ñо Ñайл бÑÐ´ÐµÑ ÑоÑÑанÑн ÑолÑко Ñогда,
       когда aria2 завеÑÑÐ¸Ñ ÑабоÑÑ. Ðо ÑмолÑаниÑ: 0

    --socket-recv-buffer-size=<SIZE>
       ÐадаÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑй пÑиÑмнÑй бÑÑÐµÑ ÑокеÑа
       в байÑаÑ. Указание 0 оÑклÑÑÐ¸Ñ ÑÑоÑ
       паÑамеÑÑ. ÐÑо знаÑение бÑÐ´ÐµÑ ÑÑÑановлено
       Ð´Ð»Ñ Ð´ÐµÑкÑипÑоÑа Ñайла ÑокеÑа Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ
       SO_RCVBUF, паÑамеÑÑа ÑокеÑа в вÑзове
       setsockopt(). Ðо ÑмолÑаниÑ: 0

    --stop=<SEC>
       ÐÑÑанавливаÑÑ Ð¿ÑогÑÐ°Ð¼Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ñле Ñого как
       пÑÐ¾Ð¹Ð´ÐµÑ SEC ÑекÑнд. ÐÑли задано 0, ÑÑа
       возможноÑÑÑ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¾ÑклÑÑена. Ðо
       ÑмолÑаниÑ: 0

    --stop-with-process=<PID>
       ÐÑÑановиÑÑ Ð¿Ñиложение, когда пÑоÑеÑÑ Ñ
       иденÑиÑикаÑионнÑй номеÑом PID не
       ÑабоÑаеÑ. ÐÑо полезно, еÑли пÑоÑеÑÑ aria2
       запÑÑен из ÑодиÑелÑÑкого пÑоÑеÑÑа.
       РодиÑелÑÑкий пÑоÑеÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð·Ð°Ð¿ÑÑÑиÑÑ aria2
       Ñо Ñвоим иденÑиÑикаÑионнÑм номеÑом и
       когда он (пÑоÑеÑÑ) завеÑÑиÑÑÑ Ð¿Ð¾ какой-Ñо
       пÑиÑине, aria2 Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¾Ð±Ð½Ð°ÑÑжиÑÑ ÑÑо и
       ÑамоÑÑоÑÑелÑно завеÑÑиÑÑ ÑабоÑÑ.

    --truncate-console-readout[=true|false]
       УкоÑаÑиваÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑолÑнÑй индикаÑоÑ, ÑÑобÑ
       он помеÑÑилÑÑ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑÑÑокÑ. Ðо ÑмолÑаниÑ:
       true

    -v, --version
       ÐÑвеÑÑи Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ Ð²ÐµÑÑии, инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±
       авÑоÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑаваÑ, конÑигÑÑаÑии и
       завеÑÑиÑÑ ÑабоÑÑ.

  ÐÑимеÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑов
  ÐеобÑзаÑелÑнÑе аÑгÑменÑÑ
    ÐаÑамеÑÑÑ, коÑоÑÑе имеÑÑ Ð·Ð½Ð°ÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² квадÑаÑнÑÑ
    ÑÐºÐ¾Ð±ÐºÐ°Ñ ([]), могÑÑ Ð¿ÑинимаÑÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑелÑнÑе
    (необÑзаÑелÑнÑе) аÑгÑменÑÑ. ÐбÑÑно оÑÑÑÑÑÑвие
    аÑгÑменÑа ÑквиваленÑно true. ÐÑли вÑ
    иÑполÑзÑеÑÑÑ ÐºÐ¾ÑоÑкÑÑ ÑоÑÐ¼Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑов
    (напÑимеÑ, -V) и ÑказÑваеÑе аÑгÑменÑ, Ñо имÑ
    паÑамеÑÑа и его аÑгÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ
    обÑÐµÐ´ÐµÐ½Ñ (напÑимеÑ, -Vfalse). ÐÑли бÑдÑÑ
    вÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð±ÐµÐ»Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ¼ паÑамеÑÑа и
    аÑгÑменÑом, Ñо аÑгÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ð±ÑабаÑÑваÑÑÑÑ
    как URI, и ÑÑо не Ñо, ÑÑо обÑÑно Ð²Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°ÐµÑе.

  ÐдиниÑÑ (K и M)
    ÐекоÑоÑÑе паÑамеÑÑÑ Ð¿ÑинимаÑÑ K и M длÑ
    ÑдобÑÑва пÑедÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ 1024 и 1048576
    ÑооÑвеÑÑÑвенно. aria2 опÑеделÑÐµÑ ÑÑи ÑимволÑ
    без ÑÑеÑа ÑегиÑÑÑа. ÐÑÑгими Ñловами, k и m могÑÑ
    бÑÑÑ Ð¸ÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ñакже как K и M
    ÑооÑвеÑÑÑвенно.

  URI, MAGNET-ССЫÐÐÐ, TORRENT-ФÐÐÐ, METALINK-ФÐÐÐ
    ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе пеÑеÑиÑлиÑÑ Ð½ÐµÑколÑко URI в
    командной ÑÑÑоке. Ðока Ð²Ñ Ð½Ðµ Ñказали
    паÑамеÑÑ --force-sequential, вÑе URI Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ ÑказÑваÑÑ
    на один и ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ Ñайл или загÑÑзка
    завеÑÑиÑÑÑ Ð½Ðµ ÑдаÑно.

    ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑказаÑÑ Ð¿ÑоизволÑное колиÑеÑÑво
    BitTorrent Magnet URI. ÐбÑаÑиÑе внимание, ÑÑо они
    вÑегда бÑдÑÑ Ð¾Ð±ÑабаÑÑваÑÑÑÑ ÐºÐ°Ðº оÑделÑнаÑ
    загÑÑзка. ÐоддеÑживаÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ð° Info Hash
    (ÐнÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¾ ÑÑÑе), как закодиÑованнÑй 40
    ÑеÑÑнадÑаÑеÑиÑнÑми Ñимволами, Ñак и
    закодиÑованнÑй 32 Ñимволами
    Base32-кодиÑовки. ÐоддеÑживаÑÑÑÑ ÑоÑÑавнÑе
    паÑамеÑÑÑ tr. Т.к. в BitTorrent Magnet URI возможно
    пÑиÑÑÑÑÑвие Ñимвола &, Ñо наÑÑоÑÑелÑно
    ÑекомендÑеÑÑÑ Ð²Ñегда заклÑÑаÑÑ URI в
    одиноÑнÑе(') или двойнÑе(") кавÑÑки. Так же
    наÑÑоÑÑелÑно ÑекомендÑеÑÑÑ Ð²ÐºÐ»ÑÑиÑÑ DHT,
    оÑобенно когда паÑамеÑÑ tr не Ñказан.
    СмоÑÑиÑе http://www.bittorrent.org/beps/bep_0009.html длÑ
    деÑалÑной инÑоÑмаÑии по BitTorrent Magnet URI.

    ÐÑ Ñакже можеÑе ÑказаÑÑ Ð¿ÑоизволÑное
    колиÑеÑÑво torrent-Ñайлов и Metalink-докÑменÑов,
    коÑоÑÑе ÑÑанÑÑÑÑ Ð½Ð° локалÑном диÑке. ÐбÑаÑиÑе
    внимание, ÑÑо они вÑегда бÑдÑÑ Ð¾Ð±ÑабаÑÑваÑÑÑÑ
    как оÑделÑÐ½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка. ÐоддеÑживаÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ð°
    ÑоÑмаÑа: Metalink4 и Metalink веÑÑии 3.0.

    ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑказаÑÑ Ð²Ð¼ÐµÑÑе, torrent-Ñайл Ñ
    паÑамеÑÑом --torrent-file и URI. Сделав ÑÑо, вÑ
    можеÑе загÑÑжаÑÑ Ñайл, иÑполÑзÑÑ torrent-Ñой и
    HTTP(S)/FTP/SFTP-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñеменно, пока
    даннÑе из HTTP(S)/FTP/SFTP вÑгÑÑжаÑÑÑÑ Ð² torrent-Ñой.
    ÐÐ»Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑайловÑÑ ÑоÑÑенÑов, URI Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ
    завеÑÑеннÑм, коÑоÑÑй ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½Ð° ÑеÑÑÑÑ, или
    же еÑли заканÑиваÑÑÑÑ Ñимволом /, Ñогда name
    (имÑ) в torrent-Ñайле бÑÐ´ÐµÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¾. ÐлÑ
    многоÑайловÑÑ ÑоÑÑенÑов, name (имÑ) и path (пÑÑÑ) в
    torrent-Ñайле бÑдÑÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ Ð¸Ð· URI длÑ
    каждого Ñайла.

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     УдоÑÑовеÑÑÑеÑÑ, ÑÑо URI заклÑÑен в
     одинаÑнÑе(') или двойнÑе(") кавÑÑки, еÑли
     еÑÑÑ Ñимвол & или лÑбÑе ÑимволÑ, коÑоÑÑе
     имеÑÑ Ð¾Ñобое знаÑение в командной
     оболоÑке.

  Ðозобновление загÑÑзки
    ÐбÑÑно, Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе возобновиÑÑ Ð¿ÐµÑедаÑÑ,
    ÑолÑко запÑÑÑив ÑÑ Ð¶Ðµ ÑамÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ (aria2c URI),
    коÑоÑÐ°Ñ Ð²ÑполнÑлаÑÑ Ð¿Ñи пÑедÑдÑÑей пеÑедаÑе,
    Ñозданной aria2.

    ÐÑли пÑедÑдÑÑÐ°Ñ Ð¿ÐµÑедаÑа Ñоздана
    веб-бÑаÑзеÑом или wget-подобнÑм менеджеÑом
    загÑÑзки, Ñогда иÑполÑзÑйÑе паÑамеÑÑ --continue
    Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑедаÑи.

  ÐеÑеÑÐ²Ð°Ñ ÑообÑениÑ
    aria2 пÑедоÑÑавлÑÐµÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑÑ, в коÑоÑÑÑ
    ÑказÑваÑÑÑÑ Ð¿ÑоизволÑнÑе командÑ,
    вÑполнÑемÑе поÑле наÑÑÑплениÑ
    опÑеделенного ÑобÑÑиÑ. РнаÑÑоÑÑее вÑемÑ
    доÑÑÑÐ¿Ð½Ñ ÑледÑÑÑие паÑамеÑÑÑ: --on-bt-download-complete,
    --on-download-pause, --on-download-complete, --on-download-start,
    --on-download-error, --on-download-stop.

    aria2 пеÑÐµÐ´Ð°ÐµÑ 3 аÑгÑменÑа Ñказанной командÑ,
    коÑоÑÐ°Ñ Ð²ÑполнÑеÑÑÑ. ÐÑо аÑгÑменÑÑ: GID,
    колиÑеÑÑво Ñайлов и пÑÑÑ Ðº ÑайлÑ. ÐÐ»Ñ HTTP-, FTP- и
    SFTP-загÑÑзок, обÑÑно колиÑеÑÑво Ñайлов - 1.
    BitTorrent загÑÑзка Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑодеÑжаÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑво
    Ñайлов. ÐÑли ÑиÑло Ñайлов болÑÑе Ñем один, Ñо
    пÑÑÑ Ðº ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑвого. ÐÑÑгими
    Ñловами, ÑÑо знаÑение паÑамеÑÑа path в пеÑвой
    ÑÑÑÑкÑÑÑе, опÑеделеннÑй паÑамеÑÑ ÐºÐ¾ÑоÑой
    Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð·Ð½Ð°Ñение true (иÑÑина), в оÑвеÑе
    RPC-меÑода aria2.getFiles(). ÐÑли Ð²Ñ ÑоÑиÑе полÑÑиÑÑ
    вÑе пÑÑи к Ñайлам, Ñо ÑаÑÑмоÑÑиÑе
    иÑполÑзование JSON-RPC/XML-RPC. ÐбÑаÑиÑе
    внимание, ÑÑо пÑÑÑ Ðº ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¼ÐµÐ½ÑÑÑÑÑ Ð²
    пÑоÑеÑÑе загÑÑзки по HTTP из-за
    пеÑенапÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ заголовка
    Content-Disposition.

    ÐоÑмоÑÑиÑе пÑимеÑ, как аÑгÑменÑÑ Ð¿ÐµÑедаÑÑÑÑ
    команде:

     $ cat hook.sh
     #!/bin/sh
     echo "Called with [$1] [$2] [$3]"
     $ aria2c --on-download-complete hook.sh http://example.org/file.iso
     Called with [1] [1] [/path/to/file.iso]

ÐÐÐЫ ÐÐÐÐРШÐÐÐЯ
    ÐоÑколÑÐºÑ aria2 Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¾Ð±ÑабаÑÑваÑÑ Ð½ÐµÑколÑко
    загÑÑзок одновÑеменно, она ÑÑалкиваеÑÑÑ Ñ
    множеÑÑвом оÑибок в ÑеÑÑии. aria2 возвÑаÑаеÑ
    ÑледÑÑÑий код завеÑÑениÑ, оÑнованнÑй на
    поÑледней вÑÑÑеÑивÑейÑÑ Ð¾Ñибке.

    0   ÐÑли вÑе загÑÑзки завеÑÑилиÑÑ ÑÑпеÑно.

    1   ÐÑли пÑоизоÑла неизвеÑÑÐ½Ð°Ñ Ð¾Ñибка.

    2   ÐÑли вÑÐµÐ¼Ñ Ð¸ÑÑекло.

    3   ÐÑли ÑеÑÑÑÑ Ð½Ðµ бÑл найден.

    4   ÐÑли aria2 полÑÑила опÑеделенное ÑиÑло
       оÑибок "ÑеÑÑÑÑ Ð½Ðµ найден". СмоÑÑиÑе
       паÑамеÑÑ --max-file-not-found.

    5   ÐÑли загÑÑзка пÑеÑвана, поÑколÑкÑ
       ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки бÑла ÑлиÑком
       медленной. СмоÑÑиÑе паÑамеÑÑ
       --lowest-speed-limit.

    6   ÐÑли пÑоизоÑла пÑоблема Ñ ÑеÑÑÑ.

    7   ÐÑли бÑли незавеÑÑеннÑе загÑÑзки. ÐÑа
       оÑибка ÑолÑко поÑвлÑеÑÑÑ, ÑолÑко еÑли вÑе
       завеÑÑеннÑе загÑÑзки бÑли ÑÑпеÑÐ½Ñ Ð¸ бÑли
       незавеÑÑеннÑе загÑÑзки в оÑеÑеди,
       когда aria2 завеÑÑила ÑабоÑÑ Ð¿Ð¾ нажаÑиÑ
       Ctrl-C полÑзоваÑелем или пÑи оÑпÑавке
       Ñигнала TERM или INT.

    8   ÐÑли ÑдаленнÑй ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð½Ðµ поддеÑживаеÑ
       возобновление, когда оно бÑло
       Ñказано как обÑзаÑелÑное длÑ
       завеÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки.

    9   ÐÑли бÑло недоÑÑаÑоÑно пÑоÑÑÑанÑÑва на
       диÑке.

    10   ÐÑли ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ° бÑл оÑлиÑнÑм оÑ
       Ñказанного конÑÑолÑном .aria2-Ñайле.
       СмоÑÑиÑе паÑамеÑÑ --allow-piece-length-change.

    11   ÐÑли aria2 бÑл загÑÑжен один и ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ Ñайл
       в ÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ.

    12   ÐÑли aria2 загÑÑзила ÑоÑÑÐµÐ½Ñ Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ и Ñем
       же ÑÑÑем в ÑÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ.

    13   ÐÑли Ñайл Ñже ÑÑÑеÑÑвÑеÑ. СмоÑÑиÑе паÑамеÑÑ
       --allow-overwrite.

    14   ÐÑли не ÑдалоÑÑ Ð¿ÐµÑеименование.
       СмоÑÑиÑе паÑамеÑÑ --auto-file-renaming.

    15   ÐÑли aria2 не Ñмогла оÑкÑÑÑÑ ÑÑÑеÑÑвÑÑÑий
       Ñайл.

    16   ÐÑли aria2 не Ñмогла ÑоздаÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ñй Ñайл
       или обÑезаÑÑ ÑÑÑеÑÑвÑÑÑий Ñайл.

    17   ÐÑли пÑоизоÑла оÑибка ÑÑениÑ/запиÑи
       Ñайла.

    18   ÐÑли aria2 не Ñмогла ÑоздаÑÑ ÐºÐ°Ñалог.

    19   ÐÑли не ÑдалоÑÑ ÑазÑеÑение имен (DNS).

    20   ÐÑли aria2 не Ñмогла пÑоанализиÑоваÑÑ
       Metalink-докÑменÑ.

    21   ÐÑли FTP-команда не ÑдалаÑÑ.

    22   ÐÑли HTTP-заголовок оÑвеÑа бÑл иÑпоÑÑен
       или неожиданнÑм.

    23   ÐÑли пÑоизоÑло ÑлиÑком много
       пеÑенапÑавлений.

    24   ÐÑли HTTP-авÑоÑизаÑÐ¸Ñ Ð½Ðµ ÑдалаÑÑ.

    25   ÐÑли aria2 не Ñмогла пÑоанализиÑоваÑÑ
       закодиÑованнÑй Ñайл (обÑÑно Ñайл
       ".torrent").

    26   ÐÑли Ñайл ".torrent" бÑл иÑпоÑÑен или
       поÑеÑÑна инÑоÑмаÑиÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñодима
       aria2.

    27   ÐÑли Magnet-ÑÑÑлка бÑла плоÑой.

    28   ÐÑли бÑл задан плоÑой/неопознаннÑй
       паÑамеÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ неожиданнÑй аÑгÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ðº
       немÑ.

    29   ÐÑли ÑдаленнÑй ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð½Ðµ Ñмог обÑабоÑаÑÑ
       запÑÐ¾Ñ Ð¸Ð·-за вÑеменной пеÑегÑÑзки или
       ÑегламенÑнÑÑ ÑабоÑ.

    30   ÐÑли aria2 не Ñмогла пÑоанализиÑоваÑÑ
       JSON-RPC-запÑоÑ.

    31   ÐаÑезеÑвиÑовано. Ðе иÑполÑзÑеÑÑÑ.

    32   ÐÑли пÑовеÑка конÑÑолÑной ÑÑÐ¼Ð¼Ñ Ð½Ðµ
       ÑдалаÑÑ.

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐÑибка, пÑоизоÑедÑÐ°Ñ Ð² завеÑÑенной
     загÑÑзке, не бÑÐ´ÐµÑ Ð¿ÐµÑедана как код
     завеÑÑениÑ.

ÐÐРУÐÐÐÐÐ
    aria2 ÑаÑÐ¿Ð¾Ð·Ð½Ð°ÐµÑ ÑледÑÑÑие пеÑеменнÑе
    окÑÑжениÑ.

    http_proxy [http://][ÐÐÐЬÐÐÐÐТÐÐЬ:ÐÐÐ ÐÐЬ@]Ð¥ÐСТ[:ÐÐРТ]
       УказаÑÑ Ð¿ÑокÑи-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑполÑзованиÑ
       в HTTP. ÐаменÑÐµÑ Ð·Ð½Ð°Ñение http-proxy в
       конÑигÑÑаÑионном Ñайле. ÐаÑамеÑÑ
       --http-proxy в командной ÑÑÑоке заменÑÐµÑ ÑÑÑ
       пеÑеменнÑÑ.

    https_proxy [http://][ÐÐÐЬÐÐÐÐТÐÐЬ:ÐÐÐ ÐÐЬ@]Ð¥ÐСТ[:ÐÐРТ]
       УказаÑÑ Ð¿ÑокÑи-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑполÑзованиÑ
       в HTTPS. ÐаменÑÐµÑ Ð·Ð½Ð°Ñение https-proxy в
       конÑигÑÑаÑионном Ñайле. ÐаÑамеÑÑ
       --https-proxy в командной ÑÑÑоке заменÑÐµÑ ÑÑÑ
       пеÑеменнÑÑ.

    ftp_proxy [http://][ÐÐÐЬÐÐÐÐТÐÐЬ:ÐÐÐ ÐÐЬ@]Ð¥ÐСТ[:ÐÐРТ]
       УказаÑÑ Ð¿ÑокÑи-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑполÑзованиÑ
       в FTP. ÐаменÑÐµÑ Ð·Ð½Ð°Ñение ftp-proxy в
       конÑигÑÑаÑионном Ñайле. ÐаÑамеÑÑ --ftp-proxy
       в командной ÑÑÑоке заменÑÐµÑ ÑÑÑ
       пеÑеменнÑÑ.

    all_proxy [http://][ÐÐÐЬÐÐÐÐТÐÐЬ:ÐÐÐ ÐÐЬ@]Ð¥ÐСТ[:ÐÐРТ]
       УказаÑÑ Ð¿ÑокÑи-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑполÑзованиÑ,
       еÑли не Ñказан конкÑеÑнÑй пÑоÑокол длÑ
       пÑокÑи. ÐаменÑÐµÑ Ð·Ð½Ð°Ñение all-proxy в
       конÑигÑÑаÑионном Ñайле. ÐаÑамеÑÑ --all-proxy
       в командной ÑÑÑоке заменÑÐµÑ ÑÑÑ
       пеÑеменнÑÑ.

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐеÑмоÑÑÑ Ð½Ð° Ñо, ÑÑо aria2 допÑÑÐºÐ°ÐµÑ ftp:// и https://
     ÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¿ÑокÑи в URI, она пÑоÑÑо пÑедполагаеÑ,
     ÑÑо опÑеделен http:// и не менÑÐµÑ Ñвоего
     поведениÑ, оÑнованного на
     опÑеделенной ÑÑеме.

    no_proxy [ÐÐÐÐÐ,...]
       УказаÑÑ, ÑазделеннÑе запÑÑÑми, ÑпиÑок
       имÑн ÑоÑÑов, доменов и ÑеÑевÑÑ Ð°Ð´ÑеÑов Ñ
       или без маÑки подÑеÑи, Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾ÑоÑÑÑ Ð½Ðµ
       бÑÐ´ÐµÑ Ð¸ÑполÑзоваÑÑÑÑ Ð¿ÑокÑи. ÐаменÑеÑ
       знаÑение no-proxy в конÑигÑÑаÑионном
       Ñайле. ÐаÑамеÑÑ --no-proxy в командной
       ÑÑÑоке заменÑÐµÑ ÑÑÑ Ð¿ÐµÑеменнÑÑ.

ФÐÐÐЫ
  aria2.conf
    Ðо ÑмолÑаниÑ, aria2 пÑовеÑÑÐµÑ Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñие
    $HOME/.aria2/aria2.conf по ÑÑÑаÑевÑÐµÐ¼Ñ Ð¿ÑÑи, инаÑе
    анализиÑÑеÑÑÑ $XDG_CONFIG_HOME/aria2/aria2.conf как
    конÑигÑÑаÑионнÑй Ñайл. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑказаÑÑ Ð¿ÑÑÑ
    к конÑигÑÑаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð² паÑамеÑÑе
    --conf-path. ÐÑли Ð²Ñ Ð½Ðµ ÑоÑиÑе иÑполÑзоваÑÑ
    конÑигÑÑаÑионнÑй Ñайл, иÑполÑзÑйÑе паÑамеÑÑ
    --no-conf.

    ÐонÑигÑÑаÑионнÑй Ñайл - ÑÑо ÑекÑÑовÑй Ñайл,
    ÑодеÑжаÑий один паÑамеÑÑ Ð² ÑÑÑоке. Ркаждой
    ÑÑÑоке, Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑказаÑÑ Ð¿Ð°ÑÑ Ð¸Ð¼Ñ-знаÑение в
    ÑоÑмаÑе: ÐÐЯ=ÐÐÐЧÐÐÐÐ, где Ð¸Ð¼Ñ - ÑÑо длиннÑй
    паÑамеÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÑÑÑоки, без пÑеÑикÑа --. ÐÑ
    можеÑе иÑполÑзоваÑÑ ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ ÑинÑакÑиÑ, ÑÑо и
    Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑа командной ÑÑÑоки. СÑÑоки
    наÑинаÑÑиеÑÑ Ñ # ÑаÑÑмаÑÑиваÑÑÑÑ ÐºÐ°Ðº
    комменÑаÑии:

     # sample configuration file for aria2c
     listen-port=60000
     dht-listen-port=60000
     seed-ratio=1.0
     max-upload-limit=50K
     ftp-pasv=true

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐонÑиденÑиалÑÐ½Ð°Ñ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑÐ¸Ñ ÑÐ°ÐºÐ°Ñ ÐºÐ°Ðº
     полÑзоваÑелÑ/паÑÐ¾Ð»Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð²ÐºÐ»ÑÑÐµÐ½Ñ Ð²
     конÑигÑÑаÑионнÑй Ñайл. РекомендÑеÑÑÑ
     измениÑÑ Ñежим доÑÑÑпа к
     конÑигÑÑаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ (напÑимеÑ, chmod 600
     aria2.conf), Ñак дÑÑгие полÑзоваÑели не ÑмогÑÑ
     ÑвидеÑÑ ÑодеÑжимое Ñайла.

    ÐнаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑемененнÑÑ Ð¾ÐºÑÑжениÑ, ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ ÐºÐ°Ðº
    ${HOME}, подÑÑавлÑÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¾Ð¹ оболоÑкой. ÐÑо
    ознаÑаеÑ, ÑÑо ÑÑи пеÑеменнÑе, иÑполÑзÑемÑе в
    Ñайле конÑигÑÑаÑии, не подÑÑавлÑÑÑÑÑ. Тем не
    менее, полезно Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°ÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ð¼Ð°Ñнего
    каÑалога полÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð² конÑигÑÑаÑионном
    Ñайле иÑполÑзоваÑÑ ${HOME}, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑказаÑÑ Ð¿ÑÑÑ Ðº
    Ñайлам. Таким обÑазом, aria2 подÑÑавлÑÐµÑ Ð¿ÑÑÑ
    к домаÑней диÑекÑоÑии полÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð¿Ñи
    найденной пеÑеменной ${HOME}, в ÑледÑÑÑиÑ
    знаÑениÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑов:

    · ca-certificate

    · certificate

    · dht-file-path

    · dht-file-path6

    · dir

    · input-file

    · load-cookies

    · log

    · metalink-file

    · netrc-path

    · on-bt-download-complete

    · on-download-complete

    · on-download-error

    · on-download-start

    · on-download-stop

    · on-download-pause

    · out

    · private-key

    · rpc-certificate

    · rpc-private-key

    · save-cookies

    · save-session

    · server-stat-if

    · server-stat-of

    · torrent-file

    ÐбÑаÑиÑе внимание, ÑÑо подÑÑановка
    пÑоиÑÑÐ¾Ð´Ð¸Ñ Ð´Ð°Ð¶Ðµ в Ñом ÑлÑÑае, еÑли
    вÑÑеÑказаннÑе паÑамеÑÑÑ Ð¸ÑполÑзÑÑÑÑÑ Ð²
    командной ÑÑÑоке. ÐÑо ознаÑаеÑ, ÑÑо
    подÑÑановка Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿ÑоиÑÑодиÑÑ 2 Ñаза:
    ÑнаÑала командной оболоÑкой, а заÑем aria2c.

  dht.dat
    ÐÑли ÑÑÑаÑевÑие пÑÑи к Ñайлам $HOME/.aria2/dht.dat и
    $HOME/.aria2/dht6.dat ÑказÑваÑÑ Ð½Ð° неÑÑÑеÑÑвÑÑÑие
    ÑайлÑ, Ñо ÑаблиÑа маÑÑÑÑÑизаÑии IPv4 DHT
    ÑоÑÑанÑеÑÑÑ Ð² $XDG_CACHE_HOME/aria2/dht.dat, а ÑаблиÑа
    маÑÑÑÑÑизаÑии IPv6 DHT ÑоÑÑанÑеÑÑÑ Ð²
    $XDG_CACHE_HOME/aria2/dht6.dat.

  Netrc
    ÐоддеÑжка Netrc вклÑÑена по ÑмолÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ
    HTTP(S)/FTP/SFTP. ÐÐ»Ñ Ð¾ÑклÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑжки netrc,
    ÑкажиÑе паÑамеÑÑ --no-netrc. ÐÐ°Ñ Ñайл .netrc должен
    имеÑÑ ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑие пÑава (600).

    ÐÑли Ð¸Ð¼Ñ Ð¼Ð°ÑÐ¸Ð½Ñ (machine) наÑинаеÑÑÑ Ñ ., Ñо aria2
    вÑполнÑÐµÑ Ð´Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ ÑопоÑÑавление вмеÑÑо
    ÑоÑного ÑооÑвеÑÑÑвиÑ. ÐÑо ÑаÑÑиÑение aria2. ÐÑимеÑ
    доменного ÑопоÑÑавлениÑ, пÑедÑÑавÑÑе Ñебе
    ÑледÑÑÑие ÑодеÑжимое .netrc:

     machine .example.org login myid password mypasswd

    Ðоменное Ð¸Ð¼Ñ aria2.example.org ÑÐ¾Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ñ .example.org
    и иÑполÑзÑеÑÑÑ myid и mypasswd.

    ÐÑимеÑÑ Ð½ÐµÐºÐ¾ÑоÑÑÑ Ñовпадений доменнÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÐ½:
    доменное Ð¸Ð¼Ñ example.net не ÑÐ¾Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ñ
    .example.org. Ðоменное Ð¸Ð¼Ñ example.org не ÑовпадаеÑ
    .example.org из-за пÑедÑеÑÑвÑÑÑей .. ÐÑли Ð²Ñ ÑоÑиÑе
    ÑÐ¾Ð²Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ example.org, Ñо ÑоÑно ÑкажиÑе -
    example.org.

  ÐонÑÑолÑнÑй Ñайл
    aria2 иÑполÑзÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑнÑй Ñайл длÑ
    оÑÑÐ»ÐµÐ¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑа загÑÑзки. ÐонÑÑолÑнÑй
    Ñайл ÑазмеÑаеÑÑÑ Ð² Ñом же каÑалоге, ÑÑо и
    загÑÑжаемÑй Ñайл, и Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¸Ð¼Ñ, как Ñ
    загÑÑжаемого Ñайла Ñ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ .aria2.
    ÐапÑимеÑ, еÑли file.zip загÑÑжаемÑй Ñайл, Ñогда
    конÑÑолÑнÑй Ñайл бÑÐ´ÐµÑ file.zip.aria2. (СÑÑеÑÑвÑеÑ
    иÑклÑÑение Ð´Ð»Ñ ÑÑого именованиÑ. ÐÑи
    загÑÑзке ÑоÑÑенÑа Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑвом Ñайлов,
    конÑÑолÑнÑй Ñайл бÑÐ´ÐµÑ Ð² "коÑневом
    каÑалоге" Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ¼ ÑоÑÑенÑа и добавлением
    .aria2. ÐÐ¼Ñ "коÑневого каÑалога" - знаÑение
    клÑÑа "name" в "info" внÑÑÑи torrent-Ñайла.)

    ÐбÑÑно конÑÑолÑнÑй Ñайл ÑдалÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ñле
    завеÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки. ÐÑли aria2 ÑеÑаеÑ, ÑÑо
    загÑÑзка не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð°
    (напÑимеÑ, когда загÑÑжаеÑÑÑ Ñайл Ñ
    HTTP-ÑеÑвеÑа, коÑоÑÑй не поддеÑживаеÑ
    возобновление), конÑÑолÑнÑй Ñайл не
    ÑоздаеÑÑÑ.

    ÐбÑÑно, еÑли Ð²Ñ Ð¿Ð¾ÑеÑÑеÑе конÑÑолÑнÑй Ñайл, вÑ
    не ÑможеÑе возобновиÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ. Ðо еÑли Ñ
    Ð²Ð°Ñ ÐµÑÑÑ torrent или metalink ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑнÑми
    ÑÑммами блоков даннÑÑ, Ð²Ñ ÑможеÑе
    возобновиÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ð±ÐµÐ· конÑÑолÑного
    Ñайла, Ñказав паÑамеÑÑ -V в командной ÑÑÑоке
    aria2c.

  ÐÑодной Ñайл
    ÐÑодной Ñайл Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑодеÑжаÑÑ ÑпиÑок URI длÑ
    загÑÑзки aria2. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑказаÑÑ Ð½ÐµÑколÑко URI
    Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ обÑекÑа, ÑазделÑÑ URI, в одной
    ÑÑÑоке, ÑабÑлÑÑией.

    ÐÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ ÑÑÑока ÑаÑÑмаÑÑиваеÑÑÑ, как аÑгÑменÑ
    командой ÑÑÑоки. СледоваÑелÑно, на ниÑ
    влиÑÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑÑ --force-sequential и --parameterized-uri.

    Так как aria2 непоÑÑедÑÑвенно ÑиÑÐ°ÐµÑ URI из
    вÑодного Ñайла, Ñо они не Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ
    ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ñ Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÑнÑми(') или двойнÑми(")
    кавÑÑками.

    СÑÑока, коÑоÑÐ°Ñ Ð½Ð°ÑинаеÑÑÑ Ñ # обÑабаÑÑваеÑÑÑ
    как комменÑаÑий и пÑопÑÑкаеÑÑÑ.

    ÐÑоме Ñого, ÑледÑÑÑие паÑамеÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð±ÑÑÑ
    опÑÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ñле каждой ÑÑÑоки Ñ URI. ÐÑи
    дополниÑелÑнÑе ÑÑÑоки Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð½Ð°ÑинаÑÑÑÑ Ñ
    пÑобела(ов).

     · all-proxy

     · all-proxy-passwd

     · all-proxy-user

     · allow-overwrite

     · allow-piece-length-change

     · always-resume

     · async-dns

     · auto-file-renaming

     · bt-enable-hook-after-hash-check

     · bt-enable-lpd

     · bt-exclude-tracker

     · bt-external-ip

     · bt-force-encryption

     · bt-hash-check-seed

     · bt-max-peers

     · bt-metadata-only

     · bt-min-crypto-level

     · bt-prioritize-piece

     · bt-remove-unselected-file

     · bt-request-peer-speed-limit

     · bt-require-crypto

     · bt-save-metadata

     · bt-seed-unverified

     · bt-stop-timeout

     · bt-tracker

     · bt-tracker-connect-timeout

     · bt-tracker-interval

     · bt-tracker-timeout

     · check-integrity

     · checksum

     · conditional-get

     · connect-timeout

     · content-disposition-default-utf8

     · continue

     · dir

     · dry-run

     · enable-http-keep-alive

     · enable-http-pipelining

     · enable-mmap

     · enable-peer-exchange

     · file-allocation

     · follow-metalink

     · follow-torrent

     · force-save

     · ftp-passwd

     · ftp-pasv

     · ftp-proxy

     · ftp-proxy-passwd

     · ftp-proxy-user

     · ftp-reuse-connection

     · ftp-type

     · ftp-user

     · gid

     · hash-check-only

     · header

     · http-accept-gzip

     · http-auth-challenge

     · http-no-cache

     · http-passwd

     · http-proxy

     · http-proxy-passwd

     · http-proxy-user

     · http-user

     · https-proxy

     · https-proxy-passwd

     · https-proxy-user

     · index-out

     · lowest-speed-limit

     · max-connection-per-server

     · max-download-limit

     · max-file-not-found

     · max-mmap-limit

     · max-resume-failure-tries

     · max-tries

     · max-upload-limit

     · metalink-base-uri

     · metalink-enable-unique-protocol

     · metalink-language

     · metalink-location

     · metalink-os

     · metalink-preferred-protocol

     · metalink-version

     · min-split-size

     · no-file-allocation-limit

     · no-netrc

     · no-proxy

     · out

     · parameterized-uri

     · pause

     · pause-metadata

     · piece-length

     · proxy-method

     · realtime-chunk-checksum

     · referer

     · remote-time

     · remove-control-file

     · retry-wait

     · reuse-uri

     · rpc-save-upload-metadata

     · seed-ratio

     · seed-time

     · select-file

     · split

     · ssh-host-key-md

     · stream-piece-selector

     · timeout

     · uri-selector

     · use-head

     · user-agent

    ÐÑи паÑамеÑÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ ÑоÑно Ñакой же ÑмÑÑл, ÑÑо
    паÑамеÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÑÑÑоки, но ÑÑо
    пÑименимо ÑолÑко к URI, к коÑоÑÑм они
    пÑинадлежаÑ. ÐбÑаÑиÑе внимание, ÑÑо
    паÑамеÑÑÑ Ð²Ð¾ вÑодном Ñайле не Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ
    пÑеÑÐ¸ÐºÑ --.

    ÐапÑимеÑ, Ñакое ÑодеÑжимое uri.txt:

     http://server/file.iso http://mirror/file.iso
      dir=/iso_images
      out=file.img
     http://foo/bar

    ÐÑли aria2 вÑполнÑеÑÑÑ Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑами -i uri.txt -d
    /tmp, а загÑÑзка пÑоиÑÑÐ¾Ð´Ð¸Ñ Ñ http://server/file.iso и
    http://mirror/file.iso, Ñо file.iso ÑоÑÑаниÑÑÑ ÐºÐ°Ðº
    /iso_images/file.img. Файл bar загÑÑзиÑÑÑ Ñ http://foo/bar и
    ÑоÑÑаниÑÑÑ ÐºÐ°Ðº /tmp/bar.

    РнекоÑоÑÑÑ ÑлÑÑаÑÑ, паÑамеÑÑ out не имееÑ
    никакого ÑÑÑекÑа. СмоÑÑиÑе пÑимеÑание по
    огÑаниÑениÑм паÑамеÑÑа --out.

  ÐÑоÑÐ¸Ð»Ñ ÑÑнкÑиониÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑеÑвеÑа
    ÐÑÐ¾Ñ Ñаздел опиÑÑÐ²Ð°ÐµÑ ÑоÑÐ¼Ð°Ñ Ð¿ÑоÑилÑ
    ÑÑнкÑиониÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑеÑвеÑа. ÐÑо оÑкÑÑÑÑй
    ÑекÑÑовÑй Ñайл, ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ ÑÑÑока коÑоÑого имееÑ
    неÑколÑко Ð¿Ð°Ñ ÐÐЯ=ÐÐÐЧÐÐÐÐ, ÑазделеннÑÑ
    запÑÑÑми. РнаÑÑоÑÑее вÑÐµÐ¼Ñ ÑаÑпознаÑÑÑÑ
    ÑледÑÑÑие ÐÐÐÐÐ:

    host  ÐÐ¼Ñ ÑоÑÑа ÑеÑвеÑа. ÐбÑзаÑелÑно.

    protocol
       ÐÑоÑокол Ð´Ð»Ñ ÑÑого пÑоÑилÑ, Ñакие как ftp,
       http. ÐбÑзаÑелÑно.

    dl_speed
       СÑеднÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки, коÑоÑаÑ
       наблÑдалаÑÑ Ð¿Ñи пÑедÑдÑÑей загÑÑзке, в
       байÑ/ÑекÑндÑ. ÐбÑзаÑелÑно.

    sc_avg_speed
       СÑеднÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки, коÑоÑаÑ
       наблÑдалаÑÑ Ð¿Ñи пÑедÑдÑÑей загÑÑзке, в
       байÑ/ÑекÑндÑ. ÐÑо знаÑение обновлÑеÑÑÑ,
       ÑолÑко еÑли загÑÑзка пÑоизведена пÑи
       одном Ñоединении и ÑолÑко Ñ
       иÑполÑзованием AdaptiveURISelector.
       ÐеобÑзаÑелÑно.

    mc_avg_speed
       СÑеднÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки, коÑоÑаÑ
       наблÑдалаÑÑ Ð¿Ñи пÑедÑдÑÑей загÑÑзке, в
       байÑ/ÑекÑндÑ. ÐÑо знаÑение обновлÑеÑÑÑ,
       ÑолÑко еÑли загÑÑзка пÑоизведена пÑи
       неÑколÑÐºÐ¸Ñ ÑоединениÑÑ Ð¸ ÑолÑко Ñ
       иÑполÑзованием AdaptiveURISelector.
       ÐеобÑзаÑелÑно.

    counter
       СколÑко Ñаз иÑполÑзовалÑÑ ÑеÑвеÑ. Ð
       наÑÑоÑÑее вÑÐµÐ¼Ñ ÑÑо знаÑение иÑполÑзÑеÑÑÑ
       ÑолÑко пÑи AdaptiveURISelector. ÐеобÑзаÑелÑно.

    last_updated
       ÐÑÐµÐ¼Ñ ÑвÑзи, в GMT, Ñ ÑÑим ÑеÑвеÑом,
       ÑказÑваеÑÑÑ Ð² ÑекÑндаÑ, наÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ñ 00:00:00 1
       ЯнваÑÑ, 1970, UTC. ÐбÑзаÑелÑно.

    status ERROR, когда ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑÑÑпен из-за
       неиÑпÑавноÑÑи или Ñайм-аÑÑа. ÐнаÑе - OK.

    ÐÑи Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ Ð² одной ÑÑÑоке.
    ÐоÑледоваÑелÑноÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ¹ не Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð·Ð½Ð°ÑениÑ.
    ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑазмеÑаÑÑ Ð¿Ð°ÑÑ, оÑлиÑнÑе оÑ
    пеÑеÑиÑленнÑÑ Ð²ÑÑе; они бÑдÑÑ Ð¿ÑоÑÑо
    игноÑиÑоваÑÑÑÑ.

    ÐапÑимеÑ, ÑледÑÑÑим обÑазом:

     host=localhost, protocol=http, dl_speed=32000, last_updated=1222491640, status=OK
     host=localhost, protocol=ftp, dl_speed=0, last_updated=1222491632, status=ERROR

RPC-ÐÐТÐРФÐÐС
    aria2 обеÑпеÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ JSON-RPC ÑеÑез HTTP и XML-RPC ÑеÑез
    HTTP инÑеÑÑейÑÑ Ð¸ они в оÑновном имеÑÑ
    одинаковÑе ÑÑнкÑии. aria2 Ñакже обеÑпеÑиваеÑ
    JSON-RPC ÑеÑез WebSocket. JSON-RPC ÑеÑез WebSocket
    иÑполÑзÑÐµÑ ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ ÑамÑй меÑод ÑигнаÑÑÑ Ð¸ ÑоÑмаÑ
    оÑвеÑа как Ñ JSON-RPC ÑеÑез HTTP, но
    дополниÑелÑно пÑедоÑÑавлÑÐµÑ ÑведомлениÑ,
    иниÑииÑованнÑе ÑеÑвеÑом. СмоÑÑиÑе Ñаздел
    JSON-RPC ÑеÑез WebSocket Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑениÑ
    дополниÑелÑной инÑоÑмаÑии.

    ÐÑÑÑ Ð·Ð°Ð¿ÑоÑа к JSON-RPC-инÑеÑÑейÑÑ (Ð´Ð»Ñ ÑеÑез HTTP и
    ÑеÑез WebSocket) - /jsonrpc. ÐÑÑÑ Ð·Ð°Ð¿ÑоÑа к
    XML-RPC-инÑеÑÑейÑÑ - /rpc.

    WebSocket URI Ð´Ð»Ñ JSON-RPC ÑеÑез WebSocket ÑвлÑеÑÑÑ
    ws://HOST:PORT/jsonrpc. ÐÑли Ð²Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑили
    SSL/TLS-ÑиÑÑование, Ñо иÑполÑзÑйÑе
    wss://HOST:PORT/jsonrpc.

    РеализованнÑй JSON-RPC оÑнован на
    ÑпеÑиÑикаÑии JSON-RPC 2.0 <http://jsonrpc.org/specification> и
    поддеÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ HTTP POST и GET (JSONP).
    WebSocket-ÑÑанÑпоÑÑ ÑвлÑеÑÑÑ ÑаÑÑиÑением aria2.

    JSON-RPC-инÑеÑÑÐµÐ¹Ñ Ð½Ðµ поддеÑживаеÑ
    ÑÐ²ÐµÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑеÑез HTTP, но RPC-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð±ÑдеÑ
    оÑпÑавлÑÑÑ ÑÐ²ÐµÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑеÑез WebSocket. Ðн Ñакже
    не поддеÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ ÑиÑла Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð²Ð°ÑÑей ÑоÑкой.
    Ð¡Ð¸Ð¼Ð²Ð¾Ð»Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ Ð² кодиÑовке UTF-8.

    ЧиÑÐ°Ñ ÑледÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾ÐºÑменÑаÑÐ¸Ñ Ð´Ð»Ñ JSON-RPC,
    инÑеÑпÑеÑиÑÑйÑе ÑÑÑÑкÑÑÑÑ ÐºÐ°Ðº JSON-обÑекÑÑ.

  ТеÑминологиÑ
    GID
     GID (или gid) - ÑÑо клÑÑ, Ð´Ð»Ñ ÑпÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹
     загÑÑзкой. ÐÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка бÑдеÑ
     подпиÑана ÑникалÑнÑм GID. GID ÑоÑÑаниÑÑÑ Ð² aria2
     как 64-биÑное двоиÑное знаÑение. ÐлÑ
     RPC-доÑÑÑпа, он должен бÑÑÑ Ð¿ÑедÑÑавлен в
     виде ÑеÑÑнадÑаÑеÑиÑной ÑÑÑоки из 16
     Ñимволов (напÑимеÑ, 2089b05ecca3d829). ÐбÑÑно,
     aria2 генеÑиÑÑÐµÑ ÑÑÐ¾Ñ GID Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹ загÑÑзки,
     но полÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¾Ð¿ÑеделиÑÑ GID
     вÑÑÑнÑÑ, иÑполÑзÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ --gid. ÐÑи запÑоÑе
     загÑÑзок по GID, Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе задаÑÑ ÑолÑко
     пÑеÑÐ¸ÐºÑ GID пока он ÑвлÑеÑÑÑ ÑникалÑнÑм ÑÑеди
     дÑÑгиÑ.

  RPC-авÑоÑизаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ ÑекÑеÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¼Ð°ÑкеÑÑ
    ÐаÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ñ 1.18.4, в дополнение к базовой
    HTTP-авÑоÑизаÑии, aria2 обеÑпеÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ method-level
    RPC-авÑоÑизаÑиÑ. РбÑдÑÑÐ¸Ñ Ð²ÐµÑÑиÑÑ, базоваÑ
    HTTP-авÑоÑизаÑÐ¸Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ñдалена и method-level
    RPC-авÑоÑизаÑÐ¸Ñ ÑÑÐ°Ð½ÐµÑ Ð¾Ð±ÑзаÑелÑной.

    ЧÑÐ¾Ð±Ñ Ð¸ÑполÑзоваÑÑ method-level RPC-авÑоÑизаÑиÑ,
    полÑзоваÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ ÑказаÑÑ ÑекÑеÑнÑй
    маÑÐºÐµÑ RPC-авÑоÑизаÑии, иÑполÑзÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ
    --rpc-secret. ÐÐ»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ вÑзова RPC-меÑода,
    вÑзÑваÑÑий должен вклÑÑаÑÑ Ð¼Ð°ÑÐºÐµÑ Ñ Ð¿ÑеÑикÑом
    token:. Ðаже когда паÑамеÑÑ --rpc-secret не
    иÑполÑзÑеÑÑÑ, и еÑли пеÑвÑм паÑамеÑÑом в
    RPC-меÑоде ÑвлÑеÑÑÑ ÑÑÑока и наÑинаеÑÑÑ Ñ token:, Ñо
    она бÑÐ´ÐµÑ ÑдалÑна из ÑпиÑка паÑамеÑÑов,
    пÑежде Ñем запÑÐ¾Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ð±ÑабоÑан.

    ÐапÑимеÑ, еÑли ÑекÑеÑнÑй маÑкеÑ
    RPC-авÑоÑизаÑии - $$secret$$, Ñо вÑзов RPC-меÑода
    aria2.addUri бÑÐ´ÐµÑ Ð²ÑглÑдеÑÑ ÑледÑÑÑим обÑазом:
     aria2.addUri("token:$$secret$$", ["http://example.org/file"])

    RPC-меÑод system.multicall обÑабаÑÑваеÑÑÑ Ð¾ÑобÑм
    обÑазом. ÐоÑколÑÐºÑ ÑпеÑиÑикаÑÐ¸Ñ XML-RPC
    позволÑÐµÑ Ð¸ÑполÑзоваÑÑ ÑолÑко один маÑÑив в
    каÑеÑÑве паÑамеÑÑа Ð´Ð»Ñ ÑÑого меÑода, Ð¼Ñ Ð½Ðµ
    ÑказÑваем маÑÐºÐµÑ Ð² вÑзове. ÐмеÑÑо ÑÑого
    каждÑй вложеннÑй вÑзов меÑода должен
    обеÑпеÑиваÑÑ Ð¼Ð°ÑÐºÐµÑ Ð² каÑеÑÑве пеÑвого
    паÑамеÑÑа, как опиÑано вÑÑе.

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐÑовеÑка ÑекÑеÑного маÑкеÑа в aria2
     ÑазÑабоÑана, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¿ÑоÑивоÑÑоÑÑÑ ÑоÑÑ Ð±Ñ
     опÑеделенное колиÑеÑÑво вÑемени,
     оÑлаблÑÑÑ Ð°Ñаки меÑодом гÑÑбой ÑилÑ/по
     ÑловаÑÑ Ð¿ÑоÑив RPC-инÑеÑÑейÑа. ÐоÑÑомÑ
     ÑекомендÑеÑÑÑ Ð¾ÑдаваÑÑ Ð¿ÑедпоÑÑение
     пакеÑнÑм или system.multicall запÑоÑам, когда
     ÑÑо необÑодимо.

     system.listMethods и system.listNotifications могÑÑ
     вÑполнÑÑÑÑÑ Ð±ÐµÐ· ÑекÑеÑного маÑкеÑа. Так
     они пÑоÑÑо возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð´Ð¾ÑÑÑпнÑе
     меÑодÑ/ÑведомлениÑ, и ниÑего не изменÑÑÑ,
     они безопаÑÐ½Ñ Ð±ÐµÐ· ÑекÑеÑного маÑкеÑа.

  ÐеÑодÑ
    ÐеÑÑ Ð¿ÑимеÑÑ ÐºÐ¾Ð´Ð° ÑовмеÑÑÐ¸Ð¼Ñ Ñ Python 2.7. ÐлÑ
    полÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑии о паÑамеÑÑе secret
    ÑмоÑÑиÑе RPC-авÑоÑизаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ ÑекÑеÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¼Ð°ÑкеÑÑ.

    aria2.addUri([secret], uris[, options[, position]])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод добавлÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð²ÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ.
       ÐаÑамеÑÑ uris - ÑÑо маÑÑив HTTP(S)/FTP/SFTP/BitTorrent
       Magnet URI (ÑÑÑоки), ÑказÑваÑÑие на один и ÑоÑ
       же ÑеÑÑÑÑ. ÐÑли Ð²Ñ ÑмеÑивайÑе URI,
       ÑказÑваÑÑие на ÑазнÑе ÑеÑÑÑÑÑ, Ñо загÑÑзка
       Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð½ÐµÑдаÑно завеÑÑиÑÑÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ бÑÑÑ
       повÑеждена без жалоб Ñо ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ aria2.
       ÐÑи добавлении BitTorrent Magnet URI, uris
       должен ÑодеÑжаÑÑ ÑолÑко один ÑлеменÑ, и
       он должен бÑÑÑ BitTorrent Magnet-ÑÑÑлкой.
       ÐаÑамеÑÑ options - ÑÑо ÑÑÑÑкÑÑÑа, а ÐµÑ ÑлеменÑÑ
       ÑвлÑÑÑÑÑ Ð¿Ð°Ñами Ð¸Ð¼Ñ Ð¸ знаÑение. СмоÑÑиÑе
       ниже ÐаÑамеÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ подÑобной
       инÑоÑмаÑии. ÐÑли паÑамеÑÑ position задан,
       Ñо он должен бÑÑÑ ÑелÑм ÑиÑлом, наÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ñ
       0. ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка бÑÐ´ÐµÑ Ð²ÑÑавлена на
       позиÑÐ¸Ñ position в оÑеÑÐµÐ´Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ. ÐÑли
       паÑамеÑÑ position пÑопÑÑен или болÑÑе Ñем
       ÑекÑÑий ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¾ÑеÑеди, Ñо новаÑ
       загÑÑзка бÑÐ´ÐµÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð° в конеÑ
       оÑеÑеди. ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ GID
       заÑегиÑÑÑиÑованной загÑÑзки.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

       СледÑÑÑий пÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑеÑ
       http://example.org/file в aria2:

         >>> import urllib2, json
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.addUri',
         ...            'params':[['http://example.org/file']]})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> c.read()
         '{"id":"qwer","jsonrpc":"2.0","result":"2089b05ecca3d829"}'

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

       СледÑÑÑий пÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑеÑ
       http://example.org/file в aria2:

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> s.aria2.addUri(['http://example.org/file'])
         '2089b05ecca3d829'

       СледÑÑÑий пÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð²ÑÑ
       загÑÑÐ·ÐºÑ Ñ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ Ð¸ÑÑоÑниками и некоÑоÑÑе
       паÑамеÑÑÑ:

         >>> s.aria2.addUri(['http://example.org/file', 'http://mirror/file'],
                   dict(dir="/tmp"))
         'd2703803b52216d1'

       СледÑÑÑий пÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ð¸
       вÑÑавлÑÐµÑ ÐµÑ Ð²Ð¿ÐµÑеди оÑеÑеди:

         >>> s.aria2.addUri(['http://example.org/file'], {}, 0)
         'ca3d829cee549a4d'

    aria2.addTorrent([secret], torrent[, uris[, options[, position]]])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод добавлÑÐµÑ BitTorrent-загÑÑзкÑ
       пÑÑем загÑÑзки .torrent-Ñайла. ÐÑли вÑ
       ÑоÑиÑе добавиÑÑ BitTorrent Magnet URI, взамен
       иÑполÑзÑйÑе меÑод aria2.addUri(). ÐаÑамеÑÑ
       torrent должен бÑÑÑ base64-кодиÑованной
       ÑÑÑокой, Ñ ÑодеÑжимÑм .torrent-Ñайла.
       ÐаÑамеÑÑ uris - ÑÑо маÑÑив c URI (ÑÑÑока).
       ÐаÑамеÑÑ uris иÑполÑзÑеÑÑÑ Ð´Ð»Ñ
       Web-ÑидиÑованиÑ. ÐÐ»Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑайловÑÑ
       ÑоÑÑенÑов, URI Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñм, коÑоÑÑй
       ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½Ð° ÑеÑÑÑÑ; еÑли URI заканÑиваеÑÑÑ
       Ñимволом /, Ñогда бÑÐ´ÐµÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¾ имÑ
       из torrent-Ñайла. ÐÐ»Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ÑайловÑÑ
       ÑоÑÑенÑов, ÑÑÐ¾Ð±Ñ cÑоÑмиÑоваÑÑ URI длÑ
       каждого Ñайла, бÑдÑÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ Ð¸Ð¼Ñ Ð¸
       пÑÑÑ Ð¸Ð· ÑоÑÑенÑа. ÐаÑамеÑÑ options - ÑÑо
       ÑÑÑÑкÑÑÑа, а ÐµÑ ÑлеменÑÑ ÑвлÑÑÑÑÑ Ð¿Ð°Ñами имÑ
       и знаÑение. СмоÑÑиÑе ниже ÐаÑамеÑÑÑ Ð´Ð»Ñ
       более подÑобной инÑоÑмаÑии. ÐÑли
       паÑамеÑÑ position задан, Ñо он должен бÑÑÑ
       ÑелÑм ÑиÑлом, наÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ñ 0. ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка
       бÑÐ´ÐµÑ Ð²ÑÑавлена на позиÑÐ¸Ñ position в
       оÑеÑÐµÐ´Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ. ÐÑли паÑамеÑÑ position
       пÑопÑÑен или болÑÑе Ñем ÑекÑÑий ÑазмеÑ
       оÑеÑеди, Ñо Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка бÑдеÑ
       добавлена в ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ Ð¾ÑеÑеди. ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод
       возвÑаÑÐ°ÐµÑ GID заÑегиÑÑÑиÑованной
       загÑÑзки. ÐÑли --rpc-save-upload-metadata задан
       как true, загÑÑженнÑе даннÑе ÑоÑÑанÑÑÑÑÑ Ð²
       Ñайл Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ¼ ÑеÑÑнадÑаÑеÑиÑной ÑÑÑоки
       SHA-1-ÑÑÑа ÑÑÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ Ð¿Ð»ÑÑ ".torrent", в каÑалог
       ÑказаннÑй в паÑамеÑÑе --dir. ÐапÑимеÑ, имÑ
       Ñайла Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ
       0a3893293e27ac0490424c06de4d09242215f0a6.torrent. ÐÑли Ñайл
       Ñ Ñаким же именем ÑÑÑеÑÑвÑеÑ, Ñо он бÑдеÑ
       пеÑезапиÑан! ÐÑли Ñайл не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ
       ÑÑпеÑно ÑоÑÑанен или --rpc-save-upload-metadata
       задан как false, Ñо загÑÑзки,
       добавленнÑе ÑÑим меÑодом, не ÑоÑÑанÑÑÑÑÑ
       пÑи помоÑи паÑамеÑÑа --save-session.

       СледÑÑÑие пÑимеÑÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑÑÑ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑнÑй
       Ñайл file.torrent.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json, base64
         >>> torrent = base64.b64encode(open('file.torrent').read())
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'asdf',
         ...            'method':'aria2.addTorrent', 'params':[torrent]})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> c.read()
         '{"id":"asdf","jsonrpc":"2.0","result":"2089b05ecca3d829"}'

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> s.aria2.addTorrent(xmlrpclib.Binary(open('file.torrent', mode='rb').read()))
         '2089b05ecca3d829'

    aria2.addMetalink([secret], metalink[, options[, position]])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод добавлÑÐµÑ Metalink-загÑÑÐ·ÐºÑ Ð¿ÑÑем
       загÑÑзки .metalink-Ñайла. ÐаÑамеÑÑ metalink
       должен бÑÑÑ base64-кодиÑованной ÑÑÑокой, Ñ
       ÑодеÑжимÑм .metalink-Ñайла. ÐаÑамеÑÑ options -
       ÑÑо ÑÑÑÑкÑÑÑа, а ÐµÑ ÑлеменÑÑ ÑвлÑÑÑÑÑ Ð¿Ð°Ñами
       Ð¸Ð¼Ñ Ð¸ знаÑение. СмоÑÑиÑе ниже ÐаÑамеÑÑÑ
       Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ подÑобной инÑоÑмаÑии. ÐÑли
       паÑамеÑÑ position задан, Ñо он должен бÑÑÑ
       ÑелÑм ÑиÑлом, наÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ñ 0. ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка
       бÑÐ´ÐµÑ Ð²ÑÑавлена на позиÑÐ¸Ñ position в
       оÑеÑÐµÐ´Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ. ÐÑли паÑамеÑÑ position
       пÑопÑÑен или болÑÑе Ñем ÑекÑÑий ÑазмеÑ
       оÑеÑеди, Ñо Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка бÑдеÑ
       добавлена в ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ Ð¾ÑеÑеди. ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод
       возвÑаÑÐ°ÐµÑ GID заÑегиÑÑÑиÑованной
       загÑÑзки. ÐÑли --rpc-save-upload-metadata задан
       как true, загÑÑженнÑе даннÑе ÑоÑÑанÑÑÑÑÑ Ð²
       Ñайл Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ¼ ÑеÑÑнадÑаÑеÑиÑной ÑÑÑоки
       SHA-1-ÑÑÑа ÑÑÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ Ð¿Ð»ÑÑ ".metalink", в
       каÑалог ÑказаннÑй в паÑамеÑÑе --dir.
       ÐапÑимеÑ, Ð¸Ð¼Ñ Ñайла Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ
       0a3893293e27ac0490424c06de4d09242215f0a6.metalink. ÐÑли
       Ñайл Ñ Ñаким же именем ÑÑÑеÑÑвÑеÑ, Ñо он
       бÑÐ´ÐµÑ Ð¿ÐµÑезапиÑан! ÐÑли Ñайл не можеÑ
       бÑÑÑ ÑÑпеÑно ÑоÑÑанен или
       --rpc-save-upload-metadata задан как false, Ñо
       загÑÑзки, добавленнÑе ÑÑим меÑодом, не
       ÑоÑÑанÑÑÑÑÑ Ð¿Ñи помоÑи паÑамеÑÑа --save-session.

       СледÑÑÑие пÑимеÑÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑÑÑ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑнÑй
       Ñайл file.meta4.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json, base64
         >>> metalink = base64.b64encode(open('file.meta4').read())
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.addMetalink',
         ...            'params':[metalink]})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> c.read()
         '{"id":"qwer","jsonrpc":"2.0","result":["2089b05ecca3d829"]}'

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> s.aria2.addMetalink(xmlrpclib.Binary(open('file.meta4', mode='rb').read()))
         ['2089b05ecca3d829']

    aria2.remove([secret], gid)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод ÑдалÑÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ, коÑоÑаÑ
       обознаÑена gid (ÑÑÑока). ÐÑли Ñказана
       загÑÑзка, коÑоÑÐ°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑжаеÑÑÑ Ð² даннÑй
       моменÑ, Ñо ÑнаÑала она оÑÑановиÑÑÑ. СÑаÑÑÑ
       ÑÐ´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÐ°Ð½ÐµÑ removed (Ñдаленно). ÐÑоÑ
       меÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ GID Ñдаленной
       загÑÑзки.

       СледÑÑÑие пÑимеÑÑ ÑдалÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ c
       GID#2089b05ecca3d829.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.remove',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829']})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> c.read()
         '{"id":"qwer","jsonrpc":"2.0","result":"2089b05ecca3d829"}'

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> s.aria2.remove('2089b05ecca3d829')
         '2089b05ecca3d829'

    aria2.forceRemove([secret], gid)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод ÑдалÑÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ, коÑоÑаÑ
       обознаÑена gid. ÐеÑод дейÑÑвÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð¾
       aria2.remove(), за иÑклÑÑением Ñого, ÑÑо меÑод
       ÑдалÑÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ð±ÐµÐ· вÑполнениÑ
       какиÑ-либо дейÑÑвий, коÑоÑÑе ÑÑебÑÑÑ
       вÑемени, напÑÐ¸Ð¼ÐµÑ ÑвÑÐ·Ñ Ñ
       BitTorrent-ÑÑекеÑами Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ ÑегиÑÑÑаÑии
       загÑÑзки.

    aria2.pause([secret], gid)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод пÑиоÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ,
       коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñена gid (ÑÑÑока). СÑаÑÑÑ
       пÑиоÑÑановки ÑÑÐ°Ð½ÐµÑ paused
       (пÑиоÑÑановлено). ÐÑли загÑÑзка
       акÑивна, Ñо загÑÑзка пеÑемеÑÑиÑÑÑ Ð²
       наÑало оÑеÑеди ожиданиÑ. Ðока ÑÑаÑÑÑ
       paused, загÑÑзка не наÑнеÑÑÑ. ÐÐ»Ñ ÑменÑ
       ÑÑаÑÑÑа на waiting, иÑполÑзÑйÑе меÑод
       aria2.unpause(). ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ GID
       пÑиоÑÑановленной загÑÑзки.

    aria2.pauseAll([secret])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод ÑквиваленÑен по вÑзовÑ
       aria2.pause(), Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹
       акÑивной/ожидаÑÑей закаÑки. ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод
       возвÑаÑÐ°ÐµÑ OK.

    aria2.forcePause([secret], gid)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод пÑиоÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ,
       коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñена gid. ÐеÑод дейÑÑвÑеÑ
       подобно aria2.pause(), за иÑклÑÑением Ñого,
       ÑÑо меÑод пÑиоÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки
       без вÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ-либо дейÑÑвий,
       коÑоÑÑе ÑÑебÑÑÑ Ð²Ñемени,напÑÐ¸Ð¼ÐµÑ ÑвÑÐ·Ñ Ñ
       BitTorrent-ÑÑекеÑами Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ ÑегиÑÑÑаÑии
       загÑÑзки.

    aria2.forcePauseAll([secret])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод ÑквиваленÑен по вÑзовÑ
       aria2.forcePause(), Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹
       акÑивной/ожидаÑÑей загÑÑзки. ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод
       возвÑаÑÐ°ÐµÑ OK.

    aria2.unpause([secret], gid)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод изменÑÐµÑ ÑÑаÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки,
       коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñена 'gid' (ÑÑÑока), Ñ paused на
       waiting, ÑÑо позволÑÐµÑ Ð¿ÐµÑезапÑÑкаÑÑ
       загÑÑзкÑ. ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ GID
       загÑÑзки, ÑнÑÑой Ñ Ð¿Ð°ÑзÑ.

    aria2.unpauseAll([secret])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод ÑквиваленÑен по вÑзовÑ
       aria2.unpause(), Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹
       пÑиоÑÑановленной загÑÑзки. ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод
       возвÑаÑÐ°ÐµÑ OK.

    aria2.tellStatus([secret], gid[, keys])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ ÑоÑÑоÑние загÑÑзки,
       коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñена gid (ÑÑÑока). ÐаÑамеÑÑ
       keys - ÑÑо маÑÑив ÑÑÑок. ÐÑли keys Ñказан, Ñо
       оÑÐ²ÐµÑ ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ ÑолÑко клÑÑи в маÑÑиве keys.
       ÐÑли keys пÑÑÑой или пÑопÑÑен, Ñо оÑвеÑ
       ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ Ð²Ñе клÑÑи. ÐÑо полезно, еÑли вÑ
       ÑоÑиÑе иÑполÑзоваÑÑ Ð¾Ð¿ÑеделеннÑе
       паÑамеÑÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¸ÑклÑÑиÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑво
       пеÑеÑÑлок. ÐапÑимеÑ,
       aria2.tellStatus("2089b05ecca3d829", ["gid", "status"])
       возвÑаÑÐ¸Ñ ÑолÑко клÑÑи gid и status. ÐÑÐ²ÐµÑ -
       ÑÑо ÑÑÑÑкÑÑÑа и ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ ÑледÑÑÑие клÑÑи.
       ÐнаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвлÑÑÑÑÑ ÑÑÑоками.

       gid  GID загÑÑзки.

       status active - загÑÑжаемаÑ/ÑидиÑÑÐµÐ¼Ð°Ñ Ð²
           даннÑй моменÑ. waiting - ожидаÑÑÐ°Ñ Ð²
           оÑеÑеди; загÑÑзка не наÑалаÑÑ. paused
           - пÑиоÑÑановленнаÑ. error -
           оÑÑановленнаÑ, Ñ.к. пÑоизоÑла
           оÑибка. complete - оÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¸
           завеÑÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка. removed -
           ÑÐ´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑелем загÑÑзка.

       totalLength
           ÐбÑий обÑÑм загÑÑзки в байÑаÑ.

       completedLength
           ÐагÑÑженнÑй обÑÑм загÑÑзки в байÑаÑ.

       uploadLength
           ÐÑгÑÑженнÑй обÑÑм загÑÑзки в байÑаÑ.

       bitfield
           ШеÑÑнадÑаÑеÑиÑное пÑедÑÑавление
           пÑоÑеÑÑа загÑÑзки. СÑаÑÑий биÑ
           ÑооÑвеÑÑÑвÑÐµÑ Ð±Ð»Ð¾ÐºÑ Ñ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑом 0.
           ÐÑбÑе биÑÑ ÑÑÑанавливаÑÑÑÑ, еÑли
           блоки загÑÑÐ¶ÐµÐ½Ñ Ð¸ не
           ÑÑÑанавливаÑÑÑÑ, еÑли блоки не
           загÑÑÐ¶ÐµÐ½Ñ Ð¸/или оÑÑÑÑÑÑвÑÑÑ. ÐÑбÑе
           избÑÑоÑнÑе биÑÑ Ð² конÑе
           ÑÑÑанавливаÑÑÑÑ Ð² 0. ÐÑли загÑÑзка еÑÑ
           не бÑла запÑÑена, ÑÑÐ¾Ñ ÐºÐ»ÑÑ Ð½Ðµ бÑдеÑ
           вклÑÑÑн в оÑвеÑ.

       downloadSpeed
           СкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки в байÑ/Ñек.

       uploadSpeed
           СкоÑоÑÑÑ Ð²ÑгÑÑзки в байÑ/Ñек.

       infoHash
           ÐнÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¾ ÑÑÑе (InfoHash). ТолÑко длÑ
           BitTorrent.

       numSeeders
           ÐолиÑеÑÑво Ñидов, к коÑоÑÑм
           подклÑÑена aria2. ТолÑко Ð´Ð»Ñ BitTorrent.

       seeder true - еÑли локалÑÐ½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑÐ½Ð°Ñ ÑоÑка
           ÑвлÑеÑÑÑ Ñидом. ÐнаÑе false. ТолÑко длÑ
           BitTorrent.

       pieceLength
           Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ° в байÑаÑ.

       numPieces
           ÐолиÑеÑÑво блоков.

       connections
           ÐолиÑеÑÑво пиÑов/ÑеÑвеÑов, к коÑоÑÑм
           подклÑÑена aria2.

       errorCode
           Ðод поÑледней оÑибки Ð´Ð»Ñ ÑÑого
           ÑлеменÑа, еÑли ÑÐ°ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑÑÑ.
           ÐнаÑение ÑвлÑеÑÑÑ ÑÑÑокой. ÐодÑ
           оÑибок опÑÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ñ Ð² Ñазделе ÐÐÐЫ
           ÐÐÐÐРШÐÐÐЯ. ÐÑо знаÑение доÑÑÑпно
           ÑолÑко Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑÑановленнÑÑ/завеÑÑÑннÑÑ
           загÑÑзок.

       errorMessage
           СообÑение об оÑибке, Ñдобное
           (надеÑÑÑ) Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾ÑпÑиÑÑиÑ, ÑвÑзанной Ñ
           errorCode.

       followedBy
           СпиÑок Ñ GID, коÑоÑÑе ÑгенеÑиÑÑÑÑÑÑ Ð²
           ÑезÑлÑÑаÑе ÑÑой загÑÑзки. ÐапÑимеÑ,
           когда aria2 загÑÑÐ¶Ð°ÐµÑ Metalink-Ñайл, Ñо
           ÑÑо генеÑиÑÑÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки, опиÑаннÑе в
           Metalink-Ñайле (Ñм. паÑамеÑÑ
           --follow-metalink). ÐÑо знаÑение полезно
           Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑÑÐ»ÐµÐ¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð°Ð²ÑомаÑиÑеÑки
           ÑгенеÑиÑованнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок. ÐÑли ÑакиÑ
           загÑÑзок неÑ, Ñо клÑÑ Ð½Ðµ бÑдеÑ
           вклÑÑÑн в оÑвеÑ.

       following
           ÐбÑаÑÐ½Ð°Ñ ÑÑÑлка Ð´Ð»Ñ followedBy. У
           загÑÑзки, вклÑÑÑнной в followedBy, еÑÑÑ
           GID ÑÑого обÑекÑа в ÑÑом знаÑении
           following.

       belongsTo
           GID ÑодиÑелÑÑкой загÑÑзки. ÐекоÑоÑÑе
           загÑÑзки ÑвлÑÑÑÑÑ ÑаÑÑÑÑ Ð´ÑÑгой
           загÑÑзки. ÐапÑимеÑ, еÑли Ñайл в
           Metalink ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ BitTorrent ÑеÑÑÑÑÑ,
           загÑÑзки ".torrent" Ñайлов бÑдÑÑ ÑаÑÑÑми
           ÑÑого ÑодиÑелÑ. ÐÑли ÑÑа загÑÑзка не
           Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÑодиÑелÑ, Ñо клÑÑ Ð½Ðµ бÑдеÑ
           вклÑÑÑн в оÑвеÑ.

       dir  ÐаÑалог Ð´Ð»Ñ ÑоÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñайлов.

       files ÐозвÑаÑÐ°ÐµÑ ÑпиÑок Ñайлов. ÐлеменÑÑ
           ÑпиÑка - ÑÑо ÑÑÑÑкÑÑÑÑ, Ñакие же, ÑÑо и в
           меÑоде aria2.getFiles().

       bittorrent
           СÑÑÑкÑÑÑа, в коÑоÑой ÑодеÑжиÑÑÑ
           инÑоÑмаÑиÑ, извлеÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð·
           .torrent-Ñайла. ТолÑко Ð´Ð»Ñ BitTorrent.
           СодеÑÐ¶Ð¸Ñ ÑледÑÑÑие полÑ.

           announceList
              СпиÑок ÑпиÑков URI анонÑа. ÐÑли
              ÑоÑÑÐµÐ½Ñ ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ `announce, а не
              announce-list`, Ñо announce`
              конвеÑÑиÑÑеÑÑÑ Ð² ÑоÑÐ¼Ð°Ñ announce-list`.

           comment
              ÐомменÑаÑий ÑоÑÑенÑа.
              ÐÑполÑзÑеÑÑÑ comment.utf-8, еÑли
              доÑÑÑпно.

           creationDate
              ÐÑÐµÐ¼Ñ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑоÑÑенÑа.
              ÐнаÑение ÑвлÑеÑÑÑ ÑелÑм ÑиÑлом, Ñ
              наÑала века, измеÑÑеÑÑÑ Ð²
              ÑекÑндаÑ.

           mode  ФайловÑй Ñежим ÑоÑÑенÑа.
              ÐнаÑение одно из двÑÑ: single
              (одиноÑнÑй) или multi
              (множеÑÑвеннÑй).

           info  СÑÑÑкÑÑÑа, коÑоÑÐ°Ñ ÑодеÑжиÑ
              даннÑе из Ñаздела Info. Ðна
              ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ ÑледÑÑÑие полÑ.

              name  Ð¸Ð¼Ñ Ð² Ñазделе info.
                  ÐÑполÑзÑеÑÑÑ name.utf-8, еÑли
                  доÑÑÑпно.

       verifiedLength
           ÐолиÑеÑÑво пÑовеÑеннÑÑ Ð±Ð°Ð¹Ñ Ð²Ð¾ вÑемÑ
           пÑовеÑки ÑÑÑа. ÐÑо поле поÑвлÑеÑÑÑ
           ÑолÑко Ñогда, когда загÑÑзка
           наÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ Ð¿ÑовеÑÑÑÑ ÑÑÑ.

       verifyIntegrityPending
           true - еÑли ÑÑа загÑÑзка Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°ÐµÑ Ð²
           оÑеÑеди пÑовеÑки ÑÑÑа. ÐÑо поле
           поÑвлÑеÑÑÑ ÑолÑко Ñогда, когда ÑÑа
           загÑÑзка наÑодиÑÑÑ Ð² оÑеÑеди.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

       СледÑÑÑий пÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ°ÐµÑ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¾
       загÑÑзке Ñ GID#2089b05ecca3d829:

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.tellStatus',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829']})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': {u'bitfield': u'0000000000',
               u'completedLength': u'901120',
               u'connections': u'1',
               u'dir': u'/downloads',
               u'downloadSpeed': u'15158',
               u'files': [{u'index': u'1',
                     u'length': u'34896138',
                     u'completedLength': u'34896138',
                     u'path': u'/downloads/file',
                     u'selected': u'true',
                     u'uris': [{u'status': u'used',
                           u'uri': u'http://example.org/file'}]}],
               u'gid': u'2089b05ecca3d829',
               u'numPieces': u'34',
               u'pieceLength': u'1048576',
               u'status': u'active',
               u'totalLength': u'34896138',
               u'uploadLength': u'0',
               u'uploadSpeed': u'0'}}

       СледÑÑÑий пÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ°ÐµÑ ÑолÑко
       опÑеделÑннÑе клÑÑи:

         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.tellStatus',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829',
         ...                 ['gid',
         ...                 'totalLength',
         ...                 'completedLength']]})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': {u'completedLength': u'5701632',
               u'gid': u'2089b05ecca3d829',
               u'totalLength': u'34896138'}}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

       СледÑÑÑий пÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ°ÐµÑ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¾
       загÑÑзке Ñ GID#2089b05ecca3d829:

         >>> import xmlrpclib
         >>> from pprint import pprint
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> r = s.aria2.tellStatus('2089b05ecca3d829')
         >>> pprint(r)
         {'bitfield': 'ffff80',
         'completedLength': '34896138',
         'connections': '0',
         'dir': '/downloads',
         'downloadSpeed': '0',
         'errorCode': '0',
         'files': [{'index': '1',
               'length': '34896138',
               'completedLength': '34896138',
               'path': '/downloads/file',
               'selected': 'true',
               'uris': [{'status': 'used',
                    'uri': 'http://example.org/file'}]}],
         'gid': '2089b05ecca3d829',
         'numPieces': '17',
         'pieceLength': '2097152',
         'status': 'complete',
         'totalLength': '34896138',
         'uploadLength': '0',
         'uploadSpeed': '0'}

       СледÑÑÑий пÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ°ÐµÑ ÑолÑко
       опÑеделÑннÑе клÑÑи:

         >>> r = s.aria2.tellStatus('2089b05ecca3d829', ['gid', 'totalLength', 'completedLength'])
         >>> pprint(r)
         {'completedLength': '34896138', 'gid': '2089b05ecca3d829', 'totalLength': '34896138'}

    aria2.getUris([secret], gid)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ URI, иÑполÑзÑемÑе в
       загÑÑзке, коÑоÑÑе обознаÑÐµÐ½Ñ gid (ÑÑÑока).
       ÐÑÐ²ÐµÑ - ÑÑо маÑÑив ÑÑÑÑкÑÑÑ Ð¸ они ÑодеÑжаÑ
       ÑледÑÑÑие клÑÑи. ÐнаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвлÑÑÑÑÑ ÑÑÑокой.

       uri  URI

       status 'used', еÑли URI иÑполÑзÑеÑÑÑ. 'waiting',
           еÑли URI вÑе еÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°ÐµÑ Ð² оÑеÑеди.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.getUris',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829']})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': [{u'status': u'used',
                u'uri': u'http://example.org/file'}]}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> from pprint import pprint
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> r = s.aria2.getUris('2089b05ecca3d829')
         >>> pprint(r)
         [{'status': 'used', 'uri': 'http://example.org/file'}]

    aria2.getFiles([secret], gid)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ ÑпиÑок Ñайлов
       загÑÑзки, коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñена gid (ÑÑÑока).
       ÐÑÐ²ÐµÑ - ÑÑо маÑÑив ÑÑÑÑкÑÑÑ, коÑоÑÑе ÑодеÑжаÑ
       ÑледÑÑÑие клÑÑи. ÐнаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвлÑÑÑÑÑ
       ÑÑÑоками.

       index ÐÐ½Ð´ÐµÐºÑ Ñайла, наÑинаеÑÑÑ Ñ 1, в Ñом же
           поÑÑдке, как ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑвлÑÑÑÑÑ Ð²
           многоÑайловом ÑоÑÑенÑе.

       path  ÐÑÑÑ Ðº ÑайлÑ.

       length Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ñайла в байÑа.

       completedLength
           ÐагÑÑженнÑй обÑÑм Ñайла в байÑаÑ.
           ÐбÑаÑиÑе внимание, вполне
           возможно, ÑÑо ÑÑмма completedLength
           менÑÑе Ñем возвÑаÑÐ°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¼ÐµÑодом
           aria2.tellStatus(). ÐÑо поÑомÑ, ÑÑо в
           completedLength aria2.getFiles() вклÑÑÐµÐ½Ñ ÑолÑко
           завеÑÑеннÑе блоки. С дÑÑгой ÑÑоÑонÑ,
           в completedLength aria2.tellStatus() Ñакже
           вклÑÑÐµÐ½Ñ ÑаÑÑиÑно завеÑÑÑннÑе блоки.

       selected
           true - еÑли ÑÑÐ¾Ñ Ñайл вÑбÑан паÑамеÑÑом
           --select-file. ÐÑли паÑамеÑÑ --select-file не
           Ñказан или ÑÑо одноÑайловÑй ÑоÑÑенÑ
           или загÑÑзка вообÑе не ÑоÑÑенÑ, Ñо
           ÑÑо знаÑение вÑегда бÑÐ´ÐµÑ true. ÐнаÑе
           false.

       uris  ÐозвÑаÑÐ°ÐµÑ ÑпиÑок URI Ð´Ð»Ñ ÑÑого Ñайла.
           Тип ÑлеменÑа ÑÐ°ÐºÐ°Ñ Ð¶Ðµ ÑÑÑÑкÑÑÑа, ÑÑо
           иÑполÑзÑеÑÑÑ Ð² меÑоде aria2.getUris().

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.getFiles',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829']})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': [{u'index': u'1',
                u'length': u'34896138',
                u'completedLength': u'34896138',
                u'path': u'/downloads/file',
                u'selected': u'true',
                u'uris': [{u'status': u'used',
                     u'uri': u'http://example.org/file'}]}]}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> from pprint import pprint
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> r = s.aria2.getFiles('2089b05ecca3d829')
         >>> pprint(r)
         [{'index': '1',
          'length': '34896138',
          'completedLength': '34896138',
          'path': '/downloads/file',
          'selected': 'true',
          'uris': [{'status': 'used',
               'uri': 'http://example.org/file'}]}]

    aria2.getPeers([secret], gid)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ ÑпиÑок пиÑов
       загÑÑзки, коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñена gid (ÑÑÑока).
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод ÑолÑко Ð´Ð»Ñ BitTorrent. ÐÑÐ²ÐµÑ - ÑÑо
       маÑÑив ÑÑÑÑкÑÑÑ, коÑоÑÑе ÑодеÑÐ¶Ð°Ñ ÑледÑÑÑие
       клÑÑи. ÐнаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвлÑÑÑÑÑ ÑÑÑоками.

       peerId ÐакодиÑованное ID пиÑа.

       ip   IP-адÑÐµÑ Ð¿Ð¸Ñа.

       port  ÐÐ¾Ð¼ÐµÑ Ð¿Ð¾ÑÑа пиÑа.

       bitfield
           ШеÑÑнадÑаÑеÑиÑное пÑедÑÑавление
           пÑоÑеÑÑа загÑÑзки. СÑаÑÑий биÑ
           ÑооÑвеÑÑÑвÑÐµÑ Ð±Ð»Ð¾ÐºÑ Ñ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑом 0. ÐиÑ
           ÑÑÑанавливаеÑÑÑ, еÑли блок доÑÑÑпен
           и не ÑÑÑанавливаеÑÑÑ, еÑли блок
           оÑÑÑÑÑÑвÑеÑ. ÐÑбÑе запаÑнÑе биÑÑ Ð²
           конÑе ÑÑÑанавливаÑÑÑÑ Ð² 0.

       amChoking
           true - еÑли aria2 блокиÑÑÐµÑ Ð¿Ð¸Ñа. ÐнаÑе
           false.

       peerChoking
           true - еÑли Ð¿Ð¸Ñ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸ÑÑÐµÑ aria2. ÐнаÑе
           false.

       downloadSpeed
           СкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки (байÑ/Ñек), Ñ
           коÑоÑой ÑÑÐ¾Ñ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ°ÐµÑ Ð¾Ñ Ð¿Ð¸Ñа.

       uploadSpeed
           СкоÑоÑÑÑ Ð²ÑгÑÑзки (байÑ/Ñек), Ñ
           коÑоÑой ÑÑÐ¾Ñ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ Ð¾ÑÐ´Ð°ÐµÑ Ð¿Ð¸ÑÑ.

       seeder true - еÑли ÑÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¸Ñ ÑвлÑеÑÑÑ Ñидом.
           ÐнаÑе false.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.getPeers',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829']})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': [{u'amChoking': u'true',
                u'bitfield': u'ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff',
                u'downloadSpeed': u'10602',
                u'ip': u'10.0.0.9',
                u'peerChoking': u'false',
                u'peerId': u'aria2%2F1%2E10%2E5%2D%87%2A%EDz%2F%F7%E6',
                u'port': u'6881',
                u'seeder': u'true',
                u'uploadSpeed': u'0'},
               {u'amChoking': u'false',
                u'bitfield': u'ffffeff0fffffffbfffffff9fffffcfff7f4ffff',
                u'downloadSpeed': u'8654',
                u'ip': u'10.0.0.30',
                u'peerChoking': u'false',
                u'peerId': u'bittorrent client758',
                u'port': u'37842',
                u'seeder': u'false',
                u'uploadSpeed': u'6890'}]}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> from pprint import pprint
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> r = s.aria2.getPeers('2089b05ecca3d829')
         >>> pprint(r)
         [{'amChoking': 'true',
          'bitfield': 'ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff',
          'downloadSpeed': '10602',
          'ip': '10.0.0.9',
          'peerChoking': 'false',
          'peerId': 'aria2%2F1%2E10%2E5%2D%87%2A%EDz%2F%F7%E6',
          'port': '6881',
          'seeder': 'true',
          'uploadSpeed': '0'},
         {'amChoking': 'false',
          'bitfield': 'ffffeff0fffffffbfffffff9fffffcfff7f4ffff',
          'downloadSpeed': '8654',
          'ip': '10.0.0.30',
          'peerChoking': 'false',
          'peerId': 'bittorrent client758',
          'port': '37842',
          'seeder': 'false,
          'uploadSpeed': '6890'}]

    aria2.getServers([secret], gid)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ ÑекÑÑие
       подклÑÑеннÑе HTTP(S)/FTP/SFTP-ÑеÑвеÑÑ
       загÑÑзки, коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñена gid (ÑÑÑока).
       ÐÑÐ²ÐµÑ - ÑÑо маÑÑив ÑÑÑÑкÑÑÑ, коÑоÑÑе ÑодеÑжаÑ
       ÑледÑÑÑие клÑÑи. ÐнаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвлÑÑÑÑÑ ÑÑÑоками.

       index ÐÐ½Ð´ÐµÐºÑ Ñайла, наÑинаеÑÑÑ Ñ 1, в Ñом же
           поÑÑдке, как ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑвлÑÑÑÑÑ Ð²
           многоÑайловом metalink.

       servers
           СпиÑок ÑÑÑÑкÑÑÑ, коÑоÑÑе ÑодеÑжаÑ
           ÑледÑÑÑие клÑÑи.

           uri  ÐÑÑоднÑй URI.

           currentUri
              ÐÑо URI в наÑÑоÑÑее вÑемÑ
              иÑполÑзÑеÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки. ÐÑли
              пÑоиÑÑÐ¾Ð´Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑенапÑавление,
              currentUri и uri могÑÑ Ð¾ÑлиÑаÑÑÑÑ.

           downloadSpeed
              СкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки (байÑ/Ñек)

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.getServers',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829']})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': [{u'index': u'1',
                u'servers': [{u'currentUri': u'http://example.org/file',
                       u'downloadSpeed': u'10467',
                       u'uri': u'http://example.org/file'}]}]}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> from pprint import pprint
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> r = s.aria2.getServers('2089b05ecca3d829')
         >>> pprint(r)
         [{'index': '1',
          'servers': [{'currentUri': 'http://example.org/dl/file',
                'downloadSpeed': '20285',
                'uri': 'http://example.org/file'}]}]

    aria2.tellActive([secret][, keys])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ ÑпиÑок акÑивнÑÑ
       загÑÑзок. ÐÑÐ²ÐµÑ - ÑÑо маÑÑив ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ Ð¶Ðµ
       ÑÑÑÑкÑÑÑ, возвÑаÑаемÑÑ Ð¼ÐµÑодом
       aria2.tellStatus(). Ðа ÑазÑÑÑнениÑми о паÑамеÑÑе
       keys, обÑаÑиÑеÑÑ Ðº меÑÐ¾Ð´Ñ aria2.tellStatus().

    aria2.tellWaiting([secret], offset, num[, keys])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ ÑпиÑок ожидаÑÑиÑ
       загÑÑзок, вклÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑиоÑÑановленнÑе
       загÑÑзки. offset ÑвлÑеÑÑÑ ÑелÑм ÑиÑлом и
       ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ ÑмеÑение, наÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ð¾Ñ
       ожидаÑÑей загÑÑзки. num ÑвлÑеÑÑÑ ÑелÑм
       ÑиÑлом и ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑное ÑиÑло
       возвÑаÑаемÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок. Ðа ÑазÑÑÑнениÑми
       о паÑамеÑÑе keys, обÑаÑиÑеÑÑ Ðº меÑодÑ
       aria2.tellStatus().

       ÐÑли ÑмеÑение положиÑелÑное Ñелое
       ÑиÑло, Ñо ÑÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки
       в диапазоне [offset, offset*+*num).

       offset Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¾ÑÑиÑаÑелÑнÑм ÑелÑм ÑиÑлом.
       offset == -1 ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½Ð° поÑледнеÑ
       загÑÑзкÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°ÐµÑ Ð² оÑеÑеди, а
       offset == -2 ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½Ð° загÑÑÐ·ÐºÑ Ð¿ÐµÑед
       поÑледней, и Ñак далее. Тогда
       загÑÑзки в оÑвеÑе наÑодÑÑÑÑ Ð² обÑаÑном
       поÑÑдке.

       ÐапÑимеÑ, допÑÑÑим, ÑÑо еÑÑÑ ÑÑи загÑÑзки
       "A","B" и "C", в ÑÑом поÑÑдке, коÑоÑÑе
       ожидаÑÑ. aria2.tellWaiting(0, 1) возвÑаÑÐ¸Ñ ["A"].
       aria2.tellWaiting(1, 2) возвÑаÑÐ¸Ñ ["B", "C"].
       aria2.tellWaiting(-1, 2) возвÑаÑÐ¸Ñ ["C", "B"].

       ÐÑÐ²ÐµÑ - ÑÑо маÑÑив ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ Ð¶Ðµ ÑÑÑÑкÑÑÑ,
       возвÑаÑаемÑÑ Ð¼ÐµÑодом aria2.tellStatus().

    aria2.tellStopped([secret], offset, num[, keys])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ ÑпиÑок
       оÑÑановленнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок. offset ÑвлÑеÑÑÑ
       ÑелÑм ÑиÑлом и ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ ÑмеÑение,
       наÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ñледней, недавно
       оÑÑановленной, загÑÑзки. num ÑвлÑеÑÑÑ
       ÑелÑм ÑиÑлом и ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑное
       ÑиÑло возвÑаÑаемÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок. Ðа
       ÑазÑÑÑнениÑми о паÑамеÑÑе keys, обÑаÑиÑеÑÑ
       к меÑÐ¾Ð´Ñ aria2.tellStatus().

       offset и num имеÑÑ ÑакÑÑ Ð¶Ðµ ÑеманÑикÑ, как
       опиÑано в меÑоде aria2.tellWaiting().

       ÐÑÐ²ÐµÑ - ÑÑо маÑÑив ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ Ð¶Ðµ ÑÑÑÑкÑÑÑ,
       возвÑаÑаемÑÑ Ð¼ÐµÑодом aria2.tellStatus().

    aria2.changePosition([secret], gid, pos, how)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод менÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки,
       коÑоÑÐ°Ñ Ð² оÑеÑеди обознаÑена gid. pos
       ÑвлÑеÑÑÑ ÑелÑм ÑиÑлом. how ÑвлÑеÑÑÑ ÑÑÑокой.
       ÐÑли how - POS_SET, Ñо ÑÑо пеÑемеÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ
       на позиÑиÑ, оÑноÑиÑелÑно наÑала
       оÑеÑеди. ÐÑли how - POS_CUR, ÑÑо пеÑемеÑÑиÑ
       загÑÑÐ·ÐºÑ Ð½Ð° позиÑиÑ, оÑноÑиÑелÑно
       ÑекÑÑей позиÑии. ÐÑли how - POS_END, ÑÑо
       пеÑемеÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ð½Ð° позиÑиÑ,
       оÑноÑиÑелÑно конÑа оÑеÑеди. ÐÑли ÑелеваÑ
       позиÑÐ¸Ñ Ð¼ÐµÐ½ÑÑе Ñем 0 или за пÑеделами
       конÑа оÑеÑеди, ÑÑо пеÑемеÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ð²
       наÑало или ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ Ð¾ÑеÑеди
       ÑооÑвеÑÑÑвенно. ÐÑÐ²ÐµÑ ÑвлÑеÑÑÑ ÑелÑм
       ÑиÑлом, обознаÑаÑÑее полÑÑаÑÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑиÑ.

       ÐапÑимеÑ, еÑли ÑекÑÑей позиÑией
       GID#2089b05ecca3d829 ÑвлÑеÑÑÑ 3, Ñо
       aria2.changePosition('2089b05ecca3d829', -1, 'POS_CUR')
       Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð½Ð° 2. ÐополниÑелÑно
       aria2.changePosition('2089b05ecca3d829', 0, 'POS_SET')
       Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð½Ð° 0 (наÑало оÑеÑеди).

       СледÑÑÑие пÑимеÑÑ Ð¿ÐµÑемеÑаÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ
       GID#2089b05ecca3d829 в наÑало оÑеÑеди.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.changePosition',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829', 0, 'POS_SET']})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer', u'jsonrpc': u'2.0', u'result': 0}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> s.aria2.changePosition('2089b05ecca3d829', 0, 'POS_SET')
         0

    aria2.changeUri([secret], gid, fileIndex, delUris, addUris[, position])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод ÑдалÑÐµÑ URI в delUris из загÑÑзки
       и добавлÑÐµÑ URI в addUris к загÑÑзке,
       коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñена gid. delUris и addUris
       ÑвлÑÑÑÑÑ ÑпиÑками ÑÑÑок. ÐагÑÑзка можеÑ
       ÑодеÑжаÑÑ Ð½ÐµÑколÑко Ñайлов и URI
       пÑилагаÑÑÑÑ Ðº ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼Ñ ÑайлÑ. fileIndex
       иÑполÑзÑеÑÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð²ÑбÑаÑÑ Ñайл длÑ
       ÑдалениÑ/подклÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ URI. fileIndex
       наÑинаеÑÑÑ Ñ 1. position иÑполÑзÑеÑÑÑ Ð´Ð»Ñ
       ÑказаниÑ, кÑда бÑдÑÑ Ð²ÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ URI в
       ÑÑÑеÑÑвÑÑÑем ÑпиÑке ожидаÑÑÐ¸Ñ URI. position
       наÑинаеÑÑÑ Ñ 0. Ðогда position пÑопÑÑено, URI
       добавлÑÑÑÑÑ Ð² ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ ÑпиÑка. ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод
       ÑнаÑала вÑполнÑÐµÑ Ñдаление, а поÑом
       добавление. position ÑÑо позиÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ñле URI,
       коÑоÑÑе бÑдÑÑ ÑдаленÑ, а не позиÑиÑ,
       когда меÑод вÑзÑваеÑÑÑ. ÐÑи Ñдалении URI,
       еÑли одинаковÑе URI ÑÑÑеÑÑвÑÑÑ Ð² загÑÑзке,
       ÑолÑко один из Ð½Ð¸Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ñдален, длÑ
       каждого URI в delUris. ÐÑÑгими Ñловами,
       еÑли еÑÑÑ ÑÑи URI http://example.org/aria2 и Ð²Ñ ÑоÑиÑе
       ÑдалиÑÑ Ð¸Ñ Ð²Ñе, Ñо Ð²Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ ÑказаÑÑ (по
       кÑайней меÑе) 3 http://example.org/aria2 в delUris. Ð‐
       ÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ ÑпиÑок, коÑоÑÑй
       ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ Ð´Ð²Ð° ÑелÑÑ ÑиÑла. ÐеÑвое -
       колиÑеÑÑво ÑдаленнÑÑ URI. ÐÑоÑое -
       колиÑеÑÑво добавленнÑÑ URI.

       СледÑÑÑие пÑимеÑÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑÑÑ URI
       http://example.org/file к ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ñ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑом 1,
       пÑинадлежаÑий загÑÑзке GID#2089b05ecca3d829.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.changeUri',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829', 1, [],
                           ['http://example.org/file']]})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer', u'jsonrpc': u'2.0', u'result': [0, 1]}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> s.aria2.changeUri('2089b05ecca3d829', 1, [],
                    ['http://example.org/file'])
         [0, 1]

    aria2.getOption([secret], gid)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки,
       коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñена gid. ÐÑÐ²ÐµÑ - ÑÑо
       ÑÑÑÑкÑÑÑа, где клÑÑи ÑвлÑÑÑÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð°Ð¼Ð¸
       паÑамеÑÑов. ÐнаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвлÑÑÑÑÑ ÑÑÑоками.
       ÐбÑаÑиÑе внимание, ÑÑо ÑÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод не
       возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑÑ, коÑоÑÑе не имеÑÑ
       знаÑение по ÑмолÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ не бÑли заданÑ
       паÑамеÑÑами командной ÑÑÑоки,
       конÑигÑÑаÑионнÑми Ñайлами или
       RPC-меÑодами.

       СледÑÑÑие пÑимеÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑаÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑÑ
       загÑÑзки GID#2089b05ecca3d829.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.getOption',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829']})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': {u'allow-overwrite': u'false',
               u'allow-piece-length-change': u'false',
               u'always-resume': u'true',
               u'async-dns': u'true',
         ...

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> from pprint import pprint
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> r = s.aria2.getOption('2089b05ecca3d829')
         >>> pprint(r)
         {'allow-overwrite': 'false',
         'allow-piece-length-change': 'false',
         'always-resume': 'true',
         'async-dns': 'true',
         ....

    aria2.changeOption([secret], gid, options)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод изменÑÐµÑ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ÑеÑки
       паÑамеÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки, коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñена
       gid (ÑÑÑока). options ÑвлÑеÑÑÑ ÑÑÑÑкÑÑÑой.
       ÐоÑÑÑпнÑе паÑамеÑÑÑ Ð¿ÐµÑеÑиÑÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð²
       подÑазделе ÐÑодной Ñайл, иÑклÑÑаÑ
       ÑледÑÑÑие:

       · dry-run

       · metalink-base-uri

       · parameterized-uri

       · pause

       · piece-length

       · rpc-save-upload-metadata

       Ðа иÑклÑÑением ÑледÑÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑов,
       изменение дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑов акÑивной
       загÑÑзки заÑÑавлÑÐµÑ Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑезапÑÑÑиÑÑÑÑ
       (Ñамим пеÑезапÑÑком ÑпÑавлÑÐµÑ aria2, и
       никакого вмеÑаÑелÑÑÑва полÑзоваÑелÑ
       не ÑÑебÑеÑÑÑ):

       · bt-max-peers

       · bt-request-peer-speed-limit

       · bt-remove-unselected-file

       · force-save

       · max-download-limit

       · max-upload-limit

       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ OK, в ÑлÑÑае ÑÑпеÑа.

       СледÑÑÑие пÑимеÑÑ ÑÑÑанавливаÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑ
       max-download-limit в 20K Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки
       GID#2089b05ecca3d829.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.changeOption',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829',
         ...                 {'max-download-limit':'10K'}]})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer', u'jsonrpc': u'2.0', u'result': u'OK'}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> s.aria2.changeOption('2089b05ecca3d829', {'max-download-limit':'20K'})
         'OK'

    aria2.getGlobalOption([secret])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»ÑнÑе
       паÑамеÑÑÑ. ÐÑÐ²ÐµÑ ÑвлÑеÑÑÑ ÑÑÑÑкÑÑÑой. ÐÑ ÐºÐ»ÑÑи -
       ÑÑо Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑов. ÐнаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвлÑÑÑÑÑ
       ÑÑÑоками. ÐбÑаÑиÑе внимание, ÑÑо ÑÑоÑ
       меÑод не возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑÑ, коÑоÑÑе
       не имеÑÑ Ð·Ð½Ð°Ñение по ÑмолÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ не
       бÑли Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑами командной
       ÑÑÑоки, конÑигÑÑаÑионнÑми Ñайлами или
       RPC-меÑодами. Так как глобалÑнÑе
       паÑамеÑÑÑ Ð¸ÑполÑзÑÑÑÑÑ Ð² каÑеÑÑве Ñаблона
       Ð´Ð»Ñ Ð²Ð½Ð¾Ð²Ñ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑемÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок, оÑвеÑ
       ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ ÐºÐ»ÑÑи возвÑаÑаемÑе меÑодом
       aria2.getOption().

    aria2.changeGlobalOption([secret], options)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод изменÑÐµÑ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ÑеÑки
       глобалÑнÑе паÑамеÑÑÑ. options ÑвлÑеÑÑÑ
       ÑÑÑÑкÑÑÑой. ÐоÑÑÑÐ¿Ð½Ñ ÑледÑÑÑие паÑамеÑÑÑ:

       · bt-max-open-files

       · download-result

       · keep-unfinished-download-result

       · log

       · log-level

       · max-concurrent-downloads

       · max-download-result

       · max-overall-download-limit

       · max-overall-upload-limit

       · optimize-concurrent-downloads

       · save-cookies

       · save-session

       · server-stat-of

       Рдополнение к ним, паÑамеÑÑÑ
       пеÑеÑиÑленнÑе в подÑазделе ÐÑодной
       Ñайл, иÑклÑÑÐ°Ñ ÑледÑÑÑие паÑамеÑÑÑ: checksum,
       index-out, out, pause, select-file.

       C паÑамеÑÑом log, Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе динамиÑеÑки
       наÑинаÑÑ Ð²ÐµÑÑи жÑÑнал ÑобÑÑий или
       изменÑÑÑ Ñайл жÑÑнала ÑобÑÑий. ЧÑобÑ
       оÑÑановиÑÑ Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ жÑÑнала ÑобÑÑий,
       ÑкажиÑе пÑÑÑÑÑ ÑÑÑÐ¾ÐºÑ ("") в каÑеÑÑве
       знаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑа. ÐбÑаÑиÑе внимание,
       ÑÑо Ñайл жÑÑнала ÑобÑÑий вÑегда оÑкÑÑÑ Ð²
       Ñежиме добавлениÑ. ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод
       возвÑаÑÐ°ÐµÑ OK, в ÑлÑÑае ÑÑпеÑа.

    aria2.getGlobalStat([secret])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»ÑнÑÑ
       ÑÑаÑиÑÑÐ¸ÐºÑ Ð¿Ð¾ ÑкоÑоÑÑи загÑÑзки и ÑкоÑоÑÑи
       оÑдаÑи. ÐÑÐ²ÐµÑ ÑвлÑеÑÑÑ ÑÑÑÑкÑÑÑой и ÑодеÑжиÑ
       ÑледÑÑÑие клÑÑи. ÐнаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвлÑÑÑÑÑ ÑÑÑоками.

       downloadSpeed
           ÐбÑÐ°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки (байÑ/Ñек).

       uploadSpeed
           ÐбÑÐ°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ Ð¾ÑдаÑи (байÑ/Ñек).

       numActive
           ÐолиÑеÑÑво акÑивнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок.

       numWaiting
           ÐолиÑеÑÑво ожидаÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок.

       numStopped
           ÐолиÑеÑÑво оÑÑановленнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок в
           ÑекÑÑей ÑеÑÑии. ÐÑо знаÑение
           огÑаниÑено паÑамеÑÑом
           --max-download-result.

       numStoppedTotal
           ÐолиÑеÑÑво оÑÑановленнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок в
           ÑекÑÑей ÑеÑÑии и не огÑаниÑено
           паÑамеÑÑом --max-download-result.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.getGlobalStat'})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': {u'downloadSpeed': u'21846',
               u'numActive': u'2',
               u'numStopped': u'0',
               u'numWaiting': u'0',
               u'uploadSpeed': u'0'}}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> from pprint import pprint
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> r = s.aria2.getGlobalStat()
         >>> pprint(r)
         {'downloadSpeed': '23136',
         'numActive': '2',
         'numStopped': '0',
         'numWaiting': '0',
         'uploadSpeed': '0'}

    aria2.purgeDownloadResult([secret])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод оÑиÑаеÑ, Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑвобождениÑ
       памÑÑи, завеÑÑеннÑе/оÑибка/ÑдаленнÑе
       загÑÑзки. ÐеÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ OK.

    aria2.removeDownloadResult([secret], gid)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод ÑдалÑÐµÑ Ð¸Ð· памÑÑи
       завеÑÑеннÑÑ/оÑибка/ÑдаленнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ,
       коÑоÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñена gid. ÐеÑод возвÑаÑаеÑ
       OK, в ÑлÑÑае ÑÑпеÑа.

       СледÑÑÑие пÑимеÑÑ ÑдалÑÑÑ ÑезÑлÑÑаÑ
       загÑÑзки GID#2089b05ecca3d829.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.removeDownloadResult',
         ...            'params':['2089b05ecca3d829']})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer', u'jsonrpc': u'2.0', u'result': u'OK'}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> s.aria2.removeDownloadResult('2089b05ecca3d829')
         'OK'

    aria2.getVersion([secret])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð²ÐµÑÑÐ¸Ñ aria2 и ÑпиÑок
       вклÑÑеннÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑей. ÐÑÐ²ÐµÑ ÑвлÑеÑÑÑ
       ÑÑÑÑкÑÑÑой и ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ ÑледÑÑÑие клÑÑи.

       version
           ÐÐ¾Ð¼ÐµÑ Ð²ÐµÑÑии aria2 в виде ÑÑÑоки.

       enabledFeatures
           СпиÑок вклÑÑеннÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑей.
           ÐÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð·Ð°Ð´Ð°ÑÑÑÑ Ð² виде
           ÑÑÑоки.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.getVersion'})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': {u'enabledFeatures': [u'Async DNS',
                          u'BitTorrent',
                          u'Firefox3 Cookie',
                          u'GZip',
                          u'HTTPS',
                          u'Message Digest',
                          u'Metalink',
                          u'XML-RPC'],
               u'version': u'1.11.0'}}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> from pprint import pprint
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> r = s.aria2.getVersion()
         >>> pprint(r)
         {'enabledFeatures': ['Async DNS',
                   'BitTorrent',
                   'Firefox3 Cookie',
                   'GZip',
                   'HTTPS',
                   'Message Digest',
                   'Metalink',
                   'XML-RPC'],
         'version': '1.11.0'}

    aria2.getSessionInfo([secret])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¾ ÑеÑÑии.
       ÐÑÐ²ÐµÑ ÑвлÑеÑÑÑ ÑÑÑÑкÑÑÑой и ÑодеÑжиÑ
       ÑледÑÑÑие клÑÑи.

       sessionId
           ID ÑеÑÑии, коÑоÑое генеÑиÑÑеÑÑÑ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñй
           Ñаз, пÑи запÑÑке aria2.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.getSessionInfo'})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': {u'sessionId': u'cd6a3bc6a1de28eb5bfa181e5f6b916d44af31a9'}}

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> s.aria2.getSessionInfo()
         {'sessionId': 'cd6a3bc6a1de28eb5bfa181e5f6b916d44af31a9'}

    aria2.shutdown([secret])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод закÑÑÐ²Ð°ÐµÑ aria2. ÐеÑод
       возвÑаÑÐ°ÐµÑ OK.

    aria2.forceShutdown([secret])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод закÑÑÐ²Ð°ÐµÑ aria2. ÐеÑод дейÑÑвÑеÑ
       подобно aria2.shutdown(), за иÑклÑÑением
       Ñого, ÑÑо меÑод вÑполнÑеÑÑÑ Ð±ÐµÐ·
       вÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ-либо дейÑÑвий,
       коÑоÑÑе ÑÑебÑÑÑ Ð²Ñемени, напÑÐ¸Ð¼ÐµÑ ÑвÑÐ·Ñ Ñ
       BitTorrent-ÑÑекеÑами Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ ÑегиÑÑÑаÑии
       загÑÑзок. ÐеÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ OK.

    aria2.saveSession([secret])
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод ÑоÑÑанÑÐµÑ ÑекÑÑÐµÑ ÑеÑÑÐ¸Ñ Ð² Ñайл,
       ÑказаннÑй в паÑамеÑÑе --save-session. ÐеÑод
       возвÑаÑÐ°ÐµÑ OK еÑли ÑÑо ÑдаÑÑÑÑ.

    system.multicall(methods)
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод обÑединÑÐµÑ Ð½ÐµÑколÑко вÑзовов
       меÑодов в один запÑоÑ. methods ÑвлÑеÑÑÑ
       маÑÑив ÑÑÑÑкÑÑÑ. СÑÑÑкÑÑÑÑ ÑодеÑÐ¶Ð°Ñ Ð´Ð²Ð° клÑÑа
       полÑ: methodName и params. methodName - ÑÑо имÑ
       вÑзÑваемого меÑода, а params - ÑодеÑжиÑ
       паÑамеÑÑÑ Ð²Ñзова меÑода. ÐеÑод
       возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð¼Ð°ÑÑив оÑвеÑов. ÐлеменÑÑ
       маÑÑива бÑдÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ из двÑÑ: маÑÑивом из
       одного ÑлеменÑа, коÑоÑÑй ÑодеÑжиÑ
       возвÑаÑаемое знаÑение, длÑ
       вÑзÑваемого меÑода или ÑÑÑÑкÑÑÑой
       оÑибоÑного ÑлеменÑа, еÑли вÑзов
       обÑединÑнного меÑода завеÑÑилÑÑ
       неÑдаÑно.

       Ð ÑледÑÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑимеÑÐ°Ñ Ð¼Ñ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»Ñем 2
       загÑÑзки. ÐеÑÐ²Ð°Ñ - http://example.org/file и вÑоÑаÑ
       - один Ñайл file.torrent.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json, base64
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'system.multicall',
         ...            'params':[[{'methodName':'aria2.addUri',
         ...                  'params':[['http://example.org']]},
         ...                 {'methodName':'aria2.addTorrent',
         ...                  'params':[base64.b64encode(open('file.torrent').read())]}]]})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer', u'jsonrpc': u'2.0', u'result': [[u'2089b05ecca3d829'], [u'd2703803b52216d1']]}

       JSON-RPC дополниÑелÑно поддеÑживаеÑ
       пакеÑнÑе запÑоÑÑ, коÑоÑÑе опиÑÑваÑÑÑÑ Ð²
       ÑпеÑиÑикаÑии JSON-RPC 2.0:

         >>> jsonreq = json.dumps([{'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'aria2.addUri',
         ...            'params':[['http://example.org']]},
         ...            {'jsonrpc':'2.0', 'id':'asdf',
         ...            'method':'aria2.addTorrent',
         ...            'params':[base64.b64encode(open('file.torrent').read())]}])
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         [{u'id': u'qwer', u'jsonrpc': u'2.0', u'result': u'2089b05ecca3d829'},
         {u'id': u'asdf', u'jsonrpc': u'2.0', u'result': u'd2703803b52216d1'}]

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> mc = xmlrpclib.MultiCall(s)
         >>> mc.aria2.addUri(['http://example.org/file'])
         >>> mc.aria2.addTorrent(xmlrpclib.Binary(open('file.torrent', mode='rb').read()))
         >>> r = mc()
         >>> tuple(r)
         ('2089b05ecca3d829', 'd2703803b52216d1')

    system.listMethods()
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð²Ñе доÑÑÑпнÑе
       RPC-меÑÐ¾Ð´Ñ Ð² маÑÑиве ÑÑÑок. РоÑлиÑие оÑ
       дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑодов, ÑÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод не ÑÑебÑеÑ
       ÑекÑеÑнÑй маÑкеÑ. ÐÑо безопаÑно, поÑомÑ
       ÑÑо ÑÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод пÑоÑÑо возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ
       доÑÑÑпнÑÑ Ð¼ÐµÑодов.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'system.listMethods'})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': [u'aria2.addUri',
               u'aria2.addTorrent',
         ...

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> s.system.listMethods()
         ['aria2.addUri', 'aria2.addTorrent', ...

    system.listNotifications()
       ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð²Ñе доÑÑÑпнÑе
       RPC-меÑÐ¾Ð´Ñ Ð² маÑÑиве ÑÑÑок. РоÑлиÑие оÑ
       дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑодов, ÑÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод не ÑÑебÑеÑ
       ÑекÑеÑнÑй маÑкеÑ. ÐÑо безопаÑно, поÑомÑ
       ÑÑо ÑÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод пÑоÑÑо возвÑаÑÐ°ÐµÑ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ
       доÑÑÑпнÑÑ Ñведомлений.

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC

         >>> import urllib2, json
         >>> from pprint import pprint
         >>> jsonreq = json.dumps({'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer',
         ...            'method':'system.listNotifications'})
         >>> c = urllib2.urlopen('http://localhost:6800/jsonrpc', jsonreq)
         >>> pprint(json.loads(c.read()))
         {u'id': u'qwer',
         u'jsonrpc': u'2.0',
         u'result': [u'aria2.onDownloadStart',
               u'aria2.onDownloadPause',
         ...

       ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC

         >>> import xmlrpclib
         >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
         >>> s.system.listNotifications()
         ['aria2.onDownloadStart', 'aria2.onDownloadPause', ...

  ÐбÑабоÑка оÑибок
    ЧеÑез JSON-RPC, aria2 возвÑаÑÐ°ÐµÑ JSON-обÑекÑ,
    коÑоÑÑй ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð´ оÑибки в code и
    ÑообÑение об оÑибке в message.

    ЧеÑез XML-RPC, aria2 возвÑаÑÐ°ÐµÑ faultCode=1 и
    ÑообÑение об оÑибке в faultString.

  ÐаÑамеÑÑÑ
    Такие же паÑамеÑÑÑ, ÑÑо доÑÑÑÐ¿Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ --input-file.
    СмоÑÑиÑе подÑаздел ÐÑодной Ñайл длÑ
    полного ÑпиÑка паÑамеÑÑов.

    Ð ÑÑÑÑкÑÑÑе, Ð¸Ð¼Ñ ÑлеменÑа - ÑÑо Ð¸Ð¼Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑа
    (без --), а знаÑение ÑлеменÑа - аÑгÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð²
    виде ÑÑÑоки.

  ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC
     {'split':'1', 'http-proxy':'http://proxy/'}

  ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC
     <struct>
      <member>
       <name>split</name>
       <value><string>1</string></value>
      </member>
      <member>
       <name>http-proxy</name>
       <value><string>http://proxy/</string></value>
      </member>
     </struct>

    ÐаÑамеÑÑÑ header и index-out допÑÑкаÑÑ Ð½ÐµÑколÑкиÑ
    опÑеделений в командной ÑÑÑоке. ÐоÑколÑкÑ
    Ð¸Ð¼Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð¾ бÑÑÑ ÑникалÑнÑм в ÑÑÑÑкÑÑÑе (многие
    ÑеализаÑии библиоÑеки XML-RPC иÑполÑзÑÑÑ ÑÑÑ
    или ÑловаÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑÑÑÑкÑÑÑÑ), одной ÑÑÑоки
    недоÑÑаÑоÑно. ÐÐ»Ñ Ð¿ÑÐµÐ¾Ð´Ð¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑого
    огÑаниÑениÑ, Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе иÑполÑзоваÑÑ Ð¼Ð°ÑÑив в
    каÑеÑÑве знаÑениÑ, а Ñакже ÑÑÑокÑ.

  ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ JSON-RPC
     {'header':['Accept-Language: ja', 'Accept-Charset: utf-8']}

  ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ XML-RPC
     <struct>
      <member>
       <name>header</name>
       <value>
        <array>
         <data>
          <value><string>Accept-Language: ja</string></value>
          <value><string>Accept-Charset: utf-8</string></value>
         </data>
        </array>
       </value>
      </member>
     </struct>

    СледÑÑÑий пÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑÐµÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ñ Ð´Ð²ÑмÑ
    паÑамеÑÑами: dir и header. ÐаÑамеÑÑ header ÑÑебÑÐµÑ 2
    знаÑениÑ, поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¸ÑполÑзÑеÑÑÑ ÑпиÑок:

     >>> import xmlrpclib
     >>> s = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:6800/rpc')
     >>> opts = dict(dir='/tmp',
     ...       header=['Accept-Language: ja',
     ...           'Accept-Charset: utf-8'])
     >>> s.aria2.addUri(['http://example.org/file'], opts)
     '1'

  JSON-RPC иÑполÑзÑÑ HTTP GET
    JSON-RPC-инÑеÑÑÐµÐ¹Ñ Ñакже поддеÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð·Ð°Ð¿ÑоÑÑ
    ÑеÑез HTTP GET. СÑема кодиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² GET
    паÑамеÑÑов оÑнованнÑÑ Ð½Ð° JSON-RPC ÑеÑез HTTP
    СпеÑиÑикаÑÐ¸Ñ [2008-1-15(RC1)]. ÐодиÑование
    паÑамеÑÑов ÑеÑез GET ÑледÑÑÑие:

     /jsonrpc?method=METHOD_NAME&id=ID&params=BASE64_ENCODED_PARAMS

    method и id вÑегда обÑабаÑÑваеÑÑÑ ÐºÐ°Ðº JSON-ÑÑÑока
    и они Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ Ð² кодиÑовке UTF-8.

    ÐапÑимеÑ, закодиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ ÑÑÑока
    aria2.tellStatus('2089b05ecca3d829') Ñ id='foo' вÑглÑÐ´Ð¸Ñ Ñак:

     /jsonrpc?method=aria2.tellStatus&id=foo&params=WyIyMDg5YjA1ZWNjYTNkODI5Il0%3D

    ÐаÑамеÑÑ params - ÑÑо JSON-маÑÑив в Base64-кодиÑовке,
    коÑоÑÑй обÑÑно поÑвлÑеÑÑÑ Ð² аÑÑибÑÑе params в
    JSON-RPC-запÑоÑе обÑекÑа. РпÑимеÑе вÑÑе, params -
    ["2089b05ecca3d829"], ÑледоваÑелÑно:

     ["2089b05ecca3d829"] --(Base64)--> WyIyMDg5YjA1ZWNjYTNkODI5Il0=
         --(ÐодиÑование пÑоÑенÑом)--> WyIyMDg5YjA1ZWNjYTNkODI5Il0%3D

    JSON-RPC-инÑеÑÑÐµÐ¹Ñ Ñакже поддеÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ JSONP. ÐÑ
    можеÑе опÑеделиÑÑ ÑÑнкÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±ÑаÑного вÑзова
    в паÑамеÑÑе jsoncallback:

     /jsonrpc?method=aria2.tellStatus&id=foo&params=WyIyMDg5YjA1ZWNjYTNkODI5Il0%3D&jsoncallback=cb

    ÐÐ»Ñ Ð¿Ð°ÐºÐµÑнÑÑ Ð·Ð°Ð¿ÑоÑов, паÑамеÑÑÑ method и id не
    Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ ÑказанÑ. ÐолнÑй запÑÐ¾Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½
    бÑÑÑ Ð¾Ð¿Ñеделен в паÑамеÑÑе params. ÐапÑимеÑ,
    пакеÑнÑй запÑоÑ:

     [{'jsonrpc':'2.0', 'id':'qwer', 'method':'aria2.getVersion'},
      {'jsonrpc':'2.0', 'id':'asdf', 'method':'aria2.tellActive'}]

    должен кодиÑоваÑÑÑÑ Ñак:

     /jsonrpc?params=W3sianNvbnJwYyI6ICIyLjAiLCAiaWQiOiAicXdlciIsICJtZXRob2QiOiAiYXJpYTIuZ2V0VmVyc2lvbiJ9LCB7Impzb25ycGMiOiAiMi4wIiwgImlkIjogImFzZGYiLCAibWV0aG9kIjogImFyaWEyLnRlbGxBY3RpdmUifV0%3D

  JSON-RPC ÑеÑез WebSocket
    JSON-RPC ÑеÑез WebSocket иÑполÑзÑÐµÑ ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ ÑамÑй
    меÑод ÑигнаÑÑÑ Ð¸ ÑоÑÐ¼Ð°Ñ Ð¾ÑвеÑа как Ñ JSON-RPC
    ÑеÑез HTTP. ÐоддеÑживаемÑй WebSocket, веÑÑÐ¸Ñ 13,
    деÑалÑно опиÑан в RFC 6455.

    ÐÐ»Ñ Ð¾ÑпÑавки RPC-запÑоÑа на RPC-ÑеÑвеÑ, надо
    оÑпÑавлÑÑÑ Ð¿ÑеобÑазованнÑÑ Ð²
    поÑледоваÑелÑнÑÑ ÑоÑÐ¼Ñ JSON-ÑÑÑÐ¾ÐºÑ Ð² ÑекÑÑовом
    ÑÑейме. ÐÑÐ²ÐµÑ Ð¾Ñ RPC-ÑеÑвеÑа Ñакже доÑÑавлÑеÑÑÑ Ð²
    ÑекÑÑовом ÑÑейме.

  УведомлениÑ
    RPC-ÑеÑÐ²ÐµÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¾ÑпÑавлÑÑÑ ÑведомлениÑ
    клиенÑÑ. Ð£Ð²ÐµÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвлÑÑÑÑÑ
    однонапÑавленнÑми, поÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ, коÑоÑÑй
    полÑÑÐ°ÐµÑ Ñведомление, не должен оÑвеÑаÑÑ
    на него. ÐеÑод ÑигнаÑÑÑÑ ÑÐ²ÐµÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñакой
    же, как ноÑмалÑнÑй запÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑода, но
    оÑÑÑÑÑÑвÑÐµÑ ÐºÐ»ÑÑ id. ÐнаÑение, ÑвÑзанное Ñ ÐºÐ»ÑÑом
    params, ÑвлÑеÑÑÑ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñми, коÑоÑÑе пеÑеноÑÐ¸Ñ ÑÑо
    Ñведомление. ФоÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑого знаÑениÑ
    ваÑÑиÑÑеÑÑÑ Ð² завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ Ð¼ÐµÑода
    ÑведомлениÑ. ÐпÑÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ñ ÑледÑÑÑие меÑодÑ
    ÑведомлениÑ.

    aria2.onDownloadStart(event)
       ÐÑо Ñведомление бÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ð¿Ñавлено,
       когда загÑÑзка запÑÑена. ÐаÑамеÑÑ event
       Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ñип ÑÑÑÑкÑÑÑа и ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ ÑледÑÑÑие
       клÑÑи. ÐлÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ñип ÑÑÑока.

       gid  GID загÑÑзки.

    aria2.onDownloadPause(event)
       ÐÑо Ñведомление бÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ð¿Ñавлено,
       когда загÑÑзка пÑиоÑÑановлена. event -
       ÑÐ°ÐºÐ°Ñ Ð¶Ðµ ÑÑÑÑкÑÑÑа, как паÑамеÑÑ event в
       меÑоде aria2.onDownloadStart().

    aria2.onDownloadStop(event)
       ÐÑо Ñведомление бÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ð¿Ñавлено,
       когда загÑÑзка оÑÑановлена
       полÑзоваÑелем. event - ÑÐ°ÐºÐ°Ñ Ð¶Ðµ ÑÑÑÑкÑÑÑа,
       как паÑамеÑÑ event в меÑоде
       aria2.onDownloadStart().

    aria2.onDownloadComplete(event)
       ÐÑо Ñведомление бÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ð¿Ñавлено,
       когда загÑÑзка завеÑÑена. ÐлÑ
       BitTorrent-загÑÑзок, ÑÑо Ñведомление
       оÑпÑавлÑеÑÑÑ, когда загÑÑзка завеÑÑена
       и ÑидиÑование оконÑено. event - ÑÐ°ÐºÐ°Ñ Ð¶Ðµ
       ÑÑÑÑкÑÑÑа, как паÑамеÑÑ event в меÑоде
       aria2.onDownloadStart().

    aria2.onDownloadError(event)
       ÐÑо Ñведомление бÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ð¿Ñавлено,
       когда загÑÑзка оÑÑановлена из-за
       оÑибки. event - ÑÐ°ÐºÐ°Ñ Ð¶Ðµ ÑÑÑÑкÑÑÑа, как
       паÑамеÑÑ event в меÑоде aria2.onDownloadStart().

    aria2.onBtDownloadComplete(event)
       ÐÑо Ñведомление бÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ð¿Ñавлено,
       когда torrent-загÑÑзка завеÑÑена, но
       ÑидиÑование пÑодолжаеÑÑÑ. event - ÑÐ°ÐºÐ°Ñ Ð¶Ðµ
       ÑÑÑÑкÑÑÑа, как паÑамеÑÑ event в меÑоде
       aria2.onDownloadStart().

  ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ ÐºÐ¾Ð´Ð° XML-RPC-клиенÑа
    СледÑÑÑий Ruby-ÑкÑÐ¸Ð¿Ñ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑеÑ
    http://localhost/aria2.tar.bz2 в aria2c (ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ð½Ð° localhost)
    Ñ Ð¿Ð°ÑамеÑÑом --dir=/downloads, и оÑобÑажаеÑ
    RPC-оÑвеÑ:

     #!/usr/bin/env ruby

     require 'xmlrpc/client'
     require 'pp'

     client=XMLRPC::Client.new2("http://localhost:6800/rpc")

     options={ "dir" => "/downloads" }
     result=client.call("aria2.addUri", [ "http://localhost/aria2.tar.bz2" ], options)

     pp result

    ÐÑли Ð²Ñ Ð»ÑбиÑÐµÐ»Ñ Python, Ñо можеÑе иÑполÑзоваÑÑ
    xmlrpclib (Python3 иÑполÑзÑÐµÑ xmlrpc.client) длÑ
    взаимодейÑÑÐ²Ð¸Ñ Ñ aria2:

     import xmlrpclib
     from pprint import pprint

     s = xmlrpclib.ServerProxy("http://localhost:6800/rpc")
     r = s.aria2.addUri(["http://localhost/aria2.tar.bz2"], {"dir":"/downloads"})
     pprint(r)

Ð ÐÐÐÐÐ
  ÐонÑолÑнÑй индикаÑоÑ
    ÐÑи загÑÑзке Ñайлов, aria2 оÑобÑажаеÑ
    индикаÑÐ¾Ñ Ð½Ð° конÑолÑ, Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑобÑажениÑ
    пÑогÑеÑÑа загÑÑзок. ÐонÑолÑнÑй индикаÑоÑ
    Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð²Ð¸Ð´:

     [#2089b0 400.0KiB/33.2MiB(1%) CN:1 DL:115.7KiB ETA:4m51s]

    ÐÑÐ¾Ñ Ñаздел опиÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð·Ð½Ð°Ñение ÑиÑел и ÑÑÑок.

    #NNNNNN
       ÐеÑвÑе 6 Ñимволов GID в виде
       ÑеÑÑнадÑаÑеÑиÑной ÑÑÑоки. GID ÑвлÑеÑÑÑ
       ÑникалÑнÑм ID (внÑÑÑенний в aria2) длÑ
       каждой загÑÑзки. GID оÑобенно полезен
       пÑи взаимодейÑÑвии Ñ aria2, иÑполÑзÑÑ
       RPC-инÑеÑÑейÑ.

    X/Y(Z%)
       ÐагÑÑженнÑй ÑазмеÑ, обÑий ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ñайла и
       пÑоÑÐµÐ½Ñ Ð²ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки. ÐÑли
       иÑполÑзÑеÑÑÑ --select-file, Ñо знаÑение
       ÑвлÑеÑÑÑ ÑÑммой вÑбÑаннÑÑ Ñайлов.

    SEED  РейÑинг, когда aria2 ÑидиÑÑÐµÑ Ð·Ð°Ð²ÐµÑÑÑннÑй
       ÑоÑÑенÑ.

    CN   ÐолиÑеÑÑво Ñоединений, ÑÑÑановленнÑÑ
       aria2.

    SD   ÐолиÑеÑÑво Ñидов, к коÑоÑÑм ÑейÑаÑ
       подклÑÑена aria2.

    DL   СкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки (байÑ/Ñек).

    UL   СкоÑоÑÑÑ Ð²ÑгÑÑзки (байÑ/Ñек) и колиÑеÑÑво
       вÑгÑÑженнÑÑ Ð±Ð°Ð¹Ñ.

    ETA  Ðжидаемое вÑÐµÐ¼Ñ Ð·Ð°Ð²ÐµÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки.

    ÐÑи болÑÑе Ñем 1-ой загÑÑзке, вÑполнÑемой в
    даннÑй моменÑ, ÑаÑÑÑ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑии, опиÑанной
    вÑÑе бÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ð¿ÑÑена, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°ÑÑ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑии
    о неÑколÑÐºÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкаÑ. РобÑÐ°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ
    загÑÑзки и вÑгÑÑзки бÑÐ´ÐµÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð° в
    наÑале ÑÑÑоки.

    Ðогда aria2 вÑделÑÐµÑ Ð¼ÐµÑÑо под Ñайл или
    пÑовеÑÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑнÑÑ ÑÑммÑ, Ñо пÑи ÑÑом
    дополниÑелÑно оÑобÑажаеÑÑÑ Ð¿ÑогÑеÑÑ ÑÑиÑ
    опеÑаÑий:

    FileAlloc
       GID, Ñже вÑделеннÑй ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¸ обÑий ÑазмеÑ
       в байÑаÑ.

    Checksum
       GID, Ñже пÑовеÑеннÑй ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¸ обÑий
       ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð² байÑаÑ.

ÐÐ ÐÐÐРЫ
  СегменÑиÑованнÑе HTTP/FTP-загÑÑзки
  ÐагÑÑзка Ñайла
     $ aria2c "http://host/file.zip"

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐÐ»Ñ Ð¾ÑÑановки загÑÑзки, нажмиÑе Ctrl-C. ÐÑ
     можеÑе возобновиÑÑ Ð¿ÐµÑедаÑÑ, запÑÑÑив aria2c
     Ñ Ñеми же аÑгÑменÑами в Ñом же каÑалоге. ÐÑ
     можеÑе измениÑÑ URI, еÑли они ÑказÑваÑÑ Ð½Ð°
     ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ ÑамÑй Ñайл.

  ÐагÑÑзка Ñайла Ñ 2-ÑÑ ÑазнÑÑ HTTP-ÑеÑвеÑов
     $ aria2c "http://host/file.zip" "http://mirror/file.zip"

  ÐагÑÑзка Ñайла Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ ÑоÑÑа, иÑполÑзÑÑ
    множеÑÑвеннÑе ÑоединениÑ
     $ aria2c -x2 -k1M "http://host/file.zip"

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐаÑамеÑÑ -x ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑво ÑазÑеÑÑннÑÑ
     Ñоединений, в Ñо вÑÐµÐ¼Ñ ÐºÐ°Ðº паÑамеÑÑ -k
     ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ ÑаÑÑей даннÑÑ.

  ÐагÑÑзка Ñайла Ñ HTTP- и FTP-ÑеÑвеÑов
    одновÑеменно
     $ aria2c "http://host1/file.zip" "ftp://host2/file.zip"

  ÐдновÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка Ñайлов, пеÑеÑиÑленнÑÑ
    в ÑекÑÑовом Ñайле
     $ aria2c -ifiles.txt -j2

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐаÑамеÑÑ -j ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑво
     паÑаллелÑнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзок.

  ÐÑполÑзование пÑокÑи-ÑеÑвеÑа
    ÐÐ»Ñ HTTP:

     $ aria2c --http-proxy="http://proxy:8080" "http://host/file"

     $ aria2c --http-proxy="http://proxy:8080" --no-proxy="localhost,127.0.0.1,192.168.0.0/16" "http://host/file"

    ÐÐ»Ñ FTP:

     $ aria2c --ftp-proxy="http://proxy:8080" "ftp://host/file"

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     СмоÑÑиÑе Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑобноÑÑей --http-proxy,
     --https-proxy, --ftp-proxy, --all-proxy и --no-proxy. ÐÑ
     можеÑе ÑказаÑÑ Ð¿ÑокÑи в пеÑеменнÑÑ
     окÑÑжениÑ. СмоÑÑиÑе Ñаздел ÐÐРУÐÐÐÐÐ.

  ÐÑполÑзование пÑокÑи-ÑеÑвеÑа Ñ Ð°Ð²ÑоÑизаÑией
     $ aria2c --http-proxy="http://username:password@proxy:8080" "http://host/file"

     $ aria2c --http-proxy="http://proxy:8080" --http-proxy-user="username" --http-proxy-passwd="password" "http://host/file"

  ÐагÑÑзка Metalink
  ÐагÑÑзка Ñайлов Ñ Ñдаленного Metalink
     $ aria2c --follow-metalink=mem "http://host/file.metalink"

  ÐагÑÑзка, иÑполÑзÑÑ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑнÑй metalink-Ñайл
     $ aria2c -p --lowest-speed-limit=4000 file.metalink

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐÐ»Ñ Ð¾ÑÑановки загÑÑзки, нажмиÑе Ctrl-C. ÐÑ
     можеÑе возобновиÑÑ Ð¿ÐµÑедаÑÑ, запÑÑÑив aria2c
     Ñ Ñеми же аÑгÑменÑами в Ñом же каÑалоге.

  ÐагÑÑзка неÑколÑÐºÐ¸Ñ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑнÑÑ metalink-Ñайлов
     $ aria2c -j2 file1.metalink file2.metalink

  ÐагÑÑзка ÑолÑко вÑбÑаннÑÑ Ñайлов
     $ aria2c --select-file=1-4,8 file.metalink

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐÐ½Ð´ÐµÐºÑ Ð²ÑводиÑÑÑ Ð½Ð° конÑÐ¾Ð»Ñ Ð¿Ñи
     иÑполÑзовании паÑамеÑÑа -S.

  ÐагÑÑзка Ñайла, иÑполÑзÑÑ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑнÑй metalink-Ñайл Ñ
    полÑзоваÑелÑÑкими наÑÑÑойками
     $ aria2c --metalink-location=jp,us --metalink-version=1.1 --metalink-language=en-US file.metalink

  ÐагÑÑзка BitTorrent
  ÐагÑÑзка Ñайлов, иÑполÑзÑÑ ÑдалÑннÑй
    BitTorrent-Ñайл
     $ aria2c --follow-torrent=mem "http://host/file.torrent"

  ÐагÑÑзка, иÑполÑзÑÑ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑнÑй torrent-Ñайл
     $ aria2c --max-upload-limit=40K file.torrent

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     --max-upload-limit опÑеделÑÐµÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑÑ
     ÑкоÑоÑÑÑ Ð¾ÑдаÑи.

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐÐ»Ñ Ð¾ÑÑановки загÑÑзки, нажмиÑе Ctrl-C. ÐÑ
     можеÑе возобновиÑÑ Ð¿ÐµÑедаÑÑ, запÑÑÑив aria2c
     Ñ Ñеми же аÑгÑменÑами в Ñом же каÑалоге.

  ÐагÑÑзка, иÑполÑзÑÑ BitTorrent Magnet URI
     $ aria2c "magnet:?xt=urn:btih:248D0A1CD08284299DE78D5C1ED359BB46717D8C&dn=aria2"

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     Ðе забÑвайÑе заклÑÑаÑÑ BitTorrent Magnet URI, в
     коÑоÑÑÑ ÐµÑÑÑ ÑÐ¸Ð¼Ð²Ð¾Ð»Ñ &, в одиноÑнÑе(') или
     двойнÑе(") кавÑÑки, когда ÑказÑвайÑе URI в
     командной ÑÑÑоке.

  ÐагÑÑзка 2-Ñ ÑоÑÑенÑов
     $ aria2c -j2 file1.torrent file2.torrent

  ÐаÑаллелÑÐ½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка Ñайла поÑÑедÑÑвом
    ÑоÑÑенÑа и HTTP/FTP-ÑеÑвеÑа
     $ aria2c -Ttest.torrent "http://host1/file" "ftp://host2/file"

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐагÑÑзка многоÑайлового ÑоÑÑенÑа
     одновÑеменно Ñ Ð¸ÑполÑзованием HTTP/FTP не
     поддеÑживаеÑÑÑ.

  ÐагÑÑзка ÑолÑко опÑеделÑннÑÑ Ñайлов (обÑÑно
    назÑваÑÑ Ð²ÑбоÑоÑÐ½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка )
     $ aria2c --select-file=1-4,8 file.torrent

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐÐ½Ð´ÐµÐºÑ Ð²ÑводиÑÑÑ Ð½Ð° конÑÐ¾Ð»Ñ Ð¿Ñи
     иÑполÑзовании паÑамеÑÑа -S.

  ÐагÑÑзка torrent-Ñайла, без загÑÑзки ÑоÑÑенÑа
     $ aria2c --follow-torrent=false "http://host/file.torrent"

  Указание имени вÑÑодного Ñайла
    ÐÐ»Ñ ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²ÑÑодного имени Ñайла в
    BitTorrent-загÑÑзкаÑ, вам нÑжно ÑзнаÑÑ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ
    Ñайла в ÑоÑÑенÑе (Ñм.:option:--show-files <-S>).
    ÐапÑимеÑ, вÑвод вÑглÑÐ´Ð¸Ñ ÑледÑÑÑим обÑазом:

     idx|path/length
     ===+======================
      1|dist/base-2.6.18.iso
       |99.9MiB
     ---+----------------------
      2|dist/driver-2.6.18.iso
       |169.0MiB
     ---+----------------------

    СоÑÑанÑÐµÑ 'dist/base-2.6.18.iso' в '/tmp/mydir/base.iso' и
    'dist/driver-2.6.18.iso' в '/tmp/dir/driver.iso', пÑи
    иÑполÑзовании ÑледÑÑÑей командÑ:

     $ aria2c --dir=/tmp --index-out=1=mydir/base.iso --index-out=2=dir/driver.iso file.torrent

  Ðзменение пÑоÑлÑÑиваемого поÑÑа Ð´Ð»Ñ Ð²ÑодÑÑиÑ
    Ñоединений пиÑов
     $ aria2c --listen-port=7000-7001,8000 file.torrent

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     Т.к. aria2 не наÑÑÑÐ°Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð±ÑандмаÑÑÑÑ Ð¸Ð»Ð¸
     маÑÑÑÑÑизаÑоÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑенапÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑов,
     вам ÑеÑаÑÑ, как ÑÑо ÑделаÑÑ Ð²ÑÑÑнÑÑ.

  УказаÑÑ ÑÑловие оÑÑановки ÑидиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñле
    завеÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки ÑоÑÑенÑа
     $ aria2c --seed-time=120 --seed-ratio=1.0 file.torrent

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     РпÑиведенном вÑÑе пÑимеÑе, ÑидиÑование
     завеÑÑаеÑÑÑ ÑеÑез 120 минÑÑ Ð¿Ð¾Ñле завеÑÑениÑ
     загÑÑзки или пÑи доÑÑижении ÑейÑинга
     ÑидиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ 1.0.

  РегÑлиÑовка ÑкоÑоÑÑи оÑдаÑи
     $ aria2c --max-upload-limit=100K file.torrent

  ÐклÑÑиÑÑ IPv4 DHT
     $ aria2c --enable-dht --dht-listen-port=6881 file.torrent

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     DHT иÑполÑзÑÐµÑ UPD. Так как aria2 не
     наÑÑÑÐ°Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð±ÑандмаÑÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ маÑÑÑÑÑизаÑÐ¾Ñ Ð´Ð»Ñ
     пеÑенапÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑов, вам ÑеÑаÑÑ, как ÑÑо
     ÑделаÑÑ Ð²ÑÑÑнÑÑ.

  ÐклÑÑиÑÑ IPv6 DHT
     $ aria2c --enable-dht6 --dht-listen-port=6881 --dht-listen-addr6=YOUR_GLOBAL_UNICAST_IPV6_ADDR

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     aria2 иÑполÑзÑÐµÑ Ñе же поÑÑÑ Ð´Ð»Ñ IPv4 и IPv6 DHT.

  ÐобавиÑÑ Ð¸ ÑдалиÑÑ URI ÑÑекеÑа
    ÐгноÑиÑоваÑÑ Ð²Ñе URI анонÑа ÑÑекеÑов,
    опÑеделеннÑе в file.torrent и взамен
    иÑполÑзоваÑÑ http://tracker1/announce и
    http://tracker2/announce:

     $ aria2c --bt-exclude-tracker="*"
     --bt-tracker="http://tracker1/announce,http://tracker2/announce"
     file.torrent

  ÐолÑÑе ÑаÑÑиÑеннÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑей Ð´Ð»Ñ HTTP
  ÐагÑÑзиÑÑ ÐºÑки
     $ aria2c --load-cookies=cookies.txt "http://host/file.zip"

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе иÑполÑзоваÑÑ Ð±ÐµÐ· изменениÑ
     cookie-ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Firefox/Mozilla/Chromium.

  Ðозобновление загÑÑзки, коÑоÑÐ°Ñ Ð½Ð°ÑаÑа в
    бÑаÑзеÑе или дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¿ÑогÑаммаÑ
     $ aria2c -c -s2 "http://host/partiallydownloadedfile.zip"

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐÑо бÑÐ´ÐµÑ ÑабоÑаÑÑ ÑолÑко Ñогда, когда
     наÑалÑÐ½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзка не бÑла
     многоÑегменÑной.

  ÐлиенÑÑкий ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð°Ð²ÑоÑизаÑии Ð´Ð»Ñ SSL/TLS
    УказаÑÑ PKCS12-Ñайл ÑледÑÑÑим обÑазом:

     $ aria2c --certificate=/path/to/mycert.p12

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     УказаннÑй в --certificate Ñайл должен
     ÑодеÑжаÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ PKCS12-закодиÑованнÑй
     ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð¸ клÑÑ. ÐаÑÐ¾Ð»Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ бÑÑÑ Ð¿ÑÑÑÑм.

    РкаÑеÑÑве алÑÑеÑнаÑивÑ, еÑли PEM-ÑайлÑ
    поддеÑживаÑÑÑÑ, иÑполÑзоваÑÑ ÑледÑÑÑÑÑ
    командÑ:

     $ aria2c --certificate=/path/to/mycert.pem --private-key=/path/to/mykey.pem https://host/file

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     УказаннÑй в --private-key Ñайл должен бÑÑÑ
     ÑаÑÑиÑÑован. Режим ÑабоÑÑ Ñ Ð¸ÑÑодно
     заÑиÑÑованнÑм закÑÑÑÑм клÑÑом не
     опÑеделен.

  ÐÑовеÑиÑÑ SSL/TLS-ÑеÑвеÑÑ, иÑполÑзÑÑ Ð¸ÑÑоднÑе
    CA-ÑеÑÑиÑикаÑÑ
     $ aria2c --ca-certificate=/path/to/ca-certificates.crt --check-certificate https://host/file

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐÑа возможноÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑÑпна ÑолÑко еÑли aria2
     бÑла ÑкомпилиÑована Ñ GnuTLS или OpenSSL. WinTLS
     и AppleTLS вÑегда бÑÐ´ÐµÑ Ð¸ÑполÑзоваÑÑ
     ÑÑанилиÑе ÑеÑÑиÑикаÑов ÑиÑÑемÑ. ÐмеÑÑо
     --ca-certificate ÑÑÑановиÑе ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð² ÑÑо
     ÑÑанилиÑе.

  RPC
  ШиÑÑование RPC-ÑÑаÑика Ñ Ð¸ÑполÑзованием SSL/TLS
    УказаÑÑ PKC12-Ñайл ÑеÑвеÑа:

     $ aria2c --enable-rpc --rpc-certificate=/path/to/server.p12 --rpc-secure

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     УказаннÑй в --rpc-certificate Ñайл должен
     ÑодеÑжаÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ PKCS12-закодиÑованнÑй
     ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð¸ клÑÑ. ÐаÑÐ¾Ð»Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ бÑÑÑ Ð¿ÑÑÑÑм.

    РкаÑеÑÑве алÑÑеÑнаÑивÑ, когда PEM-ÑайлÑ
    поддеÑживаÑÑÑÑ (GnuTLS и OpenSSL), ÑказаÑÑ Ñайл Ñ
    ÑеÑÑиÑикаÑом ÑеÑвеÑа и Ñайл Ñ Ð·Ð°ÐºÑÑÑÑм клÑÑом
    ÑледÑÑÑим обÑазом:

     $ aria2c --enable-rpc --rpc-certificate=/path/to/server.crt --rpc-private-key=/path/to/server.key --rpc-secure

  РеÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑе ÑаÑÑиÑеннÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑей
  РегÑлиÑовка ÑкоÑоÑÑи загÑÑзки
    Ðдной загÑÑзки:

     $ aria2c --max-download-limit=100K file.metalink

    ÐбÑаÑ:

     $ aria2c --max-overall-download-limit=100K file.metalink

  ÐÑпÑавиÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑежденнÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзкÑ
     $ aria2c -V file.metalink

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐÑи иÑполÑзовании BitTorrent или Metalink Ñ
     конÑÑолÑнÑми ÑÑммами блоков даннÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
     ÑÑÑекÑивно иÑпÑавлÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑежденнÑе
     загÑÑзки.

  ÐÑклониÑÑ ÑоединениÑ, еÑли ÑкоÑоÑÑÑ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки
    ниже Ñказанного пÑедела
     $ aria2c --lowest-speed-limit=10K file.metalink

  ÐоддеÑжка паÑамеÑÑизованнÑÑ URI
    ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе опÑеделиÑÑ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ ÑаÑÑей:

     $ aria2c -P "http://{host1,host2,host3}/file.iso"

    ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе опÑеделиÑÑ ÑиÑловÑÑ
    поÑледоваÑелÑноÑÑÑ:

     $ aria2c -Z -P "http://host/image[000-100].png"

    ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ:
     ÐаÑамеÑÑ -Z необÑодим, еÑли вÑе URI не
     ÑказÑваÑÑ Ð½Ð° один и ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ Ñайл, как в
     пÑимеÑе Ñказанном вÑÑе.

    ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе опÑеделиÑÑ Ñаг ÑÑеÑÑика:

     $ aria2c -Z -P "http://host/image[A-Z:2].png"

  ÐÑовеÑка конÑÑолÑнÑÑ ÑÑмм
     $ aria2c --checksum=sha-1=0192ba11326fe2298c8cb4de616f4d4140213837 http://example.org/file

  ÐаÑаллелÑнÑе загÑÑзки Ñ Ð¿ÑоизволÑнÑм ÑиÑлом URI,
    metalink, torrent
     $ aria2c -j3 -Z "http://host/file1" file2.torrent file3.metalink

  ШиÑÑование BitTorrent
    ШиÑÑоваÑÑ Ð²ÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÑÑ Ð½Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ð¸ÑполÑзÑÑ ARC4
    (обÑÑÑкаÑиÑ):

     $ aria2c --bt-min-crypto-level=arc4 --bt-require-crypto=true file.torrent

СÐÐТРÐТРТÐÐÐÐ
    Ðеб-ÑÐ°Ð¹Ñ Ð¿ÑоекÑа: https://aria2.github.io/

    ÐомаÑнÑÑ ÑÑÑаниÑа Metalink: http://www.metalinker.org/

    ÐпиÑание ÑоÑмаÑа Metalink: RFC 5854

ÐÐТÐРСÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐ
    ÐвÑоÑÑкое пÑаво (C) 2006, 2015 Tatsuhiro Tsujikawa

    ÐÑа пÑогÑамма ÑвлÑеÑÑÑ ÑвободнÑм пÑогÑаммнÑм
    обеÑпеÑением; Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑаÑпÑоÑÑÑанÑÑÑ ÐµÐ³Ð¾
    и/или изменÑÑÑ ÐµÐ³Ð¾ в ÑооÑвеÑÑÑвии Ñ ÑÑловиÑми
    лиÑензии GNU General Public License, опÑбликованной
    Free Software Foundation; либо License веÑÑии 2, либо (по
    ваÑÐµÐ¼Ñ Ð²ÑбоÑÑ) лÑбой более поздней веÑÑии.

    ÐÑа пÑогÑамма ÑаÑпÑоÑÑÑанÑеÑÑÑ Ð² надежде, ÑÑо
    она бÑÐ´ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ð¹, но ÐÐÐ ÐÐÐÐÐ¥-ÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐТÐÐ,
    даже без подÑазÑмеваемÑÑ Ð³Ð°ÑанÑий
    ÐÐÐÐÐРЧÐСÐÐРЦÐÐÐÐСТРили ÐÐ ÐÐÐÐÐÐСТРÐÐЯ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
    ЦÐÐÐ. См. GNU General Public License Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ
    подÑобной инÑоÑмаÑии.

    ÐÑ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑиÑÑ ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ GNU General Public License
    вмеÑÑе Ñ ÑÑой пÑогÑаммой; еÑли неÑ, напиÑиÑе
    в Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
    Boston, MA 02110-1301 USA

    ÐÑоме Ñого, в каÑеÑÑве оÑобого иÑклÑÑениÑ,
    владелÑÑÑ Ð°Ð²ÑоÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ñав даÑÑ ÑазÑеÑение на
    ÑÑÑÐ»ÐºÑ ÑаÑÑи кода ÑÑой пÑогÑÐ°Ð¼Ð¼Ñ Ñ
    библиоÑекой OpenSSL пÑи опÑеделеннÑÑ ÑÑловиÑÑ,
    как опиÑано в каждом оÑделÑном иÑÑодном
    Ñайле, а Ñакже ÑаÑпÑоÑÑÑанÑÑÑ ÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð±Ð¸Ð½Ð°ÑиÑ
    вмеÑÑе. ÐÑ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑинÑÑÑÑÑ GNU General Public License
    во вÑÐµÑ Ð¾ÑноÑениÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð²Ñего иÑполÑзÑемого
    кода, кÑоме OpenSSL. ÐÑли Ð²Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñе Ñайл(Ñ) Ñ
    ÑÑим иÑклÑÑением, Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑаÑÑиÑиÑÑ ÑÑо
    иÑклÑÑение Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ñей веÑÑии Ñайла(ов), но вÑ
    не обÑÐ·Ð°Ð½Ñ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑÑ ÑÑо. ÐÑли Ð²Ñ Ð½Ðµ ÑоÑиÑе
    ÑделаÑÑ ÑÑо, ÑдалиÑе ÑÑо заÑвление об
    иÑклÑÑении из ваÑей веÑÑии. ÐÑли Ð²Ñ ÑдалиÑе
    ÑÑо заÑвление об иÑклÑÑении из вÑÐµÑ Ð¸ÑÑоднÑÑ
    Ñайлов в пÑогÑамме, Ñо ÑдалиÑÑ ÐµÐ³Ð¾ и здеÑÑ.

ÐÐТÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐ
    ITriskTI <ITriskTI@gmail.com>

    ÐÑли Ð²Ñ Ð½Ð°Ñли оÑибкÑ, неÑоÑноÑÑÑ Ð² пеÑеводе
    или ÑÑиÑаеÑе, ÑÑо пеÑеведено непÑавилÑно,
    Ñогда, пожалÑйÑÑа, ÑообÑиÑе мне на e-mail.

ÐÐ ÐÐÐЧÐÐÐÐ
    ÐÑа ÑÑÑаниÑа ÑÑководÑÑва Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑодеÑжаÑÑ Ð½Ðµ
    обÑзаÑелÑно ÑамÑÑ Ð¿Ð¾ÑледнÑÑ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑиÑ. ÐÑли
    еÑÑÑ Ð½ÐµÐºÐ¾ÑоÑÑе пÑоÑивоÑеÑÐ¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑÑой
    ÑÑÑаниÑей ÑÑководÑÑва и ÑакÑиÑеÑким
    пÑогÑаммнÑм обеÑпеÑением, пожалÑйÑÑа,
    обÑаÑайÑеÑÑ Ðº английÑкой веÑÑии ÑÑÑаниÑÑ
    ÑÑководÑÑва.1.32.0             Ð¼Ð°Ñ 17, 2017            ARIA2C(1)