as

as(1)          NarzÄdzie programistyczne GNU          as(1)NAZWA
    GNU as - przenoÅny asembler GNU


SKÅADNIA
    as [-a[dhlns][=file]] [-D] [--defsym SYM=VAL] [-f] [-I path] [-K] [-L]
    [-M | --mri] [-o objfile] [-R] [-v] [-w] [-- | files...]

    opcje i960:
    [-ACA|-ACA_A|-ACB|-ACC|-AKA|-AKB|-AKC|-AMC] [-b] [-no-relax]

    opcje m680x0:
    [-l] [-mc68000|-mc68010|-mc68020]


OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    GNU as jest tak naprawdÄ rodzinÄ asemblerów. JeÅli używasz
    (używaÅeÅ) asemblera GNU na danej architekturze, powinieneÅ znaleźÄ
    caÅkiem podobne Årodowisko na innej architekturze. Każda wersja ma
    wiele wspólnego z innymi, wÅaczajÄc w to format plików obiektowych,
    wiÄkszoÅÄ dyrektyw asemblera i skÅadniÄ asemblera.

    Dla informacji o dyrektywach używanych przez GNU as, zobacz wpis `as'
    w info (lub podrÄczniku Using as: The GNU Assembler).

    as ma przede wszystkim na celu asemblowanie produktów kompilatora GNU
    C Compiler gcc dla użytku linkera ld. Mimo to, próbowaliÅmy sprawiÄ,
    by as asemblowaÅ poprawnie wszystko, co natywny asembler asemblowaÄ
    powinien. Nie znaczy to, że as bÄdzie zawsze używaÅ takiej samej
    skÅadni, jak inne asemblery tej samej architektury; na przykÅad znamy
    wiele niekompatybilnych wersji skÅadni asemblera 680x0.

    Za każdym razem, gdy uruchamiasz as asembluje on dokÅadnie jeden
    program źródÅowy. Program źródÅowy zÅożony jest z jednego, lub
    wiÄcej plików. (Standardowe wejÅcie jest także plikiem.)

    JeÅli as nie otrzyma żadnej nazwy pliku, próbuje czytaÄ dane ze
    standardowego wejÅcia, które jest zwykle twoim terminalem. BÄdziesz
    musiaÅ wcisnÄÄ ctl-D aby powiedzieÄ asemblerowi as że nie ma już nic
    do asemblowania Użyj `--' jeÅli potrzebujesz wyjÄtkowo nazwaÄ
    standardowe wejÅcie w swojej linii komend.

    as może wypisywaÄ ostrzeżenia i informacje o bÅÄdach do pliku
    standardowego bÅÄdu (zwykle twój terminal). Nie powinno siÄ tak dziaÄ,
    kiedy as jest uruchamiany automatycznie przez kompilator. Ostrzeżenia
    informujÄ o próbach, po których as potrafi jeszcze asemblowaÄ
    program; bÅÄdy informuja o ciÄżkim problemie, który przerywa
    asemblacjÄ.


OPCJE
    -a   WÅÄcz listingi asemblerowe. Jest wiele podopcji. d opuszcza
       dyrektywy debuggujÄce. h wÅÄcza wysokopoziomowy kod źródÅowy;
       jest to dostÄpne tylko jeÅli plik źródÅowy można znaleźÄ, a
       kod byÅ skompilowany z opcjÄ -g. l wÅÄcza listing asemblerowy.
       n opuszcza przetwarzanie form. (? omits forms processing) s
       wÅÄcza listing symboli. = file ustawia nazwÄ pliku z
       listingiem; musi to byÄ ostatnia podopcja. DomyÅlnymi
       podopcjami sÄ hls.

    -D   Ta opcja jest przyjmowana tylko dla kompatybilnoÅci skryptowej z
       wywoÅaniami innych asemblerów; nie ma żadnego wpÅywu na as.

    --defsym SYM=VALUE
       Definiuje symbol SYM na wartoÅÄ VALUE przed asemblacjÄ pliku
       wejÅciowego. VALUE musi byÄ staÅÄ liczbowÄ. Podobnie jak w C,
       przedrostek 0x wskazuje na wartoÅÄ szesnastkowÄ, poprzedzajÄce 0
       wartoÅÄ Ã³semkowÄ.

    -f   ``szybko''--pomiÅ preprocesowanie (zaÅóż, że źródÅo jest
       produktem kompilatora).

    -I path
       Dodaj path do listy przeszukiwanej dla dyrektyw .include

    -K   WyÅwietlaj ostrzeżenia, jeÅli tabele różnic zmieniÅy dla
       dÅugich skoków. (? Issue warnings when difference tables
       altered for long displacements.)

    -L

       Zachowaj (w tablicy symboli) symbole lokalne zaczynajÄce siÄ od
       `L'

    -M, --mri
       ASembluj w trybie kompatybilnoÅci MRI.

    -o objfile
       Nazwij plik obiektowy, produkt as

    -R   ZaÅóż sekcjÄ danych na sekcjÄ tekstu (? Fold data section into
       text section)

    -v   WyÅwietl wersjÄ as

    -W   Zaniechaj komunikatów ostrzegawczych

    -- | files...
       Pliki źródÅowe do asemblacji, lub standardowe wejÅcie (--)

    -Avar (Gdy skonfigurowane dla Intela 960.) Podaj, który wariant
       architektury 960 jest celem.

    -b   (Gdy skonfigurowane dla Intela 960.) Dodaj kod do zebrania
       statystyk o pobranych gaÅÄziach.

    -no-relax
       (Gdy skonfigurowane dla Intela 960.) Nie zmieniaj instrukcji
       compare-and-branch dla dÅugich skoków; (? Do not alter compare-
       and-branch instructions for long displacements) gdy to
       niezbÄdne, wyrzuÄ bÅÄd.

    -l   (Gdy skonfigurowane dla Motoroli 68000).
       SkrÃ³Ä referencje do niezdefiniowanych symboli do jednego sÅowa,
       zamist dwóch.

    -mc68000|-mc68010|-mc68020
       (Gdy skonfigurowane dla Motoroli 68000).
       Podaj, jaki procesor rodziny 68000 jest celem (domyÅlnie 68020).


    Opcje mogÄ byÄ w dowolnym porzÄdku i mogÄ byÄ przed, za, lub pomiÄdzy
    nazwami plików. KolejnoÅÄ nazw plików ma znaczenie.

    `--' (dwa ÅÄczniki) oznaczajÄ wyjÄtkowo plik standardowego wejÅcia jako
    jeden z plików przeznaczonych as do asemblacji.

    Poza `--' każdy argument linii komend zaczyna siÄ od ÅÄcznika (`-')
    jest opcjÄ. Każda opcja zmienia zachowanie as. Å»adna z opcji nie
    zmienia sposobu dziaÅania innej opcji. OpcjÄ jest `-' po czym
    nastÄpuje jedna lub wiÄcej liter; rozmiar liter jest istotny.
    Wszystkie opcje sa opcjonalne.

    Opcja `-o' oczekuje dokÅadnie jednej nazwy pliku za niÄ. Nazwa pliku
    może albo natychmiast podÄżaÄ za literÄ opcji (kompatybilne ze
    starymi asemblerami), lub może byÄ nastÄpnym argumentem komendowym
    (standard GNU).

    Poniższe dwie linie sÄ ekwiwalentne:
    as -o my-object-file.o mumble.s
    as -omy-object-file.o mumble.s


ZOBACZ TAKŻE
    `as' opisany w info; Using as: The GNU Assembler; gcc(1), ld(1).


KOPIOWANIE
    (Autor nie życzy sobie tÅumaczenia tej noty bez zatwierdzenia FSF)

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 1 as

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.wsparcie cygnusa         29 marca 1996              as(1)