ascii-xfr

ascii-xfr(1)      PodrÄcznik użytkownika Linuksa      ascii-xfr(1)NAZWA
    ascii-xfr - podeÅlij/pobierz pliki przy użyciu protokoÅu ASCII

SKÅADNIA
    ascii-xfr -s|-r [-dnv] [-l linedelay] [-c characterdelay] filename

OPIS
    Ascii-xfr Transferuje pliki w trybie ASCII. Oznacza to brak kontroli
    przepÅywu, brak sum kontrolnych i brak negocjacji nazwy pliku. Powinno
    siÄ tego sposobu używaÄ tylko w ostatecznoÅci.

    ProtokóŠASCII transferuje pliki linia-po-linii. Znak EOL (koÅca
    linii) jest transferowany jako CRLF. Podczas odbierania, znak CR jest
    odrywany z nadchodzÄcego pliku. Znak Control-Z (ASCII 26) sygnalizuje
    EOF (koniec pliku).

    Ascii-xfr podczas odczytu czyta z stdin, a podczas wysyÅania zapisuje
    dane do stdout. OkreÅlona forma przekierowania wejÅcia lub wyjÅcia na
    urzÄdzenie modemowe jest wiÄc niezbÄdna do jakichkolwiek dziaÅaÅ.

OPCJE
    -s   WyÅlij plik.

    -r   Pobierz plik. Jedna z opcji -s lub -r musi byÄ obecna.

    -d   Użyj Control-D (ASCII 4) jako znaku EOF.

    -n   Nie tÅumacz CR na CRLF i odwrotnie.

    -v   Verbose: pokazuj statystyki transferu na stderr.

    -l milliseconds
       Podczas transmitowania, okreÅla pauzÄ po każdej linii.

    -c milliseconds
       Podczas transmisji, okreÅla pauzÄ po każdym znaku.

    file  Nazwa wysyÅanego (lub odbieranego) pliku. Podczas odbierania,
       każdy istniejÄcy plik o tej nazwie zostanie skrócony.

UŻYCIE Z MINICOMEM
    JeÅli chcesz woÅaÄ ten program z minicoma(1), uruchom go i przejdź do
    menu Options (opcje). Wybierz File transfer protocols (protokoÅy
    transferu plików). Dodaj nastÄpujÄce linie, np. jako protokoÅy I i J.

    I Ascii  /usr/bin/ascii-xfr -sv  Y  U  N  Y
    J Ascii  /usr/bin/ascii-xfr -rv  Y  D  N  Y

AUTOR
    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKŻE
    minicom(1)                Februari 18, 1996         ascii-xfr(1)