at_allow

AT_ACCESS(5)     PodrÄcznik programisty linuksowego     AT_ACCESS(5)NAZWA
    at.access, at.deny - okreÅl, kto może przekazywaÄ zadania do at lub
    batch

OPIS
    Pliki /etc/at/at.access i /etc/at/at.deny decydujÄ o tym, którzy
    użytkownicy mogÄ przekazywaÄ polecenia do późniejszego wykonania za
    poÅrednictwem at(1) lub batch(1).

    Pliki te stanowiÄ listy nazw użytkowników, po jednej w wierszu.
    OdstÄpy (spacja, tabulator) nie sÄ dozwolone.

    ObowiÄzujÄ nastÄpujÄce reguÅy ograniczajÄce dostÄp do poleceÅ at i
    batch:

       Superużytkownik zawsze może siÄ nimi posÅugiwaÄ.

       JeÅli istnieje plik /etc/at/at.allow, to zezwala siÄ na
       używanie at wyÅÄcznie użytkownikom w nim wymienionym. Osoby
       spoza tej listy nie mogÄ uruchamiaÄ ani at ani batch.

       Jeżeli nie istnieje /etc/at/at.allow, to sprawdzany jest
       /etc/at/at.deny. Użytkownicy w nim wymienieni majÄ zakaz
       dostÄpu do at. Wszyscy pozostali mogÄ korzystaÄ z omawianych
       poleceÅ.
       W szczególnoÅci, jeÅli istnieje /etc/at/at.deny, ale jest on
       pusty, to dostÄp do at majÄ wszyscy użytkownicy systemu.

       JeÅli nie istnieje żaden z plików kontrolujÄcych dostÄp do at,
       to korzystaÄ z nich może wyÅÄcznie superużytkownik.

ZOBACZ TAKŻE
    at(1), atrun(1), cron(8), crontab(1), atd(8).                 sierpieÅ 1997          AT_ACCESS(5)