atd

ATD(8)         Linux - pÅÃruÄka programátora         ATD(8)JMÃNO
    atd - spouÅ¡tà úlohy, které Äekajà ve frontÄ na pozdÄjÅ¡Ã provedenÃ

POUŽITÃ
    atd [-l prům_zátÄž] [-b interval_dávek] [-d] [-s]

POPIS
    atd spouštà úlohy vložené do fronty programem at(1).

VOLBY
    -l   UrÄuje omezujÃcà faktor zátÄže, pÅi jehož pÅekroÄenà se
        nemajà provádÄt dávkové úlohy, na jinou hodnotu, než je
        pÅednastavená 0.8. Pro SMP systém s n procesory budete
        pravdÄpodobnÄ chtÃt nastavit tuto hodnotu výše než n-1.

    -b   UrÄuje minimálnà interval v sekundách mezi spuÅ¡tÄnÃm dvou
        dávkových úloh (pÅednastaveno 60).

    -d   Debug; vypisuje chybové zprávy na standardnà chybový výstup
        namÃsto použità syslog(3).

    -s   Zpracuje frontu programů at/batch pouze jednou. Toto je
        hlavnÄ pro kompatibilitu se starými verzemi programu at; atd
        -s je ekvivalentnà se starým pÅÃkazem atrun. Skript
        vyvolávajÃcà atd -s je nainstalován jako /usr/sbin/atrun pro
        zpÄtnou kompatibilitu.

VAROVÃNÃ
    atd nebude fungovat, pokud je jeho spool adresáŠpÅipojen pomocà NFS,
    a to i v pÅÃpadÄ, že je nastaveno no_root_squash.

SOUBORY
    /var/spool/cron/atjobs AdresáŠpro ukládánà úloh; mÄl by mÃt práva
    700, vlastnÃk daemon.

    /var/spool/cron/atspool AdresáŠpro ukládánà výstupu; mÄl by mÃt
    práva 700, vlastnÃk daemon.

    /etc/at.allow, /etc/at.deny urÄujÃ, kdo může použÃvat at.

DALÅ Ã INFORMACE
    at(1), atrun(1), cron(8), crontab(1), syslog(3), at.deny(5),
    at.allow(5).

CHYBY
    Funkce atd by mÄly být zahrnuty do programu cron(8).local               bÅezen 1997              ATD(8)