atd

ATD(8)         PodrÄcznik Programisty Linuksa         ATD(8)NAZWA
    atd - uruchom zadania kolejkowane do późniejszego wykonania

SKÅADNIA
    atd [-l load_avg] [-b batch_interval] [-d] [-s]

OPIS
    atd uruchamia zadania kolejkowane przez at(1).

OPCJE
    -l   OkreÅla ograniczenie wskaźnika obciÄżenia (load factor),
       powyżej którego zadania wsadowe nie powinny byÄ uruchamiane,
       zamiast wyboru wbudowanego wskaźnika 0.8. Dla systemów SMP z
       n CPU, zechcesz zapewne ustawiÄ go wyżej niż n-1.

    -b   OkreÅla minimalny odstÄp w sekundach pomiÄdzy startem dwu zadaÅ
       wsadowych (domyÅlnie 60).

    -d   Debug; wyÅwietla komunikaty o bÅÄdach na standardowe wyjÅcie
       bÅÄdów zamiast wykorzystywania syslog(3).

    -s   Przetwarza kolejkÄ at/batch tylko jednokrotnie. SÅuży gÅównie
       do uzyskania zgodnoÅci ze starszymi wersjami at; atd -s jest
       równoważne staremu poleceniu atrun. Dla celów wstecznej
       zgodnoÅci jako /usr/sbin/atrun instalowany jest skrypt
       wywoÅujÄcy atd -s.

OSTRZEŻENIE
    atd nie bÄdzie dziaÅÄÄ jeÅli katalog do przechowywania wyników jest
    zamontowany poprzez NFS, nawet jeżeli ustawiono no_root_squash.

PLIKI
    /var/spool/atjobs Katalog przechowujÄcy zadania; powinien posiadaÄ
    prawa dostÄpu 700 i wÅaÅciciela at.

    /var/spool/atspool Katalog przechowujÄcy wyniki (wyjÅcie); powinien
    posiadaÄ prawa dostÄpu 700 i wÅaÅciciela at.

    /etc/at.allow, /etc/at.deny okreÅlajÄ, kto może posÅugiwaÄ siÄ
    systemem at.

ZOBACZ TAKŻE
    at(1), atrun(1), cron(8), crontab(1), syslog(3), at_deny(5),
    at_allow(5).

BÅÄDY
    FunkcjonalnoÅÄ atd powinna byÄ wcielona do cron(8).local               marzec 1997              ATD(8)