autoexecd

AUTOEXECD(8)    PodrÄcznik Administratora Systemu Linux    AUTOEXECD(8)NAZWA
    autoexecd - demon dla blondynek

SKÅADNIA
    autoexecd [-sV]

OPCJE
    autoexecd:

    -V   Drukuje wersjÄ i nie robi nic wiÄcej.

    -s   Drukuje informacjÄ o aktualnych ustawieniach (sprawdza plik
       konfiguracyjny) i koÅczy pracÄ.

OPIS
    Demon autoexecd przeznaczony jest do uruchamiania plików
    użytkowników w czasie startu systemu. NajczÄÅciej wywoÅywany jest z
    poziomu skryptów startowych rc, na samym poczÄtku pracy. Zaraz po
    uruchomieniu autoexecd zaczyna skanowaÄ obecne procesy czekajÄc na
    pojawienie siÄ procesu o nazwie getty.

    To czy getty jest obecny jest dla demona informacjÄ, że zakoÅczone
    zostaÅy wszelkie robocze Åadowania i można zaczÄÄ uruchamiaÄ pliki
    użytkowników (które mogÄ przecież korzystaÄ z jakichÅ usÅug
    uruchomionych po autoexecd i przed getty). Okres czekania na proces
    wynosi domyÅlnie 80 sekund. JeÅli oczekiwany proces nie pojawi siÄ w
    tym czasie to demon koÅczy swÄ pracÄ i nie podejmuje już żadnych
    dziaÅaÅ.

    Gdy szukany proces zostanie wykryty to autoexecd odczeka 2 sekundy i
    rozpocznie skanowanie pliku /etc/passwd. Dla każdego odnalezionego
    użytkownika utworzony bÄdzie nowy proces o efektywnym i rzeczywistym
    identyfikatorze równym identyfikatorowi użytkownika, a także o
    efektywnym i rzeczywistym identyfikatorze grupy równym
    identyfikatorowi gÅównej grupy użytkownika. Tak przygotowany proces
    zmienia swój katalog bieżÄcy na katalog domowy uzyskany z /etc/passwd
    i próbuje uruchomiÄ plik .autoexec. Po pomyÅlnym utworzeniu nowego
    procesu demon autoexecd czeka chwilÄ (domyÅlnie 5 sekund) i przechodzi
    do kolejnego wpisu w /etc/passwd. W przypadku bÅÄdu nastÄpna pozycja
    passwd jest wczytywana bez oczekiwania. BÅÄd powstaje i nowy proces
    nie jest tworzony gdy:

           - wczytywany użytkownik ma UID równy 0,
        - wczytywany użytkownik nie posiada katalogu domowego,
       - w katalogu domowym użytkownika nie ma pliku .autoexec,
       - użytkownik nie ma uprawnieÅ by wykonywaÄ plik .autoexec,
           - wystÄpiÅ bÅÄd w tworzeniu nowego procesu.

    Każdy proces użytkownika zanim wczyta .autoexec próbuje otworzyÄ do
    nadpisywania dwa pliki z podkatalogu autoexec mieszczÄcego siÄ w
    katalogu domowym. Nazwy tych plików to stdout oraz stderr. Do
    pierwszego z nich przekierowywany jest standardowy strumieÅ wejÅciowy
    zaÅ do drugiego standardowy strumieÅ bÅÄdów. JeÅli dostÄp do któregoÅ
    z tych plików jest niemożliwy (np. brak jest katalogu autoexec) to
    dany strumieÅ kierowany jest do /dev/null. JeÅli któryÅ z plików nie
    istnieje to jest tworzony.

KONFIGURACJA
    Autoexecd zaraz po uruchomieniu czyta plik konfiguracyjny
    /etc/autoexecd.conf. Możesz dowolnie zmieniaÄ ten plik tak by
    dostosowaÄ dziaÅanie autoexecd. Oto możliwe opcje podawane w formacie
    "opcja" "wartoÅÄ" (znaki dwukropka wchodzÄ w skÅad tekstu opcji):

    wait for process: nazwa
       możliwoÅÄ zastÄpienia domyÅlnego getty przez inny proces

    delay after: czas
       czas oczekiwania (w sekundach) po tym jak demon znajdzie już
       proces na który czekaÅ

    delay between: czas
       czas "odpoczynku" miÄdzy kolejnymi udanymi wywoÅaniami procesów
       użytkowników

    pass after: czas
       czas po którym demon zaprzestaje czekaÄ na majÄcy pojawiÄ siÄ
       proces

    forced execute
       dodanie tego wpisu w pliku konfiguracyjnym spowoduje przejÅcie
       demona do dalszych dziaÅaÅ nawet jeÅli w ciÄgu ustalonego czasu
       nie pojawi siÄ oczekiwany proces

    disabled-for
       wszystkie linie pliku konfiguracyjnego umieszczone po tym
       znaczniku bÄdÄ przeszukane pod kÄtem znalezienia nazw
       użytkowników, dla których demon autoexecd nie zadziaÅa. Nazwy
       mogÄ byÄ oddzielone znakami tabulacji, spacji bÄdź spacji
       (tabulacji) i przecinków. Koniec sekcji z zabronionymi
       użytkownikami oznaczany jest wpisem eof-disabled-for

    nice value: wartoÅÄ
       wartoÅÄ nice tworzonych procesów

    umask: wartoÅÄ (oktalnie)
       maska trybu tworzenia pliku dla demona i tworzonych procesów

    Wszelkie linie pliku konfiguracyjnego wystÄpujÄce po znaku'#' sÄ
    traktowane jako komentarze.

    JeÅli nie można pobraÄ jakiejÅ opcji to zostaje ona zastÄpiona
    wartoÅciÄ domyÅlnÄ.PLIKI
    /usr/sbin/autoexecd program demona

    /etc/autoexecd.conf plik konfiguracyjny


ZOBACZ TEÅ»
    login(1), passwd(1), getty(8).


HISTORIA
    PomysÅ na autoexecd zrodziÅ siÄ przy okazji Dnia Kobiet i zostaÅ
    przeniesiony do rzeczywistoÅci by uÅatwiÄ Å¼ycie wszelkim blondynkom
    (blondynom też).

AUTOR
    Copyright (C) 1999 by PaweÅ Wilk <siewca@pld.org.pl>
PLD GNU/Linux          8 Marca 1998           AUTOEXECD(8)