autofs

autofs(8)                              autofs(8)Ä°SÄ°M
    /etc/init.d/autofs - Ãzdevinimli dosya sistemi baÄlama betiÄi

KULLANIM
    /etc/init.d/autofs start | stop | reload | status

AÃIKLAMA
    autofs, Linux sisteminde çalıÅan automount(8) artalan sürecinin
    iÅleyiÅini kontrol eder. autofs, genellikle, start parametresi ile,
    sistem açılıÅı esnasında iÅletilir ve sistem kapanıÅı
    sırasında stop parametresi ile durdurulur. autofs betiÄi, sistem
    yöneticisi tarafından komut satırından da yönetilebilir. Sistem
    yöneticisi, betiÄi baÅlatabilir, durdurabilir veya yeniden
    yükleyebilir.


Ä°ÅLEYÄ°ÅÄ°
    autofs, sistemdeki baÄlantı noktalarını bulabilmek için
    /etc/auto.master ayar dosyasına baÅvurur (bakınız: auto.master(5)).
    Buradaki her bir baÄlantı noktası için, kendilerine tahsis edilmiÅ
    parametreler ile birlikte, bir automount(8) süreci baÅlatılır.
    automount tarafından baÅlatılmıŠaktif baÄlantı noktalarını,
    /etc/init.d/autofs status komutu ile kontrol edebilirsiniz. Bir
    auto.master ayar dosyası iÅletildikten sonra, autofs betiÄi, aynı
    isimli bir NIS eÅlemi arayacaktır. Åayet böyle bir eÅlem var ise, bu
    eÅlem auto.master eÅleminin kullandıÄı yöntemle iÅletilecektir. NIS
    eÅlemi en son iÅletilecektir.

    /etc/init.d/autofs reload, o anki auto.master eÅlemini çalıÅan
    artalan süreçlerine göre kontrol edecektir. GiriÅleri deÄiÅen
    artalan süreçlerini öldürecek ve yeni veya deÄiÅmiÅ girdiler için
    artalan süreçlerini tekrar baÅlatacaktır.

    Åayet bir eÅlem deÄiÅtirilmiÅse, deÄiÅiklik derhal uygulanır. Åayet
    auto.master eÅlemi deÄiÅtirilmiÅse, autofs betiÄi deÄiÅiklikleri
    etkinleÅtirmek için tekrar çalıÅtırılmalıdır.

    /etc/init.d/autofs status, geçerli ayarları ve çalıÅan automount
    artalan süreçlerinin bir listesini görüntüleyecektir.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    automount(8), autofs(5), auto.master(5).


YAZAN
    Bu kılavuz, Christoph Lameter <chris (at) waterf.org> tarafından
    Debian GNU/Linux sistemi için yazılmıÅtır. H. Peter Anvin <hpa (at)
    transmeta.com> tarafından düzenlenmiÅtir.


ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                 9 Eylül 1997            autofs(8)