autolog

AUTOLOG(8)         System Manager's Manual         AUTOLOG(8)NAZWA
    autolog - wyloguj nieaktywnych użytkowników

SKÅADNIA
    autolog [opcje]

OPIS
    Program ten czyta plik utmp, pozycja po pozycji. Nazwa użytkownika dla
    każdego z procesów użytkowników porównywana jest z zapisami w
    pliku konfiguracyjnym autolog.conf. Pierwszy zapis pasujÄcy zarówno
    do nazwy, grupy jak i linii terminalowej posÅuży do przeprowadzenia
    automatycznego zakoÅczenia sesji pracy użytkownika (wylogowania).

OPCJE
    -a   (all processes - wszystkie procesy) Pokazuje informacjÄ o
       WSZYSTKICH zapisach utmp -- nie tylko procesach użytkowników.

    -d   (debug) Pomocne przy regulowaniu pliku konfiguracyjnego. Program
       dziaÅa w tle zamiast rozwidlania (fork) i podaje szczegóÅowe
       komunikaty o tym, co robi.

    -n   (nokill) Użyj jej do zapobieżenia faktycznemu "ubijaniu" przez
       autolog kogokolwiek. PosÅuż siÄ ÅÄcznie opcjami -d i -n przy
       regulowaniu nowego pliku konfiguracyjnego.

    -f nazwa_pliku_konfiguracyjnego
       Unieważnia domyÅlne ustawienie pliku konfiguracyjnego:
       /etc/autolog.conf

    -l nazwa_pliku_logu
       Unieważnia domyÅlne ustawienie nazwy pliku logu:
       /var/log/autolog.log. Zauważ, że jeÅli plik ten nie istnieje,
       to nie nastÄpi rejestrowanie do logu. Utwórz plik (przy pomocy
       touch) by wÅÄczyÄ rejestrowanie dziaÅaÅ.

    -t idle_time
       Unieważnia wewnÄtrzny domyÅlny czas nieaktywnoÅci (w minutach).

    -g grace_period
       Unieważnia wewnÄtrzny domyÅlny okres karencji (w sekundach).

    -m yes/no
       Unieważnia wewnÄtrzny przeÅÄcznik wysyÅania poczty. Ustawienie
       "yes" powoduje, że program bÄdzie wysyÅaÅ pocztÄ do
       użytkowników zaraz po ich "ubiciu".

    -c yes/no
       Unieważnia wewnÄtrzny przeÅÄcznik "pre-clear". Ustawienie "yes"
       powoduje, że program bÄdzie czyÅciÅ ekran terminala przed
       ostrzeżeniem użytkownika.

    -w yes/no
       Wylicza czasy oczekiwania w oparciu o caÅkowity czas sesji pracy
       -- nie czas nieaktywnoÅci. (ciÄżkie)

    -L yes/no
       JeÅli ustawiona na "yes", to dziaÅania bÄdÄ rejestrowane w pliku
       logu, jeÅli takowy istnieje.

ZOBACZ TAKŻE
    autolog.conf(5)

AUTOR
    Kyle Bateman <kyle@actarg.com>Linux           NarzÄdzia administracyjne        AUTOLOG(8)