automount

automount(8)                           automount(8)Ä°SÄ°M
    automount - autofs için baÄlantı noktalarını düzenler

KULLANIM
    automount [seçenekler] baÄlantı_noktası eÅlem_türü[,biçim] eÅlem
         [eÅlem_seçenekleri]

AÃIKLAMA
    automount, autofs için, bir baÄlantı noktasını düzenler.
    automount, bir temel baÄlantı_noktası ve bir eÅlem alarak çalıÅır
    ve bunları (diÄer seçenekler ile birlikte) herhangi bir yerden
    eriÅildiÄinde temel baÄlantı noktasında özdevinimli baÄlar. Daha
    sonra, belirli bir süre bu dosya sisteminde iÅlem yapılmaz veya
    herhangi bir faaliyette bulunulmaz ise, sistem özdevinimli olarak
    dosya sistemlerini ayırır.


SEÃENEKLER
    -p, --pid-file
       Artalan sürecinin süreç kimliÄini belirtilen dosyaya yazar.

    -t, --timeout
       Dosya sistemleri ayrılana kadar geçecek asgari zaman aÅımı
       süresini saniye cinsinden ayarlar. Ãntanımlı deÄer 5
       dakikadır. Zaman aÅımı süresini sıfıra ayarlayarak, dosya
       sistemlerinin ayrılmasını engelleyebilirsiniz.

    -v, --version
       Sürüm numarasını görüntüler ve çıkar.

ARGÃMANLAR
    automount en az üç argüman alır. Zorunlu argümanlar
    baÄlantı_noktası, eÅlem_türü ve eÅlemdir. Zorunlu ve isteÄe baÄlı
    argümanlar aÅaÄıda açıklanmıÅtır:

    baÄlantı_noktası
       autofs tarafından baÄlanan dosya istemleri için temel
       baÄlantı noktası. Bu argüman, sistemde varolan bir dizin adı
       olmak zorundadır.

    eÅlem_türü
       Bu automount çaÄrısı için kullanılan eÅlem türü. Geçerli
       eÅlem türleri Åunlardır:

       file  EÅlem normal bir metin dosyasıdır.

       program
           EÅlem komut satırına bir anahtar aktarılan bir
           çalıÅtırılabilir yazılımdır ve hatasız bir
           çıkıŠdurumunda standart çıktıda bir girdi ile
           döner.

       yp   EÅlem bir NIS (YP) veritabanıdır.

       nisplus
           EÅlem bir NIS+ veritabanıdır.

       hesiod EÅlem filsys girdilerinin eÅlemler için kullanıldıÄı
           bir hesiod veritabanıdır.

       ldap  EÅlem isimleri [sunucuadı:]temelDN Åeklindedir. Buradaki
           isteÄe baÄlı sunucuadı sorgulanacak LDAP sunucusunun
           ismidir. temelDN ise altında altaÄaç araması
           yapılacak alan adıdır. Girdiler belirtilen altaÄaç
           içindeki automount nesneleridir ve burada, cn
           özniteliÄi anahtardır (arama anhtarı "/" dır),
           automounterInformation özniteliÄi ise özdevinimi dosya
           sistemi baÄlayıcı yazılımın kullandıÄı bilgileri
           içerir. Bu modül tarafından kullanılan Åema ile
           ilgili bilgileri
           http://docs.iplanet.com/docs/manuals/directory/411ext/nis/mapping.htm
           adresinde bulabilirsiniz.

    biçim EÅlem verisinin biçimi; hali hazırda kabul edilen biçimler
       sadece Sun automounter eÅlem biçiminin bir alt kümesi olan sun
       biçimi ile hesiod filesys girdileri için hesiod biçimidir.
       biçim belirtilmezse, hesiod dıÅındaki tüm eÅlem türleri
       için sun öntanımlı biçimdir.

    eÅlem Kullanılacak eÅlem dosyasının yeri. file ve program türü
       eÅlemler için bir tam UNIX dosyayolu ve yp, nisplus veya hesiod
       türü eÅlemler için bir veritabanı ismidir.

    seçenekler
       Tire (-) ile baÅlayanlar hariç, kalan komut satırı
       seçeneklerinin tümü mount komutunun seçenekleri olarak
       alınır. Tire (-) ile baÅlayanların ise eÅlem seçenekleri
       olduÄu varsayılır.

NOTLAR
    Åayet automount artalan süreci bir USR1 sinyali alırsa, hali hazırda
    autofs tarafından baÄlanmıŠbütün kullanılmayan dosya sistemlerini
    ayırır ve çalıÅmaya devam eder. Åayet bir USR2 sinyali alırsa,
    autofs tarafından baÄlanmıŠkullanılmayan bütün dosya
    sistemlerini ayırır ve tüm dosya sistemleri ayrılmıÅsa çıkar.
    MeÅgul dosya sistemleri ayrılmaz.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    autofs(5), mount(8).


YETERSÄ°ZLÄ°KLER
    Arzu edilen pek çok özellik eksiktir. TODO dosyasına göz
    atabilirsiniz.

    Belgeleme bakımından da arzu edilen olmamıÅtır.

    Lütfen, bulduÄunuz diÄer yazılım hatalarını, ayrıntılı
    tanımlamaları ile birlikte, <autofs (at) linux.kernel.org> adresine
    gönderiniz. Bu e-posta grubuna katılmak için, içinde "subscribe
    autofs" geçen bir e-postayı, <majordomo (at) linux.kernel.org>
    adresine gönderiniz.


YAZAN
    H. Peter Anvin <hpa (at) transmeta.com> tarafından yazılmıÅtır.


ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                19 Haziran 2000          automount(8)