badblocks

BADBLOCKS(8)        System Manager's Manual        BADBLOCKS(8)NAZWA
    badblocks - poszukiwanie uszkodzonych bloków na urzÄdzeniu

SKÅADNIA
    badblocks [ -svwnf ] [ -b rozmiar-bloku ] [ -c bloków_na_raz ] [ -i
         plik_wejÅciowy ] [ -o plik_wynikowy ] [ -p liczba_przebiegów
         ] urzÄdzenie [ ostatni-blok ] [ poczÄtkowy-blok ]

OPIS
    badblocks sÅuży do wyszukiwania uszkodzonych bloków na urzÄdzeniu
    (zwykle na partycji dyskowej).
    urzÄdzenie jest plikiem specjalnym odpowiadajÄcym danemu urzÄdzeniu
    (np. /dev/hdc1). ostatni-blok jest ostatnim sprawdzanym blokiem;
    jeÅli nie zostanie podany, domyÅlnie przyjmowany jest ostatni blok na
    danym urzÄdzeniu.

    Ważna uwaga: Jeżeli wyjÅcie badblocks ma byÄ przekierowane do
    pragramu e2fsck lub mke2fs, to ważnym jest, aby zostaÅ prawidÅowo
    okreÅlony rozmiar bloku, gdyż generowane numery bloków mocno zależÄ
    od użytego rozmiaru bloku. Z tego powodu zdecydowanie zalecane jest,
    aby użytkownicy nie uruchamiali badblocks bezpoÅrednio, a raczej
    posÅugiwali siÄ opcjÄ -c programów e2fsck i mke2fs.

OPCJE
    -b rozmiar-bloku
       OkreÅla rozmiar bloku w bajtach.

    -c bloków_na_raz
       jest to liczba bloków sprawdzanych jednoczeÅnie. WartoÅciÄ
       domyÅlnÄ jest 16. ZwiÄkszenie tej liczby zwiÄkszy wydajnoÅÄ
       badblocks, ale również zwiÄkszy zużycie pamiÄci. IloÅÄ
       pamiÄci potrzebna badblocks jest w trybie tylko do odczytu
       proporcjonalna do liczby sprawdzanych jednoczeÅnie bloków, w
       trybie do odczytu i zapisu proporcjonalna do tej liczby
       podwojonej, a w trybie nie niszczÄcego odczytu i zapisu do tej
       liczby potrojonej. JeÅli wartoÅÄ parametru okreÅlajÄcego liczbÄ
       bloków bÄdzie zbyt duża, to badblocks zakoÅczy pracÄ prawie
       natychmiast z bÅÄdem braku pamiÄci "podczas przydzielania
       buforów" (while allocating buffers). JeÅli bÄdzie ona zbyt
       maÅa, to może siÄ zdarzyÄ, że wÄtpliwe bloki na niepewnym
       twardym dysku zostanÄ ukryte przez efekty buforowania Åcieżek
       dysku twardego.

    -f   Normalnie, badblocks odmówi wykonania sprawdzenia w trybie
       odczytu i zapisu lub w trybie nie niszczÄcym danych na
       zamontowanym urzÄdzeniu, gdyż każdy z nich może potencjalnie
       spowodowaÄ awariÄ systemu. Nawet sprawdzenie nie niszczÄce
       danych może spowodowaÄ uszkodzenie zamontowanego systemu
       plików. Można to zachowanie zmieniÄ za pomocÄ opcji -f, ale
       prawie nigdy nie należy jej używaÄ --- jeÅli uważasz, że
       jesteÅ mÄdrzejszy niż program badblocks, prawie na pewno nie
       powinieneÅ tego robiÄ. Jedyny przypadek, kiedy można
       bezpiecznie posÅużyÄ siÄ tÄ opcjÄ, to sytuacja, gdy zawartoÅÄ
       pliku /etc/mtab jest nieprawidÅowa a urzÄdzenie w rzeczywistoÅci
       nie jest zamontowane.

    -i plik_wejÅciowy
       Odczytuje listÄ aktualnie istniejÄcych, znanych uszkodzonych
       bloków. Program badblocks nie wykona sprawdzenia tych bloków,
       gdyż wiadomo, że sÄ one uszkodzone. JeÅli plik_wejÅciowy
       zostanie podany jako "-", lista zostanie odczytana ze
       standardowego wejÅcia. Bloki wystÄpujÄce na tej liÅcie zostanÄ
       pominiÄte na liÅcie nowych uszkodzonych bloków tworzonej na
       standardowym wyjÅciu lub w pliku wynikowym. Opcja -b programu
       dumpe2fs(8) może sÅużyÄ do odtworzenia listy bloków aktualnie
       zaznaczonych jako uszkodzone w istniejÄcym systemie plików, w
       postaci odpowiedniej dla tej opcji.

    -o plik_wynikowy
       Zapisuje listÄ uszkodzonych bloków do podanego pliku. Bez tej
       opcji, badblocks wypisuje listÄ na standardowe wyjÅcie. Plik ten
       ma postaÄ odpowiedniÄ do wykorzystania go w opcji -l programu
       e2fsck(8) lub mke2fs(8).

    -p liczba_przebiegów
       Powtarza skanowanie dysku tak dÅugo, aż w ciÄgu
       liczba_przebiegów kolejnych skanowaŠdysku nie zostanie odkryty
       żaden nowy uszkodzony blok. DomyÅlnÄ wartoÅciÄ jest 0, co
       oznacza, że badblocks zakoÅczy po pierwszym przebiegu.

    -n   Korzystanie podczas sprawdzenia z nie niszczÄcego danych trybu
       odczytu i zapisu. DomyÅlnie przeprowadzane sÄ wyÅÄcznie
       sprawdzenia nie niszczÄce danych. Opcji tej nie można ÅÄczyÄ z
       opcjÄ -w, gdyż wykluczajÄ siÄ one wzajemnie.

    -s   Pokazuje postÄpy przeszukiwania, wypisujÄc numery bloków
       podczas ich sprawdzania.

    -v   Tryb rozwlekÅy (gadatliwy).

    -w   Korzystanie podczas sprawdzenia z testu zapisywania. Po podaniu
       tej opcji, badblocks wyszukuje uszkodzone bloki zapisujÄc pewne
       wzorce (0xaa, 0x55, 0xff, 0x00) w każdym bloku urzÄdzenia,
       odczytujÄc każdy blok i porównujÄc zawartoÅÄ. Opcji tej nie
       można ÅÄczyÄ z opcjÄ -n, gdyż wykluczajÄ siÄ one wzajemnie.

OSTRZEŻENIE
    Nigdy nie należy używac opcji -w na urzÄdzeniu zawierajÄcym
    istniejÄcy system plików. Ta opcja kasuje dane! JeÅli istnieje
    potrzeba wykonania testu w trybie zapisu na istniejÄcym systemie
    plików, należy posÅużyÄ siÄ zamiast niej opcjÄ -n. Jest to
    wolniejsze, ale zachowa istniejÄce dane.

AUTOR
    badblocks zostaÅ napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.
    Aktualnym konserwatorem jest Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.
    Niedestrukcyjny test odczytu/zapisu zaimplementowaÅ David Beattie
    <dbeattie@softhome.net>.

DOSTÄPNOÅÄ
    badblocks jest czÄÅciÄ pakietu e2fsprogs i jest dostÄpny na stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE
    e2fsck(8), mke2fs(8)e2fsprogs wersja 1.27       Marzec 2002           BADBLOCKS(8)