basename

BASENAME(1)        NarzÄdzia powÅokowe GNU 2.0       BASENAME(1)NAZWA
    basename - oddziela katalog i przyrostek od nazw plików.

SKÅADNIA
    basename nazwa [przyrostek]
    basename [--help] [--version]

OPIS
    Ta strona podrÄcznika man opisuje polecenie basename w wersji GNU.

    Polecenie basename usuwa wiodÄce nazwy katalogów z nazwy,
    pozostawiajÄc w ten sposób nazwÄ pliku bez Åcieżki. JeÅli podano
    przyrostek i jest identyczny z koÅcem nazwy, to jest on także usuwany.
    basename wypisuje rezultat swojego dziaÅania na standardowe wyjÅcie.

OPCJE
    --help WyÅwietla informacjÄ o stosowaniu programu i dostÄpnych opcjach,
       koÅczy pracÄ.

    --version
       WyÅwietla numer wersji programu i koÅczy pracÄ.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    BÅÄdy proszÄ zgÅaszaÄ, w jÄz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    dirname(1), pathchk(1), sh-utils(1).

OD TÅUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzÄdzi
    powÅokowych GNU wersji 2.0.maj 2000               FSF             BASENAME(1)