bc

bc(1)            General Commands Manual            bc(1)NAZWA
    bc - język kalkulatora dowolnej precyzji

SKŁADNIA
    bc [ -hlwsqv ] [długie-opcje] [ plik ... ]

OPIS
    bc jest językiem obsługującym obliczenia na liczbach dowolnej dokładności
    z interaktywnym wykonywaniem instrukcji. Istnieją pewne podobieństwa
    składni do języka programowania C. Przy pomocy opcji wiersza poleceń
    dostępna jest standardowa biblioteka matematyczna. Na żądanie, biblioteka
    matematyczna jest definiowana przed rozpoczęciem przetwarzania plików. bc
    rozpoczyna pracę przetwarzając kod z wszystkich plików wymienionych w
    wierszu poleceń, zachowując ich kolejność. Po przetworzeniu wszystkich
    plików, bc czyta ze standardowego wejścia. Całość kodu wykonywana jest w
    miarę czytania. (Jeśli plik zawiera polecenie zatrzymania procesora, to
    bc nie będzie prowadził odczytu ze standardowego wejścia).

    Omawiana wersja bc zawiera kilka rozszerzeń w stosunku do tradycyjnych
    realizacji bc i standardu POSIX. Opcje wiersza poleceń mogą powodować,
    że rozszerzenia te będą wyświetlać ostrzeżenia lub będą odrzucane.
    Niniejszy dokument opisuje język akceptowany przez ten procesor bc.
    Rozszerzenia są w nim wyraźnie wyróżnione.

  OPCJE
    -h, --help
       Wypisuje informację o sposobie wywołania i kończy działanie.

    -i, --interactive
       Wymusza tryb interaktywny.

    -l, --mathlib
       Definiuje standardową bibliotekę matematyczną.

    -w, --warn
       Ostrzega o rozszerzeniach w stosunku do POSIX bc.

    -s, --standard
       Przetwarza wyłącznie standardowy, POSIX-owy język bc.

    -q, --quiet
       Nie wyświetla zwykłego przywitania GNU bc.

    -v, --version
       Wypisuje numer wersji, informację o prawach autorskich i kończy
       działanie.

  LICZBY
    The most basic element in bc is the number. Numbers are arbitrary
    precision numbers. This precision is both in the integer part and the
    fractional part. All numbers are represented internally in decimal and
    all computation is done in decimal. (This version truncates results from
    divide and multiply operations.) There are two attributes of numbers,
    the length and the scale. The length is the total number of decimal
    digits used by bc to represent a number and the scale is the total number
    of decimal digits after the decimal point. For example:
        .000001 ma długość 6 i dokładność 6.
        1935.000 ma długość 7 i dokładność 3.

  ZMIENNE
    Numbers are stored in two types of variables, simple variables and
    arrays. Both simple variables and array variables are named. Names
    begin with a letter followed by any number of letters, digits and
    underscores. All letters must be lower case. (Full alpha-numeric names
    are an extension. In POSIX bc all names are a single lower case letter.)
    The type of variable is clear by the context because all array variable
    names will be followed by brackets ([]).

    There are four special variables, scale, ibase, obase, and last. scale
    defines how some operations use digits after the decimal point. The
    default value of scale is 0. ibase and obase define the conversion base
    for input and output numbers. The default for both input and output is
    base 10. last (an extension) is a variable that has the value of the
    last printed number. These will be discussed in further detail where
    appropriate. All of these variables may have values assigned to them as
    well as used in expressions.

  KOMENTARZE
    Komentarze w bc rozpoczynają się od znaków /*, a kończą znakami */.
    Komentarze mogą zaczynać się w dowolnym miejscu i na wejściu pojawiają
    się jako pojedyncze spacje. (Powoduje to, że komentarze są ogranicznikami
    innych elementów wejścia. Na przykład, komentarz nie może znajdować się w
    środku nazwy zmiennej). Komentarze obejmują znaki nowej linii (końca
    linii) pomiędzy początkiem a końcem komentarza.

    Do zapewnienia obsługi skryptów dla bc, jako rozszerzenie dodano
    komentarz w pojedynczym wierszu. Komentarz jednowierszowy rozpoczyna się
    znakiem # i rozciąga się do końca wiersza. Znak końca linii nie jest tu
    częścią komentarza i jest przetwarzany jak zwykle.

  WYRAŻENIA
    Liczbami posługują się wyrażenia i instrukcje. Ponieważ język został
    zaprojektowany jako interaktywny, instrukcje i wyrażenia wykonywane są
    niezwłocznie. Nie ma żadnego programu "głównego" ("main"). Zamiast tego,
    kod jest wykonywany zaraz po jego napotkaniu. (Funkcje, omówione
    szczegółowo dalej, są zdefiniowane po ich napotkaniu).

    A simple expression is just a constant. bc converts constants into
    internal decimal numbers using the current input base, specified by the
    variable ibase. (There is an exception in functions.) The legal values
    of ibase are 2 through 36. (Bases greater than 16 are an extension.)
    Assigning a value outside this range to ibase will result in a value of 2
    or 36. Input numbers may contain the characters 0-9 and A-Z. (Note: They
    must be capitals. Lower case letters are variable names.) Single digit
    numbers always have the value of the digit regardless of the value of
    ibase. (i.e. A = 10.) For multi-digit numbers, bc changes all input
    digits greater or equal to ibase to the value of ibase-1. This makes the
    number ZZZ always be the largest 3 digit number of the input base.

    Pełne wyrażenia są podobne do występujących w wielu językach wysokiego
    poziomu. Ponieważ występuje tylko jeden rodzaj liczb, nie ma reguł
    określających użycie różnych typów. Zamiast tego istnieją reguły
    dotyczące dokładności wyrażeń. Każde wyrażenie ma określoną dokładność.
    Zależy ona od dokładności pierwotnych liczb, wykonywanego działania i, w
    wielu przypadkach, wartości zmiennej scale. Dopuszczalnymi wartościami
    zmiennej scale są liczby od 0 aż do maksymalnej liczby, jaka może być
    reprezentowana jako całkowita (integer) w języku C.

    W podanych poniżej opisach dopuszczalnych wyrażeń, "wyrażenie" określa
    pełne wyrażenie a "zmienna" określa zmienną prostą lub tablicową.
    Zmienną prostą jest po prostu
       nazwa
    a zmienna tablicowa jest określona jako
       nazwa[wyrażenie]
    Dokładność wyniku jest maksymalną z dokładności użytych w nim wyrażeń,
    chyba że podano inaczej.

    - wyrażenie
       Wynikiem jest wartość przeciwna do wyrażenia.

    ++ zmienna
       Zmienna jest powiększana o jeden a wynikiem wyrażenia jest ta nowa
       wartość.

    -- zmienna
       Zmienna jest pomniejszana o jeden a wynikiem wyrażenia jest ta
       nowa wartość.

    zmienna ++
       Wynikiem wyrażenia jest wartość zmiennej, a następnie zmienna jest
       powiększana o jeden.

    zmienna --
       Wynikiem wyrażenia jest wartość zmiennej, a następnie zmienna jest
       pomniejszana o jeden.

    wyrażenie + wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest suma obu wyrażeń.

    wyrażenie - wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest różnica obu wyrażeń.

    wyrażenie * wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest iloczyn obu wyrażeń.

    wyrażenie / wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest iloraz obu wyrażeń. Liczba cyfr po
       kropce dziesiętnej wyniku jest równa wartości zmiennej scale.

    wyrażenie % wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest "reszta" z dzielenia obliczana w
       następujący sposób. W celu obliczenia a%b, obliczane jest najpierw
       a/b z dokładnością do scale cyfr dziesiętnych. Wynik używany jest
       do obliczenia a-(a/b)*b z dokładnością określoną jako maksymalna z
       scale+scale(b) oraz scale(a). Jeżeli scale ustawiona jest na
       zero, zaś oba wyrażenia są całkowite to wyrażenie to jest funkcją
       reszty całkowitej.

    wyrażenie ^ wyrażenie
       The result of the expression is the value of the first raised to
       the second. The second expression must be an integer. (If the
       second expression is not an integer, a warning is generated and
       the expression is truncated to get an integer value.) The scale
       of the result is scale if the exponent is negative. If the
       exponent is positive the scale of the result is the minimum of the
       scale of the first expression times the value of the exponent and
       the maximum of scale and the scale of the first expression. (e.g.
       scale(a^b) = min(scale(a)*b, max( scale, scale(a))).) It should
       be noted that expr^0 will always return the value of 1.

    ( wyrażenie )
       Nawiasy wymuszają zmianę standardowych priorytetów przy obliczaniu
       wyrażenia.

    zmienna = wyrażenie
       Zmiennej przypisywana jest wartość wyrażenia.

    zmienna <op>= wyrażenie
       jest to równoważne zapisowi "zmienna = zmienna <op> wyrażenie", z
       wyjątkiem tego, iż część "zmienna" jest wyliczana tylko raz. Może
       to być istotne, jeśli "zmienna" jest tablicą.

    Wyrażenia relacyjne są specjalnym rodzajem wyrażeń, zwracającym zawsze
    wartość 0 lub 1: zero jeśli relacja jest fałszywa, zaś 1 jeżeli jest
    prawdziwa. Mogą one występować w dowolnych dozwolonych wyrażeniach.
    (POSIX bc wymaga, by wyrażenia relacyjne były używane wyłącznie w
    instrukcjach if, while i for oraz aby było w nich użyte tylko jedno
    sprawdzenie relacji). Operatorami relacji są:

    wyrażenie1 < wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, jeśli wyrażenie1 jest mniejsze niż wyrażenie2.

    wyrażenie1 <= wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, gdy wyrażenie jest mniejsze bądź równe
       wyrażenie2.

    wyrażenie1 > wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, jeśli wyrażenie1 jest większe niż wyrażenie2.

    wyrażenie1 >= wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, gdy wyrażenie1 jest większe bądź równe
       wyrażenie2.

    wyrażenie1 == wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, gdy wyrażenie1 jest równe wyrażenie2.

    wyrażenie != wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, gdy wyrażenie1 nie jest równe wyrażenie2.

    Boolean operations are also legal. (POSIX bc does NOT have boolean
    operations). The result of all boolean operations are 0 and 1 (for false
    and true) as in relational expressions. The boolean operators are:

    !wyrażenie
       Zaprzeczenie. Wynikiem jest 1, jeśli wyrażenie ma wartość 0.

    wyrażenie && wyrażenie
       Koniunkcja. Wynikiem jest 1, jeżeli oba wyrażenia są niezerowe.

    wyrażenie || wyrażenie
       Alternatywa. Wynikiem jest 1, jeśli dowolne z wyrażeń jest
       niezerowe.

    Wyrażenia mają następujący priorytet (od najniższego do najwyższego):
       operator ||, wiązanie lewe
       operator &&, wiązanie lewe
       operator !, niezwiązany
       operatory relacji, wiązanie lewe
       operator przypisania, wiązanie prawe
       operatory + i -, wiązanie lewe
       operatory *, / i %, wiązanie lewe
       operator ^, wiązanie prawe
       jednoargumentowy operator -, niezwiązany
       operatory ++ i --, niezwiązane

    This precedence was chosen so that POSIX compliant bc programs will run
    correctly. This will cause the use of the relational and logical
    operators to have some unusual behavior when used with assignment
    expressions. Consider the expression:
       a = 3 < 5

    Większość programistów C uważałaby, że przypisze ono wynik operacji "3 <
    5" (wartość 1) zmiennej "a". Tymczasem w bc nadaje ono wartość 3 zmiennej
    "a", a następnie porównuje 3 z 5. Używając operatorów relacji i
    operatorów logicznych z operatorami przypisania najlepiej jest posłużyć
    się nawiasami.

    There are a few more special expressions that are provided in bc. These
    have to do with user defined functions and standard functions. They all
    appear as "name(parameters)". See the section on functions for user
    defined functions. The standard functions are:

    length ( wyrażenie )
       Wynikiem funkcji length jest liczba cyfr znaczących w wyrażeniu.

    read ( )
       Funkcja ta, będąca rozszerzeniem, odczytuje liczbę ze
       standardowego wejścia, niezależnie od miejsca użycia funkcji.
       Strzeż się -- może to spowodować kłopoty przy przeplataniu się
       danych i programu ze standardowego wejścia. Najlepszym
       zastosowaniem tej funkcji jest użycie jej w uprzednio napisanym
       programie, który wymaga wprowadzania danych przez użytkownika, ale
       nigdy nie pozwala na wprowadzanie kodu programu. Wynikiem
       działania funkcji read jest liczba odczytana ze standardowego
       wejścia z konwersją układu liczbowego według aktualnej wartości
       zmiennej ibase.

    scale ( wyrażenie )
       Wynikiem funkcji scale jest liczba cyfr po kropce dziesiętnej w
       wyrażeniu będącym jej parametrem.

    sqrt ( wyrażenie )
       Wynikiem funkcji sqrt jest pierwiastek kwadratowy z wyrażenia.
       Jeżeli wyrażenie ma wartość ujemną, to generowany jest błąd
       wykonania.

  INSTRUKCJE
    Statements (as in most algebraic languages) provide the sequencing of
    expression evaluation. In bc statements are executed "as soon as
    possible." Execution happens when a newline in encountered and there is
    one or more complete statements. Due to this immediate execution,
    newlines are very important in bc. In fact, both a semicolon and a
    newline are used as statement separators. An improperly placed newline
    will cause a syntax error. Because newlines are statement separators, it
    is possible to hide a newline by using the backslash character. The
    sequence "\<nl>", where <nl> is the newline appears to bc as whitespace
    instead of a newline. A statement list is a series of statements
    separated by semicolons and newlines. The following is a list of bc
    statements and what they do: (Things enclosed in brackets ([]) are
    optional parts of the statement.)

    wyrażenie
       This statement does one of two things. If the expression starts
       with "<variable> <assignment> ...", it is considered to be an
       assignment statement. If the expression is not an assignment
       statement, the expression is evaluated and printed to the output.
       After the number is printed, a newline is printed. For example,
       "a=1" is an assignment statement and "(a=1)" is an expression that
       has an embedded assignment. All numbers that are printed are
       printed in the base specified by the variable obase. The legal
       values for obase are 2 through BC_BASE_MAX. (See the section
       LIMITS.) For bases 2 through 16, the usual method of writing
       numbers is used. For bases greater than 16, bc uses a
       multi-character digit method of printing the numbers where each
       higher base digit is printed as a base 10 number. The
       multi-character digits are separated by spaces. Each digit
       contains the number of characters required to represent the base
       ten value of "obase-1". Since numbers are of arbitrary precision,
       some numbers may not be printable on a single output line. These
       long numbers will be split across lines using the "\" as the last
       character on a line. The maximum number of characters printed per
       line is 70. Due to the interactive nature of bc, printing a
       number causes the side effect of assigning the printed value to
       the special variable last. This allows the user to recover the
       last value printed without having to retype the expression that
       printed the number. Assigning to last is legal and will overwrite
       the last printed value with the assigned value. The newly
       assigned value will remain until the next number is printed or
       another value is assigned to last. (Some installations may allow
       the use of a single period (.) which is not part of a number as a
       short hand notation for for last.)

    łańcuch
       Na wyjściu drukowany jest łańcuch znakowy. Łańcuchy rozpoczynają
       się znakiem cudzysłowu i zawierają wszystkie znaki do następnego
       znaku cudzysłowu. Wszystkie znaki, włącznie ze znakami nowej
       linii, traktowane są dosłownie. Po wydrukowaniu łańcucha nie jest
       drukowany znak nowej linii.

    print lista
       The print statement (an extension) provides another method of
       output. The "list" is a list of strings and expressions separated
       by commas. Each string or expression is printed in the order of
       the list. No terminating newline is printed. Expressions are
       evaluated and their value is printed and assigned to the variable
       last. Strings in the print statement are printed to the output and
       may contain special characters. Special characters start with the
       backslash character (\). The special characters recognized by bc
       are "a" (alert or bell), "b" (backspace), "f" (form feed), "n"
       (newline), "r" (carriage return), "q" (double quote), "t" (tab),
       and "\" (backslash). Any other character following the backslash
       will be ignored.

    { lista_instrukcji }
       Jest to instrukcja grupowania. Pozwala na grupowanie wielu
       instrukcji do wykonania.

    if ( wyrażenie ) instrukcja1 [else instrukcja2]
       Instrukcja if oblicza wyrażenie i wykonuje instrukcję1 bądź
       instrukcję2 w zależności od wartości wyrażenia. Jeżeli wyrażenie
       jest niezerowe, wykonywana jest instrukcja1. Jeśli występuje
       instrukcja2 a wartością wyrażenia jest 0, to wykonywana jest
       instrukcja2. (Klauzula else instrukcji if jest rozszerzeniem).

    while ( wyrażenie ) instrukcja
       Instrukcja while powtarza wykonywanie danej instrukcji póki
       wyrażenie jest niezerowe. Oblicza ona wartość wyrażenia przed
       każdym wykonaniem instrukcji. Przerwanie pętli powodowane jest
       zerową wartością wyrażenia lub wykonaniem instrukcji break
       (przerwania).

    for ( [wyr1] ; [wyr2] ; [wyr3] ) instrukcja
       The for statement controls repeated execution of the statement.
       Expression1 is evaluated before the loop. Expression2 is
       evaluated before each execution of the statement. If it is
       non-zero, the statement is evaluated. If it is zero, the loop is
       terminated. After each execution of the statement, expression3 is
       evaluated before the reevaluation of expression2. If expression1
       or expression3 are missing, nothing is evaluated at the point they
       would be evaluated. If expression2 is missing, it is the same as
       substituting the value 1 for expression2. (The optional
       expressions are an extension. POSIX bc requires all three
       expressions.) The following is equivalent code for the for
       statement:
       wyrażenie1;
       while (wyrażenie2) {
         instrukcja;
         wyrażenie3;
       }

    break Instrukcja ta powoduje wymuszone zakończenie ostatniej obejmującej
       ją instrukcji while lub for.

    continue
       The continue statement (an extension) causes the most recent
       enclosing for statement to start the next iteration.

    halt  Instrukcja halt (rozszerzenie) jest instrukcją nakazującą
       preprocesorowi bc zakończenie pracy (ale tylko wtedy gdy
       instrukcja ta jest wykonywana). Na przykład, "if (0 == 1) halt"
       nie spowoduje przerwania pracy bc, gdyż instrukcja halt nie będzie
       wykonana.

    return Zwraca wartość zero jako wynik funkcji. (Patrz sekcja dotycząca
       funkcji).

    return ( wyrażenie )
       Zwraca wartość wyrażenia jako wynik funkcji. (Patrz sekcja
       dotycząca funkcji). Nawiasy nie są wymagane, co jest rozszerzeniem
       GNU bc.

  PSEUDOINSTRUKCJE
    Te instrukcje nie są instrukcjami w tradycyjnym sensie tego terminu. Nie
    są one instrukcjami wykonywanymi. Ich funkcja jest wykonywana podczas
    "kompilacji".

    limits Wypisuje lokalne ograniczenia narzucone przez lokalna wersję bc.
       Jest to rozszerzenie.

    quit  Po odczycie instrukcji quit procesor bc kończy pracę, niezależnie
       od tego, gdzie wystąpiła ta instrukcja. Na przykład, "if (0 == 1)
       quit" spowoduje zakończenie pracy bc.

    warranty
       Wypisuje dłuższą notkę na temat gwarancji. Jest to rozszerzenie.

  FUNKCJE
    Funkcje dostarczają sposobu definiowania obliczeń, które mogą być
    wykonane później. Funkcje w bc zawsze obliczają wartość i zwracają ją do
    miejsca wywołania. Definicje funkcji są "dynamiczne" w tym sensie, że
    funkcja pozostaje niezdefiniowana dopóki na wejściu nie zostanie
    odczytana jej definicja. Definicja ta jest następnie używana dopóki nie
    zostanie napotkana inna definicja funkcji o tej samej nazwie. Wówczas
    nowa definicja zastępuje starszą. Funkcja definiowana jest następująco:
       define nazwa ( parametry ) { nowa_linia
         lista_auto  lista_instrukcji }
    A function call is just an expression of the form "name(parameters)".

    Parameters are numbers or arrays (an extension). In the function
    definition, zero or more parameters are defined by listing their names
    separated by commas. All parameters are call by value parameters.
    Arrays are specified in the parameter definition by the notation
    "name[]". In the function call, actual parameters are full expressions
    for number parameters. The same notation is used for passing arrays as
    for defining array parameters. The named array is passed by value to the
    function. Since function definitions are dynamic, parameter numbers and
    types are checked when a function is called. Any mismatch in number or
    types of parameters will cause a runtime error. A runtime error will
    also occur for the call to an undefined function.

    lista_auto jest opcjonalną listą zmiennych, do użytku "lokalnego". A oto
    składnia tej listy (jeśli występuje): "auto nazwa, ... ;". Średnik jest
    opcjonalny. Każda z nazw jest nazwą auto-zmiennej. Tablice mogą być
    podane przy użyciu takiej samej składni jak w parametrach. Na początku
    funkcji wartości tych zmiennych odkładane są na stosie. Następnie
    zmienne są inicjowane zerami i używane w czasie wykonywania funkcji. Przy
    zakończeniu funkcji zmienne są zdejmowane ze stosu, tak że przywracana
    jest ich pierwotna wartość (z momentu wywołania funkcji). Parametry te są
    faktycznie zmiennymi auto inicjowanymi wartościami dostarczonymi w
    wywołaniu funkcji. Zmienne typu auto różnią się od tradycyjnych zmiennych
    lokalnych, gdyż jeśli funkcja A woła funkcję B, to B może posługiwać się
    zmiennymi auto funkcji A po prostu używając tych samych nazw, chyba że
    funkcja B traktuje je jako zmienne auto. Ponieważ zmienne auto i
    parametry składowane są na stosie, to bc obsługuje funkcje rekurencyjne.

    Ciało funkcji jest listą instrukcji bc. I znów, jak w części zasadniczej,
    instrukcje oddzielane są średnikami lub znakami nowej linii. Instrukcje
    return (powrót) powodują zakończenie funkcji i zwrócenie wartości.
    Istnieją dwa warianty instrukcji return. Pierwsza postać, "return",
    zwraca wartość 0 do wywołującego wyrażenia. Druga postać, "return (
    wyrażenie )", oblicza wartość wyrażenia i zwraca ją do wyrażenia
    wołającego. Każda funkcja domyślnie kończy się niejawną instrukcją
    "return (0)". Pozwala to na funkcji na zakończenie działania i zwrócenie
    zera bez jawnej instrukcji powrotu.

    Funkcje inaczej korzystają ze zmiennej ibase. Wszystkie stałe w obrębie
    ciała funkcji będą konwertowane przy zastosowaniu wartości ibase w
    momencie wywołania funkcji. Zmiany ibase w czasie wykonywania funkcji są
    ignorowane, z wyjątkiem funkcji standardowej read, która zawsze do
    konwersji liczb wykorzystuje bieżącą wartość ibase.

    GNU bc zawiera kilka rozszerzeń związanych z funkcjami. Pierwszym jest
    nieco luźniejszy format definicji funkcji. Standard wymaga, by nawias
    otwierający znajdował się w tym samym wierszu, co słowo kluczowe define,
    a wszystkie pozostałe części w kolejnych wierszach. Opisywana tu wersja
    bc zezwala na dowolną liczbę znaków nowej linii przed i po nawiasie
    otwierającym funkcji. Na przykład, dozwolone są poniższe definicje.
       define d (n) { return (2*n); }
       define d (n)
        { return (2*n); }


    Functions may be defined as void. A void funtion returns no value and
    thus may not be used in any place that needs a value. A void function
    does not produce any output when called by itself on an input line. The
    key word void is placed between the key word define and the function
    name. For example, consider the following session.
       define py (y) { print "--->", y, "<---", "\n"; }
       define void px (x) { print "--->", x, "<---", "\n"; }
       py(1)
       --->1<---
       0
       px(1)
       --->1<---

    Ponieważ py nie jest funkcją void, to wywołanie py(1) wyświetla pożądane
    wyjście, a następnie wypisuje w drugiej linii wartość tej funkcji.
    Ponieważ wartością funkcji, która nie zawiera instrukcji return, jest
    zero, to właśnie zero zostanie wypisane. W przypadku funkcji px(1) zero
    nie jest wypisywane, ponieważ ta funkcja jest funkcją void.

    Also, call by variable for arrays was added. To declare a call by
    variable array, the declaration of the array parameter in the function
    definition looks like "*name[]". The call to the function remains the
    same as call by value arrays.

  BIBLIOTEKA MATEMATYCZNA
    Jeżeli bc wywoływane jest z opcją -l, to wstępnie wczytywana jest
    biblioteka matematyczna (math library), a domyślna liczba cyfr
    dziesiętnych (scale) ustawiana jest na 20. Funkcje matematyczne obliczają
    swe wyniki z dokładnością określoną w momencie ich wywołania.
    Bibilioteka matematyczna definiuje następujące funkcje:

    s (x) Sinus x, x podawany jest w radianach.

    c (x) Cosinus x, x w radianach.

    a (x) Arcus tangens x; arcus tangens zwraca radiany.

    l (x) Logarytm naturalny z x.

    e (x) Funkcja wykładnicza - e do potęgi x.

    j (n,x)
       Funkcja Bessela rzędu n (całkowitego) z argumentem x.

  PRZYKŁADY
    W powłoce /bin/sh, poniższe polecenie przypisuje wartość liczby "Pi"
    zmiennej środowiska pi.
        pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Poniżej podano definicję funkcji wykładniczej używanej w bibliotece
    matematycznej. Funkcja ta napisana jest w bc standardu POSIX.
       scale = 20

       /* wykorzystuje fakt, że e^x = (e^(x/2))^2
         Gdy x jest dostatecznie małe, używamy szeregu:
          e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
       */

       define e(x) {
        auto a, d, e, f, i, m, v, z

        /* Check the sign of x. */
        if (x<0) {
         m = 1
         x = -x
        }

        /* przewidywane x */
        z = scale;
        scale = 4 + z + .44*x;
        while (x > 1) {
         f += 1;
         x /= 2;
        }

        /* inicjowanie zmiennych */
        v = 1+x
        a = x
        d = 1

        for (i=2; 1; i++) {
         e = (a *= x) / (d *= i)
         if (e == 0) {
          if (f>0) while (f--) v = v*v;
          scale = z
          if (m) return (1/v);
          return (v/1);
         }
         v += e
        }
       }


    Poniższy kod posługuje się rozszerzonymi cechami bc do uzyskania prostego
    programu liczącego salda książeczki czekowej. Najlepiej byłoby zachować
    go w pliku, tak by mógł być wykorzystany wielokrotnie bez potrzeby
    każdorazowego przepisywania.
       scale=2
       print "\nProgram książeczki czekowej!\n"
       print " Pamiętaj, wpłaty są transakcjami ujemnymi.\n"
       print " Koniec - transakcja zerowa.\n\n"

       print "Saldo początkowe? "; bal = read()
       bal /= 1
       print "\n"
       while (1) {
        "bieżące saldo = "; bal
        "transakcja? "; trans = read()
        if (trans == 0) break;
        bal -= trans
        bal /= 1
       }
       quit


    Poniżej zamieszczono definicję rekurencyjnej funkcji silni.
       define f (x) {
        if (x <= 1) return (1);
        return (f(x-1) * x);
       }


  OPCJE READLINE I LIBEDIT
    GNU bc can be compiled (via a configure option) to use the GNU readline
    input editor library or the BSD libedit library. This allows the user to
    do editing of lines before sending them to bc. It also allows for a
    history of previous lines typed. When this option is selected, bc has
    one more special variable. This special variable, history is the number
    of lines of history retained. For readline, a value of -1 means that an
    unlimited number of history lines are retained. Setting the value of
    history to a positive number restricts the number of history lines to the
    number given. The value of 0 disables the history feature. The default
    value is 100. For more information, read the user manuals for the GNU
    readline, history and BSD libedit libraries. One can not enable both
    readline and libedit at the same time.

  RÓŻNICE
    Niniejsza wersja bc została zbudowana, bazując na projekcie POSIX
    P1003.2/D11 i zawiera kilka różnic i rozszerzeń w stosunku do tego
    dokumentu i tradycyjnych realizacji. Nie jest wykonana w tradycyjny
    sposób, wykorzystujący polecenie dc(1). Wersja ta jest pojedynczym
    procesem, analizującym i uruchamiającym kod binarny będący tłumaczeniem
    programu. Istnieje "nieudokumentowana" opcja (-c) powodująca, że program
    wyświetla kod binarny na standardowym wyjściu zamiast wykonywania go.
    Używana była ona głównie do debuggowania analizatora składni i przy
    przygotowaniu biblioteki matematycznej.

    Głównym źródłem różnic są rozszerzenia, w których jakaś cecha, możliwość
    programu jest rozbudowana w celu dodania funkcjonalności, oraz dodatki,
    gdzie dodano nowe możliwości. Poniżej podano listę różnic i rozszerzeń.

    Zmienna środowiska LANG
       Niniejsza wersja nie spełnia standardu POSIX przetwarzania
       zmiennej środowiska LANG i wszystkich zmiennych środowiska
       rozpoczynających się na LC_.

    nazwy Tradycyjny i POSIXowy bc zawierają jednoliterowe nazwy funkcji,
       zmiennych i tablic. Zostały one rozszerzone do nazw
       wieloznakowych, rozpoczynających się literą i mogących zawierać
       litery, cyfry i znaki podkreślenia.

    Łańcuchy
       Łańcuchy nie mogą zawierać znaków NUL. POSIX stwierdza, że
       wszystkie znaki muszą być zawarte w łańcuchach.

    last  POSIX bc does not have a last variable. Some implementations of
       bc use the period (.) in a similar way.

    porównania
       POSIX bc dopuszcza porównania wyłącznie w instrukcjach if, while
       oraz w drugim wyrażeniu instrukcji for. Dodatkowo, w każdej z tych
       instrukcji dopuszczalna jest tylko jedna operacja porównania
       (relacji).

    instrukcja if, klauzula else
       POSIX bc nie zawiera klauzuli else.

    instrukcja for
       POSIX bc wymaga, by w instrukcji for występowały wszystkie
       wyrażenia.

    &&, ||, !
       POSIX bc nie zawiera operatorów logicznych.

    funkcja read
       POSIX bc nie zawiera funkcji read.

    instrukcja print
       POSIX bc does not have a print statement .

    instrukcja continue
       POSIX bc nie zawiera instrukcji continue.

    instrukcja return
       POSIX bc wymaga nawiasów wokół zwracanego wyrażenia.

    parametry tablicowe
       POSIX bc nie obsługuje (obecnie) w pełni parametrów tablicowych.
       Gramatyka POSIX zezwala na użycie tablic w definicjach funkcji,
       ale nie zapewnia metody przekazania tablicy jako bieżącego
       parametru. (Jest to najprawdopodobniej przeoczenie w zdefiniowanej
       gramatyce.) Tradycyjne implementacje bc mają jedynie wywołanie
       parametrów tablicowych przez wartość.

    format funkcji
       POSIX bc wymaga, by nawias otwierający był w tym samym wierszu, co
       słowo kluczowe define, instrukcja auto natomiast w następnym
       wierszu.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       POSIX bc nie wymaga, by były zdefiniowane powyższe operatory
       przypisania "starego typu". Niniejsza wersja zezwala na takie
       przypisania w "starym stylu". Należy skorzystać z instrukcji
       limits, by stwierdzić, czy zainstalowana wersja je rozpoznaje.
       Jeżeli obsługuje ona przypisania w "starym stylu", to instrukcja
       "a =- 1" pomniejszy a o jeden zamiast przypisać a wartość -1.

    spacje w liczbach
       Inne implementacje bc dopuszczają występowanie spacji w liczbach.
       Na przykład, "x=1 3" przypisze wartość 13 zmiennej x. Ta sama
       instrukcja spowoduje błąd składni w opisywanej tu wersji bc.

    błędy i wykonanie
       Opisywana implementacja różni się od innych sposobem, w jaki
       wykonywany jest kod w przypadku znalezienia w programie błędów
       składniowych i innych. W przypadku napotkania błędu w definicji
       funkcji, obsługa błędów próbuje odnaleźć początek instrukcji i
       kontynuować analizę składniową funkcji. Po znalezieniu błędu w
       funkcji, nie jest ona możliwa do wywołania i staje się
       niezdefiniowana. Błędy składniowe w interaktywnym wykonywaniu kodu
       unieważniają bieżący blok wykonania. Blok wykonania jest
       zakończony końcem linii pojawiającym się po pełnej sekwencji
       instrukcji. Na przykład,
       a = 1
       b = 2
    ma dwa bloki wykonania a
       { a = 1
        b = 2 }
    ma jeden blok wykonania. Każdy z błędów wykonania przerywa wykonywanie
    bieżącego bloku wykonania. Ostrzeżenie w trakcie wykonywania nie przerywa
    bieżącego bloku.

    Przerwania
       Podczas sesji interaktywnej sygnał SIGINT (zwykle generowany przez
       znak control-C z terminala) spowoduje przerwanie bieżącego bloku
       wykonywania. Wyświetli on błąd wykonania ("runtime"), wskazujący
       która funkcja została przerwana. Po wyczyszczeniu wszystkich
       struktur (runtime structures) wykonania, zostanie wyświetlony
       komunikat informujący użytkownika, że bc jest gotów do
       przyjmowania kolejnych danych. Wszystkie uprzednio zdefiniowane
       funkcje pozostają zdefiniowane, zaś wartości wszystkich zmiennych
       innych niż zmienne typu auto są wartościami sprzed przerwania.
       Podczas procesu oczyszczania struktur danych usuwane są wszystkie
       zmienne typu auto oraz parametry funkcji. W czasie sesji
       nieinteraktywnej sygnał SIGINT przerywa wykonanie całego bc.

  OGRANICZENIA
    Poniżej podano obecne ograniczenia opisywanego procesora bc. Niektóre z
    nich mogą być zmienione podczas instalacji. Faktyczne ograniczenia można
    sprawdzić za pomocą instrukcji limits (ograniczenia).

    BC_BASE_MAX
       Maksymalna podstawa pozycyjnego układu, w którym wyprowadzane są
       wyniki obecnie ustawiona jest na 999. Maksymalną podstawą układu
       wejściowego jest 16.

    BC_DIM_MAX
       Obecnie ustawione jest arbitralne ograniczenie do 65535 (w wersji
       rozpowszechnianej). Twoja instalacja może być inna.

    BC_SCALE_MAX
       Liczba cyfr po kropce dziesiętnej ograniczona jest do INT_MAX
       cyfr. Także liczba cyfr przed kropką dziesiętną ograniczona jest
       do INT_MAX cyfr.

    BC_STRING_MAX
       Maksymalnie w łańcuchu może wystąpić INT_MAX znaków.

    wykładnik
       Wartość wykładnika w operacji potęgowania (^) ograniczona jest do
       LONG_MAX.

    nazwy zmiennych
       Obecnie nie może być więcej niż 32767 unikatowych nazw w każdym z
       rodzajów: zmiennych prostych, tablic i funkcji.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE
    bc przetwarza następujące zmienne środowiska:

    POSIXLY_CORRECT
       To samo, co opcja -s. Tryb zgodności z POSIX.

    BC_ENV_ARGS
       Inny sposób przekazywania argumentów do bc. Format jest taki sam,
       jak argumentów wiersza poleceń. Argumenty te przetwarzane są na
       początku, więc pliki podane w argumentach środowiska przetwarzane
       są przed plikami podanymi jako argumenty wiersza poleceń.
       Umożliwia to użytkownikowi ustawienie "standardowych" opcji i
       plików, jakie będą przetwarzane przy każdym wywołaniu bc. Pliki
       podane w zmiennych środowiska zawierają zwykle definicje funkcji,
       które użytkownik chce mieć zdefiniowane przy każdym uruchomieniu
       bc.

    BC_LINE_LENGTH
       This should be an integer specifying the number of characters in
       an output line for numbers. This includes the backslash and
       newline characters for long numbers. As an extension, the value
       of zero disables the multi-line feature. Any other value of this
       variable that is less than 3 sets the line length to 70.

DIAGNOSTYKA
    Jeżeli któryś z plików podanych w wierszu poleceń nie może zostać otwarty
    bc zgłosi, że plik ten jest niedostępny i przerwie pracę. Istnieją też
    komunikaty diagnostyczne kompilacji i wykonania, które powinny być
    zrozumiałe.

BŁĘDY
    Obsługa błędów (error recovery) nie jest jeszcze bardzo dobra.

    Błędy proszę zgłaszać (w jęz.angielskim) na adres bug-bc@gnu.org. Proszę
    się upewnić, że pole tematu wiadomości zawiera gdzieś słowo "bc".

AUTOR
    Philip A. Nelson
    philnelson@acm.org

PODZIĘKOWANIA
    Autor chciałby podziękować Steve'owi Sommars (Steve.Sommars@att.com) za
    jego szeroką pomoc w testowaniu tej implementacji. Podsunął on wiele
    cennych sugestii. Dzięki jego zaangażowaniu jest to o wiele lepszy
    produkt.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek
    Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Projekt GNU          11 czerwca 2006 r.             bc(1)