bc

bc(1)            General Commands Manual            bc(1)NÉV
    bc - Lebegőpontos kalkulátor nyelv

ÁTTEKINTÉS
    bc [ -hlwsqv ] [long-options] [ file ... ]

LEÍRÁS
    bc egy olyan nyelv, amely lebegőpontos számolást nyújt, interaktív
    végrehajtással. Van némi hasonlóság a C programozási nyelvvel. Egy
    standard matematikai könyvtár megadható parancssor paraméterként. Ha
    szükséges, a matematikai könyvtárat definiálni kell, mielőtt bármilyen
    más fájlt feldolgoznánk. A bc a megadott fájlokban levő kódot a megadás
    sorrenjében dolgozza fel. Miután minden fájlt feldolgozott a bc a
    szabványos bemenetről vár további utasításokat. Minden kódot a beolvasás
    pillanatában végrehajt. (Ha egy fájlban olyan utasítás található, amely
    megállítja a feldolgozót, a bc nem fog a szabványos bemenetről olvasni.

    A bc ezen implementációja sok bővítéssel rendelkezik a POSIX standardhoz
    képest. Parancssor opcióval megadható, hogy a program ezeknél
    figyelmeztessen, vagy dobja vissza őket. Ez a dokumentum az ezen
    feldolgozó által elfogadott nyelvet írja le. A kiterjesztések
    természetesen jelölésre kerülnek.

  KAPCSOLÓK
    -h, --help
       Print the usage and exit.

    -i, --interactive
       Force interactive mode.

    -l, --mathlib
       Definiálja a standard matematikai könyvtárat.

    -w, --warn
       Figyelmeztet a POSIX bc-hez képest használt kiterjesztésekre.

    -s, --standard
       Csak a pontos POSIX bc nyelvet dolgozza fel.

    -q, --quiet
       Do not print the normal GNU bc welcome.

    -v, --version
       Print the version number and copyright and quit.

  SZÁMOK
    The most basic element in bc is the number. Numbers are arbitrary
    precision numbers. This precision is both in the integer part and the
    fractional part. All numbers are represented internally in decimal and
    all computation is done in decimal. (This version truncates results from
    divide and multiply operations.) There are two attributes of numbers,
    the length and the scale. The length is the total number of decimal
    digits used by bc to represent a number and the scale is the total number
    of decimal digits after the decimal point. For example:
        .000001 számnak a hossza és a léptéke is 6.
        míg az 1935.000 számnak a hossza 7, a léptéke 3.

  VÁLTOZÓK
    A számokat két fajta változóban lehet tárolni, egyszerű változóban vagy
    tömbben. Mind az egyszerű, mind a tömbváltozónak van neve. A neveknek
    betűvel kell kezdődniük, ezt követhetik számok, betűk vagy aláhúzások.
    Minden betűnek kisbetűnek kell lennie. (A teljes alfanumerikus nevek már
    egy kiterjesztés. A POSIX bc-ben minden név egy kisbetűből áll.) A
    változó típusa a kontextusból tisztán kiderül, mivel minden tömb változót
    egy szögletes zárójel pár ([]) követ.

    Négy speciális változó van, scale, ibase, obase, és last. A scale azt
    definiálja, hogy néhány művelet a tizdes pont után hány számjegyet
    használjon. A scale alapértelmezett értéke 0. Az ibase és az obase
    definiálja a bemeneti és a kimeneti számrendszer konverziót. Az
    alapértelmezett számrendszer mind a bemenetre, mind a kimenetre 10-es. A
    last (kiterjesztés) változóban az utolsó kiírt érték szerepel. Ez később
    kerül részletezésre. Ezeknek vátlozóknak lehet értéket adni, de
    kifejezésben is használhatóak.

  MEGJEGYZÉS
    A megjegyzések a bc-ben a /* karakterekkel kezdődnek és a */ karakterek
    jelzik a végét. A megjegyzések bárhol megjelenhetnek, és a bemenetben egy
    szóközt jelentenek. (Ez azt jelenti, hogy a megjegyzések elhatárolnak más
    objektumokat. Például, egy megjegyzés nem lehet egy változónév közepén.)
    A megjegyzésekben bármennyi újsor lehet (sor vége), a megjegyzés kezdete
    és vége között.

    To support the use of scripts for bc, a single line comment has been
    added as an extension. A single line comment starts at a # character and
    continues to the next end of the line. The end of line character is not
    part of the comment and is processed normally.

  KIFEJEZÉSEK
    A számokat kifejezésekkel és utasításokkal lehet manipulálni. Mivel a
    nyelvet interaktívra készítették, az utasítások és a kifejezések rögtön
    végrehajtódnak. Nincs "fő" program (main függvény). A kód olyan
    sorrendben hajtódik végre, ahogy a bc beolvassa. (A függvények, később
    kerülnek leírásra, a beolvasás sorrendjében kerülnek definiálásra.)

    A simple expression is just a constant. bc converts constants into
    internal decimal numbers using the current input base, specified by the
    variable ibase. (There is an exception in functions.) The legal values
    of ibase are 2 through 36. (Bases greater than 16 are an extension.)
    Assigning a value outside this range to ibase will result in a value of 2
    or 36. Input numbers may contain the characters 0-9 and A-Z. (Note: They
    must be capitals. Lower case letters are variable names.) Single digit
    numbers always have the value of the digit regardless of the value of
    ibase. (i.e. A = 10.) For multi-digit numbers, bc changes all input
    digits greater or equal to ibase to the value of ibase-1. This makes the
    number ZZZ always be the largest 3 digit number of the input base.

    A teljes kifejezések hasonlóak a többi magas szintű nyelvben levőkhöz.
    Mivel csak egyetlen típusú szám van, nincs szabály a típusok keverésének
    kezelésére. Minden kifejezésnek van egy pontossága. Ez az eredeti
    számokból, az elvégzett műveletekból és még sok egyébből tevődik össze,
    az értéke a scale változóban található. Ezen változó legális értékei a
    0-tól a C nyelvben egész számnak megadható legnagyobb értékig terjednek.

    Itt következik a legalis kifejezések leírása, az "expr" a teljes
    kifejezésre, a "var" pedig egy egyszerű, vagy egy tömb változóra
    vonatkozik. Egy egyszerű változóra a
       név
    míg egy tömbre a
       leírásával hivatkozhatunk. Hacsak másként nem specifikáljuk, az
       eredmény pontossága a kifejezések pontosságának a maximuma lesz.
    Unless specifically mentioned the scale of the result is the maximum
    scale of the expressions involved.

    - expr Az eredmény a kifejezés negáltja.

    ++ var A változó értéke eggyel nő, és az eredmény a változó új értéke
       lesz.

    -- var A változó értéke eggyel csökken, és az eredmény a változó új
       értéke lesz.

    var ++
        A kifejezés eredménye a változó eredeti értéke, majd a változó
       értéke nő eggyel.

    var -- A kifejezés eredménye a változó eredeti értéke, majd a változó
       értéke csökken eggyel.

    expr + expr
       Az eredmény a két kifejezés összege.

    expr - expr
       Az eredmény a két kifejezés különbsége.

    expr * expr
       Az eredmény a két kifejezés szorzata.

    expr / expr
       Az eredmény a két kifejezés hányadosa. Az eredmény pontosságát a
       scale változó értéke határozza meg.

    expr % expr
       Az eredmény a "maradék", amely a következőképpen kerül
       kiszámolásra. Az a%b kiszámolásához először, kiszámolásra kerül
       az a/b, scale számjegyre. Az eredmény a következőképpen adódik:
       a-(a/b)*b, a pontossága a scale+scale(b) és scale(a) közül a
       nagyobb lesz. Ha a scale egyenlő nullával, vagy mindkét kifejezés
       egész, a maradék is egész lesz.

    expr ^ expr
       Az eredmény az első kifejezés a másodikra emelve. A második
       kifejezésnek egésznek kell lennie. (Ha a második kifejezés nem
       egész, egy figyelmeztetés generálódik, és az érték egész értékre
       csonkolódik.) Az eredmény pontossága scale lesz, ha a kitevő
       negatív. Ha a kitevő pozitív, az eredmény pontossága az első
       kifejezés pontosságának és a kitevő értékének a szorzata és - az
       első kifejezés és a scale változó értéke közül a nagyobb - közül a
       kisebb lesz. (Pl. scale(a^b) = min(scale(a)*b, max( scale,
       scale(a))).) Megjegyezendő, hogy az expr^0 mindig 1 értékkel tér
       vissza.

    ( expr )
       Ez megváltoztatja a kifejezés kiértékelésének standard
       precedenciáját.

    var = expr
       A változó értéke a kifejezés lesz.

    var <op>= expr
       Ez ekvivalens a "var = var <op> expr" kifejezéssel, azzal a
       kivétellel, hogy a "var" rész csak egyszer értékelődik ki. Ez
       akkor okozhat különbséget, ha a "var" egy tömb.

    A relációs kifejezések speciális kifejezés fajták, amelyek mindig 0-t,
    vagy 1-et adnak vissza, 0-át, ha a reláció hamis, és 1-et, ha igaz. Ezek
    bármilyen legális kifejezésben megjelenhetnek. (A bc POSIX változatában,
    hogy a relációs kifejezések csak if, while és for utasításokban
    szerepelhetnek, illetve csak egy tesztelésük lehetséges.) A relációs
    operátorok a következők:

    expr1 < expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 kisebb, mint az expr2.

    expr1 <= expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 kisebb, vagy egyenlő, mint az expr2.

    expr1 > expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 nagyobb, mint az expr2.

    expr1 >= expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 nagyobb, vagy egyenlő, mint az expr2.

    expr1 == expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 egyenlő az expr2-vel.

    expr1 != expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 nem egyenlő az expr2-vel.

    A boolean műveletek is legálisak. ( A POSIX bc-ben nincsenek boolean
    műveletek.) Minden boolean műveletnek az értéke 0, vagy 1 (hamis, vagy
    igaz), mint a relációs műveleteknél. A boolean műveletek a következőek:

    !expr Az eredmény 1, ha a kifejezés 0.

    expr && expr
       Az eredmény 1, ha a mindkét kifejezés nem 0.

    expr || expr
       Az eredmény 1, ha a bármelyik kifejezés nem 0.

    A kifejezések precedenciája a következő (alacsonytól a magas felé):
       || operátor, balról asszociatív
       && operátor, balról asszociatív
       ! operátor, nem asszociatív
       Relációs operátorok, balról asszociatív
       Értékadó operátor, jobbról asszociatív
       + és - operátorok, balról associative
       *, / és % operátorok, balról asszociatív
       ^ operátor, jobbról asszociatív
       unáris - operátor, nem asszociatív
       ++ és -- operátorok, nem asszociatív

    Ez a precedencia úgy van megválasztva, hogy a POSIX bc alá programok is
    korrekten fussanak. Emiatt, a relációs és logikai operátorokat az
    értékadó operátoroknál néha szokatlan eredmény is kijöhet. Lásd a
    következő kifejezést:
       a = 3 < 5

    A legtöbb C programozó ezt úgy értelmezi, hogy a "3 < 5" (az értéke 1)
    kerül az "a" változóba. A bc itt a következőt csinálja, hozzárendeli a
    3-at az "a" változóhoz, majd a 3-at összehasonlítja az 5-tel. A legjobb,
    hogyha értékadó operátort használsz relációs, és logikai operátorokkal,
    akkor használsz zárójeleket.

    Van néhány egyéb speciális kifejezés, amelyet még a bc nyújt. Ezek a
    felhasználó által definiálható függvények, és a standard függvények
    hívása. Ezek a következő alakban jelennek meg: name(parameters) A
    függvényekhez lásd még a felhasználó által definiált függvények
    fejezetet. A standard függvények a következőek:

    length ( expression )
       A length függvény értéke a kifejezésben megadott szám értékes
       jegyeinek száma.

    read ( )
       A read függvény (kiterjesztés) beolvas egy számot a szabványos
       bemenetről, függetlenül attól, hogy a függvény hol található.
       Figyelmeztetés: ez problémát okozhat, ha mind a program, mind az
       adatok a standard bementről jönnek. A legjobb, ha ezt a függvényt
       csak előre megírt programoknál használjuk, amely adatokat kér a
       felhasználótól, de nem engedi meg, hogy a felhasználó program
       kódot is beírjon. A read függvény értéke a szabványos bemenetről
       beolvasott szám értéke, az ibase változó értékét, mint
       számrendszert használva a konverzió alapjául.

    scale ( expression )
       A scale függvény értéke a kifejezés tizedespont mögött szereplő
       számjegyeinek száma.

    sqrt ( expression )
       Az sqrt függvény értéke a kifejezés értékének a négyzetgyökével
       egyenlő. Ha a kifejezés negatív, egy futási hiba generálódik.

  UTASÍTÁSOK
    Az utasítások (mint a legtöbb algebrai nyelvnél) határozzák meg a
    kifejezések kiértékelésének sorrendjét. A bc-ben az utasítások akkor
    hajtódnak végre, amint "arra mód van". A végrehajtás akkor történik meg,
    mikor az interpreter új sor karakterrel találkozik, illetve, mikor egy,
    vagy több komplett utasítás felépül. Ezen azonnali végrehajtás miatt, az
    újsorok nagyon fontosak a bc-ben. Valójában, mind a pontosvessző, mind az
    újsor használható utasításelválasztóként. Egy rossz helyre rakott újsor
    szintaktikai hibát okoz. Mivel az újsorok utasítás elhatárolók, el lehet
    őket rejteni, a backslash karakter segítségével. A "\<nl>"
    karaktersorozattal, ahol az <nl> az újsort jelenti, az újsor csak egy
    szóközként jelenik meg a bc-ben. Egy utasítás lista a pontosvesszővel,
    vagy újsorral elválasztott utasítások sorozata. Itt következnek a bc
    utasításai, és az, hogy mit csinálnak: (A szögletes zárójelbe ([]) zárt
    részek az utasításból elhagyhatóak.)

    expression
       Ez az utasítás kétféle képpen is megjelenhet. Az egyik, mikor a
       kifejezés "<változó> <értékadás> ...", ez egy értékadási utasítás.
       Ha a kifejezés nem értékadási utasítás, akkor kiértékelése után
       kapott eredmény kiírásra kerül a szabványos kimenetre. A szám
       kiírása után egy újsor is kiírásra kerül. Például, az "a=l" egy
       értékadási utasítás, míg az "(a=l)" egy kifejezés, amelyben van
       egy értékadás. Minden szám az obase változóban tárolt számrendszer
       alapján kerül kiírásra. Az obase változó legális értékei 2-től a
       BC_BASE_MAX konstansban tárolt értékig mehetnek. (Lásd még a
       HATÁRÉRTÉKEK fejezetet.) A 2-estől a 16-os számrendszerig a számok
       kiírása a szokásos módon történik. 16-osnál nagyobb
       számrendszereknél a bc több karakterből álló számjegyeket használ,
       ahol minden magasabb számrendszerbeli számjegynek a tizes
       számrendszerbeli számképe íródik ki. A több karakteres
       számjegyeket egymástól a program szóközökkel választja el. Minden
       számjegy annyi karakterből áll, amennyi az "obase-1" szám
       kiírásához kell, 10-es számrendszerben. Mivel a számok változó
       pontosságúak, előfordulhat, hogy néhány szám kiírása nem fér ki
       egy sorba. Ezeket a hosszú számokat a program sorokra tördeli, a
       sorok végén egy-egy "\" karakterrel. Az egy sorba kiírt
       karakterek maximális száma 70. A bc interaktivitása miatt, az
       utolsó kiírt számot eltárolja egy speciális változóban. Így az
       utoljára kiírt szám megkapásához nem szükséges újra leírni az
       egész kifejezést, hanem csak a last változó értékét kell
       előszedni. A last változónak értéket is lehet adni, ez esetben a
       benne tárolt utolsó érték egyszerűen felülíródik. Ez az érték
       addig marad meg benne, amíg a következő szám kiírásra nem kerül,
       vagy más értéket nem adnak neki. (Némelyik implementáció
       megengedi, hogy a last változóra egy egyedüli ponttal ("."), amely
       nem része számnak, hivatkozzunk.)

    string A string a kimenetre íródik ki. A stringek idézőjellel kezdődnek,
       és bármilyen karaktert tartalmazhatnak a következő idézőjelig.
       Egyetlen karakter sem kerül értelmezésre, még az újsor karakter
       sem. A string kiírása után nem íródik ki újsor karakter.

    print list
       A print utasítás (kiterjesztés), a kiírás egy újabb módozatát
       kínálja. A "list" egy string és kifejezés lista, vesszővel
       elválasztva. Minden string vagy kifejezés a lista sorrendjében
       íródik ki. Záró újsor nem íródik ki. A kifejezések kiértékelődnek,
       és az eredményük a last változóban tárolásra kerül. A stringek
       pedig egyszerűen kiírásra kerülnek, speciális karaktereket is
       tartalmazhatnak. A speciális karakterek a backslalsh karakterrel
       kezdődnek (\). A speciális karakterek a következőek: "a"
       (figyelmeztetés, vagy bip), "b" (backspace), "f" (lapdobás), "n"
       (újsor), "r" (kocsi vissza), "q" (idézőjel), "t" (tabulátor) és
       "\" (backslash). Minden más, a backslash után levő karaktert
       figyelmen kívül hagy a program.

    { utasítás_lista }
       Ez egy összetett utasítás. Ennek segítségével lehet több
       végrehajtandó utasítást egybekapcsolni.

    if ( kifejezés ) then utasítás1 [else utasítás2]
       Az if kiértékeli a kifejezést, és végrehajtja az utasítás1-et,
       vagy az utasítás2-t, a kifejezés értékétől függően. Ha a kifejezés
       eredménye nem nulla, az utasítás1 hajtódik végre. Ha az utasítás2
       létezik, és a kifejezés eredménye nulla, az utasítás2 hajtódik
       végre. (Az else ág kiterjesztés.)

    while ( kifejezés ) utasítás
       A while utasítás mindaddig végrehajtja az utasítást, amíg a
       kifejezés eredménye nem nulla. Az utasítás minden végrehajtása
       előtt kiértékeli a kifejezést. A ciklus akkor fejeződik be, ha a
       kifejezés eredménye nulla lesz, vagy ha végrehajtódik egy break
       utasítás.

    for ( [kifejezés1] ; [kifejezés2] ; [kifejezés3] ) utasítás
       A for utasítás egy utasítás ismételt végrehajtását vezérli. A
       kifejezés1 a ciklus előtt kiértékelődik. A kifejezés2 az utasítás
       minden végrehajtása előtt kiértékelődik. Ha nem nulla, az utasítás
       végrehajtódik, ha nulla, a ciklus véget ér. Az utasítás minden
       végrehajtása után, a kifejezés3 kiértékelődik, mielőtt a
       kifejezés2 kiszámolódna. Ha a kifejezés1 és a kifejezés3 hiányzik,
       a kiértékelődésük helyén semmi nem fog történni. Ha a kifejezés2
       hiányzik, az olyan, mintha a kifejezés2 helyén egy olyan kifejezés
       lenne, amelynek az eredménye mindig 1. (Az opcionális kifejezések
       egy kiterjesztés.) A következő ekvivalens kódokat ad a for
       utasításra:
       kifejezés1;
       while (kifejezés2) {
         utasítás;
         kifejezés3;
       }

    break Ezzel az utasítással ki lehet lépni a legbelső while, vagy for
       utasításból.

    continue
       Ez az utasítás (kiterjesztés) azt eredményezi, hogy a legbelső for
       utasítás egy új ciklust kezd.

    halt  Ez az utasítás (kiterjesztés), ha végrehajtódik, azt eredményezi,
       hogy a bc kilép.

    return Nulla értékkel tér vissza egy függvényből (lásd még a függvények
       fejezetet).

    return ( kifejezés )
       Return the value of the expression from a function. (See the
       section on functions.) As an extension, the parenthesis are not
       required.

  PSZEUDO UTASÍTÁSOK
    Ezek az utasítások a tradicionális értelemben nem utasítások. Nem
    hajtódnak végre. Funkciójukat "fordítási" időben fejtik ki.

    limits Kiírja a bc adott verziója által használt határokat. Kiterjesztés.

    quit  Ha a quit utasítást beolvassa, a bc feldolgozó kilép. Nem számít,
       hogy az utasítás hol található (pl. az "if (0 == 1) quit" hatására
       is kilép a bc.)

    warranty
       Kiírja a figyelmeztető üzenetet. Kiterjesztés.

  FÜGGVÉNYEK
    A függvényekkel definiálhatunk számításokat, amelyeket csak később
    kívánunk végrehajtani. A függvények a bc -ben mindig egy értéket
    számolnak, és azt visszaadják a hívónak. A függvény definíciója
    "dinamikus" abban az értelemben, hogy mindaddig definiálatlan, amíg a
    feldolgozó nem találkozik vele a bemeneten. Ez a definícó mindaddig
    használható, amíg egy ugyanezen névű függvény definicóval nem találkozik.
    Az új definíció felülírja a régit. Egy függvény definíciója a
    következőképpen néz ki:
       define name ( parameters ) { newline
         auto_list  statement_list }
    A függvényhívás is egy kifejezés, a következő formában:
    "name(parameters)".

    Parameters are numbers or arrays (an extension). In the function
    definition, zero or more parameters are defined by listing their names
    separated by commas. All parameters are call by value parameters.
    Arrays are specified in the parameter definition by the notation
    "name[]". In the function call, actual parameters are full expressions
    for number parameters. The same notation is used for passing arrays as
    for defining array parameters. The named array is passed by value to the
    function. Since function definitions are dynamic, parameter numbers and
    types are checked when a function is called. Any mismatch in number or
    types of parameters will cause a runtime error. A runtime error will
    also occur for the call to an undefined function.

    Az auto_list egy opcionális változó lista, amely "helyi" változókat
    tartalmazza. A szintaxisa: "auto név, ... ;". (A pontosvessző
    opcionális.) Minden név egy auto változó neve. Tömbök is definiálhatóak
    így, a szokásos módon. Ezek a változók a vermen kapnak helyet, a függvény
    belépése után. A változók ezután inicializálásra kerülnek nulla
    kezdőértékkel, és a függvény végrehajtása során használhatóak. Amikor a
    függvény kilép, ezeket a változókat eltávolítja a veremből, így az
    eredeti értékük helyreállítódik. A paraméterek is auto változók, amelyek
    a függvény meghívásakor kapják meg értéküket. Az auto változók
    különböznek a tradícionális helyi változóktól a következő dologban: ha A
    meghívja a B függvényt, B látja az A auto változóit, hacsak B-ben nincs
    ugyanezen néven is auto változó definiálva. Azon tény miatt, hogy az auto
    változók és a paraméterek egy vermen kapnak helyet, a bc kezeli a
    rekurzív függvényeket is.

    A függvény törzse bc utasítások listája. Az utasításokat pontosvesszők,
    vagy újsorok választják el. A return utasítás hatására a függvény
    végrehajtása véget ér, és visszatér egy értékkel. Az első forma, a
    "return", 0-át ad vissza a hívónak, míg a második, "return ( kifejezés
    )", kiértékeli a kifejezést, és az eredményt adja vissza. A függvény
    végén, ha mást nem írunk ki, mindig van egy "return (0)", ez megkímél
    attól, hogy explicite ki kelljen írni a return utasítást.

    A függvényeknél megváltozik az ibase változó használata is. A függvény
    törzsében szereplő minden konstans, a függvény hívásakor használatos
    ibase alapján konvertálódik. Ha az ibase-t megváltoztatjuk egy
    függvényben, annak nem lesz hatása, kivéve a read standard függvényt,
    amely mindig az ibase aktuális értékét használja a számok
    konvertálásához.

    Several extensions have been added to functions. First, the format of
    the definition has been slightly relaxed. The standard requires the
    opening brace be on the same line as the define keyword and all other
    parts must be on following lines. This version of bc will allow any
    number of newlines before and after the opening brace of the function.
    For example, the following definitions are legal.
       define d (n) { return (2*n); }
       define d (n)
        { return (2*n); }


    Functions may be defined as void. A void funtion returns no value and
    thus may not be used in any place that needs a value. A void function
    does not produce any output when called by itself on an input line. The
    key word void is placed between the key word define and the function
    name. For example, consider the following session.
       define py (y) { print "--->", y, "<---", "\n"; }
       define void px (x) { print "--->", x, "<---", "\n"; }
       py(1)
       --->1<---
       0
       px(1)
       --->1<---

    Since py is not a void function, the call of py(1) prints the desired
    output and then prints a second line that is the value of the function.
    Since the value of a function that is not given an explicit return
    statement is zero, the zero is printed. For px(1), no zero is printed
    because the function is a void function.

    Also, call by variable for arrays was added. To declare a call by
    variable array, the declaration of the array parameter in the function
    definition looks like "*name[]". The call to the function remains the
    same as call by value arrays.

  MATEMATIKAI KÖNYVTÁR
    Ha a bc-t a -l opcióval indítjuk, a matematikai könyvtár betöltődik, és a
    pontosság 20-as lesz. A matematikai függvények azzal a pontossággal
    számolják ki az eredményt, amely a meghívásukkor be volt állítva. A
    matematikai könyvtár a következő függvényeket definiálja:

    s (x) Az x (radián) színusza.

    c (x) Az x (radián) koszínusza.

    a (x) The arctangent of x, arctangent returns radians.

    l (x) Az x természetes logaritmusa.

    e (x) Az e x-edik hatványa.

    j (n,x)
       Az n-ed rendű Bessel fuggvenye x-nek.

  PÉLDÁK
    A /bin/sh-ban a következő utasítás visszaadja a "pi" értékét a pi
    környezeti változóban.
        pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Az itt következő példában a matematikai könyvtárban található hatvány
    függvény definícióját mutatjuk be. A függvény POSIX bc nyelven íródott.
       scale = 20

       /* Kihasználja a következó tényt: e^x = (e^(x/2))^2.
         Mikor az x elég kicsi, a következő sort használjuk:
          e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
       */

       define e(x) {
        auto a, d, e, f, i, m, v, z

        /* Ellenőrzi az x előjelét. */
        if (x<0) {
         m = 1
         x = -x
        }

        /* Elófeltétel. */
        z = scale;
        scale = 4 + z + .44*x;
        while (x > 1) {
         f += 1;
         x /= 2;
        }

        /* Inicializálja a változókat. */
        v = 1+x
        a = x
        d = 1

        for (i=2; 1; i++) {
         e = (a *= x) / (d *= i)
         if (e == 0) {
          if (f>0) while (f--) v = v*v;
          scale = z
          if (m) return (1/v);
          return (v/1);
         }
         v += e
        }
       }


    A következő kód a bc kiterjesztett szolgáltatásait használja, egy
    egyszerű csekkfüzet egyenleg kiszámolására. Legjobb, ha ezt a programot
    fájlba lementjük, hogy többször is használhassuk anélkül, hogy újra be
    kelljen gépelni.
       scale=2
       print "\nCsekkfüzet program!\n"
       print " Emlékeztető, a letétek negatív tranzakciók.\n"
       print " Kilépés 0 összegű tranzakció bevitelével.\n\n"

       print "Kezdeti egyenleg? "; bal = read()
       bal /= 1
       print "\n"
       while (1) {
        "jelenlegi egyenleg = "; bal
        "tranzakció? "; trans = read()
        if (trans == 0) break;
        bal -= trans
        bal /= 1
       }
       quit


    A következő függvény a faktoriális rekurzív definíciója.
       define f (x) {
        if (x <= 1) return (1);
        return (f(x-1) * x);
       }


  READLINE AND LIBEDIT OPTIONS
    GNU bc can be compiled (via a configure option) to use the GNU readline
    input editor library or the BSD libedit library. This allows the user to
    do editing of lines before sending them to bc. It also allows for a
    history of previous lines typed. When this option is selected, bc has
    one more special variable. This special variable, history is the number
    of lines of history retained. For readline, a value of -1 means that an
    unlimited number of history lines are retained. Setting the value of
    history to a positive number restricts the number of history lines to the
    number given. The value of 0 disables the history feature. The default
    value is 100. For more information, read the user manuals for the GNU
    readline, history and BSD libedit libraries. One can not enable both
    readline and libedit at the same time.

  ELTÉRÉSEK
    A bc ezen verziója a POSIX P1003.2/D11 tervezete alapján készült és a
    tervezethez és a tradícionális implementációhoz képest sok bővítést és
    különbséget tartalmaz. Ez nincs implementálva a tradícionális dc(1)-ben.
    Ez a verzió egy egyszerű feldolgozó, amely csak átfordítja a programot.
    Egy "nem dokumentált" kapcsoló (-c) kiírja az átfordított programot a
    szabványos kimenetre, és nem futtatja le. Ez főleg az értelmező
    nyomkövetésekor és a matematikai könyvtár előkészítésekor használatos.

    A különbségek legfőbb forrásai a kiterjesztések, hol egy szolgáltatás
    lett kiterjesztve, hogy több lehetősége legyen, hol pedig új szolgáltatás
    lett létrehozva. A következó lista megmutatja a különbségeket és a
    kiterjesztéseket.

    LANG environment
       Ez a verzió nem követi a POSIX szabványt a LANG környezeti változó
       használatában, és minden környezeti változó az "LC_" prefixszel
       kezdődik.

    nevek A tradícionális és a POSIX bc -ben a funkciók, változók és tömbök
       nevei csak egy karakter hosszúak lehettek. Itt már több karaktert
       is használhatunk, de a neveknek betűvel kell kezdődni és csak
       betűket számokat és aláhúzásjeleket tartalmazhatnak.

    Stringek
       A stringek nem tartalmazhatnak NUL (ASCII nulla) karaktert. A
       POSIX szerint bármilyen karakter lehet egy stringben.

    last  A POSIX bc-ben nincs last változó. Néhány implementáció a pontot
       (.) használja erre a célra.

    összehasonlítások
       A POSIX bc csak az if, vagy a while utasításban enged meg
       összehasonlításokat, vagy a for utasítás második kifejezésében.
       Továbbá, utasításonként csak egy relációs operátor van megengedve.

    if utasítás, else ág
       A POSIX bc-ben nincs else ág.

    for utasítás
       A POSIX bc-ben minden kifejezésnek szerepelnie kell.

    &&, ||, !
       A POSIX bc-ben nincsenek logikai operátorok.

    read függvény
       A POSIX bc-ben nincs read függvény.

    print utasítás
       A POSIX bc-ben nincs print utasítás.

    continue utasítás
       A POSIX bc-ben nincs continue utasítás.

    return utasítás
       POSIX bc requires parentheses around the return expression.

    tömb paraméterek
       POSIX bc does not (currently) support array parameters in full.
       The POSIX grammar allows for arrays in function definitions, but
       does not provide a method to specify an array as an actual
       parameter. (This is most likely an oversight in the grammar.)
       Traditional implementations of bc have only call by value array
       parameters.

    function format
       POSIX bc requires the opening brace on the same line as the define
       key word and the auto statement on the next line.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       A POSIX bc-ben nincs szükség ezekre a "régi stílusú" értékadó
       operátorokra. Ez a verzió megengedi ezeket. Használd a limits
       utasítást, hogy megtudd, hogy az installált verzió megengedi-e
       ezeket. Ha igen, az "a =- 1" kifejezés csökkenti az a értékét
       1-gyel, egyébként pedig az a értékét beállítja -1-re.

    szóközök a számokban
       A bc más implementációi megengedik szóközök használatát a
       számokban. Például, az "x=1 3" kifejezés az x változóhoz
       hozzárendeli a 13-at. Ebben a bc-ben ugyanez az utasítás
       szintaktikai hibát ad.

    hibák és végrehajtás
       Ez az impelmentáció különbözik a többitől abban, hogy mely kódokat
       hajtja végre, mikor egy szintaktikai, vagy más hibába belefut. Ha
       egy szintaktikai hibát talál a függvény definíciójában, a
       hibakezelő megpróbálja megtalálni az utasítás elejét, és folytatni
       a függvény feldolgozását. Ha a szintaktikai hiba a függvény
       törzsében következik be, a függvény nem lesz definiálva, és nem
       lehet meghívni sem. Az interaktív végrehajtási blokkokban levő
       szintaktikai hibák érvénytelenítik az egész blokkot. Egy
       végrehajtási blokknak minősül az az utasítássor, amely a következő
       soremelésig tart. Például:
       a = 1
       b = 2
    ez két végrehajtási blokk és
       { a = 1
        b = 2 }
    ez egy. A futási-hibák hatására a jelenlegi blokk végrehajtása
    befejeződik. A futási-figyelmezetetés nem állítja meg a blokk
    végrehajtását.

    Megszakítások
       Egy interaktív végrehajtás során, a SIGINT szignál (általában a
       terminálról érkező Control-C karakter generálja) hatására a
       jelenlegi blokk végrehajtása megszakad. Kijelzésre kerül egy
       "futási" hiba, hogy melyik függvény lett megszakítva. Miután
       minden futási struktúra kiürül, egy üzenet kerül kiírásra a
       felhasználó felé, hogy a bc kész további adatok fogadására. Minden
       korábban definiált függvény továbbra is definiálva marad, és
       minden nem-auto változóban a megszakításkori érték lesz. Minden
       auto változó (a függvények paraméterei is) törlésre kerül a
       kiürítési eljárás során. Nem-interaktív végrehajtáskor a SIGINT
       szignál az egész bc futását megszakítja.

  HATÁROK
    A következő határok vannak beépítve ebbe a bc -be. Néhányuk egy
    installálással megváltoztatható. Az aktuális értékeik megszerzéséhez
    használd a limits utasítást.

    BC_BASE_MAX
       A legnagyobb kimeneti számrendszer, jelenleg 999. A maximum
       bemeneti számrendszer 16.

    BC_DIM_MAX
       Ez a jelenlegi pontossági határ, 655535. Az ön installációjában
       más lehet.

    BC_SCALE_MAX
       The number of digits after the decimal point is limited to INT_MAX
       digits. Also, the number of digits before the decimal point is
       limited to INT_MAX digits.

    BC_STRING_MAX
       A karakterek maximális száma egy stringben INT_MAX.

    exponens
       A hatványozás operátor (^) kitevőjének maximum értékét a LONG_MAX
       határozza meg.

    változó nevek
       A jelenlegi limit az egyedi nevekre 32767 mind az egyszerű
       változókra, mind a tömbökre és a függvényekre.

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK
    The following environment variables are processed by bc:

    POSIXLY_CORRECT
       This is the same as the -s option.

    BC_ENV_ARGS
       This is another mechanism to get arguments to bc. The format is
       the same as the command line arguments. These arguments are
       processed first, so any files listed in the environment arguments
       are processed before any command line argument files. This allows
       the user to set up "standard" options and files to be processed at
       every invocation of bc. The files in the environment variables
       would typically contain function definitions for functions the
       user wants defined every time bc is run.

    BC_LINE_LENGTH
       This should be an integer specifying the number of characters in
       an output line for numbers. This includes the backslash and
       newline characters for long numbers. As an extension, the value
       of zero disables the multi-line feature. Any other value of this
       variable that is less than 3 sets the line length to 70.

DIAGNOSZTIKA
    Ha egy a parancssorban szereplő fájl nem nyitható meg, a bc üzen, hogy a
    fájl nem elérhető, és kilép. Ugyanígy, a fordítási és a futási idejű
    diagnosztika is önmagyarázó.

HIBÁK
    A hibakezelés még nem túl jó.

    Email bug reports to bug-bc@gnu.org. Be sure to include the word “bc”
    somewhere in the “Subject:” field.

SZERZŐ
    Philip A. Nelson
    philnelson@acm.org

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
    A szerző szeretné megköszönni Setve Sommars-nak (Steve.Sommars@att.com),
    hogy oly nagy mértékben segített az implementáció tesztelésében. Sok
    nagyon jó tanácsot adott. Segítségével egy sokkal jobb terméket sikerült
    létrehozni.


FORDÍTÁS
    A kézikönyv magyar fordítását a Csehi András <acsehi@merlin.flexum.hu>
    készítette.

    Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩. Vagy újabb verzióját a
    szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM
    FELELŐSSÉG.

    Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím:
    TODO. ⟨⟩.GNU Project           2006. június 11              bc(1)