bc

bc(1)           Käyttäjän sovellusohjelmat           bc(1)NIMI
    bc - Mielivaltaisen tarkkuuden laskentakieli

SYNTAKSI
    bc [ -lwsqv ] [pitkät_optiot] [ tiedosto ... ]

VERSIO
    Tämä käsikirjan sivu dokumentoi GNU bc:n version 1.04.

KUVAUS
    bc on kieli, jolla voidaan toteuttaa vuorovaikutteisesti lauseita, joissa
    käytetään mielivaltaisen tarkkuuden lukuja. Sen syntaksissa on
    yhtäläisyyksiä C-kielen syntaksin kanssa. Vakiomatematiikkakirjasto on
    saatavissa käyttöön komentorivioptiona. Matematiikkakirjasto määritellään
    tällöin ennen tiedostojen käsittelyä. bc käynnistyy käsittelemällä
    kaikkien komentorivillä lueteltujen tiedostojen sisältämän ohjelmakoodin
    siinä järjestyksessä, kuin tiedostoja on kutsuttu. Kun kaikki tiedostot
    on käsitelty, bc lukee vakiosyötettä. Kaikki ohjelmakoodi suoritetaan
    sitä mukaa, kuin se luetaan. (Jos tiedostossa on prosessorin pysäyttävä
    komento, bc ei koskaan lue vakiosyötettä.)

    Tämä bc:n versio sisältää lukuisia laajennuksia verrattuina perinteisiin
    bc-toteutuksiin ja POSIX-standardiluonnokseen. Komentorivioptiot voivat
    aikaansaada näitä laajennuksia koskevan virheilmoituksen tai hylkäyksen.
    Tämä dokumentti kuvaa tämän prosessorin hyväksymän kielen. Laajennukset
    mainitaan erikseen.

  OPTIOT
    -l   Määrittele vakiomatematiikkakirjasto.

    -w   Varoita bc:n laajennuksista POSIXiin verrattuna.

    -s   Käsittele POSIX bc -kielen mukaisesti.

    -q   Älä tulosta normaalia GNU bc:n tervetuloilmoitusta.

    -v   Tulosta version numero ja copyright ja poistu.

    --mathlib
       Määrittele vakiomatematiikkakirjasto.

    --warn Varoita bc:n laajennuksista POSIXiin verrattuna.

    --standard
       Käsittele POSIX bc -kielen mukaisesti.

    --quiet
       Älä tulosta normaalia GNU bc:n tervetuloilmoitusta.

    --version
       Tulosta version numero ja copyright ja poistu.

  LUVUT
    bc:n perusalkio on luku. Luvut ovat mielivaltaisen tarkkuuden lukuja.
    Tarkkuus esitetään kokonaislukuosana ja murto-osana. Kaikki luvut
    esitetään sisäisesti desimaalilukuina ja kaikki laskenta tapahtuu
    kymmenjärjestelmässä. (Tämä versio typistää jakolasku- ja
    kertolaskuoperaatioiden tulokset.) Luvuilla on kaksi attribuuttia,
    pituus ja skaalaus. Pituus on luvun merkitsevien desimaalinumeroiden
    kokonaismäärä ja skaalaus on luvun desimaalipisteen jäljessä olevien
    desimaalinumeroiden kokonaismäärä. Esimerkiksi:
        luvun .000001 pituus on 6 ja skaalaus 6.
        luvun 1935.000 pituus on 7 ja skaalaus 3.

  MUUTTUJAT
    Luvut talletetaan kahdentyyppisiin muuttujiin, so. yksinkertaisiin
    muuttujiin ja taulukoihin. Molemmille annetaan nimi. Nimet alkavat
    kirjaimella, jota seuraa mielivaltainen määrä kirjaimia, numeroita ja
    alleviivoja. Kaikkien kirjainten tulee olla pieniä kirjaimia. (Täydet
    alfanumeeriset nimet ovat laajennus. POSIX bc:ssä kaikki nimet ovat
    yksittäisiä pieniä kirjaimia.) Muuttujan tyyppi selviää asiayhteydestä,
    koska kaikkia taulukkomuuttujan nimiä seuraavat hakasulut ([]).

    Käytössä on neljä erikoismuuttujaa, scale, ibase, obase ja last. scale
    määrittelee, miten jotkut operaatiot käyttävät numeroita desimaalipisteen
    jälkeen. scale:n oletusarvo on 0. ibase ja obase määrittelevät
    syötettävien ja tulostettavien lukujen kantaluvun. Sekä syötön että
    tulostuksen oletuskantaluku on 10. last (laajennus) on muuttuja, jolla
    on viimeksi tulostetun luvun arvo. Näitä tarkastellaan myöhemmin
    yksityiskohtaisemmin silloin, kun se on tarpeen. Kaikille näille
    muuttujille voidaan sijoittaa arvo ja niitä voidaan käyttää lausekkeissa.

  KOMMENTIT
    Kommentit bc-kielessä alkavat merkkiparilla /* ja päättyvät merkkipariin
    */. Kommentit voivat alkaa mistä tahansa ja näkyvät syötössä
    välilyöntinä. (Tämän seurauksena kommentit rajoittavat muita
    syöttöalkioita. Esimerkiksi kommentti ei voi olla muuttujanimen
    keskellä.) Kommentit sisältävät kommentin alun ja lopun väliset
    rivinvaihdot.

    Skriptien käytön helpottamiseksi bc:ssä siihen on lisätty laajennuksena
    yhden rivin kommentti, joka alkaa merkillä # ja jatkuu seuraavaan
    rivinvaihtoon. Rivinvaihto ei ole kommentin osa ja se käsitellään
    tavalliseen tapaan.

  LAUSEKKEET
    Lukuja käsitellään lausekkeilla (expressions) ja lauseilla (statements).
    Koska kieli suunniteltiin vuorovaikutteiseksi, lausekkeet ja lauseet
    toteutetaan niin aikaisin kuin mahdollista. "Pääohjelmaa" ei ole, vaan
    koodi suoritetaan silloin, kun se tulee vastaan. (Funktiot, joita
    käsitellään yksityiskohtaisesti jäljempänä, määritellään, kun ne tulevat
    vastaan.)

    Yksinkertainen lauseke on vakio. bc muuntaa vakiot sisäisiksi
    desimaaliluvuiksi käyttäen voimassa olevaa syöttökantalukua, joka
    määritellään muuttujalla ibase. (Funktioissa on tätä koskeva poikkeus.)
    ibase:n lailliset arvot ovat 2 - 16. Tämän välin ulkopuolisen arvon
    sijoitus muuttujaan ibase antaa tulokseksi arvon 2 tai 16. Syötettävät
    luvut voivat sisältää merkkejä 0-9 ja A-F. (Huom. On käytettävä isoja
    kirjaimia. Pienet kirjaimet ovat muuttujanimiä.) Yksimerkkisillä
    luvuilla on aina merkin arvo riippumatta muuttujan ibase arvosta. (so. A
    = 10.) Monimerkkisissä luvuissa bc muuttaa kaikki syötetyt ibase:a
    suuremmat merkit arvoon ibase-1. Siten luku FFF on aina suurin
    kolminumeroinen luku.

    Täydelliset lausekkeet ovat samanlaisia kuin monissa muissa korkean tason
    kielissä. Kun lukuja on vain yhtä lajia, ei lukutyyppien sekoitussääntöjä
    tarvita. Niiden sijasta on käytössä lausekkeiden skaalaussäännöt.
    Jokaisella lausekkeella on skaalaus. Se johdetaan alkuperäisten lukujen
    skaalauksesta, suoritetusta operaatiosta ja useissa tapauksissa muuttujan
    scale-arvosta. Muuttujan scale lailliset arvot ovat välillä 0 - C-kielen
    maksimikokonaisluku.

    Seuraavassa laillisten lausekkeiden kuvauksessa "expr" tarkoittaa
    täydellistä lauseketta ja "var" yksinkertaista tai taulukkomuuttujaa.
    Yksinkertainen muuttuja määritellään:
       nimi
    ja taulukkomuuttuja:
       nimi[lauseke]
    Ellei erityisesti toisin mainita, tuloksen skaalaus on käytettyjen
    lausekkeiden maksimiskaalaus.

    - lauseke
       Tulos on lausekkeen negaatio.

    ++ var Muuttujaa kasvatetaan yhdellä ja uusi arvo on lausekkeen tulos.

    -- var Muuttujaa pienennetään yhdellä ja uusi arvo on lausekkeen tulos.

    var ++ Lausekkeen tulos on muuttujan arvo, minkä jälkeen muuttujaa
       kasvatetaan yhdellä.

    var -- Lausekkeen tulos on muuttujan arvo, minkä jälkeen muuttujaa
       pienennetään yhdellä.

    expr + expr
       Lausekkeen tulos on kahden lausekkeen summa.

    expr - expr
       Lausekkeen tulos on kahden lausekkeen erotus.

    expr * expr
       Lausekkeen tulos on kahden lausekkeen tulo.

    expr / expr
       Lausekkeen tulos on kahden lausekkeen osamäärä. Tuloksen skaalaus
       on muuttujan scale-arvo.

    expr % expr
       Lausekkeen tulos on "jakojäännös", joka lasketaan seuraavalla
       tavalla. a%b:n laskemiseksi lasketaan ensin a/b scale-numeron
       tarkkuudella. Tulosta käytetään laskettaessa a-(a/b)*b
       skaalauksella, joka on scale+scale(b):n ja scale(a):n maksimiarvo.
       Jos scale:lle annetaan arvo nolla ja molemmat lausekkeet ovat
       kokonaislukuja, tämä lauseke on kokonaislukujen
       jakojäännösfunktio.

    expr ^ expr
       Tulos on ensimmäisen lausekkeen arvo korotettuna toisen lausekkeen
       ilmoittamaan potenssiin. Toisen lausekkeen täytyy olla
       kokonaisluku. (Jos toinen lauseke ei ole kokonaisluku, annetaan
       varoitus ja lauseke typistetään niin, että siitä tulee
       kokonaisluku.) Tuloksen skaalaus on scale, jos eksponentti on
       negatiivinen. Jos eksponentti on positiivinen, tuloksen skaalaus
       on minimi ensimmäisen lausekkeen skaalauksesta kertaa eksponentin
       arvo ja scale:n ja ensimmäisen lausekkeen skaalauksen maksimista.
       (esim. scale(a^b) = min(scale(a)*b, max( scale, scale(a))).)
       Huomattakoon, että expr^0 palauttaa aina arvon 1.

    ( expr )
       Muuttaa laskentajärjestyksen ja antaa lausekkeen tuloksen.

    var = expr
       Muuttujaan asetetaan lausekkeen arvo.

    var <op>= expr
       Yhtä kuin "var = var <op> expr" sillä poikkeuksella, että "var"
       osan arvo lasketaan vain kerran. Tällä on merkitystä, jos "var" on
       taulukko.

    Vertailulausekkeet ovat erityislausekkeita, jotka antavat aina tulokseksi
    0 tai 1, 0 jos vertailu on epätosi ja 1 jos se on tosi. Ne voivat
    esiintyä kaikissa laillisissa lausekkeissa. (POSIX bc sallii
    vertailulausekkeiden käytön vain if, while ja for -lauseissa ja vain
    yhden vertailutestin tekemisen.) Vertailuoperaattorit ovat

    expr1 < expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on pienempi kuin expr2.

    expr1 <= expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on pienempi tai yhtäsuuri kuin expr2.

    expr1 > expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on suurempi kuin expr2.

    expr1 >= expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on suurempi tai yhtäsuuri kuin expr2.

    expr1 == expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on yhtäsuuri kuin expr2.

    expr1 != expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on erisuuri kuin expr2.

    Boolen operaatiot ovat myös laillisia. (POSIX bc EI tunne boolen
    operaatioita). Kaikkien boolen operaatioiden tulos on 0 tai 1 (vast.
    epätosi ja tosi), kuten vertailulausekkeissa. Boolen operaattorit ovat:

    !expr Tulos on 1, jos expr on 0.

    expr && expr
       Tulos on 1, jos molemmat lausekkeet poikkeavat nollasta.

    expr || expr
       Tulos on 1, jos jompikumpi lauseke poikkeaa nollasta.

    Lausekkeen laskentajärjestys on seuraava: (alimmasta ylimpään)
       || operaattori, vasemmalle assosiatiivinen
       && operaattori, vasemmalle assosiatiivinen
       ! operaattori, ei-assosiatiivinen
       Vertailuoperaattorit, vasemmalle assosiatiivisia
       Sijoitusoperaattori, oikealle assosiatiivinen
       + ja - operaattorit, vasemmalle assosiatiivisia
       *, / ja % operaattorit, vasemmalle assosiatiivisia
       ^ operaattori, oikealle assosiatiivinen
       unaari - operaattori, ei-assosiatiivinen
       ++ ja -- operaattorit, ei-assosiatiivisia

    Laskentajärjestys on valittu niin, että POSIX-yhteensopivat bc-ohjelmat
    toimivat oikein. Tämän seurauksena vertailu- ja loogiset operaattorit
    käyttäytyvät epätavallisesti sijoituslauseissa. Tarkastellaan lauseketta
       a = 3 < 5

    Useimmat C-ohjelmoijat olettaisivat, että tässä sijoitettaisiin
    lausekkeen "3 < 5" tulos (arvo 1) muuttujaan "a". Se mitä bc tekee, on
    arvon 3 sijoitus muuttujaan "a" ja sitten vertailu 3 ja 5 välillä. On
    paras käyttää sulkuja, jos käyttää vertailu- ja loogisia operaattoreita
    yhdessä sijoitusoperaattorin kanssa.

    bc:ssä on lisäksi muutamia muita erikoisoperaattoreita, joita käytetään
    käyttäjän määrittelemien funktioiden ja vakiofunktioiden kanssa. Niiden
    ulkonäkö on "nimi(parametrit)". Katso käyttäjän funktioita koskevaa
    lukua. Vakiofunktiot ovat:

    length ( lauseke )
       length (pituus) -funktion arvo on lausekkeen merkitsevien
       numeroiden lukumäärä.

    read ( )
       read-funktio (laajennus) lukee luvun vakiosyötteestä riippumatta
       siitä, missä funktio kohdataan. Tämä voi aiheuttaa pulmia
       vakiosyötöstä tulevien tietojen ja ohjelman sekoittuessa. Paras
       tapa käyttää tätä funktiota on käyttää sitä valmiissa ohjelmassa
       lukemaan käyttäjän syöttämää tietoa, mutta ei koskaan sallia
       ohjelmakoodin syöttämistä sille. read-funktion arvo on luku, joka
       luetaan vakiosyötöstä käyttämällä ibase:n käypää arvoa
       konversiokantalukuna.

    scale ( lauseke )
       scale-funktion arvo on lausekkeen desimaalipisteen jälkeisten
       numeroiden lukumäärä.

    sqrt ( lauseke )
       sqrt (neliöjuuri) -funktion arvo on lausekkeen neliöjuuri. Jos
       lauseke on negatiivinen, tuloksena on ajonaikainen virhe.

  LAUSEET
    Kuten useimmissa algebrallisissa kielissä, myös bc:ssä lauseet
    jonouttavat lausekkeiden arvojen laskennan. bc:ssä lauseet suoritetaan
    "niin pian kuin mahdollista". Suoritus tapahtuu, kun koodissa tulee
    vastaan rivinvaihto ja yksi tai useampia valmiita lauseita on olemassa.
    Tämän välittömän suorituksen takia rivinvaihdot ovat hyvin tärkeitä bc-
    kielessä. Sekä puolipistettä että rivinvaihtoa käytetään
    lauseenerottimina. Väärään paikkaan sijoitettu rivinvaihto aiheuttaa
    syntaksivirheen. Koska rivinvaihdot ovat lauseenerottimia, on mahdollista
    kätkeä rivinvaihto käyttämällä kenoviivamerkkiä. Merkkijono "\<nl>",
    jossa <nl> on rivinvaihto, näkyy bc:lle välilyöntinä eikä rivinvaihtona.
    Lauselista (a statement list) on puolipisteiden ja rivinvaihtojen
    erottama sarja lauseita. Seuraavassa on lista bc-lauseita ja kuvaukset
    siitä, mitä ne tekevät: (Hakasulkuihin suljetut osat ([]) ovat lauseen
    valinnaisia osia.)

    lauseke
       Tämä lause tekee jomman kumman kahdesta vaihtoehdosta. Jos lauseke
       alkaa "<muuttuja> <sijoitusoperaattori> ...", se on sijoituslause.
       Jos lauseke ei ole sijoituslause, sen arvo lasketaan ja
       tulostetaan. Kun luku on tulostettu, tulostetaan rivinvaihto.
       Esimerkiksi "a=1" on sijoituslause ja "(a=1)" on lauseke, jossa on
       upotettu sijoitus. Kaikki tulostettavat luvut tulostetaan
       käyttäen kantalukuna muuttujan obase määrittelemää kantalukua.
       Muuttujan obase lailliset arvot ovat välillä 2 - BC_BASE_MAX.
       (Katso kappaletta RAJAT.) Kantaluvuilla 2 - 16 kirjoitetaan
       tavalliseen tapaan numeroita. Jos kantaluku on suurempi kuin 16,
       bc käyttää monimerkkistä tulostusmenetelmää, jossa 16 suuremmat
       kantaluvut kirjoitetaan kymmenkantaisina lukuina, jotka erotetaan
       toisistaan välilyönnein. Kukin tällainen "numero" sisältää niin
       monta merkkiä kuin tarvitaan esittämään "obase-1" kymmenkantaisena
       lukuna. Kun luvut ovat tarkkuudeltaan mielivaltaisen suuria,
       joitakin niistä ei voida tulostaa yhdelle riville. Nämä pitkät
       luvut jaetaan usealle riville käyttämällä merkkiä "\" rivin
       viimeisenä merkkinä. Riville voidaan tulostaa enintään 70 merkkiä.
       bc:n vuorovaikutteisesta tulostustavasta seuraa sivuvaikutuksena
       tulostetun arvon sijoitus erityismuuttujaan last. Tämä tekee
       käyttäjälle mahdolliseksi ottaa talteen viimeksi tulostettu arvo
       tarvitsematta kirjoittaa uudelleen lauseketta, joka tulosti luvun.
       Sijoitus muuttujaan last on laillinen ja korvaa viimeksi
       tulostetun arvon sijoitetulla arvolla. Sijoitettu arvo säilyy
       kunnes uusi luku tulostetaan tai uusi arvo sijoitetaan muuttujaan
       last. (Jotkut installaatiot voivat hyväksyä yhden pisteen (.)
       käytön "pikakirjoitusmerkkinä" muuttujanimen last sijasta.)

    merkkijono
       Merkkijono kirjoitetaan tulostukseen. Merkkijonot alkavat
       kaksoislainausmerkillä ja sisältävät kaikki merkit seuraavaan
       kaksoislainausmerkkiin asti. Kaikki merkit otetaan sellaisinaan,
       myös rivinvaihdot. Rivinvaihtomerkkiä ei tulosteta merkkijonon
       jälkeen.

    print lista
       print-lause (laajennus) on tulostusmenetelmä. "lista" on pilkuilla
       erotettu merkkijonojen ja lausekkeiden lista. Kukin merkkijono tai
       lauseke tulostetaan listan mukaisessa järjestyksessä. Loppuun ei
       tulosteta rivinvaihtomerkkiä. Lausekkeiden arvot lasketaan,
       tulostetaan ja sijoitetaan muuttujaan last. print-lauseen
       merkkijonot tulostetaan. Niissä voi olla erikoismerkkejä.
       Erikoismerkit alkavat kenoviivalla (\). bc tuntee seuraavat
       erikoismerkit: "a" (alert or bell), "b" (backspace), "f" (form
       feed), "n" (newline), "r" (carriage return), "q" (double quote),
       "t" (tab) ja "\" (backslash). Muita kenoviivan jälkeisiä merkkejä
       ei oteta huomioon.

    { lause_lista }
       Tämä on yhdistelmälause. Se sallii useiden lauseiden
       yhteenryhmityksen suoritusta varten.

    if ( lauseke ) lause1 [else lause2]
       if-lause laskee lausekkeen arvon ja suorittaa joko lauseen lause1
       tai lauseen lause2 lausekkeen arvosta riippuen. Jos lauseke
       poikkeaa nollasta, suoritetaan lause1. Jos lause2 on olemassa ja
       lausekkeen arvo on 0, lause2 suoritetaan. (else-lause on
       laajennus.)

    while ( lauseke ) lause
       while-lause suorittaa lauseen, jos lauseke poikkeaa nollasta. Se
       laskee lausekkeen arvon ennen lauseen jokaista suoritusta.
       Silmukasta poistutaan, kun lauseke saa arvon 0 tai silmukan
       sisällä suoritetaan break-lause.

    for ( [lauseke1] ; [lauseke2] ; [lauseke3] ) lause
       for-lause valvoo lauseen toistuvaa suoritusta. Lausekkeen lauseke1
       arvo lasketaan ennen silmukkaa. Lausekkeen lauseke2 arvo lasketaan
       ennen lauseen jokaista suoritusta. Jos se poikkeaa nollasta, lause
       suoritetaan. Lauseen jokaisen suorituksen jälkeen lasketaan
       lausekkeen lauseke3 arvo, ennen kuin lausekkeen lauseke2 arvo
       lasketaan uudestaan. Jos lauseke1 tai lauseke3 puuttuvat, mitään
       ei lasketa siinä kohdassa, jossa niiden arvot tulisi laskea. Jos
       lauseke2 puuttuu, vaikutus on sama kuin arvo 1 olisi lausekkeen
       lauseke2 tilalla. (Valinnaiset lausekkeet on laajennus. POSIX bc
       vaatii kaikki kolme lauseketta.) Seuraava koodi on samanarvoinen
       for-lauseen kanssa:
       lauseke1;
       while (lauseke2) {
         lause;
         lauseke3;
       }

    break Tämä lause aiheuttaa pakollisen poistumisen viimeksi aloitetusta
       while- tai for-lauseesta.

    continue
       continue-lause (laajennus) saa viimeksi aloitetun for-lauseen
       aloittamaan seuraavan iteraation.

    halt  halt-lause (laajennus) on suoritettava lause, joka lopettaa bc-
       prosessorin toiminnan vain silloin, kun se suoritetaan. Lauseke
       "if (0 == 1) halt" ei lopeta bc:n toimintaa, koska halt-lausetta
       ei suoriteta.

    return Palauttaa arvon 0 funktiosta. (Katso lukua funktioista.)

    return ( lauseke )
       Palauttaa lausekkeen arvon funktiosta. (Katso lukua funktioista.)

  VALELAUSEET
    Nämä lauseet eivät ole lauseita vakiintuneessa mielessä. Ne eivät ole
    suoritettavia lauseita, vaan ne toteutetaan "käännösaikana".

    limits Tulostaa bc:n paikallisen toteutuksen mukaiset rajat. Tämä on
       laajennus.

    quit  Kun quit-lause luetaan, bc-prosessori lopettaa toimintansa
       riippumatta siitä, mistä quit-lause löytyy. Esimerkiksi "if (0 ==
       1) quit" aikaansaa bc:n lopetuksen.

    warranty
       Tulostaa pitkähkön vastuuhuomautuksen (laajennus).

  FUNKTIOT
    Funktiot tarjoavat keinon määritellä laskutoimitus myöhempää suoritusta
    varten. bc:n funktiot laskevat aina arvon ja palauttavat sen kutsuvalle
    ohjelmalle. Funktiomääritykset ovat "dynaamisia" siinä mielessä, että
    funktio on määrittelemätön, kunnes määrittely tulee vastaan syötteessä.
    Tätä määrittelyä käytetään, kunnes toinen samanniminen määrittely tulee
    vastaan. Tällöin uusi määrittely korvaa vanhemman. Funktio määritellään
    seuraavasti:
       define nimi ( parametrit ) { rivinvaihto
         auto_lista  lause_lista }
    Funktiokutsu on seuraavan muotoinen lauseke: "nimi(parametrit)".

    Parametrit ovat lukuja tai taulukoita (laajennus). Funktionmäärittelyssä
    nolla tai useampia parametreja määritellään listaamalla niiden nimet
    pilkuilla erotettuina. Luvut ovat vain arvoina kutsuttavia parametreja.
    Taulukoita kutsutaan vain muuttujina. Taulukot merkitään parametreja
    määriteltäessä "nimi[]". Funktiokutsussa lukuparametreja vastaavat
    todelliset parametrit ovat täydellisiä lausekkeita. Taulukoiden
    siirtämiseen funktiokutsussa käytetään samaa merkintää kuin
    taulukkoparametrien määrittelyssä. Nimetty taulukko siirretään funktioon
    muuttujana. Kun funktiomäärittelyt ovat dynaamisia, parametrien
    lukumäärät ja tyypit tarkistetaan funktiota kutsuttaessa. Jos parametrien
    lukumäärät tai tyypit poikkeavat, tulee ilmoitus ajonaikaisesta
    virheestä. Myös määrittelemättömän funktion kutsuminen aiheuttaa
    ajonaikaisen virheen.

    auto_lista on valinnainen "paikalliseen" käyttöön tarkoitettujen
    muuttujien luettelo. Auto_listan (jos se on olemassa) syntaksi on "auto
    nimi, ... ;". (Puolipiste on valinnainen.) Kukin nimi on automaattisen
    muuttujan nimi. Taulukot voi merkitä samoin kuten parametrit. Näiden
    muuttujien arvot työnnetään pinoon funktion alussa. Sitten muuttujat
    alustetaan nolliksi ja niitä käytetään funktion suorituksen ajan.
    Funktion päättyessä nämä muuttujat palautetaan, "popataan" niin, että
    niiden alkuperäiset (funktiokutsun aikaiset) arvot palautuvat.
    Parametrit ovat tosiasiassa automaattisia muuttujia, jotka alustetaan
    funktiokutsun mukaisiin arvoihin. Automaattiset muuttujat poikkeavat
    perinnäisistä paikallisista muuttujista siinä, että jos funktio A kutsuu
    funktiota B, B voi käyttää funktion A automaattimuuttujia käyttäen samaa
    nimeä, ellei funktio B ole kutsunut niitä automaattimuuttujiksi. bc
    mahdollistaa rekursiiviset funktiot, koska automaattimuuttujat ja
    parametrit työnnetään pinoon.

    Funktion runko on lista bc-lauseita. Tässäkin lauseet erotetaan
    toisistaan puolipistein tai rivinvaihdoin. Return-lauseet aikaansaavat
    funktion päättymisen ja arvon palautuksen. Return-lauseita on kahta
    versiota. Näistä ensimmäinen, "return", palauttaa arvon 0 kutsuneelle
    funktiolle. Toinen muoto, "return ( lauseke )", laskee lausekkeen arvon
    ja palauttaa sen kutsuneelle funktiolle. Jokaisen funktion lopussa on
    oletettu "return (0)", joka lopettaa funktion suorituksen ja palauttaa
    arvon 0 ilman eksplisiittistä return-lausetta.

    Funktiot muuttavat myös muuttujan ibase käyttötapaa. Kaikki funktiorungon
    vakiot konvertoidaan käyttäen funktiokutsun aikaista muuttujan ibase
    arvoa.Muuttujan ibase arvon muutoksia ei oteta huomioon funktion
    suorituksen aikana lukuunottamatta standardifunktiota read, joka käyttää
    aina ibase:n käypää arvoa lukujen konversioon.

  MATEMAATTINEN KIRJASTO
    Jos bc kutsutaan -l optiota käyttäen, matemaattinen kirjasto ladataan ja
    oletusskaalaukselle annetaan arvo 20. Matemaattiset funktiot laskevat
    tuloksensa käyttäen niiden kutsumisen aikaista skaalausarvoa.
    Matemaattisessa kirjastossa on seuraavat funktiot:

    s (x) Sini x:stä, x radiaaneina.

    c (x) Kosini x:stä, x radiaaneina.

    a (x) Arcustangentti x:stä, palauttaa tuloksen radiaaneina.

    l (x) Luonnollinen logaritmi x:stä.

    e (x) Exponenttifunktio, jossa e korotetaan potenssiin x.

    j (n,x)
       Kokonaislukukertalukua n oleva bessel-funktio x:stä.

  ESIMERKIT
    Käytettäessä komentotulkkia /bin/sh, seuraava sijoittaa arvon "pi"
    komentotulkkimuuttujaan pi.
        pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Seuraava on matemaattisen kirjaston eksponenttifunktion määrittely. Se on
    kirjoitettu käyttäen POSIX bc:tä.
       scale = 20

       /* Uses the fact that e^x = (e^(x/2))^2
         When x is small enough, we use the series:
          e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
       */

       define e(x) {
        auto a, d, e, f, i, m, v, z

        /* Check the sign of x. */
        if (x<0) {
         m = 1
         x = -x
        }

        /* Precondition x. */
        z = scale;
        scale = 4 + z + .44*x;
        while (x > 1) {
         f += 1;
         x /= 2;
        }

        /* Initialize the variables. */
        v = 1+x
        a = x
        d = 1

        for (i=2; 1; i++) {
         e = (a *= x) / (d *= i)
         if (e == 0) {
          if (f>0) while (f--) v = v*v;
          scale = z
          if (m) return (1/v);
          return (v/1);
         }
         v += e
        }
       }

    Seuraava koodi käyttää bc:n laajennuksia yksinkertaisen shekkitilisaldo-
    ohjelman toteuttamiseen. Ohjelma on paras pitää tiedostossa niin, että
    sitä ei aina tarvitse kirjoittaa uudelleen.
       scale=2
       print "\nCheck book program!\n"
       print " Remember, deposits are negative transactions.\n"
       print " Exit by a 0 transaction.\n\n"

       print "Initial balance? "; bal = read()
       bal /= 1
       print "\n"
       while (1) {
        "current balance = "; bal
        "transaction? "; trans = read()
        if (trans == 0) break;
        bal -= trans
        bal /= 1
       }
       quit

    Seuraava on rekursiivisen kertomafunktion määritelmä.
       define f (x) {
        if (x <= 1) return (1);
        return (f(x-1) * x);
       }

  READLINE-OPTIO
    GNU bc voidaan kääntää (configure-option avulla) käyttämään GNU readline
    input editor -kirjastoa. Tämä sallii käyttäjän editoida rivejä enemmän
    ennen niiden lähettämistä bc:lle. Se sallii myös edellisten rivien
    muodostaman historian käytön. Kun tämä optio on valittu, bc:ssä on yksi
    erityismuuttuja enemmän. Tämä erityismuuttuja, history on säilytettyjen
    historiarivien lukumäärä. Sen arvo -1 tarkoittaa, että rajaton rivimäärä
    säilytetään. Tämä on oletusarvo. Jos history:n arvoksi asetetaan
    positiivinen luku, historiarivien lukumäärä rajoitetaan kyseisen luvun
    suuruiseksi. Arvo 0 poistaa historiaominaisuuden käytöstä. Lisätietoja
    saat GNU readline- ja history-kirjastojen käyttöohjeista.

  EROAVUUDET
    Tämä bc:n versio on toteutettu POSIX P1003.2/D11 luonnoksen mukaan ja
    sisältää useita eroavuuksia ja laajennuksia verrattuna luonnokseen ja
    perinnäisiin toteutuksiin. Sitä ei ole toteutettu perinteiseen tapaan
    käyttämällä ohjelmaa dc(1). Tämä versio on yksi prosessi, joka tulkitsee
    (parses) ja ajaa ohjelman tavukoodikäännöksen (byte code translation). On
    olemassa "dokumentoimaton" optio (-c), joka saa ohjelman tulostamaan
    tavukoodin sen toteuttamisen sijasta. Sitä käytetään pääasiassa
    debuggaamiseen ja matemaattisen kirjaston valmistamiseen.

    Pääasiallinen eroavuuksien lähde ovat laajennukset, joissa jotakin
    ominaisuutta on laajennettu toimivuuden parantamiseksi ja lisäykset,
    joissa uusia ominaisuuksia on lisätty. Seuraava on eroavuuksien ja
    laajennusten luettelo.

    LANG  Tämä versio ei ole POSIX-standardin mukainen käsitellessään LANG-
       ympäristömuuttujaa ja kaikkia LC_-alkuisia ympäristömuuttujia.

    nimet Traditionaalinen ja POSIX bc käyttävät yhden kirjaimen nimiä
       funktioissa, muuttujissa ja taulukoissa. Nämä nimet on
       laajennettu monimerkkisiksi nimiksi, jotka alkavat kirjaimella ja
       voivat sisältää kirjaimia, numeroita ja alleviivamerkkejä.

    Merkkijonot
       Merkkijonoissa ei saa olla NUL-merkkejä. POSIX sallii kaikkien
       merkkien käytön merkkijonoissa.

    last  POSIX bc:ssä ei ole last muuttujaa. Jotkut bc toteutukset
       käyttävät pistettä (.) samaan tapaan.

    vertailut
       POSIX bc sallii vertailut vain if-lauseessa, while-lauseessa ja
       for-lauseen toisessa lausekkeessa. Lisäksi vain yksi
       vertailuoperaatio on sallittu jokaisessa näistä lauseista.

    if-lause, else-lause
       POSIX bc:ssa ei ole else-lausetta.

    for-lause
       POSIX bc vaatia kaikkien lausekkeiden olemassaolon for-lauseessa.

    &&, ||, !
       POSIX bc:ssa ei ole loogisia operaattoreita.

    read funktio
       POSIX bc:ssa ei ole read-funktiota.

    print-lause
       POSIX bc:ssa ei ole print-lausetta.

    continue-lause
       POSIX bc:ssa ei ole continue-lausetta.

    taulukkoparametrit
       POSIX bc ei (toistaiseksi) täysin tue taulukkoparametreja. POSIX
       kielioppi hyväksyy taulukot funktion määrityksessä, mutta ei
       tarjoa menetelmää taulukon määrittelemiseksi todellisena
       parametrina. (Tässä on todennäköisimmin kysymys kieliopin
       laatijan huomaamattomuudesta.) bc:n perinteisissä toteutuksissa
       on käytössä vain taulukkoparametrien arvoina kutsuminen.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       POSIX bc ei edellytä näiden "vanhantyylisten"
       sijoitusoperaattorien määrittelyä. Tämä versio sallii nämä
       "vanhantyyliset" sijoitukset. Käytä limits-lausetta nähdäksesi,
       tukeeko installoitu versio niitä. Jos se ei tue "vanhantyylisiä"
       sijoitusoperaattoreita, lause "a =- 1" vähentää a:n arvoa yhdellä
       sen sijaan, että se sijoittaisi siihen arvon -1.

    välilyönnit luvun sisällä
       Muut bc:n toteutukset sallivat välilyöntejä luvun sisällä. Siten
       lause "x=1 3" sijoittaisi arvon 13 muuttujaan x. Sama lause
       aiheuttaisi syntaksivirheen tässä versiossa.

    Virheet ja ohjelman suoritus
       Tämä toteutus poikkeaa muista toteutuksista siinä, miten koodi
       suoritetaan kun syntaksi- ja muita virheitä löytyy ohjelmasta. Jos
       syntaksivirhe löytyy funktion määrittelystä,
       virheestätoipumisrutiini yrittää löytää lauseen alun ja jatkaa
       funktion tulkintaa. Kun funktiosta löytyy syntaksivirhe, funktiota
       ei voi kutsua ja siitä tulee määrittelemätön. Vuorovaikutteisen
       suoritettavan koodin syntaksivirheet tekevät suorituksen alaisesta
       lohkosta epäkelvon. Suoritettava lohko lopetetaan sen rivin
       lopussa, joka seuraa täydellistä lausejonoa. Esimerkiksi
        a = 1
        b = 2
       on kaksi suoritettavaa lohkoa ja
        { a = 1
         b = 2 }
       on yksi suoritettava lohko. Ajonaikainen virhe lopettaa
       suorituksen alaisen lohkon suorituksen. Ajonaikainen varoitus ei
       lopeta suorituksen alaisen lohkon suoritusta.

    Keskeytykset
       Vuorovaikutteisen istunnon aikana SIGINT-signaali (jonka
       tavallisesti kehittää päätteeltä annettu control-C -merkki)
       keskeyttää suorituksen alaisen lohkon suorituksen. Se näyttää
       "ajonaikaisen" virheen, joka osoittaa, että funktio keskeytettiin.
       Kun kaikki ajonaikaiset rakenteet on siivottu, tulostetaan
       ilmoitus käyttäjälle siitä, että bc on valmis ottamaan vastaan
       tietoa. Kaikki aikaisemmin määritellyt funktiot säilyvät
       määriteltyinä ja kaikkien ei-automaattisten muuttujien arvot ovat
       keskeytyskohdan arvoja. Kaikki automaattiset muuttujat ja
       funktioiden parametrit poistuvat siivousprosessissa. Ei-
       interaktiivisen istunnon aikana annettu SIGINT-signaali lopettaa
       koko bc-ajon.

  RAJAT
    Tämä bc -prosessori käyttää nykyisin seuraavia raja-arvoja. Joitakin
    niistä on ehkä muutettu asennuksen yhteydessä. Käytä limits-lausetta
    nähdäksesi todelliset arvot.

    BC_BASE_MAX
       Tulostuskantaluvun maksimiarvo on nykyisin asetettu arvoon 999.
       Syöttökantaluvun maksimiarvo on 16.

    BC_DIM_MAX
       Nykyisissä jakeluversioissa käytetään mielivaltaista arvoa 65535.
       Sinun versiosi arvo voi olla toinen.

    BC_SCALE_MAX
       Desimaalipisteen jälkeisten numeroiden lukumäärä on rajoitettu
       INT_MAX numeroon. Myös ennen desimaalipistettä olevien numeroiden
       määrä on rajoitettu INT_MAX numeroon.

    BC_STRING_MAX
       Merkkijonon merkkien lukumäärä on rajoitettu INT_MAX merkkiin.

    eksponentti
       Eksponentin arvo potenssiinkorotusoperaatiossa (^) on rajoitettu
       arvoon LONG_MAX.

    kertolasku
       Kertolaskurutiini voi antaa vääriä tuloksia, jos luvussa on
       yhteensä enemmän kuin LONG_MAX / 90 numeroa. 32 bittiä pitkillä
       luvuilla tässä luvussa on 23 860 929 numeroa.

    koodin koko
       Kukin funktio ja "pääohjelma" on rajoitettu 16384 tavuun
       käännettyä tavukoodia. Tämä raja (BC_MAX_SEGS) voidaan helposti
       muuttaa niin, että käytetään enemmän kuin 16 segmenttiä à 1024
       tavua.

    muuttujanimet
       Nykyinen raja yksikäsitteisten nimien lukumäärälle on 32767 sekä
       yksinkertaisille muuttujille, taulukoille että funktioille.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT
    bc käsittelee seuraavia ympäristömuuttujia:

    POSIXLY_CORRECT
       Sama kuin -s optio.

    BC_ENV_ARGS
       Mekanismi, jolla saadaan argumentteja bc-ohjelmalle. Muoto on sama
       kuin komentoriviargumenteilla. Nämä argumentit prosessoidaan
       ensin, niin että ympäristömuuttujissa luetellut tiedostot
       prosessoidaan ennen komentorivillä annettuja tiedostoja. Käyttäjä
       voi siten asettaa "standardioptioita ja -tiedostoja", jotka
       prosessoidaan aina ohjelmaa bc kutsuttaessa. Ympäristömuuttujissa
       annetut tiedostot sisältävät tavallisesti niiden funktioiden
       määritykset, jotka käyttäjä haluaa määritellä joka kerta, kun bc
       ajetaan.

    BC_LINE_LENGTH
       Kokonaisluku, joka määrittelee lukuja sisältävien tulostusrivien
       merkkimäärän. Se sisältää pitkien lukujen sisältämät kenoviivat ja
       rivinvaihdot.

TIEDOSTOT
    Useimmissa versioissa bc ei tarvitse aputiedostoja. Kun suorittettavan
    moduulin koko on suuri tai C-kääntäjä ei pysty käsittelemään hyvin pitkiä
    merkkijonoja, bc lukee standardimatematiikkakirjaston tiedostosta
    /usr/local/lib/libmath.b. (Todellinen paikka voi vaihdella. Se voi olla
    /lib/libmath.b.)

DIAGNOSTIIKKA
    Jos komentorivillä mainittua tiedostoa ei voi avata, bc ilmoittaa, että
    tiedosto ei ole käytettävissä ja lopettaa suorituksen. Käännös- ja
    ajonaikaiset diagnostiset ilmoitukset ovat itseselitteisiä.

BUGIT
    Virheistä toipuminen ei vielä ole kovin hyvä.

    Postita bugiraportit (englanniksi) osoitteeseen bug-gnu-
    utils@prep.ai.mit.edu. Muista lisätä sana ``bc'' kenttään ``Subject:''.

TEKIJÄ
    Philip A. Nelson
    phil@cs.wwu.edu

KIITOKSET
    Tekijä haluaa kiittää Steve Sommarsia (Steve.Sommars@att.com) laajasta
    sovelluksen toteutuksen testausavusta ja monista erinomaisista
    parannusehdotuksista. Hänen ansiostaan tuote on paljon parantunut.
                7. Huhtikuuta 1998             bc(1)