bc

bc(1)              Komut Kılavuzu              bc(1)İSİM
    bc - Keyfî duyarlılıkta hesaplama dili

KULLANIM
    bc [ -hlwsqv ] [ uzun-seçenekler ] [ dosya ... ]

SÜRÜM
    Bu kullanım kılavuzu, GNU bc sürüm 1.06'ya göre hazırlanmıştır.


AÇIKLAMA
    bc, girilen deyimleri işleterek keyfi uzunlukta ve duyarlılıktaki sayılar
    üzerinde matematiksel işlemler yapmaya imkan sağlayan etkileşimli bir
    ortam ve bir yazılım geliştirme dilidir. Sözdizimi açısından C yazılım
    geliştirme dilini andıran benzerlikler sözkonusudur. Komut satırından
    belirtmek suretiyle kullanabileceğimiz standart bir math kütüphanesine
    de sahiptir. Eğer gerekli ise; math kütüphanesi, belirtilen dosyalardan
    daha önce ele alınır. bc işleme tabi tutarken dosyaları komut satırında
    belirtilen sıraya göre ele alır. Belirtilen dosyaların tümü ele alınıp
    işlendikten sonra, standart girdiden girişler okunmaya başlar. Kodlar
    nasıl okunuyorlarsa bu halleriyle işletilirler. (Eğer belirtilen
    dosyalardan herhangi birinde bc'yi sonlandıracak bir komut yer alırsa, bc
    sonlanır, bir daha standart girdiden okuyamaz.)

    bc'nin bu sürümü, geleneksel bc uygulamalarına ve POSIX taslak
    standardına göre ilave oluşumlar içermektedir. Komut satırından
    belirtilecek bir seçenekle bu genişletmeler kullanıma dahil edilebilir
    veya edilmeyebilir. Bu kılavuzda GNU bc anlatılacak ve ek oluşumlar yeri
    gelince belirtilecektir.


  SEÇENEKLER
    -h, --help
       Bir kullanım iletisi basar ve çıkar.

    -i, --interactive
       Etkileşimli kipe geçilir.

    -l, --mathlib
       Standart math kütüphanesini kullanıma sokar.

    -w, --warn
       POSIX bc'ye ek oluşumlar için uyarılar verir.

    -s, --standard
       Standart POSIX bc diline uygun olarak işlem yapar.

    -q, --quiet
       Normalde gelen, GNU bc hoşgeldiniz iletisini görüntülemez.

    -v, --version
       Sürüm ve telif hakkı bilgilerini gösterir ve çıkar.

  SAYILAR
    bc'deki en temel eleman sayılardır. Sayılar keyfi duyarlılıkta ifade
    edilirler. Yani bc'de bir sayı, tamsayı kısım ve ondalık kısım olarak
    ifade edilir. Tüm sayılar normalde iç hesaplamalarda onluk tabanda ele
    alınırlar ve tüm işlemler onluk taban üzerinden gerçekleştirilirler. (Bu
    sürüm, bölme ve çarpma işlemlerinde sayıların ondalık kısımlarını belli
    uzunluktan sonra kesmektedir.) bc'de sayıların iki özelliği vardır:
    uzunluk ve bölüntü. Uzunluk, sayıdaki tüm anlamlı rakamların, bölüntü ise
    ondalık noktadan sonraki rakamların adedidir.

    Örneğin:

    0.0000010 sayısının uzunluğu 7 ve bölüntüsü 6'dır.
    01935.000 sayısının uzunluğu 7 ve bölüntüsü 3'tür.

    Uzunluk açısından; en sağdaki sıfır anlamlı, en soldaki sıfır
    anlamsızdır.


  DEĞİŞKENLER
    Sayılar iki farklı türde değişken olarak saklanabilirler: basit
    değişkenler ve diziler. Her iki değişken türü için de değişkenlere birer
    ad verilir. Değişkenler bir harfle başlarlar ve sonrasında harfler,
    rakamlar ve altçizgi karakteri içerebilirler. Tüm harfler küçük harf
    olmak zorundadır. (Değişkenlere uzun isim verebilme bir genişletmedir.
    Çünkü, POSIX bc'de değişken isimleri tek bir küçük harftir.) Dizi
    değişkenleri ise isimden sonra [] (köşeli parantezler) alırlar.

    bc'de dört tane özel değişken vardır. Bunlar; scale, ibase, obase ve
    last'dır. scale, işlemlerde sayılarda ondalık noktadan sonra kaç tane
    rakamın kullanılacağını belirtir. Öntanımlı scale değeri 0'dır. ibase
    (input base) ve obase (output base) değişkenleri, sayılarda girdi ve
    çıktı için tabanları belirtir. Örneğin, ibase=10 ve obase=2 olursa
    sayılar onluk tabanda girilir ve sonuçlar ekrana ikilik tabanda
    yazdırılırlar. Öntanımlı ibase ve obase değerleri 10'dur. last değişkeni
    (bu bir genişletmedir) ise, en son ekrana yazdırılan sayıyı içeren bir
    değişkendir. Bu değişkenlere yeni değerler atanabilir. Bunlar ileride
    daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


  AÇIKLAMALAR
    bc'de açıklama satırları /* karakterleri ile başlar ve */ karakterleri
    ile biter. Açıklamalar herhangi bir yerde başlayabilir ve girdide tek bir
    boşluk gibi ele alınır. (Yani, bu da açıklamaların girdi elemanları
    arasında bir ayraç olarak yorumlandığını gösterir. Dolayısıyla, bir
    değişken ismi içerisinde açıklama yer alamaz anlamındadır.) Açıklamalar
    satırsonu karakteri içerebilirler.

    Ayrıca bc'de betiklerin kullanılmasını sağlamak için tek satırlık
    açıklamalar desteklenmektedir ve bu bir genişletmedir. Tek satırlık
    açıklama # karakterinden sonra başlar ve satır sonuna kadar devam eder.
    Satırsonu karakteri açıklamaya dahil değildir ve normal karakter olarak
    ele alınır.

  İFADELER
    Sayılar, ifadelerle ve deyimlerle birlikte kullanılırlar. Bu dil,
    etkileşimli bir çalışma ortamı olarak tasarlandığı için deyimler ve
    ifadeler de etkileşimli olarak işletilebilirler. bc'de bir 'main' işlevi
    kavramı yoktur. Bunun yerine kod, olduğu haliyle hemen yorumlanarak
    işletilir. (İşlevler, önce tanımlanırlar ve sonradan kullanılabilirler
    -ileride ele alınacaklar-).

    En basit ifade bir 'sabit'tir. bc, ibase değişkeniyle belirtilen o anki
    girdi tabanını kullanarak sayıyı dahili onluk tabana çevirir. (Ancak,
    işlevler için bir istisna vardır.) ibase değişkeninin geçerli değerleri
    2'den 16'ya kadardır. Bu aralığın dışında değerler atanırsa kendiliğinden
    2 veya 16 olarak yeniden ayarlanır. Sayılar girilirken, 0-9 arası
    rakamlar ve A-F arası harfler ile kullanılabilir. (Not: A-F büyük harf
    olmalıdır. Çünkü, küçük harfler değişkenler için kullanılıyorlar.) Tek
    rakamlı sayılar, ibase ne olursa olsun, her zaman rakamın ifade ettiği
    değere sahip olurlar (örn, A=10)). bc çok rakamlı sayılarda, ibase
    değerine eşit veya daha büyük rakamları derhal ibase-1 tabanında ele
    alarak sayının değerini hesaplar. Bu FFF sayısını daima, girdi
    tabanındaki en büyük 3 haneli sayı yapar.

    İfadeler, diğer yüksek-düzeyli dillerdekilere oldukça benzerler. bc'de
    sayılar için farklı türler olmadığı için karışık türler için kurallar
    yoktur. Bunun yerine, sadece ifadelerin bölüntüleri üzerine kurallar
    vardır. Her ifadenin bir bölüntüsü vardır. Bu, orijinal sayıların
    bölüntülerinden, gerçekleştirilen işlemden ve çoğu durumda da scale
    değişkeninin değerinden elde edilir. scale değişkeninin alabileceği
    değerler, 0 (sıfır) ile C'deki tamsayı türü ile ifade edilebilen tamsayı
    aralığındadır.

    Aşağıdaki geçerli ifadelerin açıklamalarında "ifade" komple bir ifadeyi
    ve "değişken" ise sıradan bir değişkeni veya bir dizi değişkenini
    göstermektedir. Bir basit değişken

    isim

    şeklinde ve bir dizi değişkeni ise aşağıdaki gibi belirtilir:

    isim[ifade]

    Özel olarak söz edilmediyse sonucun bölüntüsü, ilgili ifadelerin azami
    bölüntüsü olur.

    -ifade Sonuç, ifade'nin negatifi olur.

    ++değişken
       değişken'in değerine önce 'bir' eklenir ve yeni değer ifadenin
       sonucu olur.

    --değişken
       değişken'in değeri önce 'bir' eksiltilir ve yeni değer ifadenin
       sonucu olur.

    değişken++
       İfadenin sonucu değişkenin değerine göre hesaplanır, sonra
       değişken'in değeri 'bir' artırılır.

    değişken--
       İfadenin sonucu değişkenin değerine göre hesaplanır, sonra
       değişken'in değeri 'bir' eksiltilir.

    ifade + ifade
       Sonuç, iki ifade'nin toplamıdır.

    ifade - ifade
       Sonuç, iki ifade'nin farkıdır.

    ifade * ifade
       Sonuç, iki ifade'nin çarpımıdır.

    ifade / ifade
       Sonuç, iki ifade'nin bölümüdür. Sonucun bölüntüsü scale
       değişkeninin değeridir.

    ifade % ifade
       Sonuç, "kalan"ı verir ve şu şekilde hesaplanır. a%b'yi
       hesaplarken, ilk önce a/b scale haneli olarak hesaplanır.
       scale+scale(b) ve scale(a)'dan hangisi daha büyükse bu bölüntüye
       göre a-(a/b)*b ifadesi sonucu hesaplamak için kullanılır. Eğer
       scale 0'a eşitlenirse ve her iki ifade de tamsayı ise, bu ifade
       tamsayı kalan işlevidir.

    ifade ^ ifade
       İfadenin sonucu, birincinin ikinciye göre üssüdür. İkinci ifade
       bir tamsayı olmalıdır. (Eğer ikinci ifade tamsayı değilse, önce
       ekrana bir uyarı gelir ve ifade tamsayı olacak şekilde kesilir,
       yani ikinci ifadenin tam kısmı alınır). Sonucun bölüntüsü ise,
       eğer üs negatif ise scale'dir. Üs pozitif ise scale(a^b) =
       min(scale(a)*b, max(scale, scale(a)))'dır. Unutulmamalıdır ki
       ifade^0 ifadesinin sonucu her zaman "1" olur.

    ( ifade )
       Parantezler, ifadenin değeri bulunurken standart önceliği
       değiştirir ve parantez içine alınan ifade daha önce hesaplanır.

    değişken = ifade
       İfadenin sonucu değişkene atanır.

    değişken <işleç>= ifade
       Bu, "değişken = değişken <işleç> ifade" ile eşdeğerdir ancak bir
       farkla; değişken'in değeri sadece bir kere elde edilir. Eğer
       değişken bir dizi ise, işlemin bir kere yapılacağı gözden uzak
       tutulmamalıdır.

    İlişkisel ifadeler (karşılaştırma ifadeleri), sonuçları her zaman 0 veya
    1 olan özel ifadelerdir. 0, yanlış (false) ve 1, doğru (true) olarak
    yorumlanır. Bunlar herhangi bir ifade içerisinde yer alabilirler. (POSIX
    bc'de ise ilişkisel ifadeler sadece if, while ve for deyimlerinde
    kullanılabilir ve sadece bir tane ilişkisel sınama olabilir.) İlişkisel
    işleçler şunlardır:

    ifade1 < ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den küçükse 1 olur. Aksi halde 0 olur.

    ifade1 <= ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den küçük ya da eşitse 1 olur. Aksi
       halde 0 olur.

    ifade1 > ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den büyükse 1 olur. Aksi halde 0 olur.

    ifade1 >= ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den büyük ya da eşitse 1 olur. Aksi
       halde 0 olur.

    ifade1 == ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'ye eşitse 1 olur. Aksi halde 0 olur.

    ifade1 == ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den farklıysa 1 olur. Aksi halde 0
       olur.

    bc'de mantıksal (boolean) işlemler de geçerlidir. (POSIX bc'de mantıksal
    işlemler yoktur.) Mantıksal işlemlerin sonucu, ilişkisel işlemlerde
    olduğu gibi, 0 (false) yada 1 (true) olmaktadır. Mantıksal işleçler
    şunlardır:

    !ifade ifade 0 ise sonuç 1'dir. Aksi halde 0 olur.

    ifade && ifade
       ifade'lerin ikiside sıfırdan farklıysa sonuç 1'dir. Aksi halde 0
       olur.

    ifade || ifade
       ifade'lerden biri sıfırdan farklıysa sonuç 1'dir. Aksi halde 0
       olur.

    İşleçlerin işlem öncelik sırası şöyledir (küçükten büyüğe):

    || işleci, önce sol taraf
    && işleci, önce sol taraf
    ! işleci, tarafsız
    İlişkisel işleçler, önce sol taraf
    Atama işleci, önce sağ taraf
    + and - işleci, önce sol taraf
    *, / ve % işleci, önce sol taraf
    ^ işleci, önce sağ taraf
    tek terimli - işleci
    ++ ve -- işleci

    Bu önceliğin seçilmesinin nedeni, POSIX uyumlu bc yazılımlarının doğru
    çalışması içindir. Ancak, ilişkisel ve mantıksal işleçler, atama
    ifadelerinde kullanıldığında elverişsiz ve çok farklı bir durum ortaya
    çıkmaktadır. Aşağıdaki ifadeyi ele alalım:

    a = 3 < 5

    C programcıları bu ifadeyi ele alırken, önce 3<5 (sonuç 1'dir) ifadesini
    gerçekleştirir, ardından sonucu "a" değişkenine atarlar. bc'de ise önce
    "a"ya 3 atanır ve ardından 5 ile karşılaştırma yapılır. Buna dikkat etmek
    gerekir. En iyisi, ilişkisel ve mantıksal işleçler ile atama işleci aynı
    ifadede kullanıldığında karmaşayı önlemek için parantezleri kullanmaktır.

    bc'de desteklenen biraz daha özel ifadeler vardır. Bunlar, standart
    işlevler ve kullanıcı tanımlı işlevlerde, "isim(parametreler)" şeklinde
    görülmektedirler. Ayrıntılı bilgi için İŞLEVLER bölümündeki kullanıcı
    tanımlı işlevlere bakınız. Yerleşik işlevler şunlardır:

    length ( ifade )
       length işlevinin değeri, ifade'deki anlamlı rakamların adedidir.

    read ( )
       read işlevi (bu bir genişletmedir), nerede kullanıldığına
       bakılmaksızın, standart girdiden bir sayı okumak için kullanılır.
       Ancak, standart girdiden veri ve yazılım birlikte okunurken
       problemlere neden olabileceğinden dikkatli olmak gerekir. Bu
       işlevin en iyi kullanım şekli, asla kullanıcıdan kod girmeyi
       gerektiren yerlerde değil, evvelce geliştirilen bir yazılım için
       kullanıcıdan bir girdi bekleyen yerlerde kullanmaktır. read
       işlevinin değeri, standart girdiden okunan sayının ibase
       tabanındaki değeridir.

    scale ( ifade )
       scale işlevinin değeri, ifade'denin sonucu olan sayıdaki ondalık
       hanelerin sayısıdır.

    sqrt ( ifade )
       sqrt işlevinin değeri, ifade'nin kareköküdür. ifade'nin sonucu
       negatif bir sayı ise bir çalışma anı hatası üretilir.

  DEYİMLER
    Deyimler, birçok cebirsel dilde olduğu gibi, ifadelerin sırayla
    değerlendirilmelerini sağlarlar. bc'de deyimler "mümkün olduğunca"
    işletilirler. İşletim, bir ya da daha fazla tam deyimden sonra bir
    satırsonu karakteri girildiğinde gerçekleşir. Bu bakımdan bc'de satırsonu
    karakterleri çok önemlidir. Aslında, deyimleri ayırmak için bir satırsonu
    karakteri ve bir noktalı virgül gerekir. Yanlış yerde kullanılmış bir
    satırsonu karakteri bir sözdizimi hatasına sebep olur. Satır sonu
    karakteri deyimler için bir ayraç olduğundan, bir satır sonu karakterini
    gizlemek için ters bölü karakteri kullanılabilir. Tersbölü karakterinden
    sonra gelen bir satırsonu karakterinden oluşan karakter çiftini bc boşluk
    karakteri olarak değerlendirir. Bir deyim listesi, noktalı virgül ve
    satırsonu karakteri ile sonlandırımış deyimlerden oluşur. Aşağıdaki
    listede bc'deki deyimler ve bunların ne yaptıkları anlatılmaktadır
    (Köşeli parantezler ([ ]) arasına alınanlar, deyimin isteğe bağlı
    kısımlarıdır.):

    ifade Bu deyim iki şeyden birini yapar. Eğer ifade "<değişken> <atama>
       ..." şeklinde başlıyorsa, bunun bir atama deyimi olduğunu kabul
       eder. Eğer ifade bir atama deyimi değil ise, ifade'nin değeri
       bulunur ve çıktıya yazdırılır. Sayının ardından satırsonu
       karakteri yazdırılır. Örneğin, a=1 ifadesi bariz bir atama
       deyimidir; ve (a=1) içinde bir atama deyimi olan bir ifadedir.
       Çıktılanan tüm sayılar obase değişkeni ile belirtilen tabanda
       yazdırılırlar. obase değişkeninin alabileceği değerler 2 ile
       BC_BASE_MAX arasındadır. (Ayrıntılı bilgi için SINIRLAR bölümüne
       bakınız.)

       2 ile 16 arasındaki tabanlar için çıktı bildiğimiz yöntemle
       yazdırılır. 16'dan daha büyük tabanlar için ise, bc her bir haneyi
       yazdırmak için 10'luk tabanda birden çok karakter kullanır ve
       haneler arasında boşluk bırakır. Her hane, obase-1 değerini 10'luk
       düzende yazmak için gereken sayı kadar rakamdan oluşur. Örneğin,
       obase=20 için 65 sayısı ekrana "03 05" şeklinde yazdırılır. Eğer
       obase=101 olsaydı, 25 sayısı ekrana "025" şeklinde yazdırılacaktı.
       Sayılar keyfi duyarlılıkta ele alındıkları için, bazı sayılar
       ekrana yazdırılırken tek bir satıra sığmayabilirler. Bu uzun
       sayılar yazdırılırken ekrana satırların sonuna "\" (tersbölü)
       karakteri gelir. Her bir satırda en fazla 70 karakter
       yazdırılabilir. bc'nin etkileşimli doğasından dolayı yazılan en
       son değer, özel last değişkeninde saklanır ki aynı sayıyı bir daha
       elde etmek için bir önceki ifade'yi tekrar yazmaya gerek kalmaz.
       last değişkenine atama yapılması da geçerlidir ve atanan değer son
       yazılan değerin üzerine yazılır. Yeni atanan değer, yeni bir değer
       yazılana kadar ya da last değişkenine yeni bir atama yapılana
       kadar geçerli kalır. (Bazı kurulumlar last için bir kısaltma
       olarak bir sayının parçası olmayan tek bir nokta (.) kullanımını
       mümkün kılabilir.)

    dizge dizge çıktıya yazdırılır. Çift tırnak "..." arasına alınan her şey
       (satırsonu karakteri de dahil) dizge olarak kabul edilir ve ekrana
       aynen yazdırılırlar. dizge yazdırıldıktan sonra satırsonu
       karakteri yazdırılmaz (yani aşağı satıra geçilmez, bu nedenle
       satırsonu karakteri dizge'nin içine yerleştirilmelidir).

    print liste
       print deyimi (bu bir genişletmedir) çıktıya birşeyler yazdırmak
       için kullanılan diğer bir yöntemdir. liste parametresi zorunludur,
       aralarına virgül (,) konularak dizgelerden ve ifadelerden oluşur.
       liste'deki her bir dizge veya ifade, yazıldıkları sıraya göre
       ekrana yazdırılır. Eğer belirtilmediyse satır sonunda satırsonu
       karakteri yazdırılmaz. İfadelerin değerleri bulunduktan sonra
       sonuçları ekrana yazdırılır. Bu esnada ekrana en son yazdırılan
       sayının değeri last değişkenine atanır. print deyimi içindeki
       dizgeler çıktıya yazdırılır ve özel anlamı olan karakterleri de
       içerebilirler. Özel karakterler tersbölü karakteri ile başlar. bc
       tarafından tanınan özel karakterler; "a" (uyarı; bip sesi), "b"
       (gerisilme), "f" (sayfa ileri), "n" (satırsonu), "q" (çift
       tırnak), "t" (sekme) ve "\" (tersbölü) karakterleridir. Bunların
       dışındaki karakterler gözardı edilir.

    { deyim_listesi }
       Bu, bir birleşik deyimdir. Bu yapı, birden çok deyimi
       gruplandırarak birlikte çalıştırmak için kullanılır. Deyimler
       arasında yukarıda anlatılan ayraçlar yer alırlar.

    if ( ifade ) deyim1 [ else deyim2 ]
       if deyimi ifade'nin değerini bulur ve iifade'nin sonucuna göre
       deyim1'i veya deyim2'yi çalıştırır. ifade'nin sonucu sıfırdan
       farklı ise deyim1 işletilir. Eğer deyim2 belirtilmişse ve
       ifade'nin sonucu da sıfır ise, deyim2 işletilir (else sözcüğü bir
       genişletmedir).

    while ( ifade ) deyim
       while deyimi, ifade'nin değeri sıfırdan farklı olduğu müddetçe
       deyim'i tekrar tekrar işletir. Döngüde her yinelemede önce
       ifade'nin değeri bulunur, sonuç sıfırdan farklı ise deyim
       işletilir. ifade'nin sıfır olması durumunda veya çıkmak için break
       deyimi kullanıldığında döngü sonlanır.

    for ( [ifade1] ; [ifade2] ; [ifade3] ) deyim
       for deyimi, deyim'in tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlar. İlk
       başta (yani döngü başlamadan önce) ifade1 işletilir. Döngüde her
       yinelemede deyim işletilmeden önce ifade2'nin değeri bulunur. Eğer
       sonuç sıfırdan farklı ise deyim yerine getirilir, eğer sonuç sıfır
       ise döngü sonlandırılır. Döngüde deyim yerine getirildikten sonra
       ifade3 işletilir ve ardından ifade2'nin değeri tekrar bulunur. Ta
       ki ifade2'nin değeri sıfır oluncaya kadar... Döngüyü daha erken
       sonlandırmak için break deyimi kullanılabilir. Eğer ifade1 veya
       ifade3 kullanılmamışsa, bu noktada değerlendirilecek hiçbir şey
       olmadığından bir şey yapılmaz. Eğer ifade2 kullanılmamışsa,
       ifade2'nin değeri 1 olarak kabul edilir. (POSIX bc'de her üç
       ifadeyi de belirtmek mecburidir. Bunların seçimlik kullanılması,
       bir genişletmedir.) for deyimine karşılık gelen deyimler
       şunlardır:

       ifade1;
       while (ifade2) {
        deyim;
        ifade3;
       }
    break İçinde yer aldığı son while veya for döngüsünü sonlandırır.

    continue
       continue deyimi, (bir genişletmedir) içinde yer aldığı son for
       döngüsünü kendinden sonra gelen deyimler işletilmeden sonraki
       yinelemeden başlatır.

    halt  halt deyimi, (bir genişletmedir) bc'yi sonladırır. quit'ten farkı,
       halt deyimi kesinkes değil, şart sağlandığında çalışır. Örneğin,
       "if (0==1) halt" deyimi bc'yi sonladırmaz; çünkü şart sağlanmadığı
       için halt deyimi işletilmez.

    return Bir işlevden 0 (sıfır) döndürerek çıkar. (Ayrıntılı bilgi için
       İŞLEVLER bölümüne bakınız.)

    return ( ifade )
       Bir işlevden ifade'nin değerini döndürerek çıkar. (Ayrıntılı bilgi
       için İŞLEVLER bölümüne bakınız.) Bir genişletme olarak parantezler
       gerekli değildir.

  YARDIMCI DEYİMLER
    Yardımcı deyimler, bildiğimiz klasik anlamda işletilebilir deyimler
    değildirler. Bunlar "derleme" zamanında ele alınırlar.

    limits bc'nin yerel sürümü tarafından zorlanan yerel sınırları basar. Bu
       bir genişletmedir.

    quit  Her nerede ve her ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, bc'yi
       kesinkes sonlandırır. Örneğin, "if (0==1) quit" deyimi, şart
       sağlanmasa da bc'yi sonlandıracaktır.

    warranty
       Uzun bir garanti iletisi basar. Bu bir genişletmedir.

  İŞLEVLER
    İşlevler, daha sonra çalıştırılmak üzere hesaplamaların tanımlandığı bir
    yöntem sunar. bc'deki işlevler daima bir değer hesaplayıp bunu çağrıcıya
    döndürürler. İşlev tanımları "özdevimli"dir; yani, girdide saptanana
    kadar bir işlev tanımsızdır. Bu tanımlama, aynı isimde yeni bir işlev
    tanımlanıncaya kadar geçerlidir. Yeni işlev tanımı eskisinin yerine
    geçer. Bir işlev aşağıdaki gibi tanımlanır.

    define isim ( parametreler ) { satırsonu
       auto_listesi  deyim_listesi }

    Bir işlev çağrısı ise "isim(parametreler)" biçiminde bir ifadedir.

    Parametreler sayılar ya da dizilerdir (dizi parametreler bir
    genişletmedir). İşlev tanımında sıfır ya da daha fazla sayıda parametre
    verilebilir ve bunlar aralarına virgül konularak ayrılmış isimlerden
    oluşan bir liste olarak tanımlanır. Sayılar sadece değerleriyle çağrılan
    parametrelerdir. Diziler ise sadece değişkenleriyle çağrılırlar. Diziler,
    parametre tanımında "isim[]" şeklinde belirtilir. İşlev çağrısında asıl
    parametreler, sayı türünde ifadelerdir. Aynı yazım şekli, dizi
    parametrelerin tanımı olarak dizilerin aktarılmasında da kullanılır. Bir
    isimli dizi bir işleve değişkeni ile aktarılır. İşlev tanımları özdevimli
    olduklarından, parametre sayısı ve türleri işlev çağrıldığında kontrol
    edilir. Parametrelerin sayısı ve türlerindeki herhangi bir uyumsuzluk bir
    çalışma anı hatasına sebep olur. Ayrıca, tanımsız bir işlevin çağrılması
    da bir çalışma anı hatasına sebep olacaktır.

    auto_listesi, "yerel" kullanım için isteğe bağlı bir değişken listesidir.
    auto_listesi'nin (eğer varsa) sözdizimi "auto isim, ... ;" şeklindedir
    (Sondaki noktalı virgül isteğe bağlıdır). Her isim bir auto değişkenin
    ismidir. Diziler, parametrelerde kullanılan sözdizimi ile belirtilebilir.
    Bu değişkenlerin sıfır ile ilklendirilerek, değerleri, işlevin
    başlangıcında yığıta basılır ve işlevin icrası boyunca kullanılır.
    İşlevden çıkışta bu değerler yığıttan çekilir, böylece değişkenler
    işlevin başlangıcındaki ilk değerlerine dönmüş olur. Parametreler
    gerçekte, işlev çağrısı sırasında ilklendirilen auto değişkenlerdir. auto
    değişkenler, geleneksel yerel değişkenlerden farklıdır. A işlevi, B
    işlevini çağırdığında, A işlevinin auto değişkenlerine, B işlevinde onlar
    auto değişkenler olarak çağrılmadıkça, B işlevi aynı isimlerle
    erişebilir. auto değişkenler ve parametreler yığıta basıldıklarından
    dolayı bc kendini çağrılan işlevleri destekler.

    İşlevin gövdesi bir bc deyimleri listesidir. Tekrar belitelim ki,
    deyimler noktalı virgül ve satırsonu karakterleri ile birbirlerinden
    ayrılır. return deyimi işlevin sonlandırılmasına sebep olur ve bir değer
    döndürür. return deyiminin iki sürümü vardır. ilk şeklinde "return"
    ifadesi işlevi çağıran ifadeye sıfır değerini döndürür. İkinci şeklinde,
    "return ( ifade )", ifade'nin değeri hesaplanıp çağıran ifadeye sonucu
    döndürülür. Her işlevin sonunda kendiliğinden bir return(0) vardır.
    Böylece bir işlevin sonunda açıkça bir return deyimi kullanmaya gerek
    kalmaksızın işlev sıfır değeri döndürerek sonlanır.

    İşlevler ayrıca, ibase değişkeninin kullanımını da değiştirir. İşlev
    gövdesindeki tüm sabitler, işlev çağrısı sırasında ibase değişkeninin
    değeri kullanılarak dönüştürülür. Sayıların dönüşümü için daima ibase'in
    o anki değerini kullanan yerleşik read işlevi dışında, işlev icrası
    sırasında ibase değişiklikleri gözardı edilecektir.

    Bir geliştirme olarak, tanım biçimi pek az esnektir. Standart, işlev
    gövdesini oluşturan ilk kuyruklu ayracın define ile aynı satırda olmasını
    ve kalan her şeyin alt satırlarda olmasını gerektirir. bc'nin bu
    sürümünde ilk kaşlı ayraçın öncesinde ya da sonrasında satırsonu
    karakteri kullanabilmeyi mümkün kılar. Örneğin aşağıdaki tanımlar geçerli
    tanımlardır:

    define d (n) { return (2*n); }
    define d (n)
     { return (2*n); }


  MATH KÜTÜPHANESİ
    bc, -l seçeneği ile çalıştırıldığında math kütüphanesini yükler ve
    öntanımlı bölüntü 20 yapılır. math işlvleri, çağrıldıkları sırada geçerli
    olan bölüntüye göre sonuç döndürürler. math kütüphanesi aşağıdaki
    işlevleri tanımlar:

    s (x) Radyan cinsinden verilen x'in sinüsü.

    c (x) Radyan cinsinden verilen x'in kosinüsü.

    a (x) x'in arktanjantı; radyan cinsinden döner.

    l (x) x'in tabii logaritması.

    e (x) e üssü x.

    j (n,x)
       x tamsayısına göre n. dereceden Bessel işlevi.

  ÖRNEKLER
    /bin/sh'da aşağıdaki atama, kabul değişkeni pi'ye pi değerini atar.

    pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Aşağıdaki örnekte, math kütüphanesinde kullanılan üstel işlevin tanımı
    vardır. Bu işlev POSIX bc'de yazılmıştır.

    scale = 20

    /* e^x = (e^(x/2))^2 formülü kullanılıyor
     x yeterinde küçükse, bu seriyi kullanabiliriz:
      e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
    */

    define e(x) {
     auto a, d, e, f, i, m, v, z

     /* x'in işaretine bakalım. */
     if (x<0) {
      m = 1
      x = -x
     }

     /* x için önkoşul. */
     z = scale;
     scale = 4 + z + .44*x;
     while (x > 1) {
      f += 1;
      x /= 2;
     }

     /* Değişkenleri ilklendirelim. */
     v = 1+x
     a = x
     d = 1

     for (i=2; 1; i++) {
      e = (a *= x) / (d *= i)
      if (e == 0) {
       if (f>0) while (f--) v = v*v;
       scale = z
       if (m) return (1/v);
       return (v/1);
      }
      v += e
     }
    }

    Aşağıdaki örnekte, çek defteri (checkbook) bakiyelerini hesaplayan basit
    bir yazılım verilmektedir. Yazılımı bir kez yazarak bir dosyaya
    kaydedebilirsiniz ve sonraları her seferinde yeniden yazmaksızın
    istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

    scale=2
    print "\nÇek defteri yazılımı!\n"
    print " Hatırlatma: Depozitolar negatif miktarlardır.\n"
    print " Çıkış için 0 yazın.\n\n"

    print "Başlangıçtaki bakiye? "; bal = read()
    bal /= 1
    print "\n"
    while (1) {
     "şu anki bakiye = "; bal
     "çekilecek miktar? "; trans = read()
     if (trans == 0) break;
     bal -= trans
     bal /= 1
    }
    quit

    Aşağıdaki örnekte ise, kendi kendini çağıran bir faktöriyel hesaplama
    işlevi tanımlanmaktadır.

    define f (x) {
     if (x <= 1) return (1);
     return (f(x-1) * x);
    }


  READLINE ve LIBEDIT SEÇENEKLERİ
    GNU bc (bir yapılandırma seçeneği ile), GNU readline kütüphanesini ya da
    BSD libedit kütüphanesini kullanacak şekilde derlenebilir. Bu ise
    kullanıcıya, bc'ye göndermeden önce birden çok satır üzerinde düzenleme
    yapma imkanı sunar. Ayrıca, daha önceden girilen satırlar için bir geçmiş
    de tutar. Bu seçenek seçilirse, bc bir özel değişkene daha sahip olur. Bu
    özel history değişkeni, bellekte tutulacak satır sayısını tutar. -1
    değeri sınırsız (bellek yettiği müddetçe) sayıda eski komut tutulacağını
    belirtir ve varsayılan değeri 100'dür. Eğer pozitif bir tamsayı
    belirtilirse, liste bu belirtilen sayı ile sınırlandırılmış olur. 0
    değeri ise liste tutulmayacağını belirtir.

    Daha ayrıntılı bilgi için, GNU readline, history kütüphanesi ile BSD
    libedit kütüphanesi hakkındaki belgeleri okuyunuz. bc, readline ve
    libedit kütüphaneleri aynı anda etkin olacak şekilde derlenemez.


  FARKLILIKLAR
    bc'nin bu sürümü, POSIX P1003.2/D11 taslağından uyarlanmıştır ve taslağa
    göre ve geleneksel bc uygulamalarına göre bir takım farklılıklar
    sözkonusudur. dc(1)kullanılan geleneksel yolla gerçekleştirilmemiştir. Bu
    sürüm, yazılımın kodlarını ayrıştırarak bayt koda çevirdikten sonra tek
    bir süreç olarak çalıştırır. Komut satırından verilen ve
    belgelendirilmemiş -c seçeneği ile, yazılım çalıştırılmaz, onun yerinee
    bayt kodları ekrana listelenir. Bu, aslında etkileşimli olarak
    ayrıştırıcının hatalarını görmek/gidermek ve math kütüphanesini
    hazırlamak için kullanılır.

    POSIX bc'deki farklılıkların yanında bir de yeni özellikler eklenmiştir,
    bunlara da genişletmeler demekteyiz. Aşağıda, bahsedilen farklılıkların
    ve genişletmelerin bir listesi yer almaktadır:

    LANG  Bu sürüm LANG ve LC_ ile başlayan ortam değişkenlerinin
       işlenmesinde POSIX standardına uyumlu değildir.

    isimler
       Geleneksel ve POSIX bc değişkenler, diziler ve işlevler için
       sadece tek harften oluşan isimleri mümkün kılar. GNU bc'de bu
       isimler için çok karakterli isimler kullanılabilir. Bir isim bir
       harf ile başlar ve harfler, rakamlar ile altçizgi karakterini
       içerebilir.

    dizgeler
       Dizgelerde boş karakter kullanılmasına izin verilmez, POSIX'e göre
       dizgelerde tüm karakterler kullanılabilmelidir.

    last  POSIX bc'de bir last değişkeni yoktur. bc'nin bazı
       gerçeklemelerinde bunun yerine nokta (.) kullanılır.

    karşılaştırmalar
       POSIX bc'de karşılaştırmalar sadece if, while deyimlerinde ve for
       deyiminin ikinci ifadesinde kullanılabilir. Ayrıca bu deyimlerde
       sadece bir ilişkisel işleme izin verilir.

    if deyimi ve else sözcüğü
       POSIX bc'de else sözcüğü yoktur.

    for deyimi
       POSIX bc'de tüm ifadelerin deyim içinde kullanılması gereklidir.

    &&, ||, !
       POSIX bc'de mantıksal işleçler yoktur.

    read işlevi
       POSIX bc'de read işlevi yoktur.

    print deyimi
       POSIX bc'de print deyimi yoktur.

    continue deyimi
       POSIX bc'de continue deyimi yoktur.

    return deyimi
       POSIX bc, return ifadesinin parantez içine alınmasını gerektirir.

    dizi parametreler
       POSIX bc'de (şimdilik) dizi parametreler tamamen
       desteklenmemektedir. POSIX sözdiziminde, işlev tanımlarında
       dizilere izin veriliyor, ancak bir dizinin bir işleve parametre
       olarak aktarılması desteklenmiyor. (Bu, aslında gözden kaçan bir
       dikkatsizliğin sonucudur.) Geleneksel bc gerçeklemeleri, dizileri
       sadece elemanlarının değerleri ile çağırabilmektedirler.

    işlev biçimi
       POSIX bc ilk kaşlı ayracın define anahtar sözcüğünün bulunduğu
       satırda, auto anahtar sözcüğünün de alt satırında olmasını
       gerektirir.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       POSIX bc bu "eski tarz" atama işleçlerinin tanımlanmasını
       gerektirmez. Bu sürüm bu "eski tarz" atamalara izin verebilir.
       limits deyimini kullanarak kurulu sürümün bu atamaları desekleyip
       desteklemediğini öğrenebilirsiniz. Eğer destekliyorsa, "a =- 1"
       atamasında a değişkenine -1 atanmayacak, a değişkeninin değeri bir
       eksiltilecektir.

    sayılardaki boşluklar
       bc'nin diğer gerçeklemeleri sayıların içinde boşluklara izin
       verir. "x=1 3" ataması, "x=13" olarak değerlendirilecektir. Aynı
       ifade bu sürümde bir sözdizimi hatasına sebep olacaktır.

    çalıştırma ve hatalar
       Bu bc, yazılım içerinde sözdizimi ve diğer hataların bulunması
       durumunda kodun işletilmesi konusunda diğer gerçeklemelere göre
       oldukça farklılıklar içermektedir. Eğer bir işlev tanımlarken bir
       sözdizimi hatası yapılmışsa, hata düzeltme mekanizması deyimin
       başlangıcını bulmaya çalışır, ilk hatalı satırı bulur ve satır
       numarasını ekrana yazar; sonra yine de işlevin geri kalan
       kısımlarını ayrıştırmaya devam eder. İşlev içinde birkez bile hata
       yapılmışsa, o işlev 'çağrılamaz' addedilir ve tanımsız olur.

       Etkileşimli ortamda çalışırken bir sözdizimi hatası yapılırsa, bir
       uyarı gelir ve çalıştırılacak olan o anki blok geçersiz sayılır.
       İşletim bloğu, yazılışı tamamlanmış basit veya birleşik bir
       deyimden sonra satırsonu karakteri bulunan yapıdır. Örneğin,

       a = 1
       b = 2
       iki ayrı işletim bloğudur. Ancak,

       { a = 1
        b = 2 }
       tek işletim bloğudur. Oluşan herhangi bir çalışma anı hatası
       (error), o anki işletim bloğunu sonlandırır. Ancak, oluşan
       herhangi bir çalışma anı uyarısı (warning) işletim bloğunu
       sonlandırmaz.

    kesmeler
       Bir etkileşimli oturumda, SIGINT sinyali (genelde klavyeden
       Ctrl-C'ye basıldığında üretilir) o anda işletilmekte olan bloğun
       yarıda kesilmesine neden olur. Hangi işlevin yarıda kesildiğini
       belirten bir çalışma anı hatası ekrana yazdırılır. Ardından, tüm
       çalışma anı yapılarının "temizlenme"sinin ardından, bc'nin yeni
       girdiler almak için hazır olduğunu yazan bir mesaj belirir.
       Önceden tanımlanmış olan tüm işlevler ve auto-olmayan değişkenler
       bu noktadan önceki değerleriyle aynen kalırlar. Tüm auto
       değişkenler ve işlev parametreleri bu "temizleme" işlemi esnasında
       silinirler. Etkileşimli olmayan bir oturumda ise SIGINT
       sinyali,bc'nin çalışmasını sonlandırarak kontrolü sisteme
       devredecektir.

  SINIRLAR
    Aşağıda bc'nin işlem yapabileceği sınırlar verilmiştir. Bunlardan
    bazıları aslında her bir kurulum için farklı farklı olabilir. Bunların
    geçerli değerlerini öğrenmek için limits deyimini kullanın.

    BC_BASE_MAX
       Azami çıktı tabanı, 999 dur. Azami girdi tabanı ise 16 dır.

    BC_DIM_MAX
       Dizilerde indisleme sınırı, keyfi olarak 65535 olarak
       belirlenmiştir. Kurulumunuzda farklı olabilir.

    BC_SCALE_MAX
       Sayılarda ondalık noktadan sonraki hane sayısı INT_MAX ile
       sınırlanmıştır. Ayrıca ondalık noktadan önceki hane sayısı da
       INT_MAX ile sınırlanmıştır.

    BC_STRING_MAX
       Dizgelerin içerebileceği karakter sayısı INT_MAX ile
       sınırlanmıştır.

    üs   Üstel değerlerde üssün sınırı LONG_MAX'tır.

    değişken isimleri
       Basit değişken, dizi ve işlev isimlerinin her biri için eşsiz isim
       sayısı 32767 ile sınırlanmıştır.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ
    bc tarafından tanınan ortam değişkenleri şunlardır:

    POSIXLY_CORRECT
       -s seçeneği ile aynıdır.

    BC_ENV_ARGS
       Bu, bc'nin argümanları almak için kullandığı diğer bir
       mekanizmadır. Biçimi komut satırı argümanlarında olduğu gibidir.
       Bu argümanlar, belirtilen dosyalardan önce işlem görürler. Bu,
       kullanıcıya "standart" seçenekleri ayarlama imkanını sunar. Ortam
       değişkenlerinde belirtilen dosyalar tipik olarak içlerinde
       kullanıcının tanımladığı işlevler olan dosyalardır. Bu ayarlama
       ile artık, bc her çalıştırıldığında belirtilen dosyalar işleme
       sokulurlar.

    BC_LINE_LENGTH
       Bu, sayılar ekrana yazdırılırken bir satırda kaç karakter
       olacağını belirten bir tamsayıdır. Uzun (yani, tek satıra
       sığmayan) sayılar için \ (tersbölü) ve satırsonu karakterleri bu
       miktara dahildir.

HATA AYIKLAMA
    Eğer komut satırında belirtilen dosyalardan biri açılamazsa bc bunu
    raporlar ve hemen sonlanır. Ayrıca, derleme ve çalışma-anı hatalarında
    bunlar ekrana hata numaraları ile birlikte yazdırılırlar ve bu esnada
    açıklayıcı bilgiler verilir.


YAZILIM HATALARI
    Hata bulma/düzeltme henüz çok iyi değil.

    Hataları rapor etmek için konu alanına "bc" yazarak <bug-bc (at) gnu.org>
    adresine e-posta atınız.


YAZAN
    Philip A. Nelson <philnelson (at) acm.org>


TEŞEKKÜRLER
    Yazar kodun sınanmasındaki geniş yardımlarından dolayı Steve Sommars'a
    <Steve.Sommars (at) att.com> teşekkürlerinin kabulünü rica ediyor. Bir
    çok öneride bulundu ve onun katılımıyla bu çok daha iyi bir ürün oldu.


ÇEVİRENLER
    Adem Güneş <adem (at) alaeddin.cc.selcuk.edu.tr>, Eylül 1999, v1.04
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Ocak 2004, v1.06

bc v1.06             12 Eylül 2000              bc(1)