bunzip2

bzip2(1)             wersja 1.0             bzip2(1)NAZWA
    bzip2, bunzip2 - sortujÄcy bloki kompresor/dekompresor plików, v1.0
    bzcat - dekompresuje pliki na standardowe wyjÅcie
    bzip2recover - odzyskuje dane ze zniszczonych archiwów bzip2

SKÅADNIA
    bzip2 [-cdfkqstvzVL123456789] [nazwy_plików...]
    bunzip2 [-fkvsVL] [nazwy_plików...]
    bzcat [-s] [nazwy_plików...]
    bzip2recover nazwa_pliku

OPIS
    bzip2 kompresuje pliki używajÄc algorytmu sortowania bloków Burrowsa-
    Wheelera i kodu Huffmana. Kompresja jest generalnie sporo lepsza od
    konwencjonalnych kompresorów opartych o metodÄ LZ77/LZ78, i jest
    porównywalna z osiÄgniÄciami statystycznych kompresorów z rodziny
    PPM.

    Opcje linii poleceÅ sÄ w wiÄkszoÅci bardzo podobne do tych z GNU gzip,
    ale nie sÄ identyczne.

    bzip2 oczekuje listy plików towarzyszÄcych parametrom linii poleceÅ.
    Każdy plik jest zastÄpowany przez swojÄ skompresowanÄ wersjÄ, z nazwÄ
    "oryginalny_plik.bz2". Każdy skompresowany plik ma ten sam czas
    modyfikacji, uprawnienia i, jeÅli to możliwe, wÅaÅciciela co oryginaÅ,
    po to, aby te ustawienia mogÅy zostaÄ odtworzone podczas dekompresji.
    Utrzymywanie nazwy plików nie jest do koÅca dokÅadne w tym sensie, że
    nie ma możliwoÅci przetrzymywania daty, uprawnieÅ, wÅaÅciciela i nazw
    plików na systemach, na których brakuje tych możliwoÅci lub majÄ
    ograniczenia co do dÅugoÅci nazwy, tak np. jak MS-DOS.

    bzip2 i bunzip2 standardowo nie nadpisujÄ istniejÄcych już plików.
    JeÅli chcesz aby to robiÅy, musisz użyÄ parametru -f.

    JeÅli nie podano żadnej nazwy pliku, bzip2 kompresuje ze standardowego
    wejÅcia na standardowe wyjÅcie. Odmiawia wówczas wypisywania
    skompresowanego wyjÅcie na terminal, gdyż byÅoby to caÅkiem
    niezrozumiaÅe i przez to bez wiÄkszego sensu.

    bunzip2 (lub bzip2-d) dekompresuje wszystkie podane pliki. Pliki,
    które nie byÅy utworzone przez bzip2 zostanÄ wykryte i zignorowane, a
    na ekranie pojawi siÄ komunikat ostrzegawczy. bzip2 próbuje zgadnÄÄ
    nazwÄ dla dekompresowanego pliku w nastÄpujÄcy sposób:
       nazwa_pliku.bz2  staje siÄ  nazwa_pliku
       nazwa_pliku.bz   staje siÄ  nazwa_pliku
       nazwa_pliku.tbz2  staje siÄ  nazwa_pliku.tar
       nazwa_pliku.tbz  staje siÄ  nazwa_pliku.tar
       inna_nazwa   staje siÄ  inna_nazwa.out
    JeÅli plik nie ma jednego z nastÄpujÄcych rozpoznawalnych rozszerzeÅ,
    .bz2, .bz, .tbz2 lub .tbz, to bzip2 napisze, że nie może zgadnÄÄ
    nazwy pierwotnego pliku, i użyje oryginalnej nazwy z dodanym
    rozszerzeniem .out.

    Tak jak kompresja, nie posiadajÄca żadnych plików, powoduje kompresjÄ
    ze standardowego wejÅcia na standardowe wyjÅcie.

    bunzip2 poprawnie zdekompresuje plik, który jest poÅaczeniem dwóch
    lub wiÄcej skompresowanych plików. Rezultatem jest poÅÄczony
    odpowiedni nieskompresowany plik. ObsÅugiwane jest również
    sprawdzanie spójnoÅci (-t) poÅÄczonych skompresowanych plików.

    Możesz również kompresowaÄ lub dekompresowaÄ pliki na standardowe
    wyjÅcie używajÄc parametru -c. W ten wÅaÅnie sposób można
    przeprowadzaÄ kompresjÄ wielu plików równoczeÅnie. PowstaÅe wyniki
    sÄ przesyÅane sekwencyjnie na standardowe wyjÅcie. W ten sposób
    kompresja wielu plików generuje strumieÅ zawierajÄcy reprezentacje
    kilku skompresowanych plików. Taki strumieÅ może byÄ zdekompresowany
    poprawnie tylko przez bzip2 w wersji 0.9.0 lub późniejszej.
    WczeÅniejsze wersje bzip2 zatrzymajÄ siÄ po zdekmpresowaniu pierwszego
    pliku w strumieniu.

    bzcat (lub bzip2 -dc) dekompresuje wszystkie wybrane pliki na
    standardowe wyjÅcie.

    bzip2 czyta argumenty ze zmiennych Årodowiskowych BZIP2 i BZIP, w
    podanej kolejnoÅci, i przetwarza je przed jakimikolwiek argumentami
    przeczytanymi z linii poleceÅ. To dobra metoda na specyfikowanie
    standardowych ustawieÅ.

    Kompresja stosowana jest zawsze, nawet jeÅli skompresowany plik jest
    nieznaczniej wiÄkszy od pliku oryginalnego. Pliki mniejsze niż mniej
    wiÄcej sto bajtów stajÄ siÄ wiÄksze, ponieważ mechanizm kompresji ma
    staÅy nagÅówek wynoszÄcy okoÅo 50 bajtów. Przypadkowe dane (wÅÄczajÄc
    wyjÅcie wiÄkszoÅci kompresorów plików) dÄ kodowane na mniej wiÄcej
    8.05 bitu na bajt, dajÄc zysk okoÅo 0.5%.

    Jako samosprawdzenie dla twojej ochrony bzip2 używa 32-bitowego CRC
    aby upewniÄ siÄ, że zdekompresowana wersja pliku jest identyczna z
    oryginalnÄ. To strzeże przed stratami w skompresowanych danych i przed
    niewykrytymi bÅÄdami w bzip2 (na szczÄÅcie bardzo rzadkich). MożliwoÅÄ
    niewykrycia utraty danych jest mikroskopijna, mniej wiÄcej jedna szansa
    na cztery biliony dla każdego pliku. Uważaj jednak, gdyż sprawdzenie
    jest dokonywane przed dekompresjÄ, wiÄc dowiesz siÄ tylko tego, że coÅ
    jest nie w porzÄdku. Nie pomoże ci to odzyskaÄ oryginalnych
    nieskompresowanych danych. Możesz użyÄ bzip2recover aby spróbowaÄ
    odzyskaÄ dane z uszkodzonych plików.

    Zwracane wartoÅci: 0 dla normalnego wyjÅcia, 1 dla problemów
    technicznych (plik nie znaleziony, niewÅaÅciwy parametr, bÅÄd
    wyjÅcia/wyjÅcia itp.), 2 dla zasygnalizowania bÅÄdu skompresowanego
    pliku, 3 dla wewnÄtrznego bÅÄdu (np. bug), który zmusiÅ bzip2 do
    przerwania.


OPCJE
    -c --stdout
       Kompresuje lub dekompresuje na standardowe wyjÅcie.

    -d --decompress
       Wymusza dekompresjÄ. bzip2, bunzip2 i bzcat sÄ tak naprawdÄ
       tymi samymi programami i decyzja jakie akcje bÄdÄ wykonane jest
       wykonywana na podstawie nazwy jaka zostaÅa użyta. Ten parametr
       ma wyższy priorytet i wymusza na bzip2 dekompresjÄ.

    -z --compress
       Podobne do -d: wymusza kompresjÄ, bez wzglÄdu na sposób
       wywoÅania.

    -t --test
       Sprawdza integralnoÅÄ wybranego pliku(ów), ale nie dekompresuje
       ich. Wymusza to próbnÄ dekompresjÄ i mówi, jaki jest rezultat.

    -f --force
       Wymusza zastÄpowanie plików wyjÅciowych. Normalnie, bzip2 nie
       zastÄpuje istniejÄcych plików wyjÅciowych. Wymusza również na
       bzip2 Åamanie dowiÄzaÅ twardych, czego normalnie nie robi.

    -k --keep
       Zatrzymaj (nie kasuj) pliki wejÅciowe przy kompresji lub
       dekompresji.

    -s --small
       Zredukuj użycie pamiÄci na kompresjÄ, dekompresjÄ i testowanie.
       Pliki sÄ dekompresowane i testowane przy użyciu zmodyfikowanego
       algorytmu, który potrzebuje tylko 2.5 bajtu na blok bajtów.
       Oznacza to, że każdy plik może byÄ zdekompresowany przy
       użyciu okoÅo 2300k pamiÄci, jednak tracÄc okoÅo poÅowÄ
       normalnej szybkoÅci.

       Podczas kompresji, -s wybiera bloki wielkoÅci 200k, których
       limity pamiÄci wynoszÄ mniej wiÄcej tyle samo, w zamian za
       jakoÅÄ kompresji. W skrócie, jeÅli twój komputer ma maÅo
       pamiÄci (8 megabajtów lub mniej), używaj opcji -s do
       wszystkiego. Zobacz zarzÄdzanie pamiÄciÄ poniżej.

    -q --quiet
       WyÅÄcza wszystkie nieistotne komunikaty ostrzegawcze. Nie sÄ
       eliminowane komunikaty dotyczÄce bÅÄdów wejÅcia/wyjÅcia i
       innych zdarzeÅ krytycznych.

    -v --verbose
       Tryb gadatliwy -- pokazuje stopieŠkompresji dla każdego pliku.
       NastÄpne -v zwiÄkszajÄ stopieÅ gadatliwoÅci, powodujÄc
       wyÅwietlanie dużej iloÅci informacji, przydatnych gÅównie przy
       diagnostyce.

    -L --license -V --version
       WyÅwietla wersjÄ programu i warunki licencji.

    -1 to -9
       Ustawia wielkoÅÄ bloku na 100 k, 200 k .. 900 k przy kompresji.
       Nie ma żadnego znaczenia przy dekompresji. Zobacz zarzÄdzanie
       pamiÄciÄ poniżej.

    --   Traktuje wszystkie nastÄpujÄce po nim argumenty jako nazwy
       plików, nawet jeÅli zaczynajÄ siÄ one od myÅlnika. Możesz wiÄc
       kompresowaÄ i dekompresowaÄ pliki, których nazwa zaczyna siÄ od
       myÅlnika, na przykÅad: bzip2 -- -mój_plik.

    --repetitive-fast --repetitive-best
       Te parametry nie majÄ znaczenia w wersjach 0.9.5 i wyższych.
       UmożliwiaÅy one pewnÄ infantylnÄ kontrolÄ nad zachowaniem
       algorytmu sortujÄcego we wczeÅniejszych wersjach, co byÅo
       czasami użyteczne. Wersje 0.9.5 i wyższe majÄ usprawniony
       algorytm, który powoduje bezużytecznoÅÄ tej funkcji.


ZARZÄDZANIE PAMIÄCIÄ
    bzip2 kompresuje duże pliki w blokach. Rozmiar bloku ma wpÅyw zarówno
    na stopieÅ osiÄganej kompresji, jak również na iloÅÄ pamiÄci
    potrzebnej do kompresji i dekompresji. Parametry od -1 do -9 wybierajÄ
    rozmiar bloku odpowiednio od 100,000 bajtów aż do 900,000 bajtów
    (standardowo). W czasie dekompresji, rozmiar bloku użytego do
    kompresji jest odczytywany z nagÅówku pliku skompresowanego i bunzip2
    sam zajmuje odpowiedniÄ do dekompresji iloÅÄ pamiÄci. Ponieważ rozmiar
    bloków jest przetrzymywany w pliku skompresowanym, parametry od -1 do
    -9 nie majÄ przy dekompresji żadnego znaczenia.

    Wymagania kompresji i dekompresji w bajtach, mogÄ byÄ wyliczone przez:

       Kompresja :  400k + ( 8 x rozmiar bloku )

       Dekompresja : 100k + ( 4 x rozmiar bloku ) lub
               100k + ( 2.5 x rozmiar bloku )

    WiÄksze bloki dajÄ duże zmniejszenie zwrotów marginalnych. WiÄkszoÅÄ
    kompresji pochodzi z pierwszych stu lub dwustu kilobajtów rozmiaru
    bloku. Warto o tym pamiÄtaÄ używajÄc bzip2 na wolnych komputerach.
    Warto również podkreÅliÄ, że rozmiar pamiÄci potrzebnej do
    dekompresji jest wybierany poprzez ustawienie odpowiedniej wielkoÅci
    bloku przy kompresji.

    Dla plików skompresowanych standardowym blokiem wielkoÅci 900k,
    bunzip2 bÄdzie wymagaÅ okoÅo 3700 kilobajtów do dekompresji. Aby
    umożliwiÄ dekompresjÄ na komputerze wyposażonym jedynie w 4 megabajty
    pamiÄci, bunzip2 ma opcjÄ, która może zmniejszyÄ wymagania prawie do
    poÅowy, tzn. okoÅo 2300 kilobajtów. PrÄdkoÅÄ dekompresji jest
    również bardzo zmiejszona, wiÄc używaj tej opcji tylko wtedy, kiedy
    jest to konieczne. Tym parametrem jest -s.

    Generalnie, próbuj i używaj najwiÄkszych rozmiarów bloków, jeÅli
    iloÅÄ pamiÄci ci na to pozwala. PrÄdkoÅÄ kompresji i dekompresji w
    zasadzie nie zależy od wielkoÅci użytego bloku.

    Inna ważna rzecz dotyczy plików, które mieszczÄ siÄ w pojedyÅczym
    bloku -- oznacza to wiÄkszoÅÄ plików na które siÄ natkniesz używajÄc
    dużych bloków. Rozmiar realny pamiÄci zabieranej jest proporcjonalny
    do wielkoÅci pliku, jeÅli plik jest mniejszy niż blok. Na przykÅad,
    kompresja pliku o wielkoÅci 20,000 bajtów z parametrem -9 wymusi na
    kompresorze odnalezienie 7600 k pamiÄci, ale zajÄcie tylko 400k + 20000
    * 8 = 560 kilobajtów z tego. Podobnie, dekompresor odnajdzie 3700k,
    ale zajmie tylko 100k + 20000 * 4 = 180 kilobajtów.

    Tu jest tabela, która podsumowuje maksymalne użycie pamiÄci dla
    różnych rozmiarów bloków. Podano też caÅkowity rozmiar
    skompresowanych 14 plików tekstowych (Calgary Text Compressione
    Corpus) zajmujÄcych razem 3,141,622 bajtów. Ta kolumna daje pewne
    pojÄcie o tym, jaki wpÅyw na kompresjÄ ma wielkoÅÄ bloków. Ta tabela
    uzmysÅawia również przewagÄ użycia wiÄkszych bloków dla wiÄkszych
    plików, ponieważ "Corpus" jest zdominowany przez mniejsze pliki.
          Użycie    Użycie    Użycie     Corpus
     Parametr kompresji  dekompresji  dekompresji -s  Size

      -1   1200k     500k     350k     914704
      -2   2000k     900k     600k     877703
      -3   2800k     1300k     850k     860338
      -4   3600k     1700k    1100k     846899
      -5   4400k     2100k    1350k     845160
      -6   5200k     2500k    1600k     838626
      -7   6100k     2900k    1850k     834096
      -8   6800k     3300k    2100k     828642
      -9   7600k     3700k    2350k     828642

ODZYSKIWANIE DANYCH ZE ZNISZCZONYCH PLIKÃW BZIP2
    bzip2 kompresuje pliki w blokach, zazwyczaj 900 kilbajtowych. Każdy
    blok jest trzymany osobno. JeÅli bÅÄdy transmisji lub noÅnika uszkodzÄ
    plik wieloblokowy .bz2, możliwe jest odtworzenie danych zawartych w
    niezniszczonych blokach pliku.

    Każdy blok jest reprezentowany przez 48-bitowy wzorzec, który
    umożliwia znajdowanie przyporzÄdkowaÅ bloków z rozsÄdnÄ pewnoÅciÄ.
    Każdy blok ma również swój 32-bitowy CRC, wiÄc bloki uszkodzone
    mogÄ byÄ Åatwo odseparowane od poprawnych.

    bzip2recover jest oddzielnym programem, którego zadaniem jest
    poszukiwanie bloków w plikach .bz2 i zapisywanie ich do wÅasnego pliku
    .bz2. Możesz potem użyÄ bzip2 -t aby sprawdziÄ spójnoÅÄ wyjÅciowego
    pliku i zdekompresowaÄ te, które nie sÄ uszkodzone.

    bzip2recover pobiera pojedynczy argument, nazwÄ uszkodzonego pliku, i
    tworzy pewnÄ liczbÄ plików "rec0001plik.bz2", "rec0002plik.bz2", itd.,
    przetrzymujÄce odzyskane bloki. WyjÅciowe nazwy plików sÄ tak
    tworzone, aby Åatwo byÅo potem używaÄ ich razem za pomocÄ gwiazdek --
    na przykÅad, "bzip2 -dc rec*plik.bz2 > odzyskany_plik" -- wylistuje
    pliki we wÅaÅciwej kolejnoÅci.

    bzip2recover powinien byÄ używany najczÄÅciej z dużymi plikami .bz2,
    jako iż one zawierajÄ najczÄÅciej dużo bloków. Jest czystym
    bezsensem używaÄ go na uszkodzonym jedno-blokowym pliku, ponieważ
    uszkodzony blok nie może byÄ odzyskany. JeÅli chcesz zminimalizowaÄ
    jakiekolwiek możliwe straty danych poprzez noÅnik lub transmisjÄ,
    powinieneÅ zastanowiÄ siÄ nad użyciem mniejszych bloków.


OPISY WYNIKÃW
    Etap sortujÄcy kompresji ÅÄczy razem podobne ciÄgi znaków w pliku.
    Przez to, pliki zawierajÄce bardzo dÅugie ciÄgi powtarzajÄcych siÄ
    symboli, jak "aabaabaabaab ..." (powtórzone kilkaset razy) mogÄ byÄ
    kompresowane wolniej niż normalnie. Wersje 0.9.5 i wyższe zachowujÄ
    siÄ dużo lepiej w tej sytuacji niż wersje poprzednie. Różnica
    stopnia kompresji pomiÄdzy najgorszym i najlepszym przypadkiem
    kompresji wynosi okoÅo 10:1. Dla wczeÅniejszych wersji byÅo to nawet
    okoÅo 100:1. JeÅli chcesz, możesz użyÄ parametru -vvvv aby
    monitorowaÄ postÄpy bardzo szczegóÅowo.

    PrÄdkoÅÄ dekompresji nie jest zmieniana przez to zjawisko.

    bzip2 zazwyczaj rezerwuje kilka megabajtów pamiÄci do dziaÅania a
    potem wykorzystuje jÄ w sposób zupeÅnie przypadkowy. Oznacza to, że
    zarówno prÄdkoÅÄ kompresji jak i dekompresji jest w dużej czÄÅci
    zależna od prÄdkoÅci, z jakÄ twój komputer może naprawiaÄ braki
    bufora podrÄcznego. Z tego powodu, wprowadzone zostaÅy maÅe zmiany kody
    aby zmniejszyÄ straty, które daÅy nieproporcjonalnie duży wzrost
    osiÄgniÄÄ. MyÅlÄ, że bzip2 bÄdzie dziaÅaÅ najlepiej na komputerach z
    dużymi buforami podrÄcznymi.


ZAKAMARKI
    WiadomoÅci o bÅÄdach wejÅcia/wyjÅcia nie sÄ aż tak pomocne, jak
    mogÅyby byÄ. bzip2 stara siÄ wykryÄ bÅÄd wejÅcia/wyjÅcia i wyjÅÄ
    "czysto", ale szczegóÅy tego, jaki to problem mogÄ byÄ czasami bardzo
    mylÄce.

    Ta strona podrÄcznika odnosi siÄ do wersji 1.0 programu bzip2.
    Skompresowane pliki utworzone przez tÄ wersjÄ sÄ kompatybilne zarówno
    z w przód jak i wstecznie z poprzednimi publicznymi wydaniami,
    wersjami 0.1pl2, 0.9.0 i 0.9.5 ale z maÅymi wyjÄtkami: 0.9.0 i wyższe
    potrafiÄ poprawnie dekompresowaÄ wiele skompresowanych plików
    zÅÄczonych w jeden. 0.1pl2 nie potrafi tego; zatrzyma siÄ już po
    dekompresji pierwszego pliku w strumieniu.

    bzip2recover używa 32-bitowych liczb do reprezentacji pozycji bitu w
    skompresowanym pliku, wiÄc nie może przetwarzaÄ skompresowanych
    plików dÅuższych niż 512 megabajtów. Można to Åatwo naprawiÄ.


AUTOR
    Julian Seward, jseward@acm.org.

    http://www.muraroa.demon.co.uk http://sourceware.cygnus.com/bzip2

    Idee zawarte w bzip2 sÄ podzielone (przynajmniej) pomiÄdzy nastepujÄcy
    ludzi: Michael Burrows i David Wheeler (transformacja sortujÄcÄ bloki),
    David Wheeler (znów, koder Huffmana), Peter Fenwick (struktura
    kodowania modelu w oryginalnym bzip2, i wiele udoskonaleÅ), i Alistair
    Moffar, Radford Neal i Ian Witten (arytmetyczny koder w oryginalnym
    bzip2). Jestem im bardzo wdziÄczny za ich pomoc, wsparcie i porady.
    Zobacz stronÄ manuala w źródÅowej dystrybucji po wskaźniki do
    źródeÅ dokumentacji. Christian von Roques zachÄciÅ mnie do wymyÅlenia
    szybszego algorytmu sortujÄcego, po to żeby przyspieszyÄ kompresjÄ.
    Bela Lubkin zachÄciÅa mnie do polepszenia najgorszych wyników
    kompresji. Wiele ludzi przysÅaÅo Åatki, pomogÅo w różnych problemach,
    pożyczyÅo komputerów, daÅo rady i byÅo ogólnie pomocnych.                                   bzip2(1)