cancel

cancel(1)             Apple Inc.             cancel(1)åå
    cancel - ã¸ã§ãã®åãæ¶ããè¡ã

æ¸å¼
    cancel [ -E ] [ -U username ] [ -a ] [ -h hostname[:port] ] [ -u
    username ] [ id ] [ destination ] [ destination-id ]

説æ
    cancel ã¯åå¨ããå°å·ã¸ã§ãã®åãæ¶ããè¡ãã -a ãªãã·ã§ã³ãä»ããã¨ã
    æå®ãããåºååãããã¹ã¦ã®ã¸ã§ããæ¶å»ããã

ãªãã·ã§ã³
    cancel ã¯ä»¥ä¸ã®ãªãã·ã§ã³ãèªèããã

    -E
      ãµã¼ãã«æ¥ç¶ããã¨ããå¿ãæå·åãè¡ãããã«ããã

    -U username
      ãµã¼ãã«æ¥ç¶ããã¨ãã«ä½¿ç¨ããã¦ã¼ã¶åãæå®ããã

    -a
      æå®ãããåºååã®ãã¹ã¦ã®ã¸ã§ãããã£ã³ã»ã«ããã
      åºååãæå®ããã¦ããªãå ´åã¯ããã¹ã¦ã®åºååã®ãã¹ã¦ã®ã¸ã§ãããã£ã³ã»ã«ããã

    -h hostname[:port]
      å¥ã®ãµã¼ããé¸æããã

    -u username
      username ããªã¼ãã¼ã§ããã¸ã§ãããã£ã³ã»ã«ããã

äºææ§
    System V ã®å°å·ã·ã¹ãã ã¨ã¯éã£ã¦ãCUPS ã§ã¯ããªã³ã¿åã«ã空ç½ãã¿ãã "/"ã"#"
    以å¤ãªããã©ããªå°å·å¯è½æåã§ã使ç¨ãããã¨ãã§ããã
    ã¾ããããªã³ã¿åãã¯ã©ã¹åã«ã¤ãã¦ã大æåå°æåã®åºå¥ãè¡ããªãã

注è¨
    ã¦ã¼ã¶ã -u ãªãã·ã§ã³ã使ã£ã¦ãèªåã«æ¨©éã®ãªãã¸ã§ãã®ãã£ã³ã»ã«ãè¡ãã®ãé²æ‐
    ¢ããããªãã 管çèã¯ãã¸ã§ãã®ãã£ã³ã»ã«æä½ã«èªè¨¼ãå¿è¦ã¨ãªããããcupsd.conf(5)
    ã§è¨å®ããã¹ãã§ããã

é¢é£é ç®
    lp(1), lpmove(8), lpstat(1),
    http://localhost:631/help

èä½æ¨©
    Copyright 2007-2011 by Apple Inc.20 March 2006            CUPS              cancel(1)