cancel

CANCEL(1)          General Commands Manual         CANCEL(1)NAZWA
    cancel - wysyÅa żÄdania anulowania do usÅugi druku LPRng

SKÅADNIA
    cancel [-P printer] [-D debug-options]
      [job-ID...]

OPIS
    Gdy należÄcy do LPRng klient lprm zostanie wywoÅany pod nazwÄ cancel,
    to obsÅuguje interfejs cancel. Jest to podobne do zachowania
    programów ex(1) i vi(1). ObsÅugiwana postaÄ polecenia cancel
    organizuje usuwanie wskazanych zadaÅ z podanych kolejek druku.
    CzynnoÅÄ ta jest identyczna z wykonywanÄ przez lprm(1). Identyczne sÄ
    też opcje, różniÄ siÄ tylko tym, że dla cancel ostatni argument
    wiersza poleceÅ może byÄ opcjonalnÄ nazwÄ drukarki. Jeżeli ta nazwa
    nie pojawia siÄ w bazie printcap LPRng, to przyjmuje siÄ, że jest ona
    identyfikatorem zadania.

    Format job-ID powinien byÄ albo wartoÅciÄ pola identyfikatora albo
    numerem zadania zgÅaszanym przez LPQ.

OPCJE
    -Pprinter
       Nazwa drukarki. Alternatywna metoda okreÅlania drukarki. Nadal
       sprawdzany jest ostatni argument wiersza poleceÅ, by stwierdziÄ,
       czy jest on wpisem printcap.

    -Ddebug-options
       Opcje debuggowania programu.

ARGUMENTY
    cancel obsÅuguje nastÄpujÄce argumenty:

    ID   identyfikator zadania, zwracany przez lp. Podanie ID zadania
        anuluje to zadanie, nawet jeÅli jest ono aktualnie drukowane.

    printer Nazwa drukarki (peÅne zestawienie nazw drukarek można uzyskaÄ
        dziÄki lpq). Podanie drukarki anuluje zadanie aktualnie na
        niej drukowane.

ÅRODOWISKO
    W podrÄczniku environ(5) znajdziesz opis poniższych zmiennych
    Årodowiska, wpÅywajÄcych na dziaÅanie cancel:

    LPDEST OkreÅla kolejkÄ druku. Jeżeli zmienna LPDEST nie jest
        ustawiona, to zastosowana zostanie zmienna PRINTER. Opcja
        -P dest ma pierwszeÅstwo nad LPDEST. Jeżeli nie podano -P a
        LPDEST zawiera wartoÅÄ nie bÄdÄcÄ poprawnym urzÄdzeniem lub
        nazwÄ okreÅlajÄcÄ miejsce przeznaczenia, to wyniki bÄdÄ
        niezdefiniowane.

    PRINTER OkreÅla urzÄdzenie wyjÅciowe lub miejsce przeznaczenia.
        Jeżeli nie ustawiono LPDEST ani PRINTER, to stosowane jest
        nieokreÅlone urzÄdzenie wyjÅciowe. Opcja -P dest i zmienna
        Årodowiska LPDEST majÄ pierwszeÅstwo nad PRINTER. Jeżeli nie
        podano -P, LPDEST nie jest ustawione, zaÅ PRINTER zawiera
        wartoÅÄ nie bÄdÄcÄ poprawnym urzÄdzeniem lub nazwÄ okreÅlajÄcÄ
        miejsce przeznaczenia, to wyniki bÄdÄ niezdefiniowane.

KOD ZAKOÅCZENIA
    cancel zwraca poniższe kody zakoÅczenia:

    0   Wykonanie pomyÅlne.

    >0   WystÄpiÅ bÅÄd.

ZOBACZ TAKŻE
    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.conf(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA
    WiÄkszoÅÄ komunikatów diagnostycznych jest oczywista. JeÅli dokÅadny
    powód niepowodzenia pozostaje niejasny, należy wÅÄczyÄ poziom
    debugowania (-D5) i uruchomiÄ ponownie. Informacja diagnostyczna
    pomoże uchwyciÄ dokÅadnÄ przyczynÄ.

HISTORIA
    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoÅci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. ListÄ dyskusyjnÄ o LPRng jest
    lprng@lprng.com; subskrypcja przez wysÅanie listu do lprng-
    request@lprng.com ze sÅowem `subscribe` w treÅci. Oprogramowanie to
    jest dostÄpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR
    Patrick Powell <papowell@astart.com>.LPRng              LPRng-3.6.13            CANCEL(1)