cannakill


cannakill − ããªæ¼¢åå¤æãµã¼ã cannaserver ãçµäºããã

cannakill     ããªæ¼¢åå¤æãµã¼ã cannaserver(1M) ãçµäºããã¾ããããã«ãã
cannaserver(1M) ã¯ã½ã±ãããåé¤ãï¼ãªã¼ãã³ãã¦ããè¾æ¸ããã¹ã¦ ã¯ã‐
ã¼ãºãå¦çãçµäºãã¾ãã

     cannakill(1M) 㧠cannaserver(1M) ãçµäºããããã¨ãã§ããã®ã¯ï¼
cannaserver(1M) ãèµ·åããã¦ã¼ã¶ããããã¯ã¹ã¼ãã¦ã¼ã¶ã«éããã¾ãã/var/run/.iroha_unix/IROHA[:num]    ã½ã±ãã     cannaserver(1M), cannastat(1), cannacheck(1)