captoinfo

captoinfo(1m)                          captoinfo(1m)NAZWA
    captoinfo - konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu
    terminfo

SKÅADNIA
    captoinfo [-vn szerokoÅÄ] [-V] [-1] [-w szerokoÅÄ] plik ...

OPIS
    captoinfo szuka w pliku opisu terminali w formacie termcap. Dla
    każdego znalezionego opisu na standardowe wyjÅcie jest wypisywany
    odpowiednik tego opisu w formacie terminfo. Parametry tc w formacie
    termcap sÄ przeksztaÅcane bezpoÅrednio na parametry use formatu
    terminfo.

    Jeżeli nazwa pliku nie zostanie podana w linii poleceÅ, jest ona
    pobierana ze zmiennej Årodowiskowej TERMCAP. Jeżeli w zmiennej TERMCAP
    znajduje siÄ peÅna Åcieżka do pliku, pobierane sÄ z niego jedynie dane
    terminala opisywanego zmiennÄ ÅrodowiskowÄ TERM. Jeżeli zmienna
    TERMCAP nie istnieje, czytany jest plik /usr/share/terminfo.


    -v  wypisz informacje na temat dziaÅania programu na standardowe
      wyjÅcie bÅÄdu.

    -V  wypisz numer wersji programu na standardowe wyjÅcie bÅÄdu i
      zakoÅcz dziaÅanie.

    -1  wypisuj po jednym polu w każdej linii. W przeciwnym wypadku w
      każdej linii znajdzie siÄ kilka pól tak, aby nie przekroczyÄ 60
      znaków w linii.

    -w  ustaw dÅugoÅÄ linii na szerokoÅÄ znaków.

PLIKI
    /usr/share/terminfo skompilowana baza danych o terminalach.

KONWERSJA NIESTANDARDOWYCH OPISÃW MOżLIWOÅCI TERMINALI
    CzÄÅÄ przestarzaÅych niestandardowych możliwoÅci zostanie przez
    captoinfo automatycznie przeksztaÅcona do standardowej postaci w
    formacie terminfo (SVr4/XSI Curses). Po każdej konwersji tego rodzaju
    program wypisze informacjÄ na standardowe wyjÅcie bÅÄdów umożliwiajÄc
    użytkownikowi sprawdzenie, czy nie doszÅo do przypadkowej translacji
    przypadkowej wartoÅci lub bÅÄdu syntaktycznego.

    Niestand  Stand  Pochodzenie      Opis
    nazwa   nazwa            terminfo
    ────────────────────────────────────────────────────────
    BO     mr   AT&T     enter_reverse_mode
    CI     vi   AT&T     cursor_invisible
    CV     ve   AT&T     cursor_normal
    DS     mh   AT&T     enter_dim_mode
    EE     me   AT&T     exit_attribute_mode
    FE     LF   AT&T     label_on
    FL     LO   AT&T     label_off
    XS     mk   AT&T     enter_secure_mode
    EN     @7   XENIX     key_end
    GE     ae   XENIX     exit_alt_charset_mode
    GS     as   XENIX     enter_alt_charset_mode
    HM     kh   XENIX     key_home
    LD     kL   XENIX     key_dl
    PD     kN   XENIX     key_npage

    PN     po   XENIX     prtr_off
    PS     pf   XENIX     prtr_on
    PU     kP   XENIX     key_ppage
    RT     @8   XENIX     kent
    UP     ku   XENIX     kcuu1
    KA     k;   Tek      key_f10
    KB     F1   Tek      key_f11
    KC     F2   Tek      key_f12
    KD     F3   Tek      key_f13
    KE     F4   Tek      key_f14
    KF     F5   Tek      key_f15
    BC     Sb   Tek      set_background
    FC     Sf   Tek      set_foreground
    HS     mh   Iris     enter_dim_mode

    Plik termcap w sytemie XENIX zawieraÅ opis zestawu rozszerzonych
    możliwoÅci takich, jak rysowanie formularzy, korzystajÄcych ze znaków
    z górnej poÅowy zestawu ASCII na komputerach IBM PC. Oto one:

    Cap     Graphic
    ─────────────────────────────
    G2  upper left
    G3  lower left
    G1  upper right
    G4  lower right
    GR  pointing right
    GL  pointing left
    GU  pointing up
    GD  pointing down
    GH  horizontal line
    GV  vertical line
    GC  intersection
    G6  upper left
    G7  lower left
    G5  upper right
    G8  lower right
    Gr  tee pointing right
    Gr  tee pointing left
    Gu  tee pointing up
    Gd  tee pointing down
    Gh  horizontal line
    Gv  vertical line
    Gc  intersection
    GG  acs magic cookie count

    Jeżeli w opisie terminala pojawi siÄ jednoliniowy opis możliwoÅci,
    jest on przeksztaÅcany do postaci ciÄgu acsc. Opisy dwuliniowe oraz
    opisy GG sÄ pomijane, zaÅ program wypisuje komunikat ostrzegawczy.

    System AIX firmy IBM posiada bazÄ terminfo opartÄ na terminfo systemu
    SVr1 niekompatybilnÄ z formatem SVr4. NastÄpujÄce rozszerzenia systemu
    AIX sÄ przeksztaÅcane automatycznie.

    IBM  XSI
    ─────────────
    ksel  kslt
    kbtab  kcbt
    font0  s0ds
    font1  s1ds
    font2  s2ds
    font3  s3ds

    Dodatkowo opis możliwoÅci box charakterystyczny dla systemu AIX jest
    automatycznie przeksztaÅcany do postaci ciÄgu acsc.

    Biblioteka terminfo Hewlett-Packarda obsÅuguje dwie niestandardowe
    możliwoÅci terminfo: meml (blokada pamiÄci) oraz memu (odblokowanie
    pamiÄci). SÄ one pomijane i wysyÅany jest komunikat ostrzegawczy.

UWAGI
    Ten program jest w rzeczywistoÅci dowiÄzaniem do programu tic(1M)
    pracujÄcego w trybie -I.

    Opcja -v dziaÅa nieco odmiennie niż w SVr4. W systemie SVr4 aby
    okreÅliÄ poziom generowania informacji należy tÄ opcjÄ powtórzyÄ
    odpowiedniÄ iloÅÄ razy.


ZOBACZ TAKŻE
    curses(3X), infocmp(1M), terminfo(5)

AUTOR
    Eric S. Raymond <esr@snark.thyrsus.com>                                 captoinfo(1m)