cat

CAT(1)          NarzÄdzia tekstowe GNU 2.0          CAT(1)NAZWA
    cat - poÅÄcz pliki i wypisz na standardowe wyjÅcie

SKÅADNIA
    cat [-benstuvAET] [--number] [--number-nonblank]
      [--squeeze-blank] [--show-nonprinting] [--show-ends]
      [--show-tabs] [--show-all] [--help] [--version]
      [plik...]

OPIS
    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może byÄ
    niedokÅadna lub niekompletna. Autorytatywnym źródÅem jest obecnie
    dokumentacja Texinfo. DostÄp do niej uzyskasz wpisujÄc w wierszu
    poleceÅ:
       pinfo cat
    lub
       info cat.

    Ta strona podrÄcznika opisuje polecenie cat w wersji GNU.

    cat wypisuje na standardowe wyjÅcie zawartoÅÄ każdego podanego pliku,
    lub standardowego wejÅcia jeÅli nie podano żadnego lub podano plik
    zwany `-'.

OPCJE
    -A, --show-all
       Równoważna -vET.

    -B, --binary
       Tylko w systemach MS-DOS i MS-Windows -- czyta i zapisuje pliki
       w trybie binarnym. DomyÅlnie `cat' w tych systemach posÅuguje
       siÄ trybem binarnym tylko przy przekierowaniu standardowego
       wyjÅcia do pliku lub potoku; ta opcja przesÅania takie
       ustawienie. Używane jest binarne wejÅcie/wyjÅcie plików, zatem
       pliki zachowujÄ swój format (tekstowy Uniksowy w
       przeciwieÅstwie do DOS-owego tekstowego i binarnego), gdyż
       `cat' czÄsto wykorzystywany jest jako program do kopiowania
       plików. Pewne opcje (zobacz niżej) powodujÄ, że `cat' czyta i
       zapisuje pliki w trybie tekstowym, gdyż nie jest istotna
       pierwotna zawartoÅÄ pliku (np. gdy `cat' numeruje linie lub ma
       zaznaczyÄ ich koÅce). Dlatego opcje te dziaÅajÄ zgodnie z
       oczekiwaniem użytkowników DOS/Windows; na przykÅad, tekstowe
       pliki DOS-owe majÄ linie zakoÅczone parÄ znaków CR-LF, co nie
       bÄdzie przetwarzane przez -b jako pusta linia, chyba że plik
       jest czytany w trybie tekstowym.

    -b, --number-nonblank
       Numeruje wszystkie niepuste linie wyjÅcia, poczynajÄc od 1. W
       MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, że `cat' czyta i
       zapisuje pliki w trybie tekstowym.

    -e   Równoważna -vE.

    -E, --show-ends
       WyÅwietla '$' po koÅcu każdej linii. W MS-DOS i MS-Windows
       opcja ta powoduje, że `cat' czyta i zapisuje pliki w trybie
       tekstowym.

    -n, --number
       Numeruje wszystkie linie wyjÅcia, poczynajÄc od 1. W MS-DOS i
       MS-Windows opcja ta powoduje, że `cat' czyta i zapisuje pliki w
       trybie tekstowym.

    -s, --squeeze-blank
       ZastÄpuje powielone sÄsiadujÄce linie puste pojedynczÄ liniÄ
       pustÄ. W MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, że `cat' czyta
       i zapisuje pliki w trybie tekstowym.

    -t   Równoważna -vT.

    -T, --show-tabs
       WyÅwietla znaki tabulacji jako '^I'.

    -u   Ignorowana; dla zgodnoÅci z Uniksem.

    -v, --show-nonprinting
       WyÅwietla znaki kontrolne, z wyjÄtkiem nowej strony i tabulacji,
       używajÄc notacji z '^', i poprzedzajÄc znaki z ustawionym
       ósmym bitem przez `M-'. W MS-DOS i MS-Windows opcja ta
       powoduje, że `cat' czyta pliki i standardowe wejÅcie w DOS-owym
       trybie binarnym, zatem widoczne sÄ także znaki CR na koÅcu
       każdej z linii.

    --help WyÅwietla informacjÄ o stosowaniu programu i dostÄpnych opcjach,
       koÅczy pracÄ.

    --version
       WyÅwietla numer wersji programu i koÅczy pracÄ.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    BÅÄdy proszÄ zgÅaszaÄ, w jÄz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    tac(1), nl(1), od(1), textutils(1).

OD TÅUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzÄdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.sierpieÅ 1999             FSF                CAT(1)