chattr

CHATTR(1)          General Commands Manual         CHATTR(1)NAZWA
    chattr - zmiana atrybutów plików na systemie plików ext2

SKÅADNIA
    chattr [ -RV ] [ -v wersja ] [ tryb ] pliki...

OPIS
    chattr zmienia atrybuty plików na drugim rozszerzonym systemie plików
    Linuksa (ext2).

    Format w trybie symbolicznym ma postaÄ +-=[ASacdistu].

    Operator ,,+'' powoduje dodanie wybranych atrybutów do istniejÄcych;
    ,,-'' powoduje ich usuniÄcie, a ,,='' powoduje, że stajÄ siÄ jednymi
    atrybutami jakie posiadajÄ pliki.

    Litery ,,ASacdijsu'' oznaczajÄ wybór nowych atrybutów dla plików:
    nie aktualizowanie atime (A), synchroniczna aktualizacja (S), tylko
    dopisywanie (a), kompresja (c), nie skÅadowanie (no dump) (d),
    niezmienny (immutable) (i), dziennik danych (j), bezpieczne kasowanie
    (s), i niekasowalne (u).

OPCJE
    -R   Rekurencyjna zmiana atrybutów katalogów i ich zawartoÅci.
       Napotkane podczas obchodzenia katalogów dowiÄzania symboliczne
       sÄ ignorowane.

    -V   Tryp rozwlekÅy komunikatów chattr oraz wypisanie wersji
       programu.

    -v version
       Ustawia wersjÄ pliku/numer pokolenia (generation number).

ATRYBUTY
    Gdy modyfikowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,A'', jego rekord
    atime nie jest zmieniany. Pozwala to uniknÄÄ sporej iloÅci dyskowych
    operacji we/wy na systemach zainstalowanych na laptopach.

    Plik z ustawionym atrybutem ,,a'' może byÄ otwierany dla zapisu tylko
    w trybie dopisywania. Jedynie superużytkownik może ustawiÄ lub zdjÄÄ
    ten atrybut.

    Plik z ustawionym atrybutem ,,c'' jest automatycznie kompresowany na
    dysku przez jÄdro. Odczyt tego pliku zwraca zdekompresowane dane. Zapis
    do tego pliku powoduje kompresjÄ danych przed zapisaniem ich na dysku.

    Plik z ustawionym atrybutem ,,d'' nie jest kandydatem do archiwizacji,
    podczas uruchamiania programu dump(8).

    Plik z atrybutem ,,i'' nie może byÄ zmieniany: nie może byÄ kasowany
    ani nie może byÄ zmieniana jego nazwa, nie można tworzyÄ do niego
    dowiÄzaÅ i nie można zapisaÄ do niego żadnych danych. Jedynie
    superużytkownik może ustawiÄ lub zdjÄÄ ten atrybut.

    Wszystkie dane z pliku z ustawionym atrybutem ,,j'' zostanÄ zapisane do
    dziennika ext3 przed zapisaniem ich do pliku, o ile system plików
    zostaÅ zamontowany z opcjÄ "data=ordered" lub "data=writeback". Gdy
    system plików jest zamontowany z opcjÄ "data=journalled", wszystkie
    dane sÄ zapisywane do dziennika, wiÄc ten atrybut nie ma znaczenia.

    Gdy plik z ustawionym atrybutem ,,s'' zostanie skasowany, jego bloki
    zostajÄ wyzerowane i zapisane z powrotem na dysku.

    Gdy modyfikowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,S'', zmiany sÄ
    zapisywane na dysk synchronicznie; jest to równoznaczne z opcjÄ
    montowania ,,sync'', dotyczÄcÄ okreÅlonego zbioru plików.

    Plik z atrybutem ,,t'' nie bÄdzie miaÅ czÄÅciowego fragmentu bloku na
    koÅcu pliku uwspólnionego z innymi plikami (na systemach plików
    wspierajÄcych ÅÄczenie koÅcówek). Jest to niezbÄdne dla programów
    takich jak LILO, które dokonujÄ bezpoÅredniego odczytu z systemu
    plików i które nie rozumiejÄ plików o poÅÄczonych koÅcówkach.

    Gdy kasowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,u'', jego zawartoÅÄ
    zostaje zachowana. Umożliwia to użytkownikowi odzyskanie takiego
    pliku.

AUTOR
    chattr zostaÅ napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.

BÅÄDY I OGRANICZENIA
    W Linuksie 2.2 atrybuty ,,c'', ,,s'' i ,,u'' nie sÄ honorowane przez
    kod systemu plików w jÄdrze. Atrybuty te zostanÄ zaimplementowane w
    przyszÅych wersjach systemu plików ext2.

    Opcja ,,j'' jest przydatna tylko gdy system plików jest zamontowany
    jako ext3.

DOSTÄPNOÅÄ
    chattr jest czÄÅciÄ pakietu e2fsprogs i jest dostÄpny na stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE
    lsattr(1)e2fsprogs wersja 1.27       Marzec 2002            CHATTR(1)