chkfontpath

CHKFONTPATH(8)       System Manager's Manual       CHKFONTPATH(8)NAZWA
    chkfontpath - jest prostym programem do dodawania, usuwania i
    sprawdzania katalogów z czcionkami dla fontserwera X-ów.

SKÅADNIA
    chkfontpath [--add <katalog>] [--remove <katalog>] [--list] [--help]

OPIS
    chkfontpath pozwala na ÅatwÄ konfiguracjÄ katalogów zawartych w
    Åcieżce fontserwera X-ów. Już od Red Hat-a 6.0, wszystkie czcionki
    w X-ach sÄ obsÅugiwane przez ten oddzielny proces fontserwera, a nie
    przez gÅówny proces X serwera. Pozwala to na przyspieszenie
    generowania czcionki oraz użycie fontserwerów, które nie sÄ
    uruchamiane na lokalnym komputerze.

    chkfontpath gÅównie jest używany przez rpm w sekcji %post oraz
    %postun w celu dodania lub usuniÄcia nowych katalogów do pliku
    konfiguracyjnego xfs w trakcie instalacji i deinstalacji pakietów
    zawierajÄcych czcionki. --add <katalog> dodaje okreÅlony katalog do
    listy z czcionkami. --remove <katalog> usuwa okreÅlony katalog z listy
    z czcionkami. Można także sprawdziÄ listÄ aktualnych katalogów z
    czcionkami używajÄc --list; jest to domyÅlne zachowanie programu
    wówczas, gdy nie zostanie podana żadna opcja.

    Podczas dodawania katalogów do Åcieżki, program uprzednio sprawdza
    czy dodawany katalog zawiera plik fonts.dir, który jest wykorzystywany
    przez server do poprawnego generowania czcionek. Kiedy katalog
    zostanie poprawnie dodany lub usuniÄty, proces xfs jest ponownie
    uruchamiany.


KODY ZWROTNE
    chkfontpath zwraca 0 przy poprawnie wykonanej operacji albo 1 w
    przypadku wystÄpienia bÅÄdu.


PLIKI
    /etc/X11/fs/config - plik konfiguracyjny dla fontserwera X-ów (xfs)


ZOBACZ TAKŻE
    xfs(1),fslsfonts(1)


AUTOR
    Preston Brown <pbrown@redhat.com>4th Berkeley Distribution    FRI AUG 27 1999         CHKFONTPATH(8)