chmod

CHMOD(2)         Podręcznik programisty Linuksa         CHMOD(2)NAZWA
    chmod, fchmod, fchmodat - zmiana praw do pliku

SKŁADNIA
    #include <sys/stat.h>

    int chmod(const char *pathname, mode_t mode);
    int fchmod(int fd, mode_t mode);

    #include <fcntl.h>      /* Definition of AT_* constants */
    #include <sys/stat.h>

    int fchmodat(int dirfd, const char *pathname, mode_t mode, int flags);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    fchmod():
      Od glibc 2.24:
        _POSIX_C_SOURCE >= 199309L
      Glibc 2.19 do 2.23
        _POSIX_C_SOURCE
      Glibc 2.16 do 2.19:
        _BSD_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE
      Glibc 2.12 do 2.16:
        _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500 ||
          _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Glibc 2.11 oraz wcześniejsze:
        _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

    fchmodat():
      Od glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Przed glibc 2.10:
        _ATFILE_SOURCE

OPIS
    Wywołania systemowe chmod() oraz fchmod() modyfikują bity trybu pliku.
    (Tryb pliku składa się z bitów uprawnień do pliku plus set-user-ID,
    set-group-ID oraz sticky bitu.) Te wywołania systemowe różnią się tylko
    sposobem określenia pliku:

    * chmod() zmienia tryb określonego pliku, którego ścieżka jest podana w
     pathname, która jest rozwiązana, jeśli jest to link symboliczny.

    * fchmod() zmienia tryb pliku przypisanego do deskryptora otwartego pliku
     fd.

    Tryb nowego pliku jest określony w mode, który jest maską bitową
    stworzoną przez ORing łącznie zero lub więcej następujących:

    S_ISUID (04000) set-user-ID (ustawia efektywny ID użytkownika procesu
             na execve(2))

    S_ISGID (02000) set-group-ID (ustawia efektywny ID grupy na procesie na
             execve(2); obowiązkowe blokowanie, jak opisano w
             fcntl(2); bierze grupę nowego pliku z katalogu
             nadrzędnego, jak opisano w chown(2) i mkdir(2))

    S_ISVTX (01000) bit sticky (flaga ograniczonego usuwania, jak opisano w
             unlink(2))

    S_IRUSR (00400) odczyt przez właściciela

    S_IWUSR (00200) zapis przez właściciela

    S_IXUSR (00100) wykonanie/wyszukiwanie przez właściciela
             ("wyszukiwanie" dotyczy katalogów, oraz oznacza
             możliwość wejścia do katalogu)

    S_IRGRP (00040) odczyt przez grupę

    S_IWGRP (00020) zapis przez grupę

    S_IXGRP (00010) uruchomianie/przeszukiwanie przez grupę

    S_IROTH (00004) odczyt przez pozostałych

    S_IWOTH (00002) zapis przez pozostałych

    S_IXOTH (00001) uruchomianie/przeszukiwanie przez pozostałych

    Efektywny UID wywoływanego procesu musi zgadzać się z właścicielem pliku,
    lub proces musi być uprzywilejowany (Linux: musi mieć funkcjonalność
    CAP_FOWNER

    Jeśli wywołany proces nie jest uprzywilejowany (Linux: nie ma
    funkcjonalności CAP_FSETID), oraz grupa pliku nie zgadza się z efektywnym
    ID grupy procesu lub jednej z jego dodatkowych ID grupy, S_ISGID zostanie
    wyłączony, lecz nie spowoduje to zwrócenia błędu.

    Jako wyznacznik bezpieczeństwa, zależnie od systemu plików, bity SUID i
    SGID mogą zostać wyłączone podczas zapisywania pliku. (Na Linuxie, zdarza
    się to jeśli zapisujący proces nie ma funkcjonalności CAP_FSETID.) Na
    niektórych systemach plików, tylko superużytkownik może ustawić bit
    "sticky", który może mieć specjalne znaczenie. Znaczenie bitów "sticky",
    SUID i SGID dla katalogów opisano w inode(7).

    Na systemach plików NFS, ograniczanie praw będzie miało natychmiastowy
    wpływ na aktualnie otwarte pliki, gdyż kontrola dostępu dokonywana jest
    na serwerze, a otwarte pliki obsługiwane sa przez klienta. Rozszerzenie
    uprawnień może zostać udostępnione z opóźnieniem innym klientom, jeśli
    mają włączone buforowanie atrybutów.

  fchmodat()
    Wywołanie systemowe fchmodat() operuje w dokładnie taki sam sposób jak
    chmod(), z wyjątkiem różnic opisanych tutaj.

    Jeśli ścieżka podana w ścieżka jest względna, wtedy jest ona
    interpretowana względem katalogu przypisanego przez deskryptor pliku
    dirfd (zamiast względem obecnego katalogu roboczego wywołanego procesu,
    tak jak dzieje się to w przypadku chmod() dla względnych ścieżek.

    Jeśli ścieżka jest względna, a dirdf ma szczególna wartość AT_FDCWD,
    wtedy ścieżka jest interpretowana względnie do obecnego katalogu
    roboczego wywołanego procesu (jak w chmod()).

    Jeśli pathname jest bezwzględna, wtedy dirfd jest ignorowane.

    flags mogą być 0 lub zawierać następujące flagi:

    AT_SYMLINK_NOFOLLOW
       Jeśli pathname jest linkiem symbolicznym, nie rozwiązuje go: w
       zamian operuje na samym linku. Ta flaga nie jest obecnie
       zaimplementowana.

    Potrzeba fchmodat() jest wyjaśniona w openat(2)

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1
    i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY
    W zależności od systemu plików, mogą wystąpić błędy nie wymienione
    poniżej.

    Powszechniejsze błędy fchmod są następujące:

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki. (Sprawdź
       również path_resolution(7).)

    EFAULT pathname wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń
       adresową.

    EIO  Wystąpił błąd we/wy.

    ELOOP Podczas rozwiązywania pathname napotkano zbyt wiele dowiązań
       symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       pathname jest zbyt długie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    ENOTDIR
       Element składowy ścieżki nie jest katalogiem.

    EPERM Efektywny UID nie odpoiwada właścicielowi pliku, a proces nie jest
       uprzywilejowany (Linux: nie ma funkcjonalności CAP_FOWNER).

    EPERM Plik jest oznaczony jako tylko do odczytu lub tylko do nadpisu.
       (Sprawdź również ioctl_iflags(2).)

    EROFS Podany plik znajduje się na systemie plików przeznaczonym tylko do
       odczytu.

    Ogólne błędy fchmod() to:

    EBADF Deskryptor pliku fd jest nieprawidłowy.

    EIO  Zobacz wyżej.

    EPERM Zobacz wyżej.

    EROFS Zobacz wyżej.

    Błędy, które mogą wystąpić w chmod() mogą również wystąpić w fchmodat().
    Następujące dodatkowe błędy mogą wystąpić w fchmodat().

    EBADF dirfd nie jest poprawnym deskryptorem pliku.

    EINVAL Niepoprawna flaga zdefiniowana w flags.

    ENOTDIR
       pathname jest względna, a dirfd jest deskryptorem pliku odnoszącym
       się do pliku nie będącego katalogiem.

    ENOTSUP
       flags określono na AT_SYMLINK_NOFOLLOW, który nie jest wspierany.

WERSJE
    fchmodat() został dodany do jądra Linuxa w wersji 2.6.16; wsparcie dla
    biblioteki zostało dodane do glibc w wersji 2.4.

ZGODNE Z
    chmod(), fchmod(): 4.4BSD, SVr4, POSIX.1-2001i, POSIX.1-2008.

    fchmodat(): POSIX.1-2008.

UWAGI
  Biblioteka C/Różnice w jądrze Linuxa
    Funkcja wrapper fchmodat() z biblioteki GNU C implementuje określony
    przez POSIX'a interfejs opisany na tej stronie. Ten interfejs różni się
    od zaszytego w Linuxie wywołania systemowego, które nie ma argumentu
    flags.

  Uwagi dla glibc
    Na starszych wersjach jądra Linuxa gdzie fchmodat() nie było dostępne,
    funkcja wrappera z glibc wraca do używania chmod(). Kiedy pathname jest
    względną ścieżką, glibc konstruuje ścieżkę na bazie linku symbolicznego w
    /proc/self/fd, który odpowiada argumentowi dirfd.

ZOBACZ TAKŻE
    chmod(1), chown(2), execve(2), open(2), stat(2), inode(7),
    path_resolution(7), symlink(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.Linux             15 września 2017 r.           CHMOD(2)