chmod

CHMOD(2)         Linux Programmeurs Handleiding         CHMOD(2)NAAM
    chmod, fchmod - verander toestemmingen van een bestand

SYNOPSIS
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>

    int chmod(const char *pad, mode_t toestand);
    int fchmod(int bes_ind, mode_t toestand);

BESCHRIJVING
    De toestand van het bestand gegeven met weg of verwezen naar met bes_ind
    is veranderd.

    Toestanden worden bepaald door het of-en (incl.) van het volgende


       S_ISUID  04000 zet gebruiker ID voor uitvoering.

       S_ISGID  02000 zet groep ID voor uitvoering.

       S_ISVTX  01000 sticky bit

       S_IRUSR (S_IREAD)
            00400 lezen door eigenaar

       S_IWUSR (S_IWRITE)
            00200 schrijven door eigenaar

       S_IXUSR (S_IEXEC)
            00100 voer-uit/zoek door eigenaar

       S_IRGRP  00040 lees door groep

       S_IWGRP  00020 schrijf door groep

       S_IXGRP  00010 voer-uit/zoek door groep

       S_IROTH  00004 lezen door anderen

       S_IWOTH  00002 schrijven door anderen

       S_IXOTH  00001 uitvoeren/zoeken door anderen


    Het geldende UID van het proces moet nul zijn, of moet overeenkomen met
    de eigenaar van het bestand.

    Als het geldende UID van het proces niet nul is, en de groep van het
    bestand komt niet overeen met het geldende groep ID van het proces of een
    van zijn aanvullende groep ID's, dan zal het S_ISGID bit uitgezet worden,
    maar dat zal geen teruggave van een fout tot gevolg hebben.

    Afhankelijk van het bestandsysteem worden de zet-gebruiker-ID en zet-
    groep-ID uitvoerings bits uitgezet als het bestand geschreven wordt. Op
    sommige bestandsystemen kan alleen de supergebruiker het sticky bit
    zetten, die een speciale betekenis kan hebben (voor directories kan een
    bestand alleen geschrapt worden door de eigenaar en de supergebruiker).

    Op NFS bestandsystemen zal het beperken van de toestemmingen onmiddellijk
    de al open bestanden beïnvloeden, omdat toegangs-controle wordt gedaan
    door de server, maar de geopende bestanden worden onderhouden door de
    cliënt. Het verruimen van de toestemmingen kan later doordringen tot
    andere cliënten als het kenmerken bufferen bij hen aan status.


TERUGGEEF WAARDE
    Bij success wordt nul teruggegeven, bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN
    Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten teruggegeven
    worden. De meer algemene fouten van chmod worden hieronder genoemd.


    EPERM {toestemming} Het geldende UID komt niet overeen met de eigenaar
       van het bestand en is ongelijk nul.

    EROFS {alleen-lezen b.s.} Het benoemde bestand verblijft op een alleen-
       lezen bestandsysteem.

    EFAULT {fout} weg wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} weg is te lang.

    ENOENT {geen ingang} Het bestand bestaat niet.

    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen was
       voorhanden.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel van het pad-voorvoegsel is geen directorie.

    EACCES {toegang} Zoek toestemming werd geweigerd op een deel van het pad-
       voorvoegsel

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het "oplossen" van pad.

    EIO  {in/uit} Een In/Uit fout trad op.

    De algemene fouten voor fchmod worden hieronder genoemd

    EBADF {slechte bes_ind} De bestandindicator bes_ind is ongeldig.

    EROFS {alleen-lezen b.s.} Zie boven.

    EPERM {toestemming} Zie boven.

    EIO  {in/uit} Zie boven.

VOLDOET AAN
    De chmod aanroep schikt zich naar SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD.
    SVr4 beschrijft de EINTR, ENOLINK en EMULTIHOP terugkeer waardes, maar
    geen ENOMEM. POSIX.1 beschrijft de EFAULT, ENOMEM, ELOOP en EIO
    fouttoestanden niet, noch de macro's S_IREAD, S_IWRITE en S_IEXEC.

    De fchmod aanroep schikt zich naar 4.4BSD en SVr4. SVr4 beschrijft extra
    EINTR en ENOLINK fouttoestanden. POSIX eist een fchmod functie, als op
    z'n minst een van _POSIX_DIRECTORIEPED_FILES of
    _POSIX_SHARED_MEMORY_OBJECTS bepaald is, en beschrijft extra ENOSYS en
    EINVAL fouttoestanden, maar beschrijft EIO niet.

    POSIX en X/OPEN beschrijven het sticky bit niet.

ZIE
    open(2) {openen}, chown(2) {verander eigenaar}, execve(2) {voer-uit},
    stat(2) {staat}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen `{'..`}'
    staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: chmod.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.0.32          10 December 1997            CHMOD(2)