chmod

CHMOD(2)         Linux Programmeurs Handleiding         CHMOD(2)NAAM
    chmod, fchmod, fchmodat - verander toestemmingen van een bestand

SAMENVATTING
    #include <sys/stat.h>

    int chmod(const char *padnaam, mode_t toestand);
    int fchmod(int bes_ind, mode_t toestand);

    #include <fcntl.h>      /* Definitie van AT_* constanten */
    #include <sys/stat.h>

    int fchmodat(int map_bi, const char *padnaam, mode_t toestand, int vlaggen);

  Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

    fchmod():
      Sinds glibc 2.24:
        _POSIX_C_SOURCE >= 199309L
      Glibc 2.19 t/m 2.23
        _POSIX_C_SOURCE
      Glibc 2.16 t/m 2.19:
        _BSD_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE
      Glibc 2.12 t/m 2.16:
        _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500
          || _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Glibc 2.11 een eerder:
        _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

    fchmodat():
      Vanaf glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Voor glibc 2.10:
        _ATFILE_SOURCE

BESCHRIJVING
    The chmod() and fchmod() system calls change a file's mode bits. (The
    file mode consists of the file permission bits plus the set-user-ID,
    set-group-ID, and sticky bits.) These system calls differ only in how
    the file is specified:

    * chmod() verandert de modus van het bestand waarvan de padnaam werd
     opgegeven in padnaam, ontdaan van de referentie in het geval dit een
     symbolische koppeling is.

    * fchmod() verandert de modus van het bestand verwezen naar de open
     bestandsindicator fd.

    De nieuwe bestandsmodus is gespecificeerd in mode, welk een bit masker is
    aangemaakt door het OFen van nul of meer van de volgende:

    S_ISUID (04000) set-user-ID (zet het effectieve gebruiker ID op
             execve(2)).

    S_ISGID (02000) set-group-ID (zet effectieve groep ID van het proces op
             execve(2); verplicht locking, zoals beschreven in
             fcntl(2); gebruikt de nieuwe groep van het bestand uit
             de ouder map, zoals beschreven in chown(2) en
             mkdir(2))

    S_ISVTX (01000) plak bit (beperkte wis vlag, zoals beschreven in
             unlink(2))

    S_IRUSR (00400) lezen door eigenaar

    S_IWUSR (00200) schrijven door eigenaar

    S_IXUSR (00100) voer-uit/zoek door eigenaar ("zoek" is toepasbaar op
             mappen, dit betekent dat ingangen in een map
             toegankelijk zijn)

    S_IRGRP (00040) lees door groep

    S_IWGRP (00020) schrijf door groep

    S_IXGRP (00010) voer-uit/zoek door groep

    S_IROTH (00004) lezen door anderen

    S_IWOTH (00002) schrijven door anderen

    S_IXOTH (00001) uitvoeren/zoeken door anderen

    Het effectieve UID van het proces moet overeenkomen met de eigenaar van
    het bestand, of het proces moet geprivilegieerd zijn (Linux: het moet de
    CAP_FOWNER capaciteit hebben).

    Als het aanroepende proces niet gerechtigd is (Linux: heeft niet de
    CAP_FSETID capaciteit). en de groep van het bestand komt niet overeen met
    de effectieve groep ID van het proces of een van de aanvullende groep
    ID´s, dan zal het S_ISGID bit uitgezet worden, echter wordt geen fout
    teruggegeven.

    Als veiligheid maatregel, afhankelijk van het bestandssysteem worden de
    set-user-ID en set-group-ID uitvoering bits uitgezet als het bestand
    geschreven wordt. (Op Linuxkomt dit voor als het schrijvende proces de
    CAP_FSETID capaciteit niet heeft.) Op sommige bestandssystemen kan alleen
    de systeembeheerder het plak-bit zetten, dat een speciale betekenis kan
    hebben. Zie, oor het plak-bit, en voor de set-user-ID en set-group-ID
    bits op mappen, inode(7).

    Op NFS bestandsystemen zal het beperken van de toestemmingen onmiddellijk
    de al open bestanden beïnvloeden, omdat toegangs-controle wordt gedaan
    door de server, maar de geopende bestanden worden onderhouden door de
    cliënt. Het verruimen van de toestemmingen kan later doordringen tot
    andere cliënten als het kenmerken bufferen bij hen aan status.

  fchmodat()
    De fchmodat()() systeem aanroep werkt op exact dezelfde manier
    als chmod() behalve voor de hier beschreven verschillen.

    Als de padnaam in padnaam relatief is, dan wordt deze geïnterpreteerd
    relatief aan de map aangewezen door de bestand indicator dirfd (liever
    dan relatief aan de huidige werkmap van het aanroepende proces, zoals
    gedaan door chmod() voor een relatieve padnaam).

    Als padnaam relatief is en dirfd heeft de speciale waarde AT_FDCWD, dan
    wordt padnaam geïnterpreteerd relatief aan de huidige werkmap van het
    aanroepende proces (zoals chmod()).

    Als padnaam absoluut is, dan wordt mapbi genegeerd.

    vlaggen kan ofwel - zijn, of mag de volgende vlag bevatten:

    AT_SYMLINK_NOFOLLOW
       Als padnaam een symbolische koppeling is, verwijs er dan niet
       naar, maar behandel de koppeling zelf. Deze vlag is momenteel niet
       geïmplementeerd.

    Zie openat(2) voor een uitleg over de noodzaak van fchmodat().

EIND WAARDE
    Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN
    Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten teruggegeven
    worden.

    De meer algemene fouten van chmod() worden hieronder genoemd.

    EACCES Zoek toestemming werd geweigerd op een deel van het
       pad-voorvoegsel. (Zie ook path_resolution(7).)

    EBADF (fchmod()) The file descriptor fd is not valid.

    EBADF (fchmodat()) pathname is relative but dirfd is neither AT_FDCWD
       nor a valid file descriptor.

    EFAULT padnaam wijst buiten de voor u toegankelijke adresruimte.

    EINVAL (fchmodat()) Invalid flag specified in flags.

    EIO  Een Invoer/Uitvoer fout trad op.

    ELOOP Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het
       vaststellen van padnaam.

    ENAMETOOLONG
       padnaam is te lang.

    ENOENT Het bestand bestaat niet.

    ENOMEM Onvoldoende kernelgeheugen voorhanden.

    ENOTDIR
       Een deel van het pad-voorvoegsel is geen map.

    ENOTDIR
       (fchmodat()) pathname is relative and dirfd is a file descriptor
       referring to a file other than a directory.

    ENOTSUP
       (fchmodat()) flags specified AT_SYMLINK_NOFOLLOW, which is not
       supported.

    EPERM Het effectieve UID komt niet overeen met de eigenaar van het
       bestand en het proces is niet geprivilegieerd (Linux: het heeft
       niet de CAP_FOWNER capaciteit).

    EPERM Het bestand is gemarkeerd als onveranderlijk of alleen-toevoegen.
       (Zie ioctl_iflags(2).)

    EROFS Het benoemde bestand verblijft op een alleen-lezen bestandsysteem.

VERSIES
    fchmodat() is toegevoegd aan Linux in kernel 2.6.16; bibliotheek
    ondersteuning werd toegevoegd aan glibc in versie 2.4.

VOLDOET AAN
    chmod(), fchmod(): 4.4BSD, SVr4, POSIX.1-2001i, POSIX.1-2008.

    fchmodat(): POSIX.1-2008.

OPMERKINGEN
  C library/kernel verschillen
    De GNU C bibliotheek fchmodat() omwikkel functie implementeert de door
    POSIX gespecificeerde interface zoals beschreven op deze pagina. Dit
    interface verschilt van de onderliggende Linux systeem aanroep, die het
    vlaggen argument niet heeft.

  Glibc-opmerkingen
    Op ouder kernels waar fchmod() niet beschikbaar is, valt de glibc
    omwikkel functie terug op het gebruik van chmod(). Als padnaam een
    relatieve padnaam is, dan construeert glibc een padnaam gebaseerd op de
    symbolische koppeling in /proc/self/fd die overeenkomt met het dirfd
    argument.´

ZIE OOK
    chmod(1), chown(2), execve(2), open(2), stat(2), inode(7),
    path_resolution(7), symlink(7)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.Linux              27 augustus 2021            CHMOD(2)