chroot

CHROOT(8)         NarzÄdzia powÅokowe GNU 2.0        CHROOT(8)NAZWA
    chroot - uruchom polecenie lub powÅokÄ interaktywnÄ ze specjalnym
    katalogiem gÅównym

SKÅADNIA
    chroot [--help] [--version] katalog [polecenie...]

OPIS
    Ta strona podrÄcznika opisuje polecenie chroot w wersji GNU.

    Normalnie nazwy plików szukane sÄ od gÅównego katalogu (korzenia)
    struktury katalogów, tj. `/'. chroot zmienia katalog gÅówny na
    zadany katalog (musi on istnieÄ) a nastÄpnie uruchamia polecenie z
    opcjonalnie podanymi argumentami. Jeżeli nie podano żadnego
    polecenia, to chroot uruchamia powÅokÄ interaktywnÄ. Zmienna
    Årodowiskowa `SHELL' okreÅla program powÅoki, domyÅlnie jest to
    /bin/sh, wywoÅywany z opcjÄ `-i'.

OPCJE
    --help WyÅwietla informacjÄ o stosowaniu programu i dostÄpnych opcjach,
       koÅczy pracÄ.

    --version
       WyÅwietla numer wersji programu i koÅczy pracÄ.

UWAGI
    W wielu systemach tylko superużytkownik może zmieniaÄ katalog
    gÅówny.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    BÅÄdy proszÄ zgÅaszaÄ, w jÄz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    sh-utils(1).

OD TÅUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzÄdzi
    powÅokowych GNU wersji 2.0.maj 2000               FSF              CHROOT(8)