chsh

CHSH(1)           General Commands Manual          CHSH(1)NAZWA
    chsh - zmienia powÅokÄ zgÅoszeniowÄ

SKÅADNIA
    chsh [-s powÅoka] [użytkownik]

OPIS
    chsh zmienia powÅokÄ zgÅoszeniowÄ użytkownika. OkreÅla nazwÄ
    poczÄtkowego polecenia zgÅoszeniowego użytkownika. ZwykÅy użytkownik
    może zmieniÄ wyÅÄcznie powÅokÄ zgÅoszeniowÄ wÅasnego konta,
    superużytkownik może zmieniÄ powÅokÄ zgÅoszeniowÄ dla dowolnego
    konta.

    Jedynym ograniczeniem naÅożonym na powÅokÄ zgÅoszeniowÄ jest to, że
    jej nazwa musi byÄ ujÄta w /etc/shells, chyba że polecenie chsh
    wywoÅywane jest przez superużytkownika, wówczas może byÄ podana
    nazwa dowolnego polecenia. Użytkownicy kont z ograniczonÄ powÅokÄ
    logowania nie mogÄ jej zmieniaÄ. Odradza siÄ z tego powodu
    umieszczanie /bin/rsh w pliku /etc/shells, gdyż przypadkowa zmiana na
    powÅokÄ ograniczonÄ uniemożliwi użytkownikowi jakÄkolwiek zmianÄ
    powÅoki logowania, nawet z powrotem na dotychczasowÄ.

    Jeżeli nie podano opcji -s, to chsh dziaÅa w trybie interaktywnym,
    proponujÄc użytkownikowi bieżÄcÄ powÅokÄ logowania. Wprowadź nowÄ
    wartoÅÄ do pola lub pozostaw je puste, by pozostawiÄ aktualnÄ wartoÅÄ.
    BieżÄca wartoÅÄ wyÅwietlana jest pomiÄdzy parÄ znaczników [ ].

PLIKI
    /etc/passwd - informacja o kontach użytkowników
    /etc/shells - lista dozwolonych powÅok zgÅoszeniowych

ZOBACZ TAKŻE
    chfn(1), passwd(5)

AUTOR
    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

OD TÅUMACZA
    Niniejsza dokumentacja opisuje polecenie wchodzÄce w skÅad pakietu
    shadow-password. Istnieje wiele programów i skryptów do zarzÄdzania
    kontami użytkowników czy grup. Z uwagi na powtarzajÄce siÄ nazwy
    poleceÅ, upewnij siÄ, że korzystasz z wÅaÅciwej dokumentacji.                                    CHSH(1)