clone

CLONE(2)        PodrÄcznik programisty Linuksa        CLONE(2)NAZWA
    clone - utworzenie procesu potomnego

SKÅADNIA
    #include <sched.h>

    int clone(int (*fn)(void *), void *child_stack, int flags, void *arg);

    _syscall2(int, clone, int, flags, void *, child_stack)


OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    clone tworzy nowy proces, podobnie jak fork(2). clone jest funkcjÄ
    bibliotecznÄ posadowionÄ na wierzchu niższego wywoÅania funkcji
    systemowej clone, do której w dalszym ciÄgu bÄdziemy siÄ odnosiÄ jako
    do sys_clone. Opis sys_clone jest podany pod koniec niniejszej strony.

    W odróżnieniu od fork(2), funkcje te pozwalajÄ procesom potomnym
    wspóÅdzieliÄ czÄÅci ich kontekstu wykonania, takie jak obszar pamiÄci,
    tablica deskryptorów plików czy tablica programów obsÅugi sygnaÅów,
    z procesem wywoÅujÄcym. (Należy zauważyÄ, że na tej stronie
    podrÄcznika "proces wywoÅujÄcy" normalnie odnosi siÄ do "procesu
    macierzystego". Zobacz opis CLONE_PARENT poniżej.)

    clone sÅuży gÅównie do implementacji wÄtków: zarzÄdzanie wieloma
    wÄtkami programu, które dziaÅajÄ równolegle we wspóÅdzielonym
    obszarze pamiÄci.

    Gdy za pomocÄ clone tworzony jest proces potomny, uruchamia on
    aplikacjÄ funkcyjnÄ fn(arg). (Różni siÄ to od fork(2), gdzie proces
    potomny kontynuuje wykonanie od miejsca wywoÅania fork(2).) Argument
    fn jest wskaźnikiem do funkcji, która jest wywoÅywana przez proces
    potomny na poczÄtku jego dziaÅania. Argument arg jest przekazywany do
    funkcji fn.

    Gdy aplikacja funkcyjna fn(arg) powróci, proces potomny koÅczy
    dziaÅanie. Liczba caÅkowita zwrócona przez fn jest kodem zakoÅczenia
    procesu potomnego. Proces potomny może również zakoÅczyÄ siÄ jawnie
    woÅajÄc exit(2) lub po otrzymaniu krytycznego sygnaÅu.

    Argument child_stack okreÅla poÅożenie stosu używanego przez proces
    potomny. Ponieważ potomek i proces wywoÅujÄcy mogÄ wspóÅdzieliÄ
    pamiÄÄ, nie jest możliwe, aby proces potomny korzystaÅ z tego samego
    stosu, co proces wywoÅujÄcy. Proces wywoÅujÄcy musi wiÄc przydzieliÄ
    obszar pamiÄci przeznaczony na stos potomka i przekazaÄ wskaźnik do
    tego obszaru w clone. Stosy rosnÄ w dóŠna wszystkich procesorach, na
    których dziaÅa Linux (z wyjÄtkiem procesorów HP PA), wiÄc child_stack
    zazwyczaj wskazuje na najwyższy adres obszaru pamiÄci zarezerwowanego
    na stos potomka.

    Niższy bajt flags zawiera numer sygnaÅu wysyÅanego do rodzica, gdy
    proces potomny ginie. JeÅli okreÅlono inny sygnaÅ niż SIGCHLD, to
    proces macierzysty musi podaÄ opcjÄ __WALL lub __WCLONE czekajÄc na
    potmka w wait(2). Gdy sygnaÅ nie zostanie okreÅlony, to proces
    macierzysty nie zostanie zawiadomiony o zakoÅczeniu pracy potomka.

    flags może również byÄ bitowym OR jednej lub kilku nastÄpujÄcych
    staÅych okreÅlajÄcych, co bÄdzie wspóÅdzielone pomiÄdzy procesem
    wywoÅujÄcym a procesem potomnym:


    CLONE_PARENT
       (od Linuksa 2.4 w górÄ) JeÅli CLONE_PARENT bÄdzie ustawione, to
       rodzic nowego procesu potomnego (zwrócony przez getppid(2))
       bÄdzie ten sam, co dla procesu wywoÅujÄcego.

       JeÅli CLONE_PARENT nie zostanie ustawione, to (jak dla fork(2))
       rodzicem potomka bÄdzie proces wywoÅujÄcy.

       Należy zauważyÄ, że to proces macierzysty, zwracany przez
       getppid(2), zostanie powiadomiony o zakoÅczeniu pracy przez
       potomka, wiÄc jeÅli CLONE_PARENT bÄdzie ustawione, to
       zawiadomiony zostanie rodzic procesu wywoÅujÄcego, a nie sam
       proces wywoÅujÄcy


    CLONE_FS
       JeÅli ustawione bÄdzie CLONE_FS, to wywoÅujÄcy i proces potomny
       bÄdÄ wspóÅdzieliÄ informacje o systemie plików. Informacje te
       obejmujÄ katalog gÅówny systemu plików, bieżÄcy katalog
       roboczy i umaskÄ. Dowolne z wywoÅaÅ chroot(2), chdir(2) lub
       umask(2) wykonane przez proces wywoÅujÄcy lub proces potomny
       bÄdzie obowiÄzywaÄ również w drugim procesie.

       JeÅli CLONE_FS nie zostanie ustawione, to proces potomny bÄdzie
       pracowaÄ na kopii informacji o systemie plików procesu
       wywoÅujÄcego z chwili wywoÅania clone. WywoÅania chroot(2),
       chdir(2), umask(2) wykonane później przez jeden z procesów
       nie bÄdÄ mieÄ wpÅywu na drugi proces.


    CLONE_FILES
       JeÅli CLONE_FILES bÄdzie ustawione, to proces wywoÅujÄcy i
       procesy potomne bÄdÄ wspóÅdzieliÄ tablicÄ deskryptorów
       plików. Deskryptory plików zawsze bÄdÄ dotyczyÄ tych samych
       plików w procesie wywoÅujÄcym i w procesach potomnych. Dowolny
       deskryptor pliku utworzony przez proces wywoÅujÄcy, jak też
       przez proces potomny bÄdzie obowiÄzywaÄ również w drugim
       procesie. Podobnie, jeÅli jeden z procesów zamknie deskryptor
       pliku lub zmieni stowarzyszone z nim znaczniki, bÄdzie to
       obowiÄzywaÄ również w drugim procesie.

       If CLONE_FILES nie zostanie ustawione, to proces potomny
       odziedziczy kopiÄ wszystkich deskryptorów plików otwartych w
       procesie macierzystym w chwili wywoÅania clone. Operacje na
       deskryptorach plików przeprowadzone później przez proces
       wywoÅujÄcy lub przez proces potomny nie bÄdÄ miaÅy wpÅywu na
       drugi proces.


    CLONE_NEWNS
       (poczÄwszy od Linuksa 2.4.19) Uruchamianie procesu potomnego w
       nowej przestrzeni nazw.

       Każdy proces istnieje w jakiejÅ przestrzeni nazw. przestrzeÅ
       nazw procesu sÄ to dane (zbiór montowaÅ) opisujÄce hierarchiÄ
       plików widzianÄ przez proces. Po fork(2) lub clone(2), gdy nie
       ustawiono znacznika CLONE_NEWNS, potomek żyje w tej samej
       przestrzeni nazw, co rodzic. Funkcje systemowe mount(2) i
       umount(2) zmieniajÄ przestrzeÅ nazw procesu wywoÅujÄcego, a
       zatem także innych procesów żyjÄcych w tej samej przestrzeni
       nazw, lecz nie majÄ wpÅywu na procesy w innej przestrzeni nazw.

       Po clone(2), gdy ustawiono znacznik CLONE_NEWNS, sklonowany
       potomek jest uruchamiany w nowej przestrzeni nazw, inicjowanej
       jako kopia przestrzeni nazw rodzica.

       Znacznik CLONE_NEWNS może zostaÄ podany jedynie przez proces
       uprzywilejowany. Zabronione jest podanie w tym samym wywoÅaniu
       clone zarówno CLONE_NEWNS, jak i CLONE_FS.


    CLONE_SIGHAND
       JeÅli CLONE_SIGHAND bÄdzie ustawione, to proces wywoÅujÄcy i
       procesy potomne bÄdÄ wspóÅdzieliÄ tablicÄ programów obsÅugi
       sygnaÅów. JeÅli proces wywoÅujÄcy lub proces potomny wywoÅa
       sigaction(2), aby zmieniÄ zachowanie towarzyszÄce sygnaÅowi,
       zachowanie to zostanie zmienione również w drugim procesie.
       Jednakże, proces wywoÅujÄcy i proces potomny wciÄż bÄdÄ
       posiadaÄ osobne maski sygnaÅów i zestawy sygnaÅów
       oczekujÄcych. Zatem jeden z nich może zablokowaÄ lub odblokowaÄ
       niektóre sygnaÅy za pomocÄ sigprocmask(2) nie wpÅywajac na
       drugi proces.

       JeÅli CLONE_SIGHAND nie zostanie ustawione, to proces potomny
       odziedziczy kopiÄ programów obsÅugi sygnaÅów od procesu
       wywoÅujÄcego z chwili uruchomienia clone. WywoÅania
       sigaction(2) przeprowadzone później przez jeden z procesów
       nie bÄdÄ mieÄ wpÅywu na drugi proces.


    CLONE_PTRACE
       JeÅli zostanie podane CLONE_PTRACE, a proces wywoÅujÄcy bÄdzie
       Åledzony, to Åledzenie obejmie również potomka (zobacz
       ptrace(2)).


    CLONE_VFORK
       JeÅli CLONE_VFORK bÄdzie ustawione, wykonywanie procesu
       wywoÅujÄcego zostanie wstrzymane do chwili, gdy potomek zwolni
       swojÄ pamiÄÄ wirtualnÄ za pomocÄ execve(2) lub _exit(2) (jak
       przy vfork(2)).

       JeÅli CLONE_VFORK nie zostanie ustawione, wtedy zarówno proces
       wywoÅujÄcy, jak i potomny podlegajÄ po wywoÅaniu clone
       szeregowaniu zadaÅ i aplikacja nie może zakÅadaÄ, że ich
       wykonywanie bÄdzie siÄ odbywaÄ w okreÅlonej kolejnoÅci.


    CLONE_VM
       JeÅli CLONE_VM bÄdzie ustawione, to proces wywoÅujÄcy i potomny
       bÄdÄ dziaÅaÄ w tym samym obszarze pamiÄci. W szczególnoÅci,
       zapisy do pamiÄci wykonywane przez proces wywoÅujÄcy lub przez
       proces potomny bÄdÄ widoczne dla drugiego z procesów. Ponadto,
       dowolne mapowania pamiÄci i usuniÄcia mapowaÅ wykonane przez
       jeden z tych procesów za pomocÄ mmap(2) lub munmap(2) bÄdÄ
       dotyczyÄ również drugiego procesu.

       JeÅli CLONE_VM nie zostanie ustawione, to proces potomny bÄdzie
       dziaÅaÄ w kopii obszaru pamiÄci procesu wywoÅujÄcego, wykonanej
       w chwili wywoÅania clone. Zapisy do pamiÄci oraz mapowania i
       usuniÄcia mapowaÅ wykonane przez jeden z tych procesów nie bÄdÄ
       dotyczyÄ drugiego z nich, tak jak w przypadku fork(2).


    CLONE_PID
       JeÅli CLONE_PID bÄdzie ustawione, to proces potomny bÄdzie
       tworzony z tym samym ID procesu, jaki ma proces wywoÅujÄcy.

       JeÅli CLONE_PID nie zostanie ustawione, to proces potomny bÄdzie
       mieÄ unikalny ID procesu, inny niż ID procesu wywoÅujÄcego.

       Ten znacznik może byÄ podany tylko przez proces uruchamiajÄcy
       system (PID 0).


    CLONE_THREAD
       (PoczÄwszy od Linuksa 2.4) JeÅli CLONE_THREAD bÄdzie ustawione,
       to potomek bÄdzie umieszczony w tej samej grupie wÄtków, do
       której należy proces wywoÅujÄcy.

       JeÅli CLONE_THREAD nie zostanie ustawione, to potomek bÄdzie
       umieszczony w swojej wÅasnej (nowej) grupie wÄtków, której ID
       jest taki sam, jak ID procesu.

       (Grupy wÄtków zostaÅy dodane w Linuksie 2.4 dla obsÅugiwaÄ
       wÄtki POSIX-owe dla zbioru procesów wspóÅdzielÄcych ten sam
       PID. W Linuksie 2.4 wywoÅania funkcji getpid(2) zwracajÄ ID
       grupy wÄtków procesu wywoÅujÄcego.)


    Funkcja systemowa sys_clone odpowiada w sposób bardziej zbliżony
    funkcji fork(2), w której wykonanie procesu potomnego jest
    kontynuowane od miejsca wywoÅania. Zatem, sys_clone wymaga jedynie
    argumentów flags i child_stack, które majÄ znaczenie takie samo, jak
    dla clone. (Należy zauważyÄ, że kolejnoÅÄ tych argumentów jest
    inna aniżeli dla clone.)

    Inna różnicÄ w przypadku sys_clone jest to, że argument child_stack
    może byÄ zerem. W tym przypadku, semantyka "kopiowania podczas zapisu"
    gwarantuje, że proces potomny otrzyma osobnÄ kopiÄ stosu, gdy
    którykolwiek z procesów zmodyfikuje stos. W tym przypadku aby funkcja
    dziaÅaÅa prawidÅowo, nie należy podawaÄ opcji CLONE_VM.


WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu, w wÄtku rodzica zwracany jest PID potomka. W
    wypadku bÅÄdu, w kontekÅcie procesu wywoÅujÄcego zwracane jest -1, a
    proces potomny nie jest tworzony i odpowiednio ustawiane jest errno .


BÅÄDY
    EAGAIN DziaÅa już zbyt wiele procesów.

    ENOMEM Za maÅo pamiÄci aby przydzieliÄ struktuÄ zadania dla procesu
       potomnego, lub aby skopiowaÄ niezbÄdne fragmenty kontekstu
       procesu wywoÅujÄcego.

    EINVAL Zwracane przez clone, gdy podano dla child_stack wartoÅÄ zerowÄ.

    EINVAL W flags podano jednoczeÅnie CLONE_FS i CLONE_NEWNS.

    EINVAL Podano CLONE_THREAD a nie podano CLONE_SIGHAND. (PoczÄwszy od
       Linuksa 2.5.35.)

    EPERM CLONE_PID zostaÅo podane przez proces o niezerowym PID.


USTERKI
    Dla wersji jÄdra 2.1.97 nie należy używaÄ znacznika CLONE_PID, gdyż
    inne czÄÅci jÄdra i wiÄkszoÅÄ oprogramowania systemowego wcÄż zakÅada,
    że identyfikatory procesów sÄ unikalne.

    Brak wpisu dla clone w wersji 5 biblioteki libc. libc 6 (inaczej, glibc
    2) udostÄpnia clone zgodnie z opisem na niniejszej stronie podrÄcznika.


UWAGI
    Dla wersji jÄdra 2.4.7-2.4.18 znacznik CLONE_THREAD wymuszaÅ znacznik
    CLONE_PARENT.


ZGODNE Z
    Funkcje clone i sys_clone sÄ specyficzne dla Linuksa i nie powinny byÄ
    używane w programach przenoÅnych. PiszÄc programy aplikacji
    wielowÄtkowych (wiele wÄtków zarzÄdzajÄcych tym samym obszarem
    pamiÄci), lepiej używaÄ biblioteki wspomagajÄcej wielowÄtkowe API
    zgodne z POSIX 1003.1c, takiej jak biblioteka LinuxThreads (zawarta w
    glibc2). Zobacz pthread_create(3).

    Ta strona podrÄcznika dotyczy jÄder 2.0.x, 2.1.x, 2.2.x, 2.4.x, oraz
    glibc 2.0.x i 2.1.x.


ZOBACZ TAKŻE
    fork(2) wait(2), pthread_create(3)

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 2 clone

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 2.4             2001-12-31             CLONE(2)