clone

CLONE(2)         Podręcznik programisty Linuksa         CLONE(2)NAZWA
    clone - utworzenie procesu potomnego

SKŁADNIA
    #include <sched.h>

    int clone(int (*fn)(void *), void *child_stack, int flags, void *arg);

    _syscall2(int, clone, int, flags, void *, child_stack)


OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    clone tworzy nowy proces, podobnie jak fork(2). clone jest funkcją
    biblioteczną posadowioną na wierzchu niższego wywołania funkcji
    systemowej clone, do której w dalszym ciągu będziemy się odnosić jako do
    sys_clone. Opis sys_clone jest podany pod koniec niniejszej strony.

    W odróżnieniu od fork(2), funkcje te pozwalają procesom potomnym
    współdzielić części ich kontekstu wykonania, takie jak obszar pamięci,
    tablica deskryptorów plików czy tablica programów obsługi sygnałów, z
    procesem wywołującym. (Należy zauważyć, że na tej stronie podręcznika
    "proces wywołujący" normalnie odnosi się do "procesu macierzystego".
    Zobacz opis CLONE_PARENT poniżej.)

    clone służy głównie do implementacji wątków: zarządzanie wieloma wątkami
    programu, które działają równolegle we współdzielonym obszarze pamięci.

    Gdy za pomocą clone tworzony jest proces potomny, uruchamia on aplikację
    funkcyjną fn(arg). (Różni się to od fork(2), gdzie proces potomny
    kontynuuje wykonanie od miejsca wywołania fork(2).) Argument fn jest
    wskaźnikiem do funkcji, która jest wywoływana przez proces potomny na
    początku jego działania. Argument arg jest przekazywany do funkcji fn.

    Gdy aplikacja funkcyjna fn(arg) powróci, proces potomny kończy działanie.
    Liczba całkowita zwrócona przez fn jest kodem zakończenia procesu
    potomnego. Proces potomny może również zakończyć się jawnie wołając
    exit(2) lub po otrzymaniu krytycznego sygnału.

    Argument child_stack określa położenie stosu używanego przez proces
    potomny. Ponieważ potomek i proces wywołujący mogą współdzielić pamięć,
    nie jest możliwe, aby proces potomny korzystał z tego samego stosu, co
    proces wywołujący. Proces wywołujący musi więc przydzielić obszar pamięci
    przeznaczony na stos potomka i przekazać wskaźnik do tego obszaru w
    clone. Stosy rosną w dół na wszystkich procesorach, na których działa
    Linux (z wyjątkiem procesorów HP PA), więc child_stack zazwyczaj wskazuje
    na najwyższy adres obszaru pamięci zarezerwowanego na stos potomka.

    Niższy bajt flags zawiera numer sygnału wysyłanego do rodzica, gdy proces
    potomny ginie. Jeśli określono inny sygnał niż SIGCHLD, to proces
    macierzysty musi podać opcję __WALL lub __WCLONE czekając na potmka w
    wait(2). Gdy sygnał nie zostanie określony, to proces macierzysty nie
    zostanie zawiadomiony o zakończeniu pracy potomka.

    flags może również być bitowym OR jednej lub kilku następujących stałych
    określających, co będzie współdzielone pomiędzy procesem wywołującym a
    procesem potomnym:


    CLONE_PARENT
       (od Linuksa 2.4 w górę) Jeśli CLONE_PARENT będzie ustawione, to
       rodzic nowego procesu potomnego (zwrócony przez getppid(2)) będzie
       ten sam, co dla procesu wywołującego.

       Jeśli CLONE_PARENT nie zostanie ustawione, to (jak dla fork(2))
       rodzicem potomka będzie proces wywołujący.

       Należy zauważyć, że to proces macierzysty, zwracany przez
       getppid(2), zostanie powiadomiony o zakończeniu pracy przez
       potomka, więc jeśli CLONE_PARENT będzie ustawione, to zawiadomiony
       zostanie rodzic procesu wywołującego, a nie sam proces wywołujący


    CLONE_FS
       Jeśli ustawione będzie CLONE_FS, to wywołujący i proces potomny
       będą współdzielić informacje o systemie plików. Informacje te
       obejmują katalog główny systemu plików, bieżący katalog roboczy i
       umaskę. Dowolne z wywołań chroot(2), chdir(2) lub umask(2)
       wykonane przez proces wywołujący lub proces potomny będzie
       obowiązywać również w drugim procesie.

       Jeśli CLONE_FS nie zostanie ustawione, to proces potomny będzie
       pracować na kopii informacji o systemie plików procesu
       wywołującego z chwili wywołania clone. Wywołania chroot(2),
       chdir(2), umask(2) wykonane później przez jeden z procesów nie
       będą mieć wpływu na drugi proces.


    CLONE_FILES
       Jeśli CLONE_FILES będzie ustawione, to proces wywołujący i procesy
       potomne będą współdzielić tablicę deskryptorów plików. Deskryptory
       plików zawsze będą dotyczyć tych samych plików w procesie
       wywołującym i w procesach potomnych. Dowolny deskryptor pliku
       utworzony przez proces wywołujący, jak też przez proces potomny
       będzie obowiązywać również w drugim procesie. Podobnie, jeśli
       jeden z procesów zamknie deskryptor pliku lub zmieni stowarzyszone
       z nim znaczniki, będzie to obowiązywać również w drugim procesie.

       If CLONE_FILES nie zostanie ustawione, to proces potomny
       odziedziczy kopię wszystkich deskryptorów plików otwartych w
       procesie macierzystym w chwili wywołania clone. Operacje na
       deskryptorach plików przeprowadzone później przez proces
       wywołujący lub przez proces potomny nie będą miały wpływu na drugi
       proces.


    CLONE_NEWNS
       (począwszy od Linuksa 2.4.19) Uruchamianie procesu potomnego w
       nowej przestrzeni nazw.

       Każdy proces istnieje w jakiejś przestrzeni nazw. przestrzeń nazw
       procesu są to dane (zbiór montowań) opisujące hierarchię plików
       widzianą przez proces. Po fork(2) lub clone(2), gdy nie ustawiono
       znacznika CLONE_NEWNS, potomek żyje w tej samej przestrzeni nazw,
       co rodzic. Funkcje systemowe mount(2) i umount(2) zmieniają
       przestrzeń nazw procesu wywołującego, a zatem także innych
       procesów żyjących w tej samej przestrzeni nazw, lecz nie mają
       wpływu na procesy w innej przestrzeni nazw.

       Po clone(2), gdy ustawiono znacznik CLONE_NEWNS, sklonowany
       potomek jest uruchamiany w nowej przestrzeni nazw, inicjowanej
       jako kopia przestrzeni nazw rodzica.

       Znacznik CLONE_NEWNS może zostać podany jedynie przez proces
       uprzywilejowany. Zabronione jest podanie w tym samym wywołaniu
       clone zarówno CLONE_NEWNS, jak i CLONE_FS.


    CLONE_SIGHAND
       Jeśli CLONE_SIGHAND będzie ustawione, to proces wywołujący i
       procesy potomne będą współdzielić tablicę programów obsługi
       sygnałów. Jeśli proces wywołujący lub proces potomny wywoła
       sigaction(2), aby zmienić zachowanie towarzyszące sygnałowi,
       zachowanie to zostanie zmienione również w drugim procesie.
       Jednakże, proces wywołujący i proces potomny wciąż będą posiadać
       osobne maski sygnałów i zestawy sygnałów oczekujących. Zatem jeden
       z nich może zablokować lub odblokować niektóre sygnały za pomocą
       sigprocmask(2) nie wpływajac na drugi proces.

       Jeśli CLONE_SIGHAND nie zostanie ustawione, to proces potomny
       odziedziczy kopię programów obsługi sygnałów od procesu
       wywołującego z chwili uruchomienia clone. Wywołania sigaction(2)
       przeprowadzone później przez jeden z procesów nie będą mieć wpływu
       na drugi proces.


    CLONE_PTRACE
       Jeśli zostanie podane CLONE_PTRACE, a proces wywołujący będzie
       śledzony, to śledzenie obejmie również potomka (zobacz ptrace(2)).


    CLONE_VFORK
       Jeśli CLONE_VFORK będzie ustawione, wykonywanie procesu
       wywołującego zostanie wstrzymane do chwili, gdy potomek zwolni
       swoją pamięć wirtualną za pomocą execve(2) lub _exit(2) (jak przy
       vfork(2)).

       Jeśli CLONE_VFORK nie zostanie ustawione, wtedy zarówno proces
       wywołujący, jak i potomny podlegają po wywołaniu clone
       szeregowaniu zadań i aplikacja nie może zakładać, że ich
       wykonywanie będzie się odbywać w określonej kolejności.


    CLONE_VM
       Jeśli CLONE_VM będzie ustawione, to proces wywołujący i potomny
       będą działać w tym samym obszarze pamięci. W szczególności, zapisy
       do pamięci wykonywane przez proces wywołujący lub przez proces
       potomny będą widoczne dla drugiego z procesów. Ponadto, dowolne
       mapowania pamięci i usunięcia mapowań wykonane przez jeden z tych
       procesów za pomocą mmap(2) lub munmap(2) będą dotyczyć również
       drugiego procesu.

       Jeśli CLONE_VM nie zostanie ustawione, to proces potomny będzie
       działać w kopii obszaru pamięci procesu wywołującego, wykonanej w
       chwili wywołania clone. Zapisy do pamięci oraz mapowania i
       usunięcia mapowań wykonane przez jeden z tych procesów nie będą
       dotyczyć drugiego z nich, tak jak w przypadku fork(2).


    CLONE_PID
       Jeśli CLONE_PID będzie ustawione, to proces potomny będzie
       tworzony z tym samym ID procesu, jaki ma proces wywołujący.

       Jeśli CLONE_PID nie zostanie ustawione, to proces potomny będzie
       mieć unikalny ID procesu, inny niż ID procesu wywołującego.

       Ten znacznik może być podany tylko przez proces uruchamiający
       system (PID 0).


    CLONE_THREAD
       (Począwszy od Linuksa 2.4) Jeśli CLONE_THREAD będzie ustawione, to
       potomek będzie umieszczony w tej samej grupie wątków, do której
       należy proces wywołujący.

       Jeśli CLONE_THREAD nie zostanie ustawione, to potomek będzie
       umieszczony w swojej własnej (nowej) grupie wątków, której ID jest
       taki sam, jak ID procesu.

       (Grupy wątków zostały dodane w Linuksie 2.4 dla obsługiwać wątki
       POSIX-owe dla zbioru procesów współdzielących ten sam PID. W
       Linuksie 2.4 wywołania funkcji getpid(2) zwracają ID grupy wątków
       procesu wywołującego.)


    Funkcja systemowa sys_clone odpowiada w sposób bardziej zbliżony funkcji
    fork(2), w której wykonanie procesu potomnego jest kontynuowane od
    miejsca wywołania. Zatem, sys_clone wymaga jedynie argumentów flags i
    child_stack, które mają znaczenie takie samo, jak dla clone. (Należy
    zauważyć, że kolejność tych argumentów jest inna aniżeli dla clone.)

    Inna różnicą w przypadku sys_clone jest to, że argument child_stack może
    być zerem. W tym przypadku, semantyka "kopiowania podczas zapisu"
    gwarantuje, że proces potomny otrzyma osobną kopię stosu, gdy
    którykolwiek z procesów zmodyfikuje stos. W tym przypadku aby funkcja
    działała prawidłowo, nie należy podawać opcji CLONE_VM.


WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu, w wątku rodzica zwracany jest PID potomka. W
    wypadku błędu, w kontekście procesu wywołującego zwracane jest -1, a
    proces potomny nie jest tworzony i odpowiednio ustawiane jest errno .


BŁĘDY
    EAGAIN Działa już zbyt wiele procesów.

    ENOMEM Za mało pamięci aby przydzielić struktuę zadania dla procesu
       potomnego, lub aby skopiować niezbędne fragmenty kontekstu procesu
       wywołującego.

    EINVAL Zwracane przez clone, gdy podano dla child_stack wartość zerową.

    EINVAL W flags podano jednocześnie CLONE_FS i CLONE_NEWNS.

    EINVAL Podano CLONE_THREAD a nie podano CLONE_SIGHAND. (Począwszy od
       Linuksa 2.5.35.)

    EPERM CLONE_PID zostało podane przez proces o niezerowym PID.


USTERKI
    Dla wersji jądra 2.1.97 nie należy używać znacznika CLONE_PID, gdyż inne
    części jądra i większość oprogramowania systemowego wcąż zakłada, że
    identyfikatory procesów są unikalne.

    Brak wpisu dla clone w wersji 5 biblioteki libc. libc 6 (inaczej, glibc
    2) udostępnia clone zgodnie z opisem na niniejszej stronie podręcznika.


UWAGI
    Dla wersji jądra 2.4.7-2.4.18 znacznik CLONE_THREAD wymuszał znacznik
    CLONE_PARENT.


ZGODNE Z
    Funkcje clone i sys_clone są specyficzne dla Linuksa i nie powinny być
    używane w programach przenośnych. Pisząc programy aplikacji
    wielowątkowych (wiele wątków zarządzających tym samym obszarem pamięci),
    lepiej używać biblioteki wspomagającej wielowątkowe API zgodne z POSIX
    1003.1c, takiej jak biblioteka LinuxThreads (zawarta w glibc2). Zobacz
    pthread_create(3).

    Ta strona podręcznika dotyczy jąder 2.0.x, 2.1.x, 2.2.x, 2.4.x, oraz
    glibc 2.0.x i 2.1.x.


ZOBACZ TAKŻE
    fork(2) wait(2), pthread_create(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 clone

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 2.4             2001-12-31              CLONE(2)