compress

compress(1)         General Commands Manual        compress(1)NAZWA
    compress, uncompress, zcat - kompresuj i dekompresuj dane (wersja 4.1)

SKÅADNIA
    compress [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ -r ] [ -b limit_bitów ] [ nazwa ... ]
    uncompress [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ nazwa ... ]
    zcat [ -V ] [ nazwa ... ]

OPIS
    compress redukuje rozmiar podanych plików używajÄc adaptywnego
    kodowania algorytmem Lempel-Ziv. Zawsze, jeżeli jest to możliwe, do
    nazwy pliku dodawane jest rozszerzenie .Z, przy zachowaniu informacji o
    wÅaÅcicielu pliku, trybie dostÄpu oraz czasie dostÄpu i modyfikacji.
    Jeżeli nie podano nazwy żadnego pliku, dane do kompresji pobierane sÄ
    ze standardowego wejÅcia, a po skompresowaniu zapisywane na standardowe
    wyjÅcie. compress kompresuje jedynie zwykÅe pliki. W szczególnoÅci,
    ignoruje dowiÄzania symboliczne. Jeżeli plik ma wiele twardych
    dowiÄzaÅ, compress nie podda go kompresji, chyba że zostanie
    uruchomiony z opcjÄ -f.


    jeżeli program zostaŠuruchomiony w pierwszym planie bez opcji -f,
    użytkownik bÄdzie pytany przed nadpisywaniem istniejÄcych plików.

    Skompresowane pliki mogÄ byÄ odtworzone do normalnej postaci poleceniem
    uncompress lub zcat.

    uncompress uruchamiany jest z listÄ plików w linii poleceÅ. NastÄpnie
    każdy plik, którego nazwa koÅczy siÄ rozszerzeniem .Z i w nagÅówku
    pliku znajduje siÄ prawidÅowa liczba (magic number) jest dekompresowany
    i z jego nazwy usuwane jest rozszerzenie .Z. Zdekompresowny plik
    bÄdzie miaÅ te same wÅaÅciwoÅci, co plik skompresowany, tzn.
    wÅaÅciciela, tryb dostÄpu oraz czas dostÄpu i modyfikacji.

    Opcja -c powoduje, że programy compressiuncompress zapisujÄ pliki
    wyjÅciowe na standardowe wyjÅcie; w ten sposób oryginalne pliki sÄ
    nienaruszane.

    zcat dziaÅa tak samo, jak uncompress -c. zcat dekompresuje pliki z
    listy podanej w linii poleceÅ lub pobiera dane ze standardowego
    wejÅcia, a nastÄpnie zapisuje zdekompresowane dane na standardowe
    wyjÅcie. zcat dokonuje dekompresji plików po sprawdzeniu, że w
    nagÅówku pliku znajduje siÄ wÅaÅciwa liczba (magic number); nie jest
    wymagane, aby nazwa pliku miaÅa rozszerzenie .Z.


    Jeżeli podano opcjÄ -r, compress bÄdzie dziaÅaÅ rekurencyjnie. Jeżeli
    w linii poleceÅ oprócz nazw plików podane zostanÄ nazwy katalogów,
    pliki w tych katalogach również zostanÄ poddane kompresji.

    Opcja -V spowoduje wypisanie na standardowe wyjÅcie bÅÄdów wersji
    programu, jak również opcji preprocesora użytych w trakcie
    kompilacji. NastÄpnie dokonywana jest kompresja/dekompresja podanych
    plików.

    compress używa zmodyfikowanego algorytmu Lempel-Ziv spopularyzowanego
    w artykule "A Technique for High Performance Data Compression"
    autorstwa Terry'ego A. Welcha, który ukazaÅ siÄ w IEEE Computer, vol.
    17, no. 6 (lipiec 1984), strony. 8-19. Jednakowe podciÄgi w pliku sÄ
    poczÄtkowo zastÄpowane 9-bitowymi kodami o wartoÅciach wiÄkszych od
    257. Gdy osiÄgniÄta zostanie wartoÅÄ kodów 512, algorytm zaczyna
    używaÄ kodów 10-bitowych, potem 11-bitowych itd. aż do osiÄgniÄcia
    limitu podanego w linii poleceÅ opcjÄ -b, domyÅlnie jest to 16 bitów.
    limit_bitów musi siÄ zawieraÄ pomiÄdzy 9 a 16. WartoÅÄ domyÅlna może
    byÄ zmieniona w kodzie źródÅowym, aby umożliwiÄ dziaÅanie programu
    na komputerach z mniejszÄ iloÅciÄ pamiÄci.

    Gdy osiÄgniÄty zostanie limit_bitów, compress zaczyna kontrolowaÄ
    wspóÅczynnik kompresji. Jeżeli wspóÅczynnik jest zwiÄkszany,
    compress kontynuuje używanie bieżÄcego sÅownika. Jednakże, jeżeli
    wspóÅczynnik siÄ zmniejsza, compress tworzy od nowa tablicÄ
    podciÄgów, co pozwala algorytmowi zaadaptowaÄ siÄ do kolejnej porcji
    danych.

    Zauważ, że opcja -b nie jest używana przez program uncompress,
    ponieważ parametr limit_bitów jest zapisywany wraz z kompresowanymi
    danymi. Zapisywana jest również wÅaÅciwa wartoÅÄ w nagÅówku (magic
    number), aby upewniÄ siÄ, że nie zostanie podjÄta próba dekompresji
    przypadkowych danych, lub kompresja danych wczeÅniej poddanych
    kompresji.

    WydajnoÅÄ kompresji zależy od wielkoÅci danych wejÅciowych, iloÅci
    bitów używanych w kodach oraz rozmieszczenia w danych jednakowych
    podciÄgów. Dane takie, jak kod źródÅowy lub tekst w jÄzyku
    angielskim sÄ redukowane o 50-60 procent. OsiÄgany stopieÅ kompresji
    jest przeważnie dużo wiÄkszy niż w kodowaniu Huffmana (używanym
    przez program pack), lub adaptywnym kodowaniu Huffmana (compact),
    kompresja przebiega też szybciej.

    Po podaniu opcji -v po skompresowaniu każdego pliku wypisywana jest
    informacja na temat osiÄgniÄtego stopnia kompresji.

    Kod wyjÅcia jest normalnie równy 0; jeżeli ostatni plik jest po
    (próbie) kompresji wiÄkszy niż przedtem, kod wyjÅcia jest równy 2;
    jeżeli wystÄpi jakiÅ inny bÅÄd, kod wyjÅcia jest równy 1.

ZOBACZ TAKŻE
    pack(1), compact(1)

DIAGNOSTYKA
    Usage: compress [-dfvcVr] [-b maxbits] [file ...]
        W linii poleceÅ znalazÅy siÄ nieprawidÅowe opcje.
    Missing maxbits
        Po opcji -b brakowaÅo parametru.
    file: not in compressed format
        Plik podany jako parametr programu uncompress nie jest
        skompresowany.
    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
        Plik zostaÅ skompresowany przez program obsÅugujÄcy wiÄkszÄ
        iloÅÄ bitów niż program compress na tym komputerze.
        Skompresuj plik ponownie z mniejszym parametrem limit_bitów.
    file: already has .Z suffix -- no change
        Plik z rozszerzeniem nazwy .Z nie może byÄ ponownie
        kompresowany. ZmieÅ nazwÄ pliku i spróbuj ponownie.
    file: filename too long to tack on .Z
        Plik nie może byÄ skompresowany, ponieważ jego nazwa jest
        dÅuższa niż 12 znaków. ZmieÅ nazwÄ pliku i spróbuj
        ponownie. Ta informacja nie pojawia siÄ na systemach BSD.
    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
        Odpowiedz "y", jeżeli chcesz nadpisaÄ istniejÄcy już plik
        wyjÅciowy lub "n", jeżeli nie chcesz
    uncompress: corrupt input
        Program otrzymaŠsygnaŠSIGSEGV co zazwyczaj oznacza, że plik
        wejÅciowy jest uszkodzony.
    Compression: xx.xx%
        OsiÄgniÄty stopieÅ kompresji (tylko po podaniu opcji -v.)
    -- not a regular file or directory: ignored
        Gdy plik wejÅciowy nie jest zwykÅym plikiem lub katalogiem
        (tzn. jest np. dowiÄzaniem symbolicznym, gniazdem, kolejkÄ
        FIFO, plikiem urzÄdzenia) jest pozostawiany bez zmian.
    -- has xx other links: unchanged
        Plik wejÅciowy ma twarde dowiÄzania i nie może zostaÄ
        zmieniony. WiÄcej informacji znajdziesz w opisie polecenia
        ln(1). Użyj opcji -f, aby wymusiÄ kompresjÄ plików majÄcych
        twarde dowiÄzania.
    -- file unchanged
        Rozmiar pliku nie zmniejszyÅ siÄ po kompresji. Plik zostanie
        pozostawiony w oryginalnej postaci.

PROBLEMY
    Mimo, że skompresowane pliki sÄ kompatybilne na komputerach z dużÄ
    iloÅciÄ pamiÄci, dla plików, które bÄdÄ odczytywane na innych
    komputerach należy używaÄ opcji -b 12, ponieważ dekompresja może
    byÄ niemożliwa na komputerach z mniejszÄ iloÅciÄ pamiÄci (64KB lub
    mniej, jak na komputerach serii DEC PDP, lub Intel 80286, etc.)

    Uruchomienie programu z opcjÄ -r może niekiedy spowodowaÄ faÅszywe
    komunikaty o bÅÄdach postaci

    "<filename>.Z already has .Z suffix - ignored"

    MogÄ one zostaÄ zignorowane. WyjaÅnienie znajduje siÄ w komentarzu do
    funkcji compdir() w pliku compress.c.
                   local             compress(1)